PROTOKÓŁ NR 35/13 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR 35/13
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 10 grudnia 2013 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Nieobecny:
- radny Błażej Stankiewicz – członek Komisji.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na XXXIII Sesję Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XXXIII Sesją Rady Gminy:
 
a) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
b) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację na temat realizacji inwestycji budowy kanalizacji ściekowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy w 2013r.
 
c) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Sekretarz Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej o nazwie "Gminna Przychodnia w Dąbrowie Chełmińskiej".
 
d) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

e) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2023”.
 
f) Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy omówił w/w projekt uchwały.
Dawid Pałczyński – członek Komisji postawił wniosek o odrzucenie w/w projektu uchwały.  Poinformował, iż był wychowany i zawsze brał udział w ochotniczej straży, której działania realizowane są nieodpłatnie. Rozumie wypłacanie ekwiwalentu za udział w akcjach, ale w przypadku ćwiczeń, które są zaplanowane i udział w nich jest dobrowolny ekwiwalent jest zbyteczny.
Dodał, iż nie widzi powodu, by zwiększać tę stawkę, ponieważ ekwiwalent dotyczy  pojedynczych osób. Większość członków OSP nie pobiera ekwiwalentów za wyjazdy, z czego jest bardzo dumny i co zgłasza na różnych spotkaniach. Zauważył, że zgodnie z przepisami ekwiwalent musi być ustalony, ponieważ zostało to narzucone. Poinformował, że w ubiegłym tygodniu w jednej z gmin powiatu bydgoskiego zatrzymano cztery osoby podejrzane o podpalanie stogów. Wśród nich są ochotnicy,  w tym naczelnik straży. Przy gaszeniu stogów jest wiele pracy, akcje są długie i godziny biegną, a osoby, które są bez pracy mogą w ten sposób dorobić. Ustawa narzucając obowiązek ustalenia ekwiwalentów skrzywdziła i zatraciła ten charakter ochotniczy.
Przewodnicząca Komisji zapytała, kiedy odbywają się szkolenia?
Wójt Gminy dodał, że niektórzy w ramach ekwiwalentu płacą za udział w akcji.
Dawid Pałczyński – członek Komisji wyjaśnił, że zgodnie z ustawą ekwiwalent należy się tylko tym, którzy utracili wynagrodzenie.
Wójt Gminy dodał, że rolnik biegnie do pożaru pozostawiając swoją pracę i nikt mu nie wystawi zaświadczenia, w związku, z czym ekwiwalent mu nie przysługuje. Poinformował, że szkolenia odbywają się głównie w weekendy. Szkolenie takie jak organizowane niedawno „Kobra-13” nie wymagało udziału pracujących ochotników.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż uważa, że w tej sprawie powinni zadecydować sami strażacy.
Dawid Pałczyński – członek Komisji wyjaśnił, że omawiana prośba została skierowana przez Prezesa Zarządu Gminnego OSP. Zarząd zdecydował o tym w głosowaniu niejednomyślnym. Dodał, iż zna zdanie ochotników i wyborców w tej sprawie.
Wójt Gminy zauważył, że kwestia pobierania ekwiwalentu dotyczy jednostki OSP Dąbrowa Chełmińska, OSP Czarże nie wystąpiło nigdy o wypłacenie ekwiwalentu.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że może zdarzyć się sytuacja, gdy koś wystąpi o wypłatę ekwiwalentu, bo uchwała dotyczy całej Gminy.
Dawid Pałczyński – członek Komisji zaproponował, że stawka może wynosić maksymalnie 20 zł za godzinę. Zwrócił uwagę, że wysokie stawki mogą prowadzić do podpaleń, a nawet organizowania fikcyjnych akcji.
Szymon Dunal – członek Komisji zapytał, czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby pozostawienie obowiązujących stawek?
Dawid Pałczyński – członek Komisji wyjaśnił, że odrzucenie proponowanej uchwały spowoduje, że obecne stawki pozostaną.
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały nie głosował żaden członek Komisji, przeciw – jeden, wstrzymujących się – dwóch. W związku z powyższym Komisja negatywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały
 
g) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013.
 
h) Komisja postanowiła odnieść się do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2013-2023 na Sesji Rady Gminy.
 
i) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zaproponowany przez Wójta Gminy sposób realizacji uzgodnień w kwestii przeznaczenia części działki na poszerzenie drogi publicznej gminnej w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
j) Komisja przeanalizowała wniosek mieszkańców wsi Nowy Dwór w sprawie podziału Sołectwa. W trakcie dyskusji wskazywano na:
Wójt Gminy poinformował, że Zebranie Wiejskie podtrzymało chęć podziału Sołectwa. Zaproponował,  by wrócić  do  tematu  po  wyborach i zająć się kwestią sołectwa
Mozgowina, które po zmianie granic Ostromecka będzie liczyło 49 osób.
Dawid Pałczyński – członek Komisji stwierdził, iż zastanawia fakt, że większość chce odłączenia mniejszości, a ta mniejszość się nie wypowiedziała, a może zostać poszkodowana.
Sekretarz Gminy poinformowała, że wpłynęło pismo od mieszkańców, którzy poparli wniosek, informujące o tym, że zostali w to wmanewrowani.
Wójt Gminy zauważył, że na razie chyba troszeczkę grają emocje. Mieszkańcy Reptowa, którzy byli na ostatnim zebraniu wiejskim są zwolennikami podziału. Dziś sołtys poinformował, że starsi mieszkańcy mówią, że jest im wszystko jedno. Zwrócił uwagę, że może dojść do sytuacji, że np. Dębowiec będzie się chciał odłączyć od Sołectwa Borki, Boluminek od Sołectwa Bolumin itp. Zwrócił uwagę, że w przeciągu kilku lat w Reptowie może powstać około 40 domów.
Szymon Dunal – członek Komisji stwierdził, że taką sytuację można rozważać po wyborach.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że Mozgowina nie będzie miała racji bytu  jako sołectwo.
Przewodnicząca Komisji podsumowała, że mimo, iż na Sesji nie będzie podejmowana decyzja, Komisja może wypracować opinię.
Wójt Gminy zauważył, iż nie wiadomo, jaki będzie skutek, ale gdyby wniosek o podział podpisało 20% uprawnionych, to ta machina ruszy. Jakieś stanowisko trzeba wypracować, żeby ten dobrze uzasadniony przekaz wpłynął do mieszkańców.
Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, iż jest zwolenniczką demokracji i ludzie powinni sami o sobie decydować, jednak trudno podjąć decyzję, czy sprawa jest słuszna, może należy wstrzymać się z decyzją.
Dawid Pałczyński – członek Komisji poinformował, że na dzień dzisiejszy jest przeciwny podziałowi Sołectwa.
Sekretarz Gminy poinformowała, że wniosek można odrzucić z przyczyn formalnych, bo trudno było się doczytać zarówno podpisów, jak i osób. Dodała, że w nowych statutach sołectw warto by ująć, że np. wymagany jest numer PESEL, bo za chwilę nie będzie już meldunku i trzeba będzie się jakoś odnieść do kwestii potwierdzenia tożsamości.
Wójt Gminy wskazał, że są już wyroki sądów, które określają, że jeżeli mieszkaniec nie jest zameldowany, ale zamieszkuje i rokuje, to ma prawo do wypowiadania się.
Przewodnicząca Komisji zastanawiała się, czy może warto odrzucić ten wniosek z przyczyn formalnych.
Dawid Pałczyński – członek Komisji zastanawiał się, czy ten wniosek nie był pisany pod wpływem emocji.
 
k) W dyskusji dotyczącej zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska głos zabrali:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówiła przepisy regulujące możliwość dofinansowania usuwania azbestu z budynków gospodarskich, które obowiązują do końca bieżącego roku. Nowe rozporządzenia są w trakcie opracowywania, dlatego uchwała regulująca przedmiotowe kwestie musiałaby zostać podjęta jeszcze w 2013 roku i będzie obowiązywała tylko w okresie tzw. przejściowym.
Wójt Gminy poinformował, że temat został wywołany przez radnych - członków Komisji Rewizyjnej i Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, bo nie zawierał możliwości dofinansowania usuwania azbestu z budynków inwentarskich.
Sekretarz Gminy odczytała interpretację przepisów regulujących zasady udzielania pomocy de minimis, które obowiązują do końca roku.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że skoro została podjęta uchwała w sprawie dofinansowania likwidacji azbestu na budynkach mieszkalnych, to należy zezwolić również na gospodarskie, bo azbest jest tak samo szkodliwy, ale należałoby zaczekać na nowe przepisy.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie, ale dopiero po ukazaniu się nowych przepisów.
 
l) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Aleksandry Kirchner – Banach – inspektor do spraw ochrony środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
m) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Aleksandry Kirchner – Banach – inspektor do spraw ochrony środowiska i po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Bydgoszcz dotyczącego powierzenia zadania własnego Gminy Dąbrowa Chełmińska z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
n) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Gzin na powiększenie sąsiednich nieruchomości.
 
ad.2. W punkcie „sprawy różne” podnoszono następujące kwestie:
 
a)Wójt Gminy przedstawił skargę na sołtysa sołectwa Nowy Dwór.
Dawid Pałczyński – członek Komisji poinformował, iż zaniepokoił się wzrostem opłat za odpady w gminach sąsiednich. Zapytał, czy Wójt monitoruje ilość odpadów na terenie Gminy i prowadzi kalkulacje?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, iż na dzień dzisiejszy wpływy z opłaty za odpady wystarczają na pokrycie kosztów.  Ustabilizował się poziom odpadów niesegregowanych. Są wahania ilości odpadów segregowanych ze względu na odbiór szkła, który odbywa się co dwa miesiące.
Musimy zwrócić dużą uwagę na odpady biodegradowalne, bo ich masa jest znaczna.
 
b) Przewodnicząca Komisji odczytała skargę na sołtysa sołectwa Nowy Dwór.
Wójt Gminy poinformował, że zarzuty dot. przeprowadzenia zebrania wiejskiego powinny zostać skierowane Wójta, ponieważ to Wójt zwołał Zebranie Wiejskie Sołectwa Nowy Dwór. Dodał, że Skarżąca złożyła również protest wyborczy, który został oddalony.
Sekretarz Gminy przedstawiła odpowiedź Wójta Gminy skierowaną do Skarżącej w przedmiocie w/w protestu.
 
c) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy wyraziła zgodę na podjęcie działań mających na celu wydzielenie działki z terenów leśnych, jako drogi publicznej i przyjęcie tej nieruchomości w zamian za gminne działki leśne.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych (10 grudnia 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (5 lutego 2014, 10:59:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 576