PROTOKÓŁ NR 1.2014 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR  1.2014
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 2 grudnia 2014 roku
 
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Analiza projektu budżetu na 20145 rok,  projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015 – 2028 wraz z objaśnieniami.
  2. Sprawy różne.
ad.1. W dyskusji nad projektem budżetu Gminy na rok 2015 głos zabrali:
Danuta Węgierska – członek Komisji zauważyła, że w projekcie budżetu nie ma informacji o środkach na  budynku po posterunku policji w Dąbrowie Chełmińskiej.
Wójt Gminy wyjaśnił, że czeka na uzgodnienia, ponieważ wymagane jest wykonanie oceny przydatności. Dodał, iż w trakcie roku, albo w roku przyszłym będzie się starał wygospodarować środki  na realizację w/w zadania.
Danuta Węgierska – członek Komisji  zapytała, czy inwestycja  termomodernizacji szkoły będzie dofinansowana?
Wójt Gminy przedstawił informacje na temat wysokości dofinansowania realizacji tego zadania oraz na temat spodziewanych oszczędności w ogrzewaniu. Dodał, że remont dachu na szkole w Ostromecku ujęty został w wydatkach bieżących.
Danuta Węgierska – członek Komisji zauważyła błędy pisarskie w zadaniach inwestycyjnych.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w/w omyłki pisarskie zostały poprawione.
 
W trakcie dyskusji omawiano kwestie planowanych dotacji dla szkół oraz kosztów ogrzewania.
Skarbnik Gminy poinformowała, że szkoły też mają niższy budżet niż były wnioski.
 
Komisja omawiała kwestie zaległości w opłatach za wodę i odpady stałe.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy wójt analizował kwestie umorzeń podatkowych?
Wójt Gminy wyjaśnił, że nie może ograniczyć umorzeń ustawowych, natomiast pozostałe są udzielane w niewielkim stopniu dla rodzin naprawdę potrzebujących.
Danuta Węgierska – członek Komisji wskazała, że niektóre gminy podejmują działania aktywizujące mieszkańców, by zgłaszali zamieszkanie na terenie danej gminy. Zastanawiała, się, czy nie byłoby warto przeprowadzić takiej akcji.
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że Wójt przedstawia takie informacje na zebraniach wiejskich.
Wójt Gminy zauważył, że podejmowane są działania w tej sprawie.
Skarbnik Gminy wskazała na koszty związane z dziećmi umieszczanymi w rodzinach zastępczych, czego wcześniej nie było. Dodała, że duża grupa dzieci przebywa w przedszkolach niepublicznych i to jest kwota około 30 000 zł. Wskazała, że Gmina na pewno będzie obciążana za pobyt dzieci w placówkach publicznych.
Barbara Łukowska – członek Komisji zwróciła się o wyjaśnienie terminologii  wydatki majątkowe i wydatki inwestycyjne.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w naszym budżecie jest to akurat jednoznaczne. Wyjaśniła stosowanie w/w terminologii.
Wójt Gminy przedstawił informację, że na Sesji w dniu 30.12 zostanie przedstawiona autopoprawka do projektu budżetu.
Danuta Węgierska – członek Komisji przypomniała, że Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej występowała o zwiększenie środków na dalsze zatrudnienie osoby, która wprowadza dane do systemu informatycznego, czy będą na to środki?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że w tym budżecie niestety nie.
 
Komisja dokonała szczegółowej analizy projektu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2015 rok.
W wyniku dyskusji Komisja wypracowała następujące stanowisko, które przekazała Wójtowi Gminy oraz Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska:
Komisja ocenia, że projekt budżetu gminy na 2015 rok zarówno po stronie dochodów, jak  i wydatków został zaplanowany w sposób prawidłowy.
Planowane dochody wynoszą 27 643 135,65 zł.

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 29 267 827,65 zł.
Deficyt budżetowy w kwocie 1 624 692,00 zł zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów w wysokości 875 167,00 zł oraz pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 749 525,00 zł. Planowany deficyt wynosi 5,88% dochodów gminy.
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 r. stanowi 28,26% prognozowanych dochodów           w 2014 r., więc planowany deficyt w wysokości 5,88% nie stanowi zagrożenia dla finansów gminy.
Komisja uważa, że zgodnie z ustawami o systemie oświaty i samorządzie gminnym gmina zapewnia środki na bieżące utrzymanie szkół, przedszkoli, pomoc społeczną i instytucje kultury. Planowane wydatki gminy na oświatę i wychowanie w 2015 roku wynoszą 13 280 659,49 zł. W 2014 roku wydatki na oświatę i wychowanie będą stanowić 45,4% budżetu. Subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich wydatków na utrzymanie i prowadzenie szkół – wynosi na rok 2015 7 810 515,00 zł. 
Komisja zauważa spadek wydatków na kulturę fizyczną. W 2015 roku zaplanowano kwotę 550 757,72 zł, co stanowi 1,9% planowanych wydatków.
Zmniejszone zostały także planowane wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Obecnie planowana kwota 839 260,94 zł stanowiąca 2,9% wydatków. W tym dziale zaplanowane zostały dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 440 000 zł (w 2014 r. 430 000 zł) oraz dla Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w wysokości 310 000 zł (kwota wyższa o 2 560 zł).
W budżecie zaplanowano wydatki na ochronę zdrowia w wysokości 100 000 zł, stanowiącą 0,3% wydatków ogółem, niezmienioną od 2013 roku.
Komisja zauważa nieznaczne zwiększenie wydatków na pomoc społeczną. W budżecie na 2015 rok zaplanowano kwotę 3 580 471,50 zł. Stanowi ona 12,2% wydatków ogółem i jest wyższa od ubiegłorocznej o 22 288,50 zł.
Komisja proponuje podjęcie bardziej efektywnych działań zachęcających nowych mieszkańców do zameldowania się na terenie gminy, co może spowodować zwiększenie dochodów gminy o wpływy z podatków.
Komisja uważa, że budżet spełnia wymogi formalne i rzeczowe. Jest możliwy do realizacji    w roku budżetowym.
W związku z powyższym Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych opiniuje pozytywnie przedłożony projekt budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz planowaną kwotę długu na lata 2015 – 2028.
 
ad.2. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie:
 
a) Wójt Gminy poinformował, iż  na następną Sesję chciałby przygotować projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów, ponieważ są głosy, że te diety nie powinny być w jednakowej wysokości.
Zaproponował, by sołtysi sołectw liczących  do 500 mieszkańców otrzymywali diety w kwocie 400 zł, od 501 do 1000 mieszkańców – po 500 zł i powyżej 1000 mieszkańców - po 600 zł.
Danuta Węgierska – członek Komisji przypomniała, że  gdy była podejmowana ostatnia uchwała w tej sprawie, również były głosy, że pewne czynności wszyscy sołtysi muszą wykonywać, niezależnie od wielkości sołectwa.
Beata Niedziela – Zastępca Przewodniczącego Komisji  zaproponowała, by sołtysi sołectw do 300 mieszkańców otrzymali diety w kwocie 400 zł.
Przewodniczący Komisji zauważył, że wg niego krzywdzące jest to, że sołtys sołectwa liczącego np. 80 mieszkańców  otrzyma 400 zł w porównaniu do sołtysa sołectwa liczącego 300 mieszkańców
Józef Hentrich – członek Komisji zauważył, iż nie można mówić, że krzywdzące, bo to jest propozycja.
Przewodniczący Komisji zgodził się z przedmówcą dodając, że jest propozycja, by wyróżnić trzy najmniejsze sołectwa, ponieważ fundusz sołecki będzie tam  niewiele większy od rocznej diety sołtysa.
Przewodniczący Komisji przedstawił następujące propozycje diet dla sołtysów w sołectwach liczących:
do 200 mieszkańców  – 300 zł, (3 sołectwa),
od 201 do  500 mieszkańców  – 400 zł,(7 sołectw),
od 501 do 1000 mieszkańców – 500 zł (3 sołectwa),
powyżej 1000 mieszkańców - 600 zł (2 sołectwa).
Wójt Gminy poinformował, iż podtrzymuje swój wniosek jako najbardziej sprawiedliwy.
Przewodniczący Komisji poinformował, że ostateczną decyzję Komisja podejmie przed sesją.
Beata Niedziela – Zastępca Przewodniczącego Komisji przedstawiła następujące propozycje diet dla sołtysów w sołectwach liczących:
do 300 mieszkańców  - 400 zł (4 sołectwa),
od 301 do 1000 mieszkańców – 500 zł (9 sołectw),
Powyżej 1000 mieszkańców – 600 zł (2 sołectwa).
Zwróciła uwagę na różną aktywność sołtysów.
Barbara Łukowska – członek Komisji wskazała, że nie można tego tak ujmować, szczególnie przed wyborami.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, żeby pamiętać o jednym, by nie zniechęcić mieszkańców do kandydowania na sołtysa.
Sekretarz Gminy zwróciła uwagę, że małe sołectwo może często mieć więcej problemów niż duże.
 
b) Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że kadencja Wójta Gminy się skończyła, ale rozpoczęła się następna, w związku z czym istnieje konieczność ustalenia wynagrodzenia. Poinformował, iż uważa, że Wójt jest także pracownikiem Urzędu Gminy, dlatego powinien otrzymać wynagrodzenie zwiększone o 5%,  zgodnie z przyjętymi wskaźnikami do projektu budżetu. Dodał, iż w latach poprzednich Wójt nie został objęty podwyżkami wynagrodzenia.
Przewodniczący Komisji poinformował, że Rada jest zadowolona z pracy wójta i to powinno mieć odzwierciedlenie w wynagrodzeniu.
Józef Hentrich – członek Komisji zwrócił uwagę, że uposażenie Wójta jest jednym z najniższych, pomijając staż pracy.
Przewodniczący Komisji wskazał, że minęły cztery lata i będzie wnioskował, aby przynajmniej o te 5% podnieść wynagrodzenie wójta. Zwrócił się z prośbą o przemyślenie sprawy do następnego posiedzenia Komisji.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych (2 grudnia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (23 grudnia 2014, 14:21:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 386