PROTOKÓŁ NR 8/05 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR  8/05
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu  21 października 2005 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Barbara Łukowska  – Przewodnicząca  Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
 
Porządek posiedzenia:
1.
Zaopiniowanie załączonych projektów uchwał oraz spraw związanych z tematyką XXV Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące projekty uchwał oraz sprawy związane z tematyką XXIV Sesji Rady Gminy:
 
a) Projekt uchwały w sprawie powołania Rady społecznej przy Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełm.:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
b) Projekt uchwały w sprawie wykonania rekultywacji drogi transportu rolniczego  w 2006 r.:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały, informując, że po rozmowach w Urzędzie Marszałkowskim ustalono, że Gmina przeznaczy do rekultywacji dwie drogi, z których druga będzie awaryjną, w przypadku, gdyby okazało się, że będzie więcej funduszy, tak jak to miało miejsce w bieżącym roku, gdzie wykonano rekultywację dalszego odcinka drogi.
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował przeznaczenie do rekultywacji jako drogi głównej ulicy Leśnej w Dąbrowie Chełm. w kierunku Gzina. Ta droga jest        w bardzo złym stanie, poza tym stanowi wniosek dwóch sołectw.
Bartosz Giłka – członek Komisji zaproponował przeznaczenie do rekultywacji jeszcze jednej leśnej drogi. Stan dróg w miejscowości Słończ Górny jest dramatyczny. Drogi dojazdowej do tej wsi właściwie nie ma, po tym, jak wybudowano w niej wodociąg jest nieprzejezdna. Mieszkańcy zmuszeni są jeździć po polach.
Wójt Gminy stwierdził, że nie zgadza się z taką krytyką. Tam, gdzie budowany jest wodociąg droga musi być zniszczona. Nie można wybudować wodociągu nie naruszając struktury drogi. Dodał, że prace związane z budową wodociągu nie zostały jeszcze zakończone. Zgodnie z umową, po stronie wykonawcy leży przywrócenie stanu pierwotnego drogi.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że bardzo ważnymi drogami wymagającymi remontu są drogi we wsiach Pień i Reptowo oraz droga Wałdowo Król. – Nowy Dwór. Te drogi znacznie skrócą mieszkańcom dojazd do Bydgoszczy.
Wójt Gminy zwrócił uwagę na niewielką ilość inwestycji wykonywanych we wsi Dąbrowa Chełm.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała ujęcie jako rezerwowej drogi Wałdowo Król. – Nowy Dwór lub Pień – Reptowo. 
Wójt Gminy poinformował, że do projektu budżetu przyjęto do inwestycji drogowych na rok 2006 budowę ul. Pod Wałem w Czarżu i dwie drogi w Ostromecku, przyjęto tzw. „betonówkę” w Gzinie do kapitalnego remontu, tę drogę trzeba przykryć dywanikiem asfaltowym. Przyjęto również budowę kolejnego odcinka drogi w Otowicach, do remontu drogę Czarże – Gzin, dokończenie budowy ul. Łęckiej, remont drogi do Reptowa oraz remont drogi powiatowej w kierunku wsi Czarże. Wójt dodał, że jest to pierwszy projekt, ponieważ nie zna jeszcze dochodów oraz kosztów budowy kanalizacji.
Dodał, że jeżeli to jest kwestia naprawy pewnego odcinka drogi w Słończu, to zostanie on naprawiony, natomiast, jeżeli chodzi o całość, to przekroczy to możliwości budżetu.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, że w sołectwie Czarże w ostatnich latach wykonano wiele inwestycji drogowych. Dodał, że drogę w Słończu można naprawić we własnym zakresie.
Wójt Gminy stwierdził, ze jeżeli to jest kwestia naprawy tego zniszczonego odcinka, to Gmina wspólnie z Radą Sołecką dokona naprawy, natomiast jeżeli chodzi o naprawę całej drogi, to poprosił o wyraźne określenie przez Radę Gminy.
Bartosz Giłka – członek Komisji stwierdził, że mógłby zgodzić się na przeznaczenie do rekultywacji drogi w Dąbrowie Chełm. pod warunkiem ujęcia jako rezerwowej drogi w Słończu.
Jan Palmowski – członek Komisji powtórzył, że sołectwo Czarże w ostatnich latach bardzo skorzystało z inwestycji drogowych, ale zgodzi się z propozycją radnego Giłka.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że ma na uwadze mieszkańców wsi Rafa i Pień. Oni mają bardzo trudny wyjazd. Poinformowała, że wg niej jako drogę rezerwową należy przeznaczyć do rekultywacji drogę Pień – Reptowo.
Wójt Gminy wyjaśnił, że mieszkańcy i tak do Bydgoszczy będą jeździli przez Mozgowinę, ponieważ tam jest dla nich bliżej.
Przewodnicząca Komisji przystała na propozycję radnego Giłka.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił się by nie brać pod uwagę miejscowości Gzin, ponieważ rekultywacja będzie wykonana wyłączeni w granicach wsi Dąbrowa Chełm.
Józef Hentrich – członek Komisji wyjaśnił, że w uchwale jest wyraźnie napisane, że rekultywacją ma zostać objęta ul. Leśna w kierunku miejscowości Gzin, co oznacza, że dot. tylko odcinka drogi znajdującej się w Dąbrowie Chełm.
Jan Palmowski – członek Komisji zaproponował, y w uchwale ująć zapis, że do rekultywacji przeznacza się drogę w Dąbrowie Chełmińskiej w kierunku Gapich Gór.
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował określenie długości przedmiotowej drogi, wówczas wniosek zostanie uściślony.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów  w dyskusji poddała pod głosowanie wniosek radnego Giłka.
 
Komisja jednogłośnie postanowiła zaproponował co rekultywacji w 2006 r. ul. Leśną w Dąbrowie Chełm. i ujęcie jako drogi rezerwowej, drogę we wsi Słończ Górny.
 
c) Projekt uchwały w sprawie zmiany wzorów deklaracji:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały informując, że zmiany spowodowane są nowym sposobem naliczania zaokrągleń.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
d) Kwestia utworzenia spółki z o.o. z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy Sp. z o.o.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę. Wyjaśnił, że każdy udziałowiec, w spółkach prawa handlowego odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości swoich wkładów, a wkład Gminy ma wynosić 1000 zł. Jedynie zarząd odpowiada do wysokości swego majątku. Wójt potwierdził, że kiedyś dojdzie do sytuacji, w której gmina będzie zmuszona  do realizowania gospodarki wodnej w inny sposób niż obecny, wykorzystując jedną z następujących możliwości:
albo utworzy zakład komunalny, który będzie jednostką finansowaną z budżetu gminy, albo w oparciu o przepisy prawa handlowego zostanie utworzona np. spółka, ale wówczas gmina straci możliwość dofinansowywania takiej jednostki, co niewątpliwie wpłynie na podniesienie cen wody i ścieków. W takiej sytuacji pewnie zapadnie decyzja o utworzeniu zakładu komunalnego.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w inicjatywę.
 
e) Dyskusja nad wnioskiem Henryka Chyła. dot. kosztów budowy przydomowej przepompowni ścieków przy restauracji „Leśna” w Ostromecku.
Wójt Gminy przedstawił sprawę. poinformował, że na zlecenie Zarządu Gminy firma „Ekomel” wybudowała kanalizację podstawową zgodnie z projektem. Zgodnie z jej położeniem projektant opracował projekt przykanalików ze spadkiem w kierunku głównej rury. Projektant obliczył rzędne i tak to musi pozostać. Osoba, która przyłącza się do kanalizacji albo dostosowuje się do istniejącej sieci, albo buduje przepompownię.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, że w Urzędzie Gminy zatrudniony jest pracownik, który te sprawy kontroluje i na jego opinii należy się opierać. Dodał, iż jeżeli ktoś twierdzi, że coś mu się nie zgadza, to musi mieć na to dowody.
Wójt Gminy dodał, że na potrzeby tego pisma dorysowano na mapie do niego dołączonej „przyłącze”, ponieważ w dokumentacji Urzędu Gminy tego przyłącza nie ma.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy projektant właściwie zaprojektował sieć?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że projektant uzyskał pozwolenie na budowę władnego organu, dlatego projekt jest właściwy. Henryk Chyła od 2001 roku mówił, że ma do wybudowania na własny koszt 100 m przyłącza. Faktycznie ma 80 m przyłącza. 40 m. przyłącza wykonała Gmina, wchodząc na jego posesję. Koszt budowy tych 40 m. przyłącza nie obciążył budżetu gminy, został wykonany na koszt wykonawcy, z powodu przekroczenia terminu wykonania prac. Wójt Gminy w zamian za odstąpienie od naliczenia kary zażądał wykonania połowy przyłącza panu Chyle.
Jan Palmowski – członek Komisji stwierdził, ze odpowiedź powinna zostać ujęta w dość zdecydowanym tonie.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała nie zniżanie się doi poziomu wnioskodawcy, który w piśmie wspomina o „prezentach”.
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował odnieść się do pisma tylko w zakresie merytorycznym i nie odnoszenie się do pozostałych zarzutów.
 
Po przeprowadzonej dyskusji Komisja jednogłośnie stwierdziła, że ze strony Urzędu Gminy nie popełniono żadnych uchybień w zakresie zawartym w piśmie Henryka Chyła.
 
f) Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia osób do doręczania decyzji wymiarowych i pism w sprawach podatkowych.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowaniu w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
g) Dyskusja na temat przekształcenia Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej oraz G.O.P.S. w gminnej jednostki organizacyjne:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę.
 
W związku z tym, że sprawa była omawiana na poprzednim posiedzeniu Komisja nie prowadziła dyskusji.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję  przekształcenia Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej oraz G.O.P.S. w gminnej jednostki organizacyjne.
 
h) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

i) Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie wnosząc do niego uwag.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
j) Wójt Gminy zaproponował przyjęcie wzrostu wskaźników do budżetu gminy na rok 2006 o 3% w stosunku do obowiązujących.
 
Komisja nie wypracowała stanowiska w tej sprawie.
 
k) Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności świetlic wiejskich nie wnosząc do niego uwag.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
Jan Palmowski – członek Komisji  zwrócił uwagę, że świetlice na terenie Gminy są za mało dofinansowane, ponieważ niektóre z nich bardzo prężnie działają. Radny wskazał na ogromne koszty bieżących wydatków bieżących w świetlicach (energia elektryczna, opał itp.). Radny zaproponował zwiększenie w przyszłym roku środków finansowych dla świetlic wiejskich.
Józef Hentrich – członek Komisji zapytał, ile osób na codzień odwiedza świetlice?
Wójt Gminy odpowiedział, że z zajęć w świetlicach nie korzysta aż tak wiele osób, ale np. działalność świetlicy w Gzinie jest bardzo ukierunkowana na zajęcia plastyczne.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż myślała o tym, by w Ostromecku utworzyć świetlicę środowiskową, ponieważ na działalność takiej jednostki można uzyskać dodatkowe środki finansowe. Dodała, że z zajęć w świetlicach korzystają głównie dzieci, którymi w domach mało się zajmują.
 
Komisja zwróciła uwagę, by w kolejnych sprawozdaniach ujmować informacje o dodatkowych środkach finansowych uzyskiwanych przez świetlice z zewnątrz.
 
l) Wójt Gminy poinformował, że do Urzędu zwróciła się firma z propozycją utworzenia 40 miejsc pracy dla osób z terenu Gminy.
W zamian za to po stronie Urzędu miałoby leżeć zorganizowanie 50-godzinnego kursu języka angielskiego.
 
     
             Na tym posiedzenie zakończono.
 

      Protokółowała:                                          Przewodniczyła:
      mgr Dorota Kraska-inspektor                      Barbara Łukowska Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                     
 

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-inspektor (21 października 2005)
Opublikował: Dorota Kraska (25 stycznia 2006, 12:01:06)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:04:51)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1112