PROTOKÓŁ NR 42/14 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR    42/14
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 15 lipca 2014 roku
 

Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
- Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. 
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na XLI Sesję Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XLI Sesją Rady Gminy:
a) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
b) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywne zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
c) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie kreślenia zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń.
 
d) Komisja po wysłuchaniu informacji Wójta Gminy  na temat proponowanych zmian do uchwały, które polegają na wskazaniu pomieszczenia tymczasowego oraz aktualizacji zasobu mieszkaniowego oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/41/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2016.
 
e) Komisja po przeprowadzonej dyskusji oraz zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod działalność usługową.
 
f) Komisja po przeprowadzonej dyskusji oraz zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nabycia mienia Skarbu Państwa.
 
g) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe.
 
h) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
Przewodnicząca Komisji w związku z faktem, iż po śmierci jednego z najemców pozostała kwota 7 200 zł, którą przekazano na depozyty, a Gmina nie ustaliła kręgu spadkobierców, ponieważ zmarły nie miał  żony, dzieci, rodziców, ani rodzeństwa, w związku z czym na podstawie art. 935 kodeksu cywilnego Gmina została powołana do dziedziczenia zaproponowała, by postawić zmarłemu skromny nagrobek.
Wójt Gminy poinformował, iż przed najbliższą Sesją Rady Gminy zostanie sprawdzone, czy zmarły ma nagrobek, ponieważ był ubezpieczony i otrzymywał świadczenia emerytalno-rentowe.
 
i) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Teresy Łabaj – inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu pod nazwą „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2029”.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie:
 
a) Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska złożył podziękowania dla Wójta Gminy, Inspektora do spraw dróg oraz wszystkich, którzy przyczynili się do reakcji w sprawie drogi prowadzącej na Osiedle „Konty”. Na drodze został położony dywanik asfaltowy i przy okazji spotkania z mieszkańcami wraz z Wójtem objechał sołectwo, gdzie zwrócono uwagę na kilka spraw, które już następnego dnia zostały rozwiązane. Dodał, że mieszkańcy są zadowoleni. Zwrócił się o wykoszenie jeszcze kilku miejsc na terenie Sołectwa Nowy Dwór.
Wójt Gminy poinformował, że do Sołectwa zostanie skierowany jeszcze jeden transport tłucznia celem dokończenia modernizacji drogi.
Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska dodał, że mieszkańcy Osiedla „Konty”, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu złożyli gratulacje.
 
b) Wójt Gminy przedstawił wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie zamiany z dopłatą na rzecz Gminy działki nr 127/46 położonej w Dąbrowie Chełmińskiej w zamian za część działek nr 127/43, 127/44 (wydzielonych na poszerzenie drogi gminnej) i 122/1 (wydzielonej pod chodnik przy projektowanej zatoce autobusowej) położonych w Dąbrowie Chełmińskiej.
Przedstawił zakres planowanej przebudowy ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej, która dodatkowo będzie wymagała przejęcia gruntu od osoby prywatnej.
Wskazał na problem zlokalizowania zatoki autobusowej. Szerokość pasa drogi wojewódzkiej nie pozwala na wybudowanie 3 - metrowego peronu i 1,5 - metrowego chodnika, więc pozostanie możliwość usytuowania przystanku przy ul. Wyzwolenia. Przebudowa drogi wymusi jednokierunkowość ulic prostopadłych do ul. Bydgoskiej.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na wysokość projektowanej ulicy, by nie doprowadzić do sytuacji, jaka miała miejsce w Ostromecku, gdzie ulica była bardzo podniesiona.
Wójt Gminy wyjaśnił, że na mapach nie widać wysokości jezdni, ale wysokość nawierzchni będzie można określić podczas budowy ścieżki rowerowej, która będzie na tym samym poziomie, co droga. Mapa nie pokazuje rzędnej jezdni.
Wskazał na kwestię usytuowania ronda łączącego ulice: Targową, Bydgoską Strażacką, Toruńską i Bazową. Zarząd Dróg zaproponował przesunięcie ronda w taki sposób, by te wszystkie ulice połączyć. Właściciel gruntu poinformował, iż wyrazi zgodę na przejęcie pasa ziemi niezbędnego do wybudowania ronda, pod warunkiem zmiany planu zagospodarowania, który zezwoli na przesunięcie usług w głąb gruntów, na jego kolejne działki.
Dodał, iż jego zdaniem rondo będzie najbezpieczniejszym rozwiązaniem, ponieważ nie wszyscy kierowcy respektują ograniczenia prędkości, a to zmusi szczególnie kierowców samochodów ciężarowych do „zdjęcia nogi z gazu”.
 
Komisja w wyniku dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w propozycję Wójta Gminy.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych (15 lipca 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (23 września 2014, 09:13:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 530