PROTOKÓŁ NR 40/14 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR 40/14
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 22 kwietnia 2014 roku
 

Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 

W posiedzeniu uczestniczyli:
  • członkowie Komisji wg listy obecności,
  • Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
  • Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
  • Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
  • Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS,
  • Danuta Wędrowska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej,
  • Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS,
  • Marcin Smykowski – Dyrektor Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej,
  • Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. 
 
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na XXXIX Sesję Rady Gminy
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne.
 
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XXXIX Sesją Rady Gminy:
 
a) Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informacje na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy.
 
b) Informacja na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy w 2013 roku:
Marcin Smykowski – Dyrektor Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej przedstawił informacje na temat zrealizowanych i planowanych inwestycji oraz na temat działalności przychodni na terenie Gminy.
Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska poinformował, że Rada Społeczna przy Gminnej Przychodni dokonała analizy przedstawionych dokumentów i wyraziła swoje pozytywne spostrzeżenia oraz pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe. Radny zwrócił uwagę na kwestie kosztów ogrzewania elektrycznego przychodni w Czarżu.
Marcin Smykowski – Dyrektor Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej wyjaśnił, iż w perspektywie jest przewidziana inwestycja ocieplenia ścian w pierwszej kolejności obiektu w Czarżu, a następnie w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
c) Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (Gminnej Przychodni).
 
d) Sprawozdanie z działalności bibliotek w roku 2013:
Danuta Wędrowska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej celem wprowadzenia omówiła sprawozdanie dodając, że trwają prace nad wdrożeniem elektronicznego systemu wypożyczania książek, który zacznie działać prawdopodobnie już w maju bieżącego roku. Omówiła zasady funkcjonowania w/w systemu.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
e) Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej).
 
f) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (GOKiS):
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS omówiła sprawozdanie wskazując, że problemem są koszty energii elektrycznej wykorzystywanej w obiekcie w Czarżu. Z budżetu GOKiS-u pokrywane są koszty energii zużywanej przez filię biblioteczną oraz OSP.
Danuta Wędrowska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej zwróciła uwagę, iż już od wielu lat wnioskuje o założenie podlicznika, ale nie ma na to zgody. Dodała, że zużyta energia obejmuje jedynie oświetlenie biblioteki, parzenie przez bibliotekarza kawy lub herbaty, używania sprzętu komputerowego oraz oświetlenia korytarza. Bibliotekarka poinformowała, że nie dogrzewa się piecykami elektrycznymi.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż uczestniczyła w spotkaniu Rady Programowej przy GOKiS, która zaproponowała, by Dyrektor podjęła w tej kwestii jakieś działania. Zwróciła się do Wójta, by pomógł te sprawy uregulować np. poprzez zawarcie ugody określającej, kto za co ma płacić. Zaproponowała organizowanie spotkania, czy to oddzielne, czy z udziałem przedstawicieli Rady, na którym zapadną ustalenia dot. zamontowania podliczników bądź zastosowania innego rozwiązania. Zdaniem Przewodniczącej Komisji podlicznik będzie najbardziej uczciwym wyjściem.
Wójt Gminy przypomniał, że nie było problemu, gdy Gmina płaciła. Pojawił się dopiero, gdy GOKiS przejął obiekty. Dodał, że Zakład Energetyczny nie wyraził zgody na założenie podliczników. Proponuje się, by każda instytucja założyła oddzielne liczniki ponosząc koszty przebudowy. Trwa oczekiwanie na formalne dokumenty.
Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska  zwrócił uwagę, że przy zastosowaniu podlicznika, podmiot, który nie jest głównym odbiorcą chciałby płacić tylko za zużyte kilowaty, a przecież są jeszcze inne koszty.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
g) Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
 
h) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Kierownik GOPS oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała dokument pod nazwą: Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 
i) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, proponując pięcioletni okres dzierżawy.
 
j) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
Wójt Gminy przedstawił informacje na temat wyniku przetargu na budowę ścieżek rowerowych.

k) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2014.
 
l) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 
m) Komisja zapoznała się z projektem uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie podziału powiatu bydgoskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 
n) W dyskusji na temat propozycji ugodowego rozwiązania sporu w związku z rozbudową infrastruktury wodnej i planowanej inwestycji oraz propozycji zamiany działek gruntowych głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia przedstawił informacje na temat położenia działek i przebiegu sprawy.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji przedstawił wniosek, by zaproponować zamianę jednej działki gminnej na działkę nr 64/16 i ewentualnie dalsze zamiany następowałyby sukcesywnie.
Józef Hentrich – członek Komisji dodał, iż nie ma pewności, że wnioskująca nie zmieni stanowiska w trakcie negocjacji.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji postawił wniosek o zaproponowanie zamiany jednej działki.
Wójt Gminy wyjaśnił, że wystawiając działki do sprzedaży nie wskazywał żadnych konkretnych. Na omawianym obszarze Gmina posiada więcej nieruchomości gruntowych.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zauważył, że ta jedna działka jest dla Gminy strategiczna, ponieważ musi być dostęp do rurociągu, a wnioskująca miała świadomość, co kupuje.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w wniosek radnego Stankiewicza.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek radnego Stankiewicza i zaproponowała dokonanie zamiany działki nr 64/16 na inną nieruchomość gminną lub dokonanie jej wykupu.

ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3.
W punkcie „sprawy różne” nie podnoszono żadnych kwestii.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych (22 kwietnia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (10 czerwca 2014, 17:25:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 549