PROTOKÓŁ NR 37/13 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR 37/14
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 28 stycznia 2014 roku
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-          członkowie Komisji wg listy obecności,
-          Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-          Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Nieobecny:
- radny Błażej Stankiewicz – członek Komisji.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Zaopiniowanie materiałów na XXXIV Sesję Rady Gminy.
  2. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XXXIV Sesją Rady Gminy:

a) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
b) Wójt Gminy poinformował, że informacja na temat podsumowania drugiego półrocza 2013 r. w zakresie realizacji nowego systemu gospodarowania odpadami w Gminie Dąbrowa Chełmińska zostanie przedstawiona na Sesji Rady Gminy.
 
c) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Kierownika GOPS oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
 
d) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Kierownika GOPS oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

e) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Kierownika GOPS jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej pomoc rzeczową w formie posiłku oraz produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 
f) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa.
 
g) Dyskusja nad projektem utworzenia Sołectwa Reptowo:
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że podtrzymuje decyzję, którą podjął wcześniej i jego stanowisko jest następujące – żeby (w związku z wyborami samorządowymi) do sprawy w chwili obecnej nie wracać i zająć się nią pod koniec kadencji, o ile mieszkańcy będą swój wniosek podtrzymywali. Być może w międzyczasie dojdzie do wyklarowania się sytuacji pomiędzy mieszkańcami.
Spodziewa się, że może zainteresowani będą obecni na Sesji, ale mimo to zostaną pisemnie poinformowani o stanowisku Rady Gminy. Nie chciałby aby niesnaski pomiędzy mieszkańcami  doprowadzały do podobnych sytuacji w innych sołectwach. Zauważył, że większe sołectwo  jest silniejsze i bogatsze.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy konieczne było wpisanie tej dyskusji do programu Sesji?
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że siłą rozpędu wpisał temat, a Rada go przyjęła. Dodał, że dyskusji nigdy nie jest za wiele.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że takim działaniem  Rada daje mieszkańcom sygnał, że znów dyskutuje i daje im nadzieję.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że na początku nie chciał podejmować dyskusji w tej sprawie, ale skoro przyjęto plan pracy, poczuł się zobligowany do jego realizacji.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w Komisji Statutowej pojawiają się pewne zagadnienia dot. sołectwa. Członkowie zastanawiają się, ilu mieszkańców powinno liczyć takie sołectwo, by była pewność, że to nie będzie polegało na utrzymywaniu sołtysa, ale żeby sołectwo dysponowało jakimiś środkami. Zaproponowała  przesunięcie tego tematu na inny termin.
Wójt Gminy poinformował, iż  nie zmienił swojego stanowiska i jest za podziałem Sołectwa.
Przewodnicząca  Komisji zaproponowała przełożenie dyskusji w tej sprawie na sierpień, gdy będą przyjęte nowe  statuty sołectw.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że oprócz funduszu sołeckiego są inne możliwości wsparcia sołectwa. Nie należy tego wiązać.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy wskazał, że w takiej sytuacji nie ma przeszkód, by nowe sołectwo zaczęło funkcjonować od 1.01.2015 r.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek, by do tematu powrócić w późniejszym terminie.
 
Komisja  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek, który zostanie przedstawiony na Sesji Rady Gminy jako stanowisko Komisji w tej sprawie.
 
h) Dyskusja nad projektem Statutu Gminy:
Przewodnicząca Komisji celem wprowadzenia omówiła projekt Statutu Gminy.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że w dalszym ciągu nie rozwiązano kwestii wniosku najdalej idącego.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, by nie zajmować stanowiska i pozostawić do przemyślenia, a ewentualne uwagi przesyłać pocztą elektroniczną do pani Sekretarz.
 
i) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
 
j) Wójt Gminy poinformował, że nie będzie podejmowana uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy.
 
k) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
 
l) Dyskusja nad wnioskiem Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Łączność” w Ostromecku w sprawie wykupu gruntów:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę oraz nowe regulacje prawne. Dodał, że Związek najbardziej zainteresowany jest wykupem gruntu.
Przewodnicząca Komisji  zapytała, jak sprawa wygląda z punktu widzenia Gminy?
Wójt Gminy wyjaśnił, że Gmina nic z tego nie ma. Są to grunty rolne klasy piątej. Jedyne wpływy z podatku od zabudowań, które przekraczają 35m2.
Przewodnicząca Komisji  zwróciła uwagę, że może się okazać, że Gmina będzie potrzebowała ten teren. Zdaniem Przewodniczącej najlepszym rozwiązaniem będzie dzierżawa, za którą Gmina będzie otrzymywać pieniądze i pozostanie wyjście, że może coś z tym gruntem zrobić.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że  działkowcy zwracali się do Rady Gminy z wnioskiem już wcześniej, ale przesuwał go ze względu na trwające prace legislacyjne. Dodał, że jest zwolennikiem sprzedaży gruntu.
Wójt Gminy poinformował, że droga do sfinalizowania sprawy jest daleka, bo Związek  jeszcze się nie zarejestrował. Formy ewentualnego przekazania są bardzo różne.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie propozycję wyrażenia zgody na zbycie gruntu, na którym znajdują się w/w ogrody działkowe.
 
Za przyjęciem w/w propozycji głosowało 3 członków Komisji, przeciw – 1.
 
m) Komisja po przeprowadzonej dyskusji opracowała plan pracy na rok 2014, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Zaproponowano, by w miesiącu marcu odbyła się Sesja Rady Gminy.
 
n) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do procedury ustalenia i zmiany granic wsi i sołectw oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
 
ad.2. Komisja działając na podstawie uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr VIII/53/11 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe dokonała analizy wniosków zgłoszonych przez Gminny Klub Sportowy Boxeo w Dąbrowie Chełmińskiej oraz Ludowy Klub Sportowy w Ostromecku i postanowiła pozytywnie zaopiniować wnioski o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe następującym osobom:
- Alicja Niedziela zam. Czemlewo (brązowa medalistka Mistrzostw Polski Juniorek w boksie);
- Grażyna Grygiel zam. Czemlewo (srebrna medalistka Mistrzostw Polski Juniorek w boksie);
- Bartosz Kotłowski zam. Ostromecko (srebrny medalista w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w biegu na 1500 m.).
 
ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.4. W punkcie „sprawy różne”  podnoszono następujące kwestie:

a) Wójt Gminy poinformował, że na zebraniu wiejskim w Gzinie padła propozycja, by sklep w Gzinie nie był dalej dzierżawiony, a przekazany do GOKIS-u na powiększenie świetlicy.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w propozycję.
 
b) Wójt Gminy poinformował, że Gmina otrzyma dofinansowanie w ramach programu „gimnazjalista na szóstkę”. Przedstawił informację na temat proponowanej kwoty dotacji oraz rankingu gmin, które zgłosiły się do programu. Dodał, że projekt został napisany przez Kierownika ZOS oraz inspektora ds. zamówień publicznych i jest to ich niewątpliwy sukces.
 
c) Wójt Gminy poinformował, o możliwości otrzymania dotacji w ramach LGD Zakole Dolnej Wisły w kwocie 50 000 zł na zadania związane z promocją regionu. Gmina będzie musiała na ten cel przeznaczyć kwotę 27 000 zł. W/w dotacja nie może zostać przeznaczona na organizację imprez cyklicznych.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy można z tych środków dofinansować  organizowany przez szkołę projekt obchodów rocznicy wizyty cesarza Wilhelma w Ostromecku?
Wójt Gminy zaproponował, by w/w dofinansowanie połączyć z gminnymi dożynkami, przy zastosowaniu zmiany nazwy imprezy. Nie chce organizować dodatkowej imprezy, która wygeneruje kolejne koszty. Dodał, iż nie można zakupić trwałych rzeczy, tylko usługi. Sprawa jest do rozważenia, bo pomysły mogą być różne.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, by podzielić tę kwotę na jedną ogólną imprezę i mniejsze, które mogą odbywać się lokalnie.
Wójt Gminy zwrócił się, by jak najszybciej zgłaszać propozycje. Wyjaśnił, iż chodziło mu o to, by nie angażować dodatkowych środków i by nie było stwierdzenia, że robi się agitację wyborczą. Wyjaśnił, że o przyznaniu środków będzie decydowała Lokalna Grupa Działania.
 
d) Wójt Gminy poinformował, że będzie ogłoszony jeszcze jeden nabór na dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Poinformował, że zaproponuje docieplenie obiektów Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, ponieważ jest  to duży obiekt i mocno nieocieplony. Omówił zasady składania wniosków i koszty wykonania niezbędnej dokumentacji.  
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych (28 stycznia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (13 marca 2014, 09:18:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 474