PROTOKÓŁ NR 45/14 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR    45/14
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 21 października 2014 roku
 

Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
-         członkowie Komisji wg listy obecności,
-         Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-         Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
-         Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS,
-         Elżbieta Galant – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej,
-         Marlena Łobocka – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu,
-         Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku. 
 
Nieobecny:
Błażej Stankiewicz – członek Komisji.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Zaopiniowanie wniosków w sprawie utworzenia klasy integracyjnej oraz zatrudnienia asystenta nauczyciela.
  2. Zaopiniowanie materiałów na XLIII Sesję Rady Gminy.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Sprawy różne.
ad.1. W trakcie dyskusji nad wnioskami w sprawie utworzenia klasy integracyjnej oraz zatrudnienia asystenta nauczyciela głos zabrali:
 
W dyskusji nad wnioskiem w sprawie utworzenia klasy integracyjnej głos zabrali:
Elżbieta Galant - Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej przedstawiła informacje na temat stosowanych metod nauczania oraz finansowe wyliczenie kosztów utworzenia klasy integracyjnej. Dodała, że w przypadku dziecka Wnioskującej była realizowana nauka indywidualna, która przynosiła efekty, ale Pani jest zdania, że lepszym rozwiązaniem będzie utworzenie klasy integracyjnej.
Poinformowała, że w młodszych klasach jest kilkoro autystycznych dzieci. Przedstawiła wymogi, które należy spełnić tworząc klasę integracyjną. Nauczanie indywidualne było z korzyścią dla dziecka, ale Wnioskująca uważa, że jest inaczej. Nie chce żeby jej dziecko było kształcone indywidualnie i ma prawo odmówić przyjęcia takiego orzeczenia.
Zwróciła uwagę, że dziecko nie było całkowicie odcięte od klasy, spędzało sporo godzin w szkole, tylko przedmioty wiodące były nauczane indywidualnie.
Wójt Gminy przedstawił koszty utworzenia klasy integracyjnej oraz dodatkowe koszty utworzenia kolejnego oddziału, ponieważ liczebność klasy integracyjnej wynosi 15 osób. W takim przypadku powstanie konieczność przeniesienia uczniów do klasy równoległej, co spowoduje że dzieci będzie za dużo i powstanie konieczność utworzenia kolejnej klasy. Zapytał, czy jest gwarancja, że uczenie w klasie integracyjnej przyniesie wymierne efekty?
Marlena Łobocka – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu poinformowała, iż nie można dać takiej gwarancji.
Elżbieta Galant - Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej przedstawiła informacje na temat pracy dydaktycznej z dziećmi autystycznymi. Dodała, że Wnioskująca nie chce skierować dziecka do klasy integracyjnej w Bydgoszczy. Nauczyciele wypracowali pewne metody pracy, które przynosiły bardzo dobre efekty.
Józef Hentrich – członek Komisji zauważył, że dziecko jest objęte opieką i jeżeli dotychczas to indywidualne nauczanie było realizowane i dziecko miało również kontakt z klasą, to powinno to być w dalszym ciągu to realizowane.
Elżbieta Galant - Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej podkreśliła, że nie chce się pozbyć tego dziecka ze szkoły. Dodała, że z każdym tego typu dzieckiem jest realizowana indywidualna praca, indywidualne podejście.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że  kłopotem jest to, że rodzice nie przyjęli orzeczenia o nauczaniu indywidualnym.
Elżbieta Galant - Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej wyjaśniła, że można wystąpić o ponowne orzeczenie.
Wójt Gminy poinformował, że dyrekcja szkoły postąpiła zgodnie z przepisami, ponieważ musi mieć zgodę organu prowadzącego, a Wójt poprosił o opinię komisję branżową.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała,  by jeszcze raz rozmawiać z rodzicami, bo według Komisji zastosowana obecnie forma kształcenia przynosi najlepsze efekty.
Marlena Łobocka – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu zaproponowała zwiększenie liczby godzin zajęć indywidualnych.
 
Komisja w wyniku dyskusji uznała, że obecnie stosowana forma kształcenia jest najefektywniejsza. Można ją uzupełnić o dodatkowe godziny zajęć indywidualnych.
W związku z powyższym Komisja zaproponowała odbycie spotkania z Wnioskującą celem przedstawienia zaproponowanego rozwiązania.
 
W dyskusji nad wnioskiem rodziców o zatrudnienie asystenta nauczyciela w klasie pierwszej szkoły podstawowej w Czarżu głos zabrali:
Marlena Łobocka – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu przedstawiła  informacje na temat stanu faktycznego w jednej z klas pierwszych szkoły podstawowej. Jest po kilkugodzinnej rozmowie z jedną z mam. Chodzi tutaj o jedno dziecko, ale rodzice tak to przedstawili, żeby nie ujawniać jego danych personalnych.
Dodała, że nie ma gwarancji, że asystent sobie poradzi, ale zwraca się o zatrudnienia takiej osoby choć w wymiarze ½ etatu. Pozostałe dzieci z klasy są zastraszone, nie chcą chodzić do szkoły, są już problemy. Rodzice nie zgodzili się na nauczanie indywidualne uważają, że problem tkwi w szkole.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się o przedstawienie informacji dotyczącej kosztów zatrudnienia asystenta nauczyciela.
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS przedstawiła w/w koszty, które nie wpłyną znacząco na budżet.
 
W wyniku dyskusji Komisja zaproponowała rozważenie możliwości zatrudnienia asystenta nauczyciela dzieci uczęszczających do klasy I szkoły podstawowej w Czarżu od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
 
ad.2. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XLIII Sesją Rady Gminy:

a) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Kierownik ZOS i przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację o stanie realizacji zadań oświatowych. Komisja zwróciła się, by w/w informacja została przedstawiona na Sesji Rady Gminy w postaci prezentacji multimedialnej.
 
b) Komisja po przeprowadzeniu dyskusji pozytywnie zaopiniowała informację o realizacji sprzedaży lokali komunalnych i działek budowlanych na terenie Gminy w 2014 roku.
 
c) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że w § 58 ust. 2 zapisano, że zastępcę przewodniczącego komisji rewizyjnej wybiera się na wniosek przewodniczącego. Jest taki zapis w innym punkcie dotyczącym komisji stałych, w związku, z czym zaproponowała wykreślenie tego zapisu.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w propozycję.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały wraz z naniesioną poprawką.
 
d) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Sekretarz Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
e) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa   Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
 
f) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
g) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykonania modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 2015 roku.
 
h)Wójt Gminy zwrócił się o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przejęcia gruntu pod drogę. Wyjaśnił, że jeden z właścicieli zgodził się na przekazanie Gminie drogi, natomiast drugi nie wyraził woli wydzielenia gruntu pod drogę. Komisja Budżetu zaproponowała by sprawę załatwić łącznie. Dodał, że dzisiaj otrzymał pismo, w którym w/w właściciel nieruchomości stawia szereg warunków, które są nie do zrealizowania.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję zdjęcia w/w punktu z porządku obrad Sesji.

i) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
 
j) Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały oraz poinformował, że Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza zaopiniowała go negatywnie uzasadniając, że zaproponowane obniżenie ceny skupu żyta jest zbyt niskie.
Józef Hentrich – członek Komisji zauważył, iż niektóre instytucje, czy organy również nie liczą się z opiniami wystawianymi przez Radę czy Urząd Gminy, w związku z powyższym może po raz pierwszy nie liczmy się z tą opinią, bo przecież cena żyta zostaje obniżona.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
k) Komisja zaproponowała do pracy w komisji, która zajmie się wyznaczeniem tymczasowych miejsc zbiórki dzieci dojeżdżających do szkoły gimbusem panią Małgorzatę Sadurską - Kierownik ZOS.
 
l) Komisja w wyniku dyskusji zaproponowała działki nr 19 w miejscowości Mała Kępa w formie przetargu nieograniczonego.
 
m) W dyskusji nad wnioskiem w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii ustalenia koloru pokrycia dachowego głos zabrali:
Wójt Gminy omówił zapisy planu zagospodarowania przestrzennego oraz przedstawił procedurę uchwalania zmian do planu. Dodał, że w kwestii zastosowanej już kolorystyki zarówno ani Gmina ani Starostwo nie jest organem władnym do podejmowania decyzji. To już należy do właściwości nadzoru budowlanego.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, iż jest pewnie kilka takich miejsc na terenie Gminy, w których należałoby się zastanowić nad zmianą planu. Na osiedlu „Pod gruszą” jest wymóg zastosowania dachu wielospadowego, a zgodnie z orzeczeniem dach dwuspadowy nie jest dachem wielospadowym. Dodała, iż nie sądzi, by radni ustalając taki plan mieli świadomość takiej interpretacji przepisów.
Należałoby dokonać analizy planów pod kątem, czy nie utrudniają życia potencjalnym nabywcom i  inwestorom.
Józef Hentrich – członek Komisji wskazał, że poczucie estetyki jest dość duże.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że zmiana planu wymaga wdrożenia całej procedury. Koszt waha się w granicach 10-12 000 zł, a procedura trwa około 1,5 roku.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że można wskazać, że Rada Gminy nie może pomóc w tej kwestii, ale przy okazji można wskazać na ten problem.
 
n)Wójt Gminy poinformował, że na wniosek pełnomocnika właścicieli nieruchomości punkt: „Dyskusja nad wnioskami w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych w Dąbrowie Chełm.” zostanie zdjęty z porządku obrad Sesji.
 
o)Wójt Gminy poinformował, że na wnioskujący zwrócił się o zdjęcie z porządku obrad Sesji punktu: „Dyskusja nad wnioskiem w sprawie nadania nazwy placu zabaw w miejscowości Nowy Dwór”.
 
p) Komisja w wyniku dyskusji nad wnioskiem w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego w Dąbrowie Chełm. przy trzech głosach „za” i jednym głosie „wstrzymującym” podtrzymała przyjęte na poprzednich posiedzeniach oraz Sesji Rady Gminy stanowisko, by nie sprzedawać lokali znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej.
 
ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.4. W punkcie „sprawy różne” nie poruszano żadnych kwestii.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych (21 października 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (13 listopada 2014, 12:46:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 404