PROTOKÓŁ NR 1.2015 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY,ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH  P R O T O K Ó Ł   NR 1.2015
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 24 lutego 2015 roku
 

Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli:
-    członkowie Komisji wg listy obecności,
-    Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-       Dorota Kraska- Wadych  – Sekretarz Gminy,
-       Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
-       Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS,
-       Grażyna Walczak – Prezes UKS Dąbrowa Chełmińska,
-       Paweł Śliwiński – Prezes LKS Ostromecko,
-       Danuta Ciesińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
-       Małgorzata Kopaczewska – Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
-       Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS,
 
Nieobecna:
- radna Danuta Węgierska – członek Komisji.

Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na V Sesję Rady Gminy.
2.      Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2015.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.      Zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe w 2014 roku.
5.      Sprawy różne.
 
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z V Sesją Rady Gminy:
a)   W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności sportowej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2014 głos zabrali:
Paweł Śliwiński – poinformowała o sukcesach zawodników LKS Ostromecko.  
Józef Hentrich – zapytał czy w okresie ferii zimowych kluby sportowe organizowały zajęcia.
Grażyna Walczak – odpowiedziała, że UKS Dąbrowa Chełmińska w okresie ferii, organizował zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdania z działalności sportowej.
 
 
 
b)  Sprawozdanie z działalności GOKiS za 2014 rok.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS przedstawiła informacje na temat wysokości wpływów za działalność komercyjną oraz wpływów z tytułu wynajmu obiektów GOKiS.
Józef Hentrich zapytał czy z  możliwości wynajmu sal korzystają tylko mieszczańscy gminy.
Dorota Ratajczak- opowiedziała ,ze nie tylko mieszkańcy gminy.
Dawid Pałczyński zapytał czy nadal są prowadzone zajęcia z języka angielskiego? Dorota Ratajczak  odpowiedziała, że tak, każda osoba płaci 110 zł miesięcznie,  a szkoła nauki jezyków obcych płaci nam za wynajem. Zajęcia trwają 2 godziny, przyjeżdża 2 lektorów.
Dorota Ratajczak – zwróciła uwagę na po raz kolejny zgłaszany problem kosztów zużycia energii w budynku OSP w Czarżu. W obiekcie funkcjonują 3 instytucje, OSP, biblioteka i GOKiS, oplata powinna być dzielona na wszystkich.
Wójt Gminy Poinformował że od stycznia  będą koszty pokrywane po połowie przez GOKiS i Bibliotekę. Koszty zakupu liczników są bardzo duże stąd takie rozwiązane.
Dorota Ratajczak wskazała na kolejny problem, brak sanitariatów i odpływu w świetlicy w Boluminie, oraz problem dużych kosztów utrzymania boiska sportowego  i orlika w Dąbrowie Chełmińskiej. Poinformowała, że  będzie wnioskowała,  o  przekazanie tych obiektów szkole. Na takim obiekcie powinien być zatrudniony animator sportu. Z orlika korzystają szkoły i kluby sportowe. Nie mamy sprzętu do koszenia i utrzymania tych boisk, szkoła ma. Pożyczamy od szkoły, ale nikt nie partycypuje w kosztach utrzymania boisk.
Kolejnym problemem zgłaszanym w sprawozdaniu jest brak zaplecza sanitarnego w świetlicy w Boluminie.
Barbara Łukowska zapytała dlaczego boisko w Czarżu podlega pod szkołę?
Wójt Gminy opowiedział, że taka była wola Dyrektora Szkoły w Czarżu. W dalszej wypowiedzi poinformował o wnioskach wypracowanych na poprzednich komisjach Rady Gminy tj, rozważeniem możliwości przeniesienia świetlicy na salę w Boluminie, i przeznaczeniem obiektu na sprzedaż, zorganizować spotkanie z Dyrektorami szkół i przedstawicielami klubów sportowych w sprawie boisk sportowych.
Józef Hentrich powiedział, że wnioski wypracowane przez poprzednie komisje są zasadne zaproponował ich przegłosowanie.
Komisja jednogłośnie przyjęła w/w wnioski.
 
 
Przewodniczący Komisji w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w sprawozdanie.
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności GOKiS.
 
c)  Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację na temat działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2014.

d)   Komisja po zapoznaniu się z informacjami Kierownik GOPS jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

e)   Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014:
Małgorzata Kopaczewska zwróciła uwagę na dobrą współpracę ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w realizacji programu.
Wójt Gminy podziękowała członkom za zaangażowanie w pracę Komisji
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
f)   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę:
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS celem wprowadzenia przedstawiła informacje oraz wyjaśnienia podstaw prawnych oraz zasad naliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli.
Wójt Gminy zapytał czy nauczyciel stażysta może mieć nadgodziny, żeby uniknąć konieczności dopłacania.
Małgorzata Sadurska odpowiedziała, że każdy nauczyciel zatrudniony na pełnym etacie może mieć godziny ponadwymiarowe. Może mieć godziny doraźnych zastępstw, ale to też zdarzenie losowe. Stażyści nie otrzymują nagród itp., co podwyższa to wynagrodzenie.
Komisja jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie.
 
g)  Sprawozdanie z działalności GOPS za 2014 rok
Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS celem wprowadzenia omówiła w/w sprawozdanie. W swojej wypowiedziała, że są plany przeniesienia GOPS do budynku po Policji powiedziała, że  jest zbyt mały, nie polepszy warunków lokalowych.
Barbara Łukowska– zwróciła uwagę na duże koszty za przebywanie osób w noclegowniach. 
Komisja w wyniku dyskusji  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
h)   Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
i)    Dyskusja na temat miejsc zbiórki dzieci dojeżdżających do szkół na terenie Gminy:
Małgorzata Sadurska-poinformowała, że wpłynął wniosek rodziców z miejscowości Gzin, żeby ustalić dodatkowy przystanek w Gzinie pomiędzy istniejącymi w Czemlewie i Gzinie obok figurki. Nie ma problemu jeżeli autobus jedzie z Gzina do Czemlewa, ale jeżeli tamten przystanek miałby być stały to wówczas autobus i tak musiałby dojechać do stałego przystanku, bo tam nie ma gdzie nawrócić. Wskazała na koszty paliwa.
Dawid Pałczyński  zapytał czy rodzice zostali zapoznani z regulaminem i potwierdzają go podpisem.
Małgorzata Sadurska odpowiedziała, że regulamin zostaje odczytany przez wychowawców poszczególnych klas na zebraniach rodziców.
Komisja jednogłośnie przyjęła regulamin.

j)  Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przeszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.

k)  Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
 
l)   Komisja zapoznała się z sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami.
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiona, został przyjęty jednogłośnie.
 
m)   Komisja 4 głosami, 1 wstrzymującym  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
n)  Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
o)  Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie inkasa od osób fizycznych łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

p)  Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości za selektywne   13,00 zł od osoby, za mieszane 20,00 zł od osoby.
 
q)  Dyskusja nad wnioskiem w sprawie budowy drogi w Dąbrowie Chełmińskiej,
w wyniku której, ustalono, że Wójt Gminy przygotuje informacje na temat konkretnych kosztów budowy drogi i na tej podstawie Rada Gminy Zdecyduje czy znają się środki na realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia.
 
r)   Komisja zapoznała się z interpelacją Radnej Beaty Niedziela w sprawie dostępu do drogi.
Wójt Gminy, poinformował, że na poprzednich Komisja wypracowano wniosek, aby ponowne wystąpić do Dyrekcji Lasów Państwowych o możliwość wykupu gruntów.
Za przyjęcie w/w wniosku głosowano jednogłośnie.
 
ad. 2.  Komisja opracowała harmonogram swych prac na rok 2015, który stanowi załącznik   do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy poinformował, że Danuta Węgierska zawnioskowała, aby w planie pracy na rok 2015 ująć powołanie Gminnej Rady Młodzieżowej.
Józef Hentrich – powiedział, żeby wypłynął formalny wniosek ze szkoły w sprawie powołania Gminnej Rady Młodzieżowej.
Dawid Pałczyński zwrócił uwagę, że w poprzedniej kadencji Rady były podjęte działania zmierzające do utworzenia Gminnej Rady Młodzieżowej, niestety nie spotkało to się z dużym zainteresowaniem.
Wójt Gminy powiedział, że będzie wnioskował, ze Gminna Rada Młodzieżowa powinna mieć siedzibę w Szkole, a nie jak były założenia w siedzibie Urzędu Gminy.
Barbara Łukowska powiedziała, że powinniśmy zastanowić się na wiekem członków Rady Młodzieżowej.
W wyniku dyskusji postanowiono wystąpić do Dyrektorów poszczególnych Szkół z informacją o możliwości powołania Gminnej Rady  Młodzieżowej i wtedy powrócić do tematu.
Za przyjęciem planu Pracy Komisja na rok 2015 głosowano jednogłośnie.
 
  ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół
 
ad.4. Komisja działając na podstawie uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska                         Nr VIII/53/11 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe dokonała analizy wniosku złożonego przez Zawodnika Ludowego klubu Sportowego Pana Bartosza Kotłowskiego i postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek  o  przyznanie nagrody  za osiągnięcia sportowe Bartoszowi Kotłowskiemu za dwa medale w Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. 
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
      Protokółowała:                                                                        Przewodniczył:
 
    Barbara Gandziarowska
                                                                                                    Dawid Pałczyński
Protokół plik do pobrania (236kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (24 lutego 2015)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (27 marca 2015, 08:38:43)

Ostatnia zmiana: Barbara Gandziarowska (30 marca 2015, 07:51:14)
Zmieniono: zmiana trzcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 457