PROTOKÓŁ NR 41/14 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR 41/14
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 3 czerwca 2014 roku
 

Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
- Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS,
- Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. 
 
Porządek posiedzenia:
1.  Zaopiniowanie materiałów na XL Sesję Rady Gminy
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.  Sprawy różne.
 
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XL Sesją Rady Gminy:
 
a) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz Kierownik ZOS oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
 
b) W dyskusji na temat dowożenia dzieci do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska głos zabrali:
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS celem wprowadzenia omówiła projekt regulaminu dowożenia uczniów.
Wójt Gminy zaproponował zmianę nazewnictwa przystanków, by nie określać numerów posesji przy których są zlokalizowane. Zaproponował wprowadzenie numeracji od 1 w każdej miejscowości, np. Rafa 1, Rafa 2, Ostromecko 1, Ostromecko 2 itd.
 
Komisja omawiała kwestie dowożenia małej liczby dzieci na zawody i konkursy oraz pozytywnie zaopiniowała zaproponowaną sieć przystanków i w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku wystąpił o utworzenie trzech klas pierwszych uzasadniając swój wniosek sugestią Ministra, by dzieci 6-letnie były oddzielone od 7-latków. W przypadku przychylenia się do wniosku Dyrektora klasy będą liczyły po 11 -12 osób.
Wójt Gminy wskazał na koszty takiego podziału. Przez okres 9 lat taki manewr będzie kosztował około 750 000 zł, to jest koszt nauczyciela i dodatkowych zajęć.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że w szkole jest niewielka powierzchnia sal lekcyjnych.
Dawid Pałczyński – członek Komisji zwrócił uwagę na prawdopodobieństwo, że dzieci jeszcze dojdą do szkoły. Zdaniem radnego nie będzie dobrym rozwiązaniem, gdy podział nastąpi w drugiej, czy trzeciej klasie.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że zmiany w klasach 1-3 zawsze budzą wątpliwości i rodzice różnie do tego podchodzą. Zwróciła uwagę, że trzeba brać pod uwagę różne aspekty, nie tylko finansowe.
Józef Hentrich – członek Komisji wskazał, że skoro liczba uczniów w obu klasach nie przekracza 50 osób, należy pozostać przy podziale na dwie klasy.
Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zapytał, jak liczny jest kolejny rocznik?
Wskazał, że temat jest trudny, ponieważ rodzice na pewno woleliby komfort, ale są różne szkoły, on uczył się w klasach 50-osobowych. Zauważył, iż nie ma tendencji wzrostowej w liczbie uczniów kolejnych roczników.
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS poinformowała, że jeszcze też nie wiadomo jaka będzie liczba dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.
Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zaproponował pozostawienie obecnego rozwiązania i obserwowanie jego przebiegu.
Szymon Dunal – członek Komisji zaproponował pozostawienie dwóch oddziałów.
Dawid Pałczyński – członek Komisji zaproponował utworzenie trzech oddziałów.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała utworzenie trzech oddziałów ze względu na wielkość sal.
 
Komisja w wyniku dyskusji nie zajęła stanowiska w sprawie.
 
c) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy poinformował o odwołaniu przez przedstawicieli Polskich Sieci Elektroenergetycznych spotkania w sprawie budowy przez teren Gminy linii wysokiego napięcia. Dodał, że przedstawiciel wykonawcy będzie pisał skargę w przedmiocie przesuwania terminów spotkań.
 
d) Wójt Gminy przedstawił szczegółowe informacje na temat realizacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy oraz o planowanych inwestycjach w tym zakresie oraz o realizacji projektu wymiany istniejącej sieci wodociągowej.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację na temat problemów związanych z budową kanalizacji i zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
e) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Sekretarz Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie aktualizacji podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na okręgi wyborcze.
 
f) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok:
Wójt i Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówili w/w sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz przedstawili pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
Józef Hentrich – członek Komisji stwierdził, że w związku z tym, iż Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła realizację budżetu, Komisja może pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu.
Wójt Gminy przedstawił  informacje o zadłużeniu. Wyjaśnił, że cały czas obserwuje się stagnację na rynku nieruchomości, stąd problem wykonania dochodów w tym dziale.
Skarbnik Gminy dodała, że w bieżącym roku przyjęto do budżetu dotacje z PROW, ale bardzo rzadko jest tak, że w danym roku te dotacje otrzymujemy.
Przewodnicząca Komisji zapytała, o planowane przychody z podatku dochodowego, czy są jakieś prognozy, że te kwoty w całości wpłyną do budżetu?
Skarbnik Gminy poinformowała, iż trudno to ocenić. Zawsze w okresie letnim udziały w podatku są odrobinę wyższe. Szacować można dopiero we wrześniu, czy październiku.
Wójt Gminy dodał,  że na dzień dzisiejszy brakuje kwoty 24 000 zł by zapłacić czerwcową fakturę za odpady, nie mówiąc o kosztach pracowniczych.
Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska stwierdził, że przez cały czas budżet był transparentnie prowadzony. Był zmieniany na bieżąco na Sesjach Rady Gminy, a przy okazji korygowano wieloletnią prognozę finansową. Wójt i Rada Gminy ten trudny budżet realizowali bardzo dobrze, w związku, z czym postawił wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
g) Komisja po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy, wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2013 rok jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.
 
h) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Sekretarz Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
 
i) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
 
j) Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2025 zostanie omówiony podczas Sesji Rady Gminy.
 
k) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
l)  W dyskusji na temat utworzenia publicznej drogi gminnej na terenach leśnych w Małej Kępie głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę oraz przedstawił na mapie propozycje przebiegu drogi przedstawione przez Nadleśnictwo Toruń oraz przez mieszkańców i Radę Sołecką Sołectwa Strzyżawa. Zaproponował przyjęcie propozycji mieszkańców, ponieważ proponowana przez Nadleśnictwo trasa drogi biegnie w całości przez tereny zalewowe Rzeki Wisły, które już po niewielkich wezbraniach wód są podtapiane. Poinformował, iż odbyły się już rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie przychyliła się do propozycji przebiegu w/w grogi wypracowanej  mieszkańców i Rady Sołeckiej Sołectwa Strzyżawa.
 
m) W dyskusji nad projektem Statutu Gminy głos zabrali:
Sekretarz Gminy, Przewodnicząca Komisji Statutowej celem wprowadzenia omówiła zaproponowane przez Komisję Budżetu zmiany do projektu Statutu. Dodała, że po wszystkich posiedzeniach zbierze wszystkie uwagi i przedstawi je na Sesji.
- propozycja zapisania w Statucie, że rada gminy powołuje dwóch wiceprzewodniczących.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że najlepiej liczbę wiceprzewodniczących określić od początku. Dodała, iż jej zdaniem wystarczy jeden wiceprzewodniczący rady.
Józef Hentrich – członek Komisji poinformował, iż jest zwolennikiem powołania dwóch wiceprzewodniczących.
- propozycja, by w § 48 ust. 3 zapisać, że co najmniej dwóch członków komisji może wnieść o odwołanie przewodniczącego;
-propozycja, by w § 48 ust. 1 dopisać, że przewodniczącego i jego zastępcę wybierają na pierwszym posiedzeniu członkowie komisji i w związku z tym wykreślić dalszy zapis.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że  w dalszym ciągu nie dookreślono kwestii wniosku najdalej idącego.
 
Przewodnicząca Komisji po zakończeniu dyskusji poddała pod głosowanie w/w propozycje, które przedstawiła Sekretarz Gminy.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przyjęcie do projektu Statutu Gminy w/w propozycji.
 
n) Komisja po zapoznaniu się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 
 
o) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta i Sekretarz Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 powierzonego przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” nie podnoszono żadnych kwestii.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych (3 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (15 lipca 2014, 16:29:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 437