PROTOKÓŁ NR 33/13 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR 33/13
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 19 listopada 2013 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
   
Nieobecny:
- radny Błażej Stankiewicz – członek Komisji.
 
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na XXXII Sesję Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XXXII Sesją Rady Gminy:
 
a) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
b) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację na temat realizacji sprzedaży lokali komunalnych i działek budowlanych na terenie Gminy w 2013 roku.
 
c) Komisja po przeprowadzonej dyskusji oraz po zapoznaniu się z pozytywną opinią Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej, przedstawioną przez Przewodniczącą Komisji, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 
d) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Sekretarz Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
   
e) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2014 rok zawierający korektę do załącznika, polegającą na wykreśleniu pierwszej części zadania: „kontrola procedury dotyczącej udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska” i pozostawienie: „kontrola procedury dotyczącej wykorzystania dotacji celowej z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska przez Ludowy Klub Sportowy Dąbrowa Chełmińska w roku 2013”.
 
f) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości należącej do Skarbu Państwa.
 
g) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy, po zapoznaniu się z wnioskiem Zebrania Wiejskiego oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wałdowo Królewskie.
 
h) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Centrum 1” gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
i) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska. Komisja zaproponowała radną Danutę Węgierską do prac w w/w Komisji.
 
j) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
 
k) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2014-2020.
 
l) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
m) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińska w sprawie przekazania dotacji dla Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej na sfinansowanie kolejnego etapu informatyzacji Przychodni.
 
n) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
 
o) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji postanowiła przystąpić do opracowania projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy „de minimis” dla przedsiębiorców w momencie, gdy zaczną obowiązywać nowe podstawy prawne.
 
p) Wójt Gminy poinformował, iż w związku z opracowywaniem nowej propozycji porozumienia w sprawie realizacji uzgodnień w kwestii przeznaczenia części działki na poszerzenie drogi publicznej gminnej w Dąbrowie Chełmińskiej, dyskusja na ten temat odbędzie się na kolejnej Sesji Rady Gminy.
 
q) Komisja zapoznała się z wnioskami, które wpłynęły w trakcie konsultacji nad Strategią Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska:
- Zebranie Wiejskie w Gzinie zaproponowało ujęcie do Strategii budowy konkretnych dróg w Gzinie;
- Zebranie Wiejskie w Boluminie zaproponowało  ujęcie do Strategii możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja zaproponowała negatywne rozpatrzenie w/w wniosków, ponieważ w Strategii nie określano nazw miejscowości i dróg, które będą realizowane, natomiast możliwość budowy przydomowych oczyszczalni jest w Strategii ujęta.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Ko-misja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” podnoszono następujące kwestie:
 
a)Wójt Gminy poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska padł wniosek, by wrócić do uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, w której pominięto dotację na usuwanie azbestu z budynków gospodarskich.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych (19 listopada 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (5 lutego 2014, 10:50:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 521