PROTOKÓŁ NR 36/13 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR 36/13
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 27 grudnia 2013 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Nieobecny:
- radny Błażej Stankiewicz – członek Komisji,
- radny Dawid Pałczyński – obecny na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 30.12.2013 r.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na XXXIV Sesję Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XXXIV Sesją Rady Gminy:
 
a) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
b) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację na temat realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy przypadających na rok 2013.
 
c) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska zbadania skargi na Sołtysa.
 
d) Projekt uchwały sprawie przystąpienia do procedury ustalenia granic wsi  i sołectw oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały dodając, że po dokonaniu zmiany w obrębie Mozgowina zostanie tylko 27 osób uprawnionych.
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował, by uchwałę w tej sprawie podjąć na kolejnej Sesji, a wcześniej spotkać się z zainteresowanymi celem skonsultowania sprawy.
Przewodnicząca Komisji przyznała, że mieszkańcy muszą się wypowiedzieć, nie można na siłę włączać ich do innej miejscowości.
Wójt Gminy zaproponował, by w drugi wtorek stycznia o godzinie 16:00  (14.01.) zorganizować spotkanie z mieszkańcami Mozgowiny w świetlicy w Ostromecku.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję odsunięcia uchwały i podjęcia jej po przeprowadzeniu konsultacji.
 
e) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarże.
 
f) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania Zarządzenia Nr 0210/ ….2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Linje”.
 
g) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy i po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej.
 
h) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2013 r.
 
i) Komisja po wysłuchaniu informacji Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
 
j) Komisja w wyniku dyskusji opracowała sprawozdanie ze swej działalności w roku 2013. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z prac Rady Gminy za rok 2013.
 
k) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt planu pracy Rady Gminy na rok 2014.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” podnoszono następujące kwestie:
 
a)Przewodnicząca Komisji zwróciła się o przedstawianie propozycji do planu pracy Komisji na rok 2014.
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował ujęcie w planie pracy wizytowania jednostek organizacyjnych  –  bibliotek, świetlic ośrodków zdrowia.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych (27 grudnia 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (5 lutego 2014, 11:07:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 513