PROTOKÓŁ NR 2.2014 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR  2.2014
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 16 grudnia 2014 roku  

Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy
- Szymon Dunal - członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.

nieobecna:
Barbara Łukowska - uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:
  1. Zaopiniowanie materiałów na Sesję Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3.  Sprawy różne.

ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z III Sesją Rady Gminy:

a) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

b) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Chełmińska i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg.

c) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację Wójta Gminy z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

d) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
W trakcie dyskusji wskazywano na:
Danuta Węgierska - członek Komisji zapytała, czy są jakieś statystyki dot. działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące osób, które wyszły z nałogu? Sekretarz Gminy w odpowiedzi poinformowała, że są osoby które wyszły z nałogu, ale na jakiś czas.
Danuta Węgierska - członek Komisji zauważyła, iż warto byłoby nagrodzić człowieka, który potrafił zwalczyć nałóg alkoholizmu. Wie, że stara się o mieszkanie komunalne.
Wójt Gminy poinformował, iż ta osoba w tym tygodniu ma otrzymać klucze.

e) Komisja op zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod działalność handlowo – usługową.

f) Komisja po przeprowadzonej dyskusji przy trzech głosach "za" i jednym "przeciwnym" pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Dąbrowa Chełmińska.

g) Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie zajęła stanowisko, by wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku herbu Gminy Dąbrowa Chełmińska przez Państwową Straż Pożarną w Bydgoszczy celem umieszczenia go jako dekoracji w wyremontowanej świetlicy w/w jednostki oraz negatywnie zaopiniowała wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji ze względu na ograniczone możliwości budżetowe.

h) Komisja po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję odsunięcia w czasie realizacji uchwały z dnia 6.06.2014 oraz wyrażenie woli przejęcia gruntu na drogę gminną wydzielonego z działki nr 313/1, bez urządzania infrastruktury .

i) Komisja zapoznała się z informacjami Wójta Gminy na temat spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia "Rodzina w Ogrodzie", które nie zgadza się z wartością wyceny nieruchomości o Wójt Gminy zaproponował, by może zastanowić się nad przeniesieniem ogródków na działkę położoną w Dębowcu, a omawiana zostanie zbyta w ramach działek budowlanych.
Danuta Węgierska - członek Komisji stwierdziła, iż może warto o tym pomyśleć i tego nie sprzedawać, ponieważ może się okazać, że Gmina sprzedając przedmiotową nieruchomość jako działki budowlane zyska znacznie wyższą kwotę.
Przewodniczący Komisji przypomniał, że wcześniejsze stanowiska Rady były takie, że w/w nieruchomość zostanie zbyta na rzecz Stowarzyszenia.
 
j) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.

k) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.

l) Wójt Gminy przedstawił informacje na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.
 
m) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska: Józef Hentrich - członek Komisji zaproponował wzrost wynagrodzenia o 10%.
Danuta Węgierska - członek Komisji zapytała, jak to wygląda w porównaniu do innych gmin? Józef Hentrich - członek Komisji wyjaśnił, że Wynagrodzenie Wójta Gminy należało do najniższych ze względu na to, że zaczynał pełnić tę funkcję. Proponowane wynagrodzenie nie będzie maksymalne.
Sekretarz Gminy dodała, że na posiedzeniu jednej z komisji podawano przykłady, gdzie wójtowie mają niższe uposażenia, ale zwrócono uwagę, że w strukturach organizacyjnych jest zastępca wójta, którego u nas nie ma.
Danuta Węgierska - członek Komisji zapytała, czy w/w wynagrodzenie ustalane jest na rok, czy na całą kadencję?
Józef Hentrich - członek Komisji wyjaśnił, że jeżeli w budżecie będą założenia podwyżek dla pracowników, to analogicznie Wójt tak, jak i pozostali również powinien otrzymać podwyżkę. Danuta Węgierska - członek Komisji zaproponowała ustalenie 5% podwyżki, tak jak dla wszystkich pracowników. Dodała, iż jest to stanowisko odpowiedzialne, ale pozostali pracownicy również ponoszą odpowiedzialność.

Komisja w wyniku dyskusji nie wypracowała stanowiska w przedmiotowej sprawie.

n) Komisja zapoznała się i przeanalizowała sytuację przedstawioną w anonimowym piśmie mieszkańców Czarża dot. kwestii gospodarki odpadami na cmentarzy parafialnym w Czarżu.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.  

ad.3. W punkcie sprawy róże Komisja nie omawiała żadnych kwestii.

Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych (16 grudnia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (13 marca 2015, 07:53:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 351