PROTOKÓŁ NR 9/05 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR  9/05
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu  25 listopada 2005 roku.

 
Posiedzeniu przewodniczył Józef Hentrich - członek  Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
- Agnieszka Kujath Jaworska – projektant studium,
- Teresa Łabaj – podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego.
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2. Sprawozdania z realizacji letniego wypoczynku dzieci.
3. Zaopiniowanie załączonych projektów uchwał związanych z tematyką XXVI Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
5. Sprawy różne.
 
ad.1. W trakcie dyskusji nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wskazywano na:
Agnieszka Kujath Jaworska – projektant studium omówiła i przedstawiła założenia w/w studium.
Bartosz Giłka – członek Komisji zwrócił uwagę, że cała wieś Słończ została włączona do strefy zalewowej.
Projektant poinformowała, że to nie jest zależne od gminy. Wpływ na to miały obserwacje i pomiary.
Teresa Łabaj – podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego dodała, że pomiary   i badania zostały wykonane przez instytut meteorologii.
Wójt Gminy wyjaśnił, że w/w opracowanie wykonano na podstawie analizy zdarzeń sprzed dziesięciu i stu lat wstecz.
Bartosz Giłka – członek Komisji stwierdził, że omawiana wieś nie ma żadnej możliwości rozwoju.
Wójt Gminy wyjaśnił, że na obszarach, na których obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego można jeszcze realizować inwestycje, a poza tym możliwe jest już tylko rolnictwo.
Bartosz Giłka – członek Komisji zapytał, na czym ma polegać odwołanie się od decyzji projektanta RZGW w przypadkach uzasadnionych?
Projektant studium wyjaśniła, że dotyczy to wyłącznie inwestycji służących przeciwdziałaniu powodzi, dotyczy to decyzji wydanych na podstawie prawa wodnego.
Bartosz Giłka – członek Komisji zapytał, po co więc umieszcza się w studium takie informacje, skoro jest to dokument, który ma służyć mieszkańcom gminy?
Wójt Gminy wyjaśnił, że studium ma służyć nie tylko mieszkańcom, ale również instytucjom. Studium określa politykę przestrzenną gminy i musi uwzględniać obowiązujące prawo. Dodał, że studium gminy musi zawierać elementy planu województwa, który jest dokumentem wyższego rzędu.
Jeśli nowe studium nie zostanie uchwalone, to zostanie zablokowana możliwość rozwoju gminy. W takiej sytuacji będzie obowiązywało stare studium, ale w oparciu o jego założenia nie będzie możliwości tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego.
Gdybyśmy nawet w oparciu o założenia aktualnie obowiązującego studium chcieli wykonać jakąś inwestycję musimy wystąpić o szereg opinii nawet, gdyby nie było wpisu że dany teren jest zalewowym, opinia musi być.
Bartosz Giłka - członek Komisji zapytał, czy odwołanie Pana Zawadzińskiego zostało załatwione?
Teresa Łabaj – podinspektor w odpowiedzi poinformowała, ze uwzględniono w/w odwołanie.
Projektant studium poinformowała, że nieruchomość Pana Zawadzińskiego posiada część gruntów III klasy.
Bartosz Giłka – członek Komisji poinformował, że tam jest 0,66 ha gruntów III klasy, dlaczego więc odrzucono ten wniosek?
Projektant studium poinformowała, że plan rozstrzygnie, czy grunty klasy III zostaną przeznaczone jako grunty rolne, , czy pod budownictwo. Przedmiotowy wniosek został rozpatrzony pozytywnie , dopiero na etapie planu zagospodarowania przestrzennego okaże się, czy te grunty klasy III będą wyłączone, czy będzie zgoda na zakwalifikowanie tego gruntu pod budownictwo.
Wójt Gminy dodał, że trzeba patrzeć na funkcje tego terenu w całości. Będzie sporządzany plan, który obejmie większy teren, nie tylko nieruchomości Pana Zawadzińskiego. Dodał, że na pewno nie zaistnieje taka sytuacja, że pomiędzy działkami budowlanymi pozostanie rola. W takim przypadku mogłaby zostać przeznaczona pod park lub zieleniec.
Projektant studium wyjaśniła, że przedmiotowy wniosek uwzględniono w całości. Studium nie jest planem ogólnym zagospodarowania gminy. Dopiero Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określi ile działek tam powstanie i jakie będzie ich przeznaczenie.
Bartosz Giłka – członek Komisji stwierdził, że w tym przypadku zaistniała niejasność, w której wprowadza się uznaniowość urzędnika.
Wójt Gminy wyjaśnił, że urbanista sporządza plan, który następnie jest wykładany do publicznego wglądu i każdy ma prawom wnieść do niego uwagi. Jeżeli ktoś wpisze protest do planu, wójt musi z tym zwrócić się do rady gminy. Należy dopilnować, by na etapie wyłożenia planu zgłosiły się osoby zainteresowane.
Bartosz Giłka – członek Komisji zapytał, czy istnieje przepis prawny zabraniający gminie odmowy przekwalifikowania gruntu, gdy nie przekracza 18% całej powierzchni działki?
Projektant studium odpowiedziała, iż nie zna prawa w tym zakresie. Poinformowała, że było wiele wniosków o przekwalifikowanie gruntów klasy trzeciej i lasów na działki budowlane, ale zostały odrzucone.
Bartosz Giłka – członek Komisji postawił wniosek o usunięcie zapisu. Patrząc na perspektywę rozwoju gminy zastanawiał się, czy nie lepiej przeznaczyć grunty klasy trzeciej pod budownictwo mieszkaniowe i zapłacić odszkodowanie za wyłączenie gruntów spod działalności rolniczej.
Teresa Łabaj – podinspektor poinformowała, że odszkodowania za wyłączenie gruntów spod użytkowania rolnego są bardzo wysokie.
Bartosz Giłka - członek Komisji stwierdził, że rolnicy przestaną uprawiać ziemię ze względu na złe perspektywy rozwoju rolnictwa.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że mieszkańcy posiadający słabe klasy ziemi tworzą działki budowlane, natomiast posiadacze lepszych klas sprzedają swą ziemię innym rolnikom. Coraz częściej zainteresowani kupnem działek pytają o klasę ziemi.
Projektant studium poinformowała o częstych sytuacjach, gdzie ludzie przeklasyfikowali grunty o wysokiej klasie bonitacji i później zwracali się o przywrócenie funkcji rolniczej ze względu na niemożliwość zbycia oraz wysokich podatków od nieruchomości.
Teresa Łabaj – podinspektor poinformowała, że na terenie Gminy znajduje się obszar 900 ha, który można przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że koszty związane z wyłączeniem gruntów klasy III poniesie również Gmina ze względu na konieczność wyłączenia np. dróg.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił się o przedstawienie informacji na temat możliwości tworzenia działek budowlanych w miejscowości Gzin.
Projektant studium w odpowiedzi poinformowała, że na terenie Gzina znajduje się spora ilość terenów, które będzie można przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe.
 
Komisja po wyczerpaniu dyskusji przy dwóch głosach „za”, jednym przeciwnym i jednym wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
ad.2. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami z realizacji letniego wypoczynku dzieci podczas wakacji, realizowanego przez kierowników świetlic wiejskich z terenu Gminy.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji nie wniosła uwag do przedstawionych sprawozdań i zaopiniowała je pozytywnie.
 
ad.3. Komisja omawiała następujące projekty uchwał:
a) w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2006 rok:
-  Projekt uchwały w sprawie odpłatności za korzystanie z pobytu dziecka w przedszkolu
 Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat z tytułu użytkowania i dzierżawy nieruchomości,
-  Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku,
 Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru,
 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów stałych na wysypisku odpadów w Boluminie,
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
-  Projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów,
- Projekt uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
 
Komisja zapoznała się z projektami w/w uchwał i po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie:
- pozytywnie zaopiniowała propozycję ustalenia stawki 2,50 zł/1m3 ścieków zrzucanych do urządzeń kanalizacyjnych
- pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2006 rok.
 
Członkowie Komisji zwrócili się do Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej o podanie szacunkowego skutku dla gminy z tytułu zrzutu ścieków do oczyszczalni ścieków w Bydgoszczy.
 
b) Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od osób fizycznych od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały dodając, że zmieniono ustawę Ordynacja podatkowa, która spowodowała, że sołtysi nie mogą doręczać mieszkańcom nakazów płatniczych oraz że nie może być z nimi nawiązana umowa – zlecenie. W gestii sołtysów i inkasentów na podstawie uchwały Rady Gminy pozostanie inkasowanie podatków i opłat lokalnych. Przewiduje się, że dostarczaniem korespondencji na terenie Gminy będą zajmowali się dwaj gońcy, którzy zostaną zatrudnieni     w Urzędzie Gminy. Skarbnik Gminy poinformowała o spotkaniu z sołtysami, podczas którego omawiano w/w kwestie oraz ustalono, ze sołtysi i inkasenci otrzymają wynagrodzenie 5,5% od zainkasowanych kwot.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
c) Projekt uchwały w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczno – Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej:
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował, iż w związku, że projekt uchwały wraz ze statutem został doręczony tuż przed posiedzeniem i nie było możliwości zapoznania się z nim, odniesienie się do samego projektu uchwały, natomiast do projektu statutu odnieść się podczas Sesji Rady Gminy.
 
Komisja przyjęła w/w propozycję i po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
d) Projekt uchwały w sprawie przekształcenia gminnej jednostki organizacyjnej – G.O.P.S.
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował, iż w związku, że projekt uchwały wraz ze statutem został doręczony tuż przed posiedzeniem i nie było możliwości zapoznania się z nim, odniesienie się do samego projektu uchwały, natomiast do projektu statutu odnieść się podczas Sesji Rady Gminy.
Komisja przyjęła w/w propozycję i po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
e) Projekt uchwały w sprawie nie naliczania odsetek za zwłokę opłat od umów cywilno – prawnych:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
f) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2006”
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
g) Projekt uchwały w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w 2006 roku
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
ad.4. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia  Komisji odbytego w dniu 21 października 2005 roku. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.5. W punkcie „sprawy różne” omawiano następujące kwestie:
a) Józef Hentrich – członek Komisji poinformował, że Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zaplanowała wizję lokalną dróg proponowanych do planu inwestycyjnego na rok 2006. Do udziału w w/w wizytacji mogą przyłączyć się członkowie pozostałych Komisji Rady Gminy.
Bartosz Giłka – członek Komisji stwierdził, że jest to dobra inicjatywa, w której wartoby wziąć udział.
 
 
                  Na tym posiedzenie zakończono.
 
 
      Protokółowała:                                                Przewodniczył:
      mgr Dorota Kraska-inspektor                            Józef Hentrich-członek Komisji
                                                                                               
 

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-inspektor (25 listopada 2005)
Opublikował: Dorota Kraska (25 stycznia 2006, 12:18:52)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:04:34)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1009