PROTOKÓŁ NR 34/13 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR 34/13
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 21 listopada 2013 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Nieobecny:
- radny Błażej Stankiewicz – członek Komisji.
 
Temat posiedzenia:
Analiza projektu budżetu na 2014 rok,  projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014 – 2025 wraz z objaśnieniami oraz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2014 - 2017.
 
Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik i Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji ocenia, że projekt budżetu gminy na 2014 rok zarówno po stronie dochodów, jak        i wydatków został zaplanowany w sposób prawidłowy.
 
Planowane dochody wynoszą 24 436 494,84 zł i są niższe od planowanych dochodów w 2013 roku o 1 567 036 zł.
W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 25 371 494,84 zł.
Deficyt budżetowy w kwocie 935 000 zł zostanie pokryty z kredytu w wysokości 635 000 zł     i pożyczkami z WFOŚiGW w wysokości 300 000 zł. Planowany deficyt wynosi 3,83% dochodów gminy.
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013 r. stanowi 32,46% prognozowanych dochodów           w 2014 r., więc planowany deficyt w wysokości 3,83% nie stanowi zagrożenia dla finansów gminy.
 
Komisja uważa, że zgodnie z ustawami o systemie oświaty i samorządzie gminnym gmina zapewnia środki na bieżące utrzymanie szkół, przedszkoli, pomoc społeczną i instytucje kultury. Komisja zauważa wzrost wydatków na oświatę i wychowanie. Planowane wydatki gminy na oświatę i wychowanie w 2014 roku wynoszą 11 355 115 zł i są wyższe  od 2013 roku o 440 016 zł . W 2014 roku wydatki na oświatę i wychowanie będą stanowić 44,8% budżetu. Subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich wydatków na utrzymanie i prowadzenie szkół – wynosi na rok 2014 7 782 631 zł. Jest wyższa o 137 559 zł od planowanej subwencji w 2013 r. 
Wydatki na utrzymanie i prowadzenie oddziałów zerowych i przedszkolnych są niższe niż wnioskowane przez dyrektorów zespołów szkół, ale w roku budżetowym 2014 zostaną uzupełnione o dotację Wojewody.
Komisja zauważa także wzrost wydatków na kulturę fizyczną. W 2014 roku zaplanowano kwotę 1 085 364,85 zł, co stanowi 4,3% planowanych wydatków. W wydatkach na kulturę fizyczną mieszczą się wydatki inwestycyjne oraz dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w wysokości 80 000 zł.
Zwiększone zostały także planowane wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Obecnie planowana kwota 842 398,61 zł stanowiąca 3,3% wydatków jest wyższa od ubiegłorocznej o 42 951,6 zł. W tym dziale zaplanowane zostały dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 430 000 zł (taka sama kwota, jak w 2013 r.) oraz dla Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w wysokości 307 440 zł (kwota niższa o 6 222 zł).
W budżecie zaplanowano wydatki na ochronę zdrowia w wysokości 100 000 zł, stanowiącą 0,4% wydatków ogółem, niezmienioną od 2013 roku.
Komisja zauważa zmniejszenia wydatków na pomoc społeczną. W budżecie na 2014 rok zaplanowano kwotę 3 558 183 zł. Stanowi ona 14% wydatków ogółem i jest niższa od ubiegłorocznej o 37 337 zł. Dotacja Wojewody pokrywa 98% planowanych wydatków.
 
Z uwagi na zmniejszające się corocznie dochody gminy (zmniejszona subwencja ogólna (część równoważąca), mniejsze  udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, mniejsze wpływy  majątkowe ze sprzedaży mienia) należy podjąć starania zmierzające do zwiększenia dochodów gminy.
Komisja proponuje podjęcie bardziej efektywnych działań zachęcających nowych mieszkańców do zameldowania się na terenie gminy, co może spowodować zwiększenie dochodów gminy o wpływy z podatków.
Komisja uważa, że budżet spełnia wymogi formalne i rzeczowe. Jest możliwy do realizacji w roku budżetowym.
W związku z powyższym Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych opiniuje pozytywnie przedłożony projekt budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz planowaną kwotę długu na lata 2014 – 2025.
 
Wniosek:
W dziale 92195 pozostała działalność Komisja proponuje wykreślić fragment zadania „przygotowanie potraw regionalnych, które są prezentowane w Urzędzie Marszałkowskim”.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych (21 listopada 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (5 lutego 2014, 10:55:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 569