PROTOKÓŁ NR 32/13 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR 32/13
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 15 października 2013 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-          członkowie Komisji wg listy obecności,
-          Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-          Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-          Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Nieobecny:
- radny Błażej Stankiewicz – członek Komisji.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na XXXI Sesję Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XXX Sesją Rady Gminy:
 
a) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
b) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełm.
 
c) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży 2 lokali mieszkalnych przy ul. Rydygiera 10 w Dąbrowie Chełmińskiej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały dodając, że niezbędny remont dachu został już wykonany.
Wskazał na kwestię bonifikaty, ponieważ w pozostałych przypadkach była stosowana bonifikata w wysokości 50%.
Józef Hentrich – członek Komisji zwrócił uwagę, iż nie wiadomo, jaka jest kwota wyceny w/w lokali.
Szymon Dunal – członek Komisji zastanawiał się nad możliwością zaczekania do czasu otrzymania wyceny i wówczas podjąć decyzję.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że  może się okazać, iż wycena będzie bardzo niska i 90% będzie zbyt dużą bonifikatą.
Józef Hentrich – członek Komisji przypomniał, że pozostałe mieszkania w w/w budynku były zbywane za 50% wartości, więc nie wiadomo, jaki będzie oddźwięk pozostałych właścicieli.  Dodał, iż poczekałby na wycenę. Dopiero po sporządzeniu wyceny będzie można odnieść się do kwestii bonifikaty. Poza tym niektórzy nie chcą wykupywać mieszkań, bo wygodniej jest, gdy wszystko utrzymuje Gmina.
Przewodnicząca Komisji zastanawiała się, czy można zlecić wycenę przed podjęciem uchwały?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że jest taka możliwość, tyle że koszty wyceny poniesie Gmina, ale jest to koszt rzędu 180 zł.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż chciałby, aby przedmiotowy punkt był przedmiotem porządku obrad Sesji, ale by podczas dyskusji padł wniosek, że decyzja o zastosowaniu bonifikaty zapadnie dopiero po dokonaniu wyceny.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek.
 
d) Komisja po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
 
e) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu  podziału nieruchomości:
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż byłaby za tym, by tej procentowej stawki nie podwyższać.
Szymon Dunal – członek Komisji zapytał, czy dla działek, które zostały podzielone już wcześniej będzie naliczana stawka 30%?
Wójt Gminy odpowiedział, że dla działek podzielonych do końca 2013 r. będzie naliczana opłata wg stawki 25%.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja przy trzech głosach „za” i jednym „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
f) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej:
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że nie powinno być znacznej różnicy w kwocie w/w opłaty dla większej, czy mniejszej działki, bo ścieki są produkowane niezależnie od wielkości działki.
Wójt Gminy wyjaśnił, że po wybudowaniu infrastruktury nastąpi wzrost wartości metra kwadratowego gruntu. Omówił zasady naliczania w/w opłaty.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że w takie sytuacji powinien być liczony wzrost od wartości całej nieruchomości łącznie z budynkami itp., a nie tylko od metra kwadratowego działki.
Szymon Dunal – członek Komisji zauważył, iż przedmiotowa opłata powinna być naliczana w jednakowej wysokości dla wszystkich.
Przewodnicząca Komisji przyznała, że  przyłączenie do kanalizacji jest takie samo, niezależnie od wielkości działki.
Wójt Gminy wyjaśnił, że na podstawie obowiązujących przepisów nie ma innej możliwości i nie można pobierać jednakowej opłaty. Dodał, iż takie są wytyczne operatu szacunkowego, który jest przekazywany z Ministerstwa.
Małgorzata Kopaczewska – inspektor ds. opłaty adiacenckiej przedstawiła informacje na temat średnich wysokości w/w opłat w wybranych miejscowościach.  Omówiła kwestie ustalania podstawy opłaty adiacenckiej. Dodała, że oceniana jest wartość rynkowa na dzień dokonania wyceny, czyli wartość aktualna. Zwróciła uwagę, że tam gdzie jest wodociąg i kanalizacja, transakcje i ceny działek są zawsze wyższe, obecnie również.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja przy jednym głosie „za” i trzech „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
g) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
 
h) Komisja po przeprowadzonej dyskusji oraz zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nadania nazwy ulicy w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
i) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany granic wsi i sołectw Nowy Dwór i Wałdowo Królewskie.
 
j) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz Teresy Łabaj – inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowy Dwór.
 
k) Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie zaopiniowania  projektu uchwały w sprawie nadania Statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej o nazwie „Gminna Przychodnia w Dąbrowie Chełmińskiej”.
 
l) Komisja po wysłuchaniu informacji Wójta Gminy jednogłośnie uznała za bezzasadną skargę złożoną na Kierownika GOPS i jednocześnie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
m) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Ko-misja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” podnoszono następujące kwestie:
 
a)Wójt Gminy przedstawił propozycję przejęcia przez Gminę obiektu, w którym znajdował się Posterunek Policji w Dąbrowie Chełmińskiej. Wójt szczegółowo omówił procedurę przejęcia, dodając, że do czasu uzyskania oficjalnej zgody Urząd Gminy będzie ponosił koszty utrzymania w/w budynku, który następnie zostanie przekazany na działalność GOPS. Do czasu formalnego przekazania z w/w obiektu będą korzystali funkcjonariusze policji. Zwrócił uwagę na koszty związane z przeniesieniem biur i pewne ryzyko związane z brakiem zgody na przejęcie przez Gminę w/w obiektu.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Kierownik GOPS wskazała na konieczność przebudowy korytarza. 
Zdaniem Przewodniczącej Komisji, jeżeli istnieje możliwość, że Gmina przejmie obiekt i będzie czekała na ostateczne rozwiązanie, jest to dobre rozwiązanie.
 
Komisja w wyniku dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w propozycje pod warunkiem przeniesienia GOPS dopiero, gdy Kierownik uzna to za stosowne.
 
b)Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Komisja Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska na swym posiedzeniu omawiała również kwestie wzrostu wynagrodzeń. Padła propozycja, by płace wzrosły o 4%.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że inflacja jest znaczna i w jakiś sposób trzeba wyrównywać te różnice.
Szymon Dunal – członek Komisji zwrócił uwagę, że Rada Gminy nie podnosi podatków, a nawet je obniża w przypadku budynków gospodarczych. W tej sytuacji można ten jeden rok się wstrzymać.
Przewodnicząca Komisji zapytała, jak pod względem finansowym wyglądałby wzrost wynagrodzeń o 4%? Jaka to będzie kwota w skali roku?
Przewodniczący Rady Gminy zauważył, iż tutaj nie chodzi w ogóle o liczby ale o zasady.
Wójt Gminy poinformował, że na Sesji Rady Gminy zostaną przedstawione informacje, o które pytała Przewodnicząca Komisji.
 
c)Przewodnicząca Komisji przypomniała, iż na początku kadencji, gdy Rada Gminy zajmowała się zmianami do Statutu Gminy ustalono, że zostaną opracowane dodatkowe zmiany do tego dokumentu. Zaproponowała, by na najbliższej Sesji zastanowić się nad powołaniem nowej komisji statutowej, ponieważ jej prace mogą potrwać kilka miesięcy.
Wójt Gminy poinformował, że na Sesję planowaną w miesiącu listopadzie zostanie przedstawiony stosowny projekt uchwały.
 
d) Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie negatywnie zaopiniowała propozycję przystąpienia przez Gminę do projektu pod nazwą „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych (15 października 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (2 grudnia 2013, 12:01:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 584