PROTOKÓŁ NR 7/05 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR  7/05
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu  15 września 2005 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Barbara Łukowska  – Przewodnicząca  Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2005 roku.
2. Zaopiniowanie załączonych projektów uchwał oraz spraw związanych z tematyką XXIV Sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy różne.
 
ad.1. W dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2005 roku wskazywano na:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w sprawozdanie.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2005 roku.
 
ad.2. Komisja omawiała następujące projekty uchwał oraz sprawy związane z tematyką XXIV Sesji Rady Gminy:
a) sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w  Dąbrowie Chełmińskiej:
Bartosz Giłka – członek Komisji zwrócił się o przedstawienie informacji na temat korzystania z internetu w Gminnej Bibliotece Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej. Dodał, iż słyszał, że chcąc „ściągnąć” jakieś informacje za każdym razem należy zakupić dyskietki u pani kierownik.
Wójt Gminy przypomniał, że taka była umowa, by zakupywać dyskietki u kierownika, by uniknąć ewentualności zainfekowania komputerów biblioteki.
 
W toku dalszej dyskusji omawiano kwestie związane z utworzeniem biblioteki jako samodzielnej jednostki.
 
Wójt Gminy przedstawił informacje na temat w/w inicjatywy.
Jan Palmowski – członek Komisji przypomniał, że niegdyś działalność bibliotek polegała wyłącznie na wypożyczaniu książek, obecnie ich działalność znacznie się rozszerzyła, co jest zasługą kierownika.
Przewodnicząca Komisji
zwróciła uwagę na zakupiony sprzęt komputerowy dla filii biblioteki w Czarżu i Ostromecku, który nie został tam zamontowany.
Wójt Gminy wyjaśnił, że sprzęt jest przechowywany w Gminnej Bibliotece w Dąbrowie Chełmińskiej, ponieważ w filiach nie ma warunków do jego zamontowania.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że za jakiś czas ten sprzęt stanie się przestarzały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji postanowiła zwrócić się do Kierownika Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej o uruchomienie sprzętu komputerowego w filii biblioteki w Czarżu bez względu na warunki lokalowe, natomiast w bibliotece w Ostromecku po zakończeniu prac remontowych.
 
Komisja po zapoznaniu się z materiałami i po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
b) Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego:
Kamila Juchcińska – członek Komisji zwróciła uwagę, że psycholog i pedagog szkolny zatrudnieni są tylko w Zespole Szkół w Dąbrowie Chełm.
Wójt Gminy odpowiedział twierdząco, dodając, że logopeda obsługuje wszystkie szkoły na terenie Gminy.
Wójt dodał, iż w związku z utworzeniem trzech odrębnych zespołów szkół na terenie Gminy liczba godzin w szkołach wzrosła, ponieważ w niektórych klasach w związku z większą liczbą uczniów zaszła konieczność podziału na grupy w przypadku zajęć informatyki oraz wychowania fizycznego.
Jan Palmowski – członek Komisji zapytał, o kwestie dowożenia.
Wójt Gminy odpowiedział, iż nie było takiej potrzeby, by cokolwiek zmieniać w kwestiach dowożenia. Dodał, że żaden z dotychczas zatrudnionych nauczycieli nie został zwolniony z pracy z powodu reorganizacji. Nie wzrosła liczba etatów, wzrosła natomiast liczba nauczycieli.
 
Komisja po zapoznaniu się z materiałami i po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
c) Informacja na temat wyników egzaminów kompetencyjnych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum:
 
Komisja po zapoznaniu się z materiałami i po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
d) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
e) Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
f) Projekty uchwał w sprawie nabycia dróg we wsi Ostromecko:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekty uchwał.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał.
 
g) Zmiana granic miasta Bydgoszczy:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę informując, że zmiana granic Miasta Bydgoszczy spowoduje, iż zmniejszy się teren powiatu ziemskiego bydgoskiego.  Dodał, że to jest wystarczający argument, by zaprotestować.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji negatywnie zaopiniowała inicjatywę zmiany granic Miasta Bydgoszczy.
 
ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia  Komisji odbytego w dniu 1 lipca 2005 roku. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.

ad.4. W punkcie „sprawy różne” omawiano następujące kwestie:
a) Wójt Gminy poinformował o konieczności wykonania dodatkowych robót, które wyniknęły podczas rozbudowy i remontu budynku Urzędu Gminy.
Sekretarz Gminy poinformowała o konieczności zakupu nowego wyposażenia niektórych biur.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała konieczność przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów robót nie przewidzianych w projekcie.
 
b) Wójt Gminy przedstawił propozycje zmian do budżetu gminy na rok 2005.
 
c) Członkowie Komisji dyskutowali na temat bezpieczeństwa na drogach ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowania dróg nr 551 z drogą nr  w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.
 
d) Józef Hentrich – członek Komisji zwrócił uwagę na brak opiekuna w autobusie szkolnym dowożącym dzieci do szkoły w Czarżu.
 
e) Wójt Gminy przedstawił aktualną sytuację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
 
                        Na tym posiedzenie zakończono.
 
 
       Protokółowała:                                      Przewodniczył:
       mgr Dorota Kraska-inspektor                  Barbara Łukowska Przewodnicząca Komisji 

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-inspektor (15 września 2005)
Opublikował: Dorota Kraska (25 stycznia 2006, 11:50:03)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:05:27)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1069