PROTOKÓŁ NR 44/14 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR    44/14
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 16 września 2014 roku
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
- Elżbieta Galant – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej,
- Marlena Łobocka – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu,
- Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku,
- Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. 
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na XLI Sesję Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XLI Sesją Rady Gminy:
 
a)  Informacja na temat przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego:
Komisja dokonała podsumowania odbytej na poprzednim posiedzeniu wizytacji jednostek organizacyjnych Gminy, w tym szkół.
Dyrektorzy Szkół udzielili informacji na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego oraz poinformowali o potrzebach w zakresie inwestycji, zakupów i remontów.
Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku zwrócił uwagę na konieczność naprawy przeciekającego dachu na obiektach szkoły. Dodał, iż nie ma możliwości zrealizowania tego zadania ze środków szkolnych.
Wójt Gminy przypomniał, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w kolejności do remontu jest przewidziany przedmiotowy dach. Dodał, że do dnia 30 września należy składać wnioski do przyszłorocznego budżetu.
Marlena Łobocka – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu wskazała na  kwestie braku parkingu przy szkole.
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, iż w przyszłym roku zostaną podjęte próby wykupienia gruntów pod parking. Wskazał na kwestie planów inwestycyjnych.
Marlena Łobocka – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu zapytała, czy dyrektorzy będą mieli jakąś dowolność w wydatkowaniu środków finansowych?
Wójt Gminy poinformował, iż w pierwszej kolejności środki będą przeznaczane na zakup oleju opałowego dla szkół, które będą miały niedobory. Decyzje o przesunięciach budżetowych będą zapadały na sesjach. Dodał, że inną sprawą są płace.
Dawid Pałczyński – członek Komisji zwrócił uwagę na odgrodzenie szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej od boiska. Przy boisku „Orlik” często przebywa grono młodych pijących piwo. Zapytał, czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby zamontowanie monitoringu?
Elżbieta Galant – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej poinformowała, że monitoring nie zdał egzaminu. Dodała, że na boisko będzie wejście i postara się  tak to  zorganizować, by było funkcjonalnie i estetycznie.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację na temat przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego.
 
b) Informacja dot. wyników egzaminów kompetencyjnych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum:
Przewodnicząca Komisji celem wprowadzenia omówiła wyniki egzaminów na poszczególnych szczeblach oraz poinformowała, jaki zakres wiedzy jest oceniany.
Marlena Łobocka – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu poinformowała, że jedna z klas szóstych napisała egzamin bardzo dobrze, natomiast druga słabo, co spowodowało zaniżenie ogólnych wyników. Dodała, iż nie potrafi wytłumaczyć dysproporcji, ponieważ kadra nauczycielska się nie zmieniła. Myśli, że problem leży po stronie środowiska.
Dziecko, które miało bardzo niską średnią i pisało egzamin w czerwcu, otrzymało wyniki ponad 30 punktów na 40 możliwych, podczas, gdy gro uczniów, którzy otrzymywali bardzo dobre wyniki w nauce, egzaminy napisało słabo.
Elżbieta Galant – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej poinformowała, że podobna sytuacja zaistniała w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej, gdzie laureaci konkursów uzyskali niskie wyniki egzaminów. Zdaniem Dyrektor zbyt mała ilość czasu na napisanie egzaminu powoduje to, że uczniowie nie są w stanie zaprezentować swoich możliwości. Nauczyciele bardzo się starają, poza tym należy zwrócić uwagę na stosunkowo dużą liczbę uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno - pedagogicznych, którym zaleca się obniżenie poziomu, a zgodnie z przepisami mają tylko więcej czasu, ale piszą te same testy, co pozostali. To również wpływa na obniżenie wyników egzaminów.
Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku poinformował, że szkoła ma wewnętrzny system przygotowywania do egzaminów zarówno lekcyjny, jak i poza lekcyjny, który się sprawdza. Wskazał, że w szkole również występuje trudne środowisko, ale nauczyciele dokładają wszelkich starań. Zdaniem Dyrektora błędnym rozwiązaniem jest to, że w ciągu 60 minut uczeń musi wykazać efekt 3, czy 6-cio letniej pracy.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zauważył, że porównywanie wyników stanowi taki niebezpieczny początek „wyścigu szczurów”, w który sami się wpędzamy, tabelki porównania itp. Zdaniem radnego zastanawianie się dlaczego i porównywanie wyników wywołuje niepotrzebne stresy. Należy uznać, że skoro tak jest, to tak jest, trzeba to przyjąć jako informacje, ponieważ jakość nauki w szkołach jest bardzo dobra, o czym przecież doskonale wiadomo.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że te informacje są brane pod uwagę przy ocenie pracy w szkole.
Elżbieta Galant – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej poinformowała, że po ostatniej ewaluacji szkoła została bardzo ładnie oceniona.
Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku wskazał, że najbardziej odczuwalny jest problem przejścia uczniów do szkół fordońskich. Dodał, że należy dbać, by jakoś wyglądać w porównaniu z miastem.
Marlena Łobocka – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu poinformowała, że gdy przychodzą do naszych szkół dzieci z innych gmin, rodzice przed podjęciem decyzji o przeniesieniu pytają o atmosferę w szkole i zajęcia dodatkowe, dopiero ostatnim pytaniem jest pytanie o wyniki egzaminów. Stwierdziła, iż nie widzi tu tragedii, ale są słabsze roczniki, gdzie pomimo wytężonej pracy nie uzyska się lepszych wyników. Zwróciła uwagę, że w Zespole Szkół w Czarżu na ogólną liczbę dwustu uczniów, pięćdziesięciu posiada opinie, a osiemnaścioro – orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej.
Przewodnicząca Komisji omówiła zasady oceniania egzaminu gimnazjalnego. Dodała, że w tym przypadku nie ma możliwości zsumowania tych wyników.
Dyrektorzy Zespołów Szkół dokonali podsumowania wyników egzaminów gimnazjalnych.
Marlena Łobocka – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu poinformowała, że śledzi losy absolwentów i okazuje się, że kończą dobre szkoły i dostają się do szkół, które wybierają. Nie niszczą niczego i nie broją, a to też jest efektem pracy kadry nauczycielskiej.
Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku zauważył że uczniowie Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej osiągnęli znakomity wynik egzaminu z języka angielskiego. Problemem w skali kraju jest to, że szkoły wiejskie mają kłopoty z językiem angielskim. Poinformował, że szkoła korzysta z różnych funduszy unijnych oraz próbuje realizować kontakty zagraniczne. Czasami brakuje pomysłów, jak to podnieść. Nie jest źle, ale wyniki mogłyby być trochę zbliżone do uzyskanych przez uczniów w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
Komisja w wyniku dyskusji pozytywnie zaopiniowała informację na temat wyników egzaminów kompetencyjnych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum.
 
c) Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Ostromecku:
Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku poinformował, że od dłuższego czasu noszono się z zamiarem nadania szkole imienia. Przedstawił informacje o składzie zespołu, który rozważył kilkadziesiąt propozycji patrona szkoły. W efekcie podjętych prac wyłoniono 4 nazwiska. Szkoła nie miała takiego wyrazistego patrona, dzięki któremu mogłaby kultywować tradycję lokalną. Uznano, że Marian Rejewski do tej pory nie został należycie doceniony. Wielu Europejczyków nie wie o tej osobistości. Postanowiono, że to będzie patron, który przez swoją pracowitość i skromność znakomicie wpisze się jako wzór do naśladowania.
Nadanie imienia patrona i sztandaru powoduje zdaniem Dyrektora to, że ta szkoła jest dopełniona.
Sekretarz Gminy poinformowała, że na wniosek Dyrektora przygotowano taki projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
d) Wójt Gminy poinformował, że roczne podsumowanie realizacji systemu gospodarowania odpadami w Gminie Dąbrowa Chełmińska zostanie przedstawione na Sesji Rady Gminy w ramach prezentacji multimedialnej.
 
e) Projekt uchwały w sprawie podziału Sołectwa Nowy Dwór na dwa oddzielne sołectwa:
Wójt Gminy celem wprowadzenia poinformował, że w dniu 8 września 2014 r. odbyły się konsultacje społeczne w których uczestniczyło 40 osób. Za dokonaniem podziału Sołectwa i utworzeniem sołectwa Nowy Dwór i Sołectwa Reptowo głos opowiedziało się 39 osób, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Żeby uczynić zadość budżetowi Reptowa, które nie może otrzymać żadnych środków na rok 2015, ustalono, że połowa środków zostanie przekazana na realizację zadań w Reptowie.
Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska stwierdził, że nie dokonanie podziału środków finansowych na dwa sołectwa spowodowałoby dalsze zgrzyty, dlatego Rada Sołecka obecnego Sołectwa Nowy Dwór już przed zebraniem wiejskim wypracowała taki wniosek w sprawie podziału budżetu sołectwa.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja przy czterech głosach „za” i jednym wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
f) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego z Miastem Bydgoszcz dotyczącego powierzenia zadania własnego Gminy Dąbrowa Chełmińska z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
g) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 
h) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Przewodnicząca Komisji zastanawiała się, czy przy okazji przystąpienia do tworzenia tego planu, może udałoby się rozstrzygnąć wątpliwości dot. przebiegu linii energetycznej 2x400 kV przez Wałdowo Królewskie.
Wójt Gminy poinformował, iż mieszkańcy godzą się z wnioskiem, który zaproponował wykonawca. Ostateczny przebieg w/w linii zostanie dopiero przedstawiony. W miesiącu grudniu br. planowany jest podział na działki i ustalenie lokalizacji słupów.
Józef Hentrich – członek Komisji zwrócił uwagę, iż może dojść do sytuacji, że będą protesty, że odszkodowanie będzie zbyt nisko wycenione.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zapytał, czy do słupów energetycznych musi być przewidziana droga dojazdowa?
Wójt Gminy odpowiedział, że jest wymagana droga dojazdowa do słupów energetycznych na czas budowy, a później na czas eksploatacji, dlatego słupy są lokalizowane tam, gdzie te drogi już są.
 
i)Wójt Gminy poinformował, że projekt uchwały w sprawie przekazania nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej zostanie zdjęty z porządku obrad najbliższej Sesji Rady Gminy.
 
j)Wójt oraz Skarbnik Gminy przedstawili informację z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 
W trakcie dyskusji omawiano kwestie zaległości z tytułu opłat za pobór wody oraz dochodów ze sprzedaży mienia.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w informację.
 
k) Komisja postanowiła, że projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2014 r.  oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2025 zostaną omówione podczas Sesji Rady Gminy.
 
l) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Sekretarz Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Kujawsko–Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”.
 
m) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Sekretarz Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” za rok 2013
 
n) W dyskusji nad projektem Statutu Sołectwa głos zabrali:
Sekretarz Gminy poinformowała, że w każdym sołectwa były przeprowadzone konsultacje i projekty statutów przyjmowane bez uwag, za wyjątkiem Ostromecka, które zaproponowało, by zebranie było ważne przy 10% obecnych.
Wójt Gminy wyjaśnił, że taki zapis można przyjąć, w związku, z czym we wszystkich pozostałych  sołectwach pozostanie frekwencja na poziomie 20%, a w Ostromecku 10%.
Józef Hentrich oraz Dawid Pałczyński – członkowie Komisji stwierdzili, iż ich zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby ustalenie frekwencji na jednakowym poziomie dla wszystkich sołectw.
Wójt Gminy wyjaśnił, że taki jest wniosek zebrania wiejskiego i nie powinien być zmieniony.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
o) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję  zamiany działki nr 34/1 położonej w Dąbrowie Chełmińskiej na działkę nr 60/12 w Dąbrowie Chełmińskiej oraz wolę utworzenia parkingu dla samochodów osobowych przy posesjach usytuowanych w okolicach skrzyżowania ulic Bydgoskiej i Ogrodowej w Dąbrowie Chełmińskiej.
Utworzenie w/w zajazdów będzie możliwe po dokonaniu zamiany nieruchomości i przejęciu przez Gminę działki nr 34/1 w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
p) W dyskusji nad propozycjami wskaźników do budżetu gminy na rok 2015 głos zabrali:
Wójt Gminy przedstawił propozycje Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska:
- podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,14 zł od 1m2 powierzchni;
- podatek od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -7,00  zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
- obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt.
- wynagrodzenia i pochodne na poziomie 5% wzrostu płac;
- pozostałe stawki podatków i opłat lokalnych pozostawić na poziomie obowiązującym.
Józef Hentrich – członek Komisji zauważył, że Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych może wypracować swoje propozycje.
Przewodniczącą Komisji stwierdziła, że skoro komisja branżowa zaproponowała w/w wskaźniki, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych może je zaakceptować.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w propozycje wskaźników do budżetu gminy na rok 2015.
 
q) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa Chełmińska na lata 2009-2019"
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” nie poruszano żadnych kwestii.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych (16 września 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (24 października 2014, 13:11:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 418