PROTOKÓŁ NR 6/05 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR  6/05
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu  1 lipca 2005 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Barbara Łukowska  – Przewodnicząca  Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
-         członkowie Komisji wg listy obecności,
-         mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
-         mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
 
Porządek posiedzenia:
1.
    Dokonanie wyboru ofert na organizację letniego wypoczynku dzieci.
2.    Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3.    Sprawy różne.
 
 
ad.1. Komisja zapoznała się z wnioskami kierowników świetlic wiejskich dot. organizacji letniego wypoczynku dzieci. W trakcie dyskusji wskazywano na:
Jan Palmowski – członek Komisji zapytał, czy Wójt zrealizuje postanowienia Komisji w tej kwestii?
Wójt Gminy odpowiedział twierdząco.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że łączne koszty organizacji wszystkich imprez wynosi 6 000 zł podczas, gdy w budżecie gminy na ten cel przeznaczono kwotę 3 000 zł.
Józef Hentrich – członek Komisji zapytał, czy przewiduje się, że uczestnicy letniego wypoczynku poniosą z tego tytułu jakąś odpłatność?
Barbara Gandziarowska – inspektor ds. Promocji i Kultury poinformowała, że uczestnicy organizowanych wcześniej biwaków ponosili odpłatność.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy w bieżącym roku świetlice otrzymają środki pozabudżetowe?
Barbara Gandziarowska – inspektor w odpowiedzi poinformowała, że  po raz czwarty Urząd Marszałkowski przekaże środki finansowe na działalność kulturalną. Dodała, że świetlice otrzymują również środki od rad sołeckich oraz sponsorów.
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował nie rozpatrywanie trzeciego wniosku dot. organizacji festynu, którego realizacja nastąpi po wakacjach.
Zaproponował, by sfinansować go ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
Radny zaproponował podział kwoty 3 000 zł na dwa pozostałe wnioski w wysokości po 40 zł na dziecko.
Barbara Gandziarowska – inspektor zaproponowała zorganizowanie festynu określonego we wniosku nr 3 z innych środków, ponieważ na jego organizację nie potrzeba wielkich nakładów.
Bartosz Giłka – członek Komisji przyznał, że najuczciwiej będzie dokonać podziału środków wg liczby uczestników obu form wypoczynku.
Józef Hentrich – członek Komisji postawił wniosek o pozytywne rozpatrzenie wniosków dot. organizacji biwaku i „półkolonii” w Gzinie oraz przyznanie dotacji na ten cel w kwotach 1700 zł na organizację biwaku oraz kwoty 1300 zł na wypoczynek w Gzinie.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji postanowiła przekazać kwotę 1700 zł na organizację biwaku oraz kwotę 1300 zł na zorganizowanie wypoczynku w Gzinie przez kierownika tamtejszej świetlicy wiejskiej. Komisja dopuściła możliwość weryfikacji programu przy bezwzględnym zachowaniu liczby uczestników i okresu wypoczynku.
Komisja postanowiła zobowiązać organizatorów do złożenia stosownych sprawozdań w terminie trzydziestu dni od dnia zakończenia wypoczynku.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia  Komisji odbytego w dniu 13 czerwca 2005 roku. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” omawiano następujące kwestie:
 
a)      Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005:
mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy omówiła w/projekt uchwały.
Wójt Gminy poinformował, że w wyniku przetargów na inwestycje drogowe powstała nadwyżka w kwocie około 70 000 zł, ponieważ zaoferowane ceny okazały się niższe od przewidywanych. Wójt zaproponował przeznaczenie powstałej w ten sposób nadwyżki na realizację inwestycji drogowych.
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował przeznaczenie w/w kwoty na wykonanie solidnego remontu którejś z istniejących dróg, ponieważ o tych potrzebach zwykle się zapomina.
Jan Palmowski – członek Komisji poparł sugestię swego przedmówcy.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na konieczność wykonania remontu ulicy Wiślanej w Ostromecku.
Wójt Gminy poinformował o drogach, które wymagają natychmiastowego remontu:   w Mozgowinie, Czarże – Gzin, droga do Rentowa, Czarże – Rafa oraz drogi powiatowe do Czarża i do Janowa. Stan w/w dróg jest najgorszy na terenie Gminy.
Jan Palmowski – członek Komisji zapytał, która z wymienionych dróg jest najbardziej uczęszczaną?
Wójt Gminy wyjaśnił, że największe natężenie ruchu występuje na drodze powiatowej w kierunku Czarża.
Józef Hentrich – członek Komisji zwrócił uwagę, że w pierwszej kolejności należy podjąć decyzję, czy przedmiotowe środki przeznaczyć na remont istniejącej, czy budowę nowej drogi, dopiero wówczas będzie można określić, którą przeznaczyć do realizacji.
Bartosz Giłka – członek Komisji stwierdził, że łatwiej będzie dokonać ustaleń w kwestii remontu drogi.
Jan Palmowski – członek Komisji zaproponował poddanie pod głosowanie kwestii remontu bądź budowy drogi, nie podejmując decyzji, którą drogę przeznaczyć do realizacji.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie propozycję wykonania remontu jednej z istniejących dróg asfaltowych na terenie Gminy przy wykorzystaniu powstałej nadwyżki w dziale inwestycji drogowych nie wskazując żadnej z nich.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła w/w propozycję.
 
Wójt Gminy poinformował, że  dokonano otwarcia oferty na rozbudowę Urzędu Gminy. W przetargu wzięła udział tylko jedna firma. Koszt w/w rozbudowy wyniesie około 75 000 zł, znacznie więcej, niż zakładano. Wójt zwrócił się z pytaniem, czy w związku z faktem, że cena podana przez oferenta przekracza możliwości budżetu ma unieważnić przetarg, czy wykonać inwestycję mimo tak wysokiej ceny?
Jan Palmowski – członek Komisji stwierdził, iż nie należy unieważniać przetargu, ponieważ ewentualny tani wykonawca może w rzeczywistości okazać się najdroższym i niesolidnym.
Bartosz Giłka – członek Komisji  zwrócił uwagę, że w przyszłym roku może okazać się, że cena w/w remontu będzie jeszcze wyższa. Zdaniem radnego należy wykonać inwestycję i zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie gminy niezbędne środki do jej sfinansowania.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, iż w drugim przetargu może również wziąć udział tylko jeden oferent.
 
W wyniku dyskusji Komisja zaproponowała nie unieważnianie przetargu na rozbudowę budynku Urzędu Gminy w zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie gminy środków niezbędnych do sfinansowania tej inwestycji.
 
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
b)      Projekt uchwały w sprawie  planu zagospodarowania przestrzennego :
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Teresa Łabaj – podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego przedstawiła szczegółowe informacje dot. w/w projektu uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
c)      Wójt Gminy poinformował, że sprawdzono możliwości wyegzekwowania dodatkowych warunków przetargu na zbycie gruntów pod względem merytorycznym i formalnym.
Poza ceną nie ma żadnych możliwości wyegzekwowania innych warunków zawieranych w ofertach przetargowych. W związku z powyższym jedynym kryterium w przetargu na zbycie gruntu w Dąbrowie Chełm. powinna być cena. Rzeczoznawca oszacował wartość w/w nieruchomości na kwotę 213.000 zł netto, ale zdaniem Wójta jest ona za niska.
Jan Palmowski – członek Komisji stwierdził, iż przedmiotową nieruchomość należy sprzedać mając choćby na względzie wpływy z podatku od nieruchomości. W tej chwili w/w grunt nie przynosi żadnych dochodów. Radny dodał, ze należy uzyskać jak najwyższą cenę za w/w nieruchomość. W przypadku, gdy nie będzie chętnych na kupno przedmiotowej nieruchomości wówczas cenę wywoławczą będzie można obniżyć.
 
d)      Jan Palmowski – członek Komisji zapytał, czy Gmina jest w jakiś sposób promowana?
Wójt Gminy odpowiedział, że Gmina jest promowana na przynajmniej trzech stronach internetowych oraz, że planuje się wydanie przewodnika po Gminie w bieżącym roku.
 
e)      Przewodnicząca Komisji zapytała, czy nie byłoby zasadnym zlecenie opracowania dokumentacji dla ulic Leśnej i Szkolnej w Ostromecku?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że dokumentacje techniczne mają ograniczony okres ważności.
 
 
                  Na tym posiedzenie zakończono.
 
 
Protokółowała:                                                              Przewodniczła:
Dorota Kraska                                                              Barbara Łukowska 
                                                                                  Przewodnicząca Komisji

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (1 lipca 2005)
Opublikował: Dorota Kraska (6 października 2005, 12:11:22)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:05:48)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 910