PROTOKÓŁ NR 38/13 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR 38/14
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 25 lutego 2014 roku

Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
- Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS.
 
Nieobecny:
- radny Błażej Stankiewicz – członek Komisji.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Zaopiniowanie materiałów na XXXVI Sesję Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Sprawy różne.  
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XXXVI Sesją Rady Gminy:
 
a) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę:
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS celem wprowadzenia przedstawiła informacje oraz wyjaśnienia podstaw prawnych oraz zasad naliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że nauczyciele stażyści nie mogą mieć nadgodzin i na początku roku nie wiadomo ilu będzie stażystów, dlatego trudno te wynagrodzenia zaplanować.
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS przyznała, że w przypadku nauczycieli stażystów trudno jest osiągnąć średnią i trudno zaplanować ich wynagrodzenia.
 
b) Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Gimnazjalista na szóstkę” w ramach konkursu nr 3/POKL/9.1.2/2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały oraz poinformowała, że w dniu jutrzejszym odbędą się negocjacje dotyczące budżetu i ustalenia całości projektu. Do końca pierwszej połowy marca planuje się zakończenie prac organizacyjnych i rozpoczęcie realizacji projektu od 1 marca. Zakładano, że program rozpocznie się od dnia 1.01.2014 r., ale w związku z dużą ilością wniosków ten proces w Urzędzie Marszałkowskim się przedłużył, a nie znając wyniku postępowania zatrudnienie nauczycieli to byłoby zbyt dużym ryzykiem.
Przewodnicząca Komisji złożyła podziękowania dla Kierownik ZOS i Inspektora ds. zamówień publicznych za napisanie projektu. Udało się uzyskać pieniądze, co jest bardzo cenne i za co bardzo dziękuje.
Dodała, że każdy projekt jakoś wpływa na to, by dzieci zdobywały pewność siebie i zdobywały doświadczenia.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
c) Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS poinformowała, że zaplanowano dyskusję na temat wprowadzenia ewentualnego regulaminu dowożenia uczniów oraz dowożenia dzieci z klas 0 i 1 - 4, których odległość od miejsca zamieszkania nie przekracza ustawowych norm. Dodała, że ustawa wprowadziła możliwość dowożenia uczniów którzy nie spełniają kryterium odległości.
Wyjaśniła, że te dzieci mimo to są wożone. Zapytała, czy jest wola Rady, by to określić i usankcjonować, ale nie rozszerzać obecnie stosowanych rozwiązań, aby to nie prowadziło do tego, że trzeba będzie rozpoczynać dowożenie dzieci, które zgodnie z przepisami muszą być wożone od godziny 6 rano. Zwróciła się, by nie rozszerzać dowożenia uczniów o dodatkowe grupy. Poinformowała o wnioskach rodziców dzieci mieszkających przy ul. Bazowej w Dąbrowie Chełmińskiej w sprawie uruchomienia dowożenia.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że część rodziców z Osiedla Zabasta pytało, czy autobus szkolny nie mógłby się zatrzymywać na przystanku autobusowym na przy Osiedlu, pomimo, że dzieci mają daleko do w/w przystanku i jest konieczność przejścia przez ruchliwą drogę wojewódzką.
Sekretarz Gminy zauważyła, iż może się zdarzyć, że zostanie zwiększony zakres dowożenia i dzieci nie będą się mieścić.
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS poinformowała o zapisie ustawowym regulującym wiek uczniów podlegających dowożeniu.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że taki regulamin byłby konieczny, ponieważ rodzice często prezentują postawę roszczeniową. Dodała, że jeżeli uda się opracować regulamin, który w określony sposób usankcjonuje omawiane kwestie, to jest on jak najbardziej potrzebny, tym bardziej, że szkoły muszą zorganizować pomoc w świetlicach i niezbędne byłoby wiedzieć, które dzieci mają prawo dojeżdżać, a które przebywać w świetlicy szkolnej.
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS zapytała,  czy można by w regulaminie określić limit dotyczący zajęć dodatkowych, które odbywają się po lekcjach, ponieważ obecnie zdarzają się sytuacje, że autobus odwozi jedno czy dwoje dzieci po dodatkowych zajęciach.
Józef Hentrich – członek Komisji zauważył, że dyrekcje szkół musiałyby popracować nad tym, żeby w miarę możliwości te zajęcia skomasować.
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS wyjaśniła, że zajęcia wyrównawcze odbywają się w czasie pracy szkoły.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że tylko Rada Gminy ma kompetencje dotyczące organizacji dowożenia dzieci z odległości poniżej 3 km. Zatem wnioski rodziców, którzy będą chcieli, by ich dzieci były dowożone będzie rozpatrywała Rada.
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS zwróciła uwagę na kwestie zabierania dzieci spod domów. Wyjaśniła, iż nie ma możliwości, by autobus zatrzymywał się przy domach w przypadku dzieci zdrowych. Wskazała, iż jest sporo wniosków, dlaczego autobus nie zatrzymuje się, gdy przejeżdża obok domu.
Józef Hentrich – członek Komisji wyjaśnił, że tu chodzi o warunki bezpieczeństwa, a jeżeli są kwestie sporne, najlepszym rozwiązaniem będzie powołanie fachowców, którzy wyjaśnią i wskażą, dlaczego autobus nie może zatrzymać się w danym miejscu.
 
Komisja w wyniku dyskusji uznała, że regulamin dowożenia powinien zostać opracowany.
 
Józef Hentrich – członek Komisji poinformował, że regulamin będzie obowiązywał od nowego roku szkolnego.
Wójt Gminy zaproponował, by projekt regulaminu poddać do zaopiniowania Radzie Rodziców w szkołach, by mieli rozeznanie.
 
d) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
e) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

f) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2014.
 
g) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała cztery projekty uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2014.
 
h) Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2013.
 
i) Projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska a samorządami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia na rzecz realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:
Wójt Gminy poinformował, że rozmowy na temat ZIT w naszym województwie się toczą, ale nie ma porozumienia ani ze strony Prezydenta Miasta Torunia ani ze strony Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Miasto Bydgoszcz narzuciło swój tok porozumienia. Zaproponował uniwersalne zapisy w projekcie uchwały, bo trwają dyskusje nad tym, kto wejdzie do obszaru ZIT. W najbliższych dniach zostanie przedstawiona odezwa radnych Rady Powiatu Bydgoskiego, by rady gmin powiatu bydgoskiego wsparły działania zmierzające do tego, by Powiat Bydgoski również był stroną porozumienia.
Przewodnicząca Komisji zastanawiała się, jak można tutaj pomijać starostwa powiatowe.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały oraz wyraziła swe poparcie dla działań Powiatu Bydgoskiego zmierzające do tego, by w porozumieniu o współpracy pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska a samorządami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia na rzecz realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nie pomijać Starostwa Bydgoskiego.
 
j) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

k) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
 
l) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa.
Wójt Gminy dodał, że podczas Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nowy Dwór również potwierdzono ten fakt. Zostanie również opracowane sprostowanie do prasy.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.

ad.3. W punkcie „sprawy różne”  podnoszono następujące kwestie:
 
a) Dawid Pałczyński – członek Komisji zapytał, czy istnieje możliwość podpisania umowy ze szpitalem MSW na wykonywanie badań dla członków OSP. Szpital zaproponował bardzo korzystne ceny, ale żeby przeprowadzić takie badania okresowe musi być umowa z Gminą.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że skierowania na badania okresowe członków OP podpisuje Wójt Gminy. Na rok 2014 została podpisana umowa z Przychodnią „Komunalni” w Bydgoszczy. Dodała, że w przypadku, gdyby zostały przedstawione stawki, wówczas będzie uzasadnienie do zlecenia takiej usługi w innym miejscu. Dodała, iż dobrze by było, żeby Szpital wyszczególnił rodzaje i ceny poszczególnych badań.
 
b) Wójt Gminy wskazał na kwestię sporną dot. działek położonych przy ul. Fermowej w Dąbrowie Chełmińska. Właścicielka w/w gruntów blokuje możliwości rozbudowy przyległego zakładu oraz rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody. Żeby załagodzić konflikt wystosowaliśmy pismo o możliwość zamiany gruntów z możliwością przebudowy rurociągu. Właścicielka prowadzi również rozmowy z zakładem. Dodał, że w kwestii planów zagospodarowania nic się nie zmieniło od momentu zakupu działek przez ich obecną właścicielkę.
Właścicielka proponuje wykup pięciu działek przez Gminę, natomiast Gmina proponuje zamianę trzech działek. Poinformował, że Komisja Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zaproponowała, by spotkać się w szerszym gronie z Prezesem i przedstawicielami zakładu.

Wójt Gminy zaproponował spotkanie radnych z dyrekcją zakładu celem wypracowania propozycji.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w propozycję Wójta Gminy.
 
c) Wójt Gminy poinformował o prowadzonych negocjacjach z właścicielami gruntów położonych przy Lesie Mariańskim. Wójt zaproponował rozliczenie opłaty adiacenckiej oraz wykup gruntów pod drogi publiczne w zamian za przejęcie na rzecz Gminy dróg wewnętrznych, na co dwóch właścicieli wyraziło zgodę. W przypadku trzeciego właściciela będą prowadzone rozmowy na temat wysokości odszkodowania za przejęte grunty pod drogi publiczne.
 
d) Wójt Gminy poinformował, iż miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym dla terenu Ostromecko Centrum, działka nr 186 (położona w obrębie geodezyjnym Ostromecko) została wpisana jako teren sportu. W związku z opracowaniem map powodziowych w/w nieruchomość znajduje się na terenie zalewowym, co uniemożliwia wykonanie na niej przewidzianych inwestycji  oraz dokonanie przez Gminę wykupu przedmiotowego terenu.
W związku z powyższym Wójt Gminy zaproponował dokonanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie wyraziła zgodę na zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie Gminy środków finansowych na wykonanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego polegającej  na ustaleniu  nowego przeznaczenia dla działki nr 186 w Ostromecku.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych (25 lutego 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (4 kwietnia 2014, 08:42:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 478