PROTOKÓŁ NR 39/14 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR 39/14
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 25 marca 2014 roku  

Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
- Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS,
- Grażyna Walczak – Prezes UKS Dąbrowa Chełmińska,
- Małgorzata Wesołowska - Prezes UKS Ostromecko,
- Paweł Śliwiński – Prezes LKS Ostromecko,
- Danuta Ciesińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Małgorzata Kopaczewska – Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS,
- Małgorzata Witkowska – Asystent Rodziny,
- Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.
 
Nieobecny:
- radny Błażej Stankiewicz – członek Komisji.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Zaopiniowanie materiałów na XXXVII Sesję Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Sprawy różne.  
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XXXVII Sesją Rady Gminy:
 
a) W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności sportowej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2013 głos zabrali:
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS zwróciła uwagę, iż LKS Ostromecko wykazało w swoim sprawozdaniu, że sprząta boisko, a to jest jej zdaniem nieprawda. Poinformowała, że zatrudnia tylko jednego pracownika gospodarczego i ma wiele obiektów do utrzymania, dlatego sprzątanie boisk stanowi problem. Wskazała na dewastacje itp.
Małgorzata Wesołowska - Prezes UKS Ostromecko wskazała na problem braku busa, który dowoziłby uczniów na zawody, ponieważ obecnie zdarza się, że jedna lub dwie osoby na zawody jadą autobusem.
Wójt Gminy przypomniał, że o busie rozmawiano wielokrotnie, ale jest problem kierowcy, ponieważ często jest to związane z siatką godzin. Dodał, że zawsze przeliczane są koszty zatrudnienia pracownika, dlatego na razie nie przewiduje się zatrudnienia kolejnego kierowcy oraz nie ma możliwości zakupu busa. Jeżeli jest taka możliwość uruchamia się kursy autobusu szkolnego.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS poinformowała, iż jeśli jest to kwestia jednostkowa i są to 2-3 osoby, zatrudnia pracownika z uprawnieniami kierowcy oraz posiada służbowy samochód i sporadycznie może wesprzeć, ale za pokryciem kosztów paliwa.
Szymon Dunal – członek Komisji zapytał, czy w grę nie wchodzi jakieś ubezpieczenie od wypadków?
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS wyjaśniła, że pracownik posiada uprawnienia oraz aktualne badania psychologiczne, więc może wozić dzieci, ale sporadycznie.
Paweł Śliwiński – Prezes LKS Ostromecko wyjaśnił do sprawozdania LKS Ostromecko, że boisko jest zamiatane np. na potrzeby gry w tenisa.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS stwierdziła, boisko sprzątają pracownicy Urzędu Gminy, jej pracownik i inni, ale nigdy się nie zdarzyło, żeby LKS posprzątał boisko.
Paweł Śliwiński – Prezes LKS Ostromecko wyjaśnił, że boisko może nie tyle jest sprzątane, a przygotowane na tyle, by można dokonać rozgrywek.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS zauważyła, że tam jest co sprzątać, zwłaszcza po weekendach. Jest szkło śmieci, a nawet gruz. Dodała, iż gdyby tylko LKS chciał można dojść do porozumienia i wspólnie zadziałać.
Grażyna Walczak – Prezes UKS Dąbrowa Chełmińska przyznała, że dowożenie na zawody jest problemem. Pozytywne jest to, że trochę więcej pieniędzy przybyło w klubie. Sport dla dzieci jest istotny i to jest dobre. Dodała, że ubolewa nad sprawą boiska Orlik. Trzeba się porozumieć w kwestii spraw organizacyjnych. Przypomniała, iż kiedyś nauczyciel mógł dowozić uczniów prywatnym samochodem, teraz przepisy tego zabraniają i nikt się na to nie odważy. Zawody są wyjątkowymi sytuacjami.
Józef Hentrich – członek Komisji zauważył, iż niegdyś jeździło się autobusami i teraz również na zawody np. do Fordonu można dojechać komunikacją publiczną.
Grażyna Walczak – Prezes UKS Dąbrowa Chełmińska wyjaśniła, że korzysta się z komunikacji publicznej, ale często nie ma połączeń. Dodała, że takie sytuacje są sporadyczne.
Paweł Śliwiński – Prezes LKS Ostromecko poinformował, że LKS ma zawodnika, który uczestniczy w zawodach międzynarodowych.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, iż to jest niezwykle ważne, że dzieci mogą
brać udział w zajęciach sportowych. Im więcej pieniędzy przeznaczymy na sport, tym lepiej wychowane będziemy mieć społeczeństwo i mniej aktów wandalizmu. To, że pozwalamy młodzieży rozwijać się sportowo, na pewno w przyszłości zaprocentuje. W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w sprawozdania.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z działalności sportowej.
 
b) Sprawozdanie z działalności GOKiS za 2013 rok:
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS omówiła sprawozdanie dodając, że zrobiono więcej niż planowano. 
Józef Hentrich – członek Komisji zwrócił się, by Dyrektor poruszyła takie zagadnienia, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniu.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS poinformowała, że duży problem stanowi dla niej utrzymanie boiska „Orlik” oraz boiska trawiastego w Dąbrowie Chełmińskiej. Nie posiada sprzętu do koszenia, a GOKiS utrzymuje również boisko sportowe w Boluminie. Wskazała na dewastacje, przewróconą wiatę na boisku „Orlik”. Dodała, że GOKiS nie korzysta z boisk. Korzystają z nich kluby sportowe i szkoły, dlatego złoży pisemną prośbę, by boisko przejęła szkoła, ponieważ nie ma środków i sprzętu na utrzymanie.
Józef Hentrich – członek Komisji zauważył, że wówczas GOKiS straci z nazwy człon „i Sportu”. Zwrócił uwagę, że skoro taki organ został powołany, trzeba się z tym borykać. Dodał, że będzie przeciwny przekazaniu boisk do szkoły.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS stwierdziła, że dla GOKiS jest to problem, ponieważ jest bardziej instytucją kultury. GOKiS tak naprawdę z tych obiektów nie korzysta, wszędzie „Orliki” są przy szkołach.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż dyrektorzy szkół nie chcą przejmować boisk sportowych.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS wskazała, że GOKiS z boisk nie korzysta, a ponosi koszty utrzymania i napraw.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że ten sport jest tutaj dołączony troszeczkę sztucznie, bo inna jest dotacja na działalność kulturalną i zupełnie inna na działalność sportową. Sport powinien być finansowany zupełnie inną ścieżką, w związku z czym trzeba by sprawdzić, czy odbywa się to prawidłowo.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS dodała, że każdy ma oczekiwania ale nikt nie chce współpracować.
Józef Hentrich – członek Komisji zapytał, czy gdyby budżet GOKiS był wzmocniony o środki na utrzymanie boisk, będzie to Dyrektor satysfakcjonowało?
Grażyna Walczak – Prezes UKS Dąbrowa Chełmińska zwróciła uwagę, że kultura łączy się ze sportem, dlatego jest to kwestia finansowa i dojścia do porozumienia.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS zauważyła, że koszty koszenia i sprzętu są duże. LKS Dąbrowa Chełmińska zobowiązał się, że będzie co drugi raz kupował paliwo, a tylko dwa razy sfinansował zakup paliwa do koszenia, mimo tego, że korzysta z boiska.
Grażyna Walczak – Prezes UKS Ostromecko zauważyła, że GOKiS jest odpowiedzialny za boiska, dlatego awarie należałoby zgłaszać osobie odpowiedzialnej. Dodała, że w poniedziałki na boiskach leżą rozbite butelki i puszki po piwie, niedopałki papierosów, na boisku „Orlik” - pozrywane siatki i są spory kto ma to posprzątać.
Zastanawiała się, kto powinien to nadzorować.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS zwróciła uwagę, że boiska nadzoruje jeden pracownik, który ze względów bezpieczeństwa nie podejdzie do grupy osób.
Grażyna Walczak – Prezes UKS Dąbrowa Chełmińska wskazała, że problemem jest to, że obiekt jest otwarty i często do aktów wandalizmu dochodzi w godzinach późnych. Dodała, iż należałoby zmonitorować jak wygląda praca różnych osób.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS wyjaśniła, że pracownicy przychodzą w godzinach popołudniowych i porządkują teren.
Grażyna Walczak – Prezes UKS Dąbrowa Chełmińska stwierdziła, iż nie wie, czy przekazanie obiektów sportowych szkole jest dobrym pomysłem.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS wskazała, że gdyby był monitoring, łatwiej byłoby wykryć sprawców. Sama zwracała uwagę łobuzom.
Krzysztof Paliński  - członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zauważył, że temat na pewno jest bardzo skomplikowany. Zlikwidowano posterunek policji i teraz, gdy zgłosi się akty wandalizmu, to zanim przyjedzie patrol z Bydgoszczy, młodzież zdąży się rozejść. Zwrócił uwagę, iż w związku z tym, że boisko „Orlik” przylega do szkoły, należałoby sporządzić regulamin, który będzie określał, że w dniach i godzinach zajęć szkolnych odpowiedzialni za porządek na boiskach będą pracownicy szkoły, którzy zajmują się sprzątaniem. Dodał, iż zgadza się, że GOKiS ma w swojej nazwie „sport”, dlatego powinien zabiegać o to by mieć w swoim posiadaniu obiekty sportowe, za które powinien być odpowiedzialny łącznie z dokonywaniem przeglądów.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że jeżeli nie da się tego inaczej rozwiązać, to kwestia umowy że szkoła powinna posprzątać jest do rozważenia.
Grażyna Walczak – Prezes UKS Dąbrowa Chełmińska dodała, że nie w kwestii koszenia trawy.
Krzysztof Paliński  - członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska wyjaśnił, że nie mówił o koszeniu.
Grażyna Walczak – Prezes UKS Dąbrowa Chełmińska zauważyła, że w poniedziałki rano na boiskach leżą śmieci i jest to trochę nie w porządku, że mają je sprzątać pracownicy szkoły. Dodała, że wszystko można pogodzić, ale Dyrektor GOKiS chce wszystko „zrzucić” na szkołę.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, by ewentualnie zainstalować monitoring na terenie boisk i porozumieć się z władzami szkoły w kwestii bezpieczeństwa, ponieważ uczniowie nie mogą sprzątać. Zwróciła uwagę że ustawy o sporcie i działalności kulturalnej są zupełnie odrębnymi kwestiami.
Wójt Gminy wyjaśnił, że GOKiS nie otrzymuje dotacji na sport, tylko na utrzymanie obiektów sportowych i tak to powinno być rozumiane – GOKiS nie ma organizować zawodów, tylko utrzymywać obiekty.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS wskazała, iż kolejny problem dotyczy świetlicy w Boluminie. Jest to placówka, która powinna zostać zamknięta, ponieważ panujące w niej warunki są nie do przyjęcia. Trzeba się mocno zastanowić, czy przeprowadzić remont, zamknąć, czy przenieść do Sali, co raczej nie jest możliwe ze względów lokalowych i technicznych.
Krzysztof Paliński  - członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zapytał, czy są skargi rodziców?
Przewodnicząca Komisji przypomniała, że Komisja wizytowała świetlice i jest to najskromniejszy ośrodek.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, iż byłyby skargi gdyby świetlica została zamknięta.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby wyremontowanie świetlicy na tyle, by można z niej korzystać, a sanitariaty doprowadzić do stanu używalności.
Wójt Gminy wskazał, że sanitariaty należałoby wybudować w pomieszczeniu świetlicy.
Przewodnicząca Komisji zapytała, ile osób korzysta z zajęć organizowanych w tej świetlicy?
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS w odpowiedzi poinformowała, iż nie są to wielkie ilości, ale korzystający są i byłyby protesty w przypadku zamknięcia.
Wójt Gminy zaproponował, by nie ogłaszać kolejnego przetargu na dzierżawę sklepu, tylko przeznaczyć te pomieszczenia na sanitariaty.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS wskazała na wysokie koszty energii elektrycznej. Ponosi duże koszty zużycia prądu w świetlicy w Rafie. Placówka jest praktycznie zamknięta, a zużycie prądu ogromne.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że sprawozdanie jest bardzo obszerne. Zapytała, czy Dyrektor widzi potrzebę kontynuowania forum kultury?
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS w odpowiedzi poinformowała, że w tym roku forum kultury na pewno się nie odbędzie, a na przyszły rok się zastanowi.
Wójt Gminy przypomniał, iż formułą było, aby co dwa lata to forum się odbywało i kolejne przypada na przyszły rok.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS podsumowała, że działalność się rozwija.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności GOKiS.
 
c) Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013:
Małgorzata Kopaczewska  – Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poinformowała, że zadania przewidziane w programie zostały zrealizowane, a budżet  wykorzystano w 99%. Dodała, że głównymi odbiorcami działań profilaktycznych jest młodzież z naszych szkół.
Danuta Ciesińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazała na mało wygłuszone drzwi w punkcie konsultacyjnym. Osoby które przychodzą do w/w punktu nie mają intymności.
Wójt Gminy poinformował, iż sądzi, że gdy GOPS przeniesie się do budynku dawnego posterunku policji, będzie tam również pomieszczenie dla punktu konsultacyjnego.
Danuta Ciesińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  dodała,  że  korzystający  ponawiają  uwagi,  że na korytarzu wszystko
słychać.
Małgorzata Witkowska – Asystent Rodziny zauważyła, że psycholog pracuje w budynku i w godzinach pracy Urzędu Gminy, dzięki czemu ten petent czuje się bardziej anonimowy.
Przewodnicząca Komisji wskazała, że by stworzyć większą intymność przy drzwiach są montowane kotary, ale nie wie, czy chodzi o same drzwi czy może głos przenosi się również przez ściany.
Wójt Gminy poinformował, że jutro nastąpi przekazanie obiektu.
Danuta Ciesińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poinformowała o ogromnym zapotrzebowaniu na usługi punktu konsultacyjnego. Komisja zatrudnia drugiego psychologa.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, by zaczekać na przeniesienie GOPS do innego  budynku.
Danuta Ciesińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poinformowała, że Komisja stara się zadowolić każdego, kto się zgłasza, wyniki nie są wymierne i nie można w żaden sposób zbadać efektów. Kierowane są wnioski do sądu i najczęściej jest polecenie leczenia poprzez kuratora. Jest to kurator społeczny, który sporadycznie odwiedza rodziny, ale Komisja nie ma na to wpływu. Gdyby było leczenie zamknięte, te efekty pewnie byłyby lepsze.
Wyjaśniła zasady działania grupy AA. Komisja nie może im finansować spotkań itp., bo jest to grupa samopomocowa. Komisja z chęcią by im pomogła i namawia, by utworzyli stowarzyszenie.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
d) Sprawozdanie z działalności GOPS za 2013 rok:
Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS omówiła sprawozdanie. Poinformowała, iż Ośrodek rozwija pomoc opiekuńczą. Pięć osób korzysta z tej formy pomocy. Kierowanie do domu pomocy jest ostatecznością, ale czasami wymaga tego sytuacja zdrowotna np. osoba wymaga całodobowej opieki.
Realizowane są zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Siedmioro dzieci autystycznych zostało objętych usługami specjalistycznymi. Na realizowanie tych usług zgłasza się tylko jeden wykonawca. Zwróciła uwagę, że w Gminie wyłonił się problem przemocy i w dużej mierze spadł on z barków opieki społecznej, ale i tak najbardziej w temacie zaangażowani są pracownicy socjalni pomimo tego, że zajmuje się tym policja ochrona zdrowia i nauczyciele. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje grupy robocze, ale przedstawiciele szkół nie biorą udziału w tej pracy.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż dziwi się temu, ponieważ jest to skierowane również do dzieci, które uczęszczają do szkół.
Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS poinformowała, że GOPS bierze czynny udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działa w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, współpracuje ze szkołami, pedagogami, psychologami i kuratorami. Przedstawiła informacje o pomocy w formie żywności.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do radnych dochodzą informacje dot. rozdziału środków żywnościowych, że nie wszyscy są o tej pomocy informowani. Wcześniej Kierownik GOPS informowała o braku pomieszczeń na przechowywanie żywności. Przewodnicząca zapytała, czy po zmianie siedziby GOPS będzie możliwość otrzymania większej ilości żywności?
Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS wyjaśniła, że z tej formy pomocy mogą korzystać osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej. Te osoby corocznie są weryfikowane. Dodała, iż nie posiada informacji, czy żywności będzie więcej, ponieważ co roku jest typizacja i PKPS przydziela te środki, dlatego nie ma wpływu na to, co będzie i ile. Otrzymuje informacje, odbiera i dzieli. Osoby, które zostały zakwalifikowane są powiadamiane i one otrzymują pomoc. Wskazała, iż niekiedy jest taka sytuacja, że podopieczny korzysta z pomocy pierwszy rok, więc pomoc w postaci żywności otrzyma dopiero w następnym roku.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
e) Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny:
Małgorzata Witkowska – Asystent Rodziny przedstawiła informacje o asystenturze oraz zasady i obowiązki asystenta.
Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS poinformowała, że Asystent jest zatrudniony w ramach środków z Ministerstwa.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż najlepiej byłoby, gdyby rodziny nie musiały z tego wsparcia korzystać, ale zapotrzebowanie jest ogromne.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.

f) Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały, dodając, iż nie rozmawiał w kwestii ekwiwalentu z członkami Zarządu Gminnego OSP, ponieważ zobowiązał się do tego radny Ryszard Kaczor.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się do radnego Pałczyńskiego o wyrażenie  swojej opinię i zaproponowała, by jednak skonsultować to z Zarządem OSP.
Dawid Pałczyński – członek Komisji poinformował, iż nie rozmawiał ze wszystkimi członkami Zarządu na ten temat. Jego zdaniem zaproponowane stawki są zbyt wygórowane. Bogatsze gminy stosują niższe stawki. Dodał, że stawka za udział w szkoleniu jest zbyt wysoka. Szkolenie podstawowe, które obejmuje 108 godzin, da w efekcie  1600 zł ekwiwalentu. Nie wie, czy utrata dochodu obowiązuje w ramach szkolenia, które zawsze jest wcześniej zaplanowane. Akcje ratownicze zdarzają się o różnych porach i ktoś może np. spóźnić się do pracy, ale szkolenia odbywają się zwykle w weekendy.
Wójt Gminy zauważył, że  w takim razie z tego ekwiwalentu nie będzie korzystało zbyt wiele osób.
Przewodnicząca Komisji przypomniała, że  na spotkaniu roboczym Rada niejednomyślnie przyjęła zaproponowane stawki,  ale prosiła o opinię zarządu OSP.
Poinformowała, że Komisja nie zajmie stanowiska ze względu na brak w/w opinii.
 
g) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
h) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany granic wsi i sołectw Ostromecko i Mozgowina.
 
i) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Sekretarz Gminy, która poinformowała, że zmiana obejmuje dodanie ulic, które powstały w międzyczasie po podjęciu uchwały o podziale Gminy na stałe obwody głosowania, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie aktualizacji podziału Gminy Dąbrowa Chełmińska na stałe obwody głosowania.

j) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, iż  w większości gmin nastąpiło zmniejszenie subwencji oświatowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawia rodzicom prezentacje dot. dzieci pięcioletnich i tam podaje informację, że dołożyło znaczne środki finansowe na przedszkola, ale faktycznie obniżyło subwencję. Zdaniem radnej nie powinno to się w taki sposób odbywać, bo pojawia się informacja, że samorządy bardzo zyskały, a w rzeczywistości straciły.
 
k) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 
l) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzeniu dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wnioski w sprawie przejęcia gruntów.
 
m) Wniosek w sprawie wydzierżawienia gruntów w Ostromecku:
Wójt Gminy poinformował, iż skłania się do sprzedaży w/w gruntu. Przedstawił uzasadnienie swej propozycji.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, iż  nie można faworyzować jednej rodziny.
Krzysztof Paliński- członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zaproponował, by ogłosić przetarg nieograniczony.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż mówił o ograniczeniu przetargu w przypadku dzierżawy.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała propozycję sprzedaży działki określonej we wniosku.
 
n) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
W trakcie dyskusji omawiano kwestie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz niedrożnego rowu melioracyjnego, z którego zalewane są działki w Nowym Dworze.
 
o) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.

ad.3. W punkcie „sprawy różne”  podnoszono następujące kwestie:

a)Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska wrócił do polemiki Dyrektor GOKiS, która poruszyła dwa ważne tematy, ale nie na tym forum rozwiązywanie tych tematów powinno się odbywać na roboczo. Gmina nie jest bogata, a mówienie, że świetlica w Boluminie jest w bardzo złym stanie jest ryzykowne, bo gdyby coś się stało, będzie :„ja mówiłam a Rada i Wójt nie reagowali”. Myśli, że trzeba trochę zdyscyplinować Panią Dyrektor. Może dojść do sytuacji, że GOKiS stanie się ośrodkiem kultury ze stanowiskiem kierownika i częścią budżetu na sprzątanie, czyli obciąć GOKiS budżet o 35 % i przekazać te środki szkołom na sprzątanie i utrzymanie obiektów sportowych.
Wójt Gminy poinformował, iż nie chce się odnosić, ale kadencja dyrektora też się skończy.
Dodał, iż racją jest, że jeżeli będziemy chcieli to używać, to środki należy zwiększyć.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że  szkoda, że nie pomyślano o jakimś pomieszczeniu na świetlicę gdy był remont sali w Boluminie.
 
b) Dawid Pałczyński – członek Komisji wskazał na kwestie badań dla strażaków.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Gmina posiada umowę podpisaną na początku roku i stawki są podobne.
Dawid Pałczyński – członek Komisji poinformował, że radca prawny Urzędu nie zgodziła się, by podpisać nową umowę, ale szpital zaproponował kompleksowe badania tańsze o 1/3.
Sekretarz Gminy poinformowała, że w takim razie wróci do tematu.
Wójt Gminy dodał, że do Sesji stawki zostaną sprawdzone.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych (25 marca 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (5 maja 2014, 09:51:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 354