PROTOKÓŁ NR 31/13 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR 31/13
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 17 września 2013 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr inż. Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
- Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS,
- Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS,
- Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku.
 
Nieobecny:

- radny Błażej Stankiewicz – członek Komisji.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Zaopiniowanie materiałów na XXX Sesję Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Sprawy różne.

ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XXX Sesją Rady Gminy:
 
a) Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS przedstawiła wniosek rodziców z miejscowości Mała Kępa  o dowożenie dzieci bezpośrednio do posesji - by trasę dowożenia przedłużyć pod sam dom. Wniosek uzasadnili faktem, że dzieci muszą poruszać się ponad kilometr przez las.
Wójt Gminy wyjaśnił, że miejsce zbiórki zostało wcześniej uzgodnione z wnioskującymi i funkcjonowało przez rok.
 
b)  Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego:
Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku przedstawił szczegółowe informacje na temat  przygotowaniu szkoły do nowego roku szkolnego.
Zwrócił uwagę na problemy lokalowe w klasach młodszych, co spowodowało konieczność wprowadzenia zmianowości. Wskazał na duże zainteresowanie przedszkolem.
Podziękował za otrzymane dofinansowanie przedsięwzięcia „cyfrowa szkoła”, dodając, że jest to bardzo dobra idea, która przydałoby się również innym szkołom. Wskazał na docierające zarówno do niego, jak i do nauczycieli sygnały dot. warunków lokalowych w szkole.
Wójt Gminy zaproponował, by zagospodarować świetlicę w Ostromecku, której pomieszczenia można wykorzystać na potrzeby świetlicy szkolnej. W związku z powyższym jak najszybciej trzeba spotkać się z Dyrektor GOKiS celem uzgodnienia warunków korzystania ze świetlicy.
 
Komisja w wyniku dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w informacje.
 
c) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku szkolnym 2012/2013:
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS celem wprowadzenia omówiła w/w informację.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, by najważniejsze elementy przedmiotowego opracowania przedstawić jako prezentację multimedialną na Sesji Rady Gminy.
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS poinformowała, iż przygotuje taką prezentację.
 
d) Informacja na temat wyników egzaminów kompetencyjnych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum:
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS celem wprowadzenia omówiła w/w informację.
Szymon Dunal – członek Komisji zapytał, od czego to zależy, że wyniki egzaminów uzyskiwane w Gminie Osielsko są znacznie wyższe od uzyskanych w Gminie Dąbrowa Chełmińska?
Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że na pewno wpływ na wyniki ma środowisko, sposób nauczania i status finansowy rodzin.
Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku dodał, że do tej Gminy sprowadziło się mnóstwo osób bardzo dobrze sytuowanych.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, iż najważniejsze jest, by szkoła dążyła do tego, aby ten wynik był naprawdę wysoki.
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS poinformowała, że przeglądała statystyki, w których brane są pod uwagę różnego rodzaju uwarunkowania, np., czy to są gminy wiejskie, czy miejskie itp.  Wg tych statystyk Gmina Dąbrowa Chełmińska wcale tak źle nie wypadła. Dodała, że niektóre gminy osiągają znacznie niższe wyniki od naszej Gminy. Zwróciła uwagę, że wyniki osiągane przez uczniów Zespołu Szkół w Czarżu zaniżają średnią Gminy. Podkreśliła, iż wbrew pozorom liczniejsze klasy dają wyższą średnią.
 
Komisja w wyniku dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w informację.
 
e) Informacja o działalności podejmowanej przez GOKiS w pierwszym półroczu 2013 r.:
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS celem wprowadzenia omówiła w/w informację. Dodała, że GOKiS rozpoczął lekcje tańca dla dzieci i młodzieży. W dniu Wczorajszym na Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej odbyła się pierwsza pokazowa i bezpłatna lekcja. Niestety sala była nieprzygotowana, a na zajęcia przyszło tylko troje dzieci. W związku z powyższym planuje się przeniesienie tych zajęć do innej miejscowości. Dyrektor poinformowała, że w siedzibie GOKiS odbędą kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych. Przedstawiła informacje o planach kolejnych zajęć.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w informację.
 
f) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
 
g) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik, Wójta Gminy oraz uchwałą nr 7/I/2013 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 września 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 
h) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
i) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod garaż.
 
j) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska
 
k) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie obwieszczenia o sprostowaniu błędów w uchwale nr XIX.169.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska - "Przy Lesie Mariańskim"
 
l)  W dyskusji na temat wniosku w sprawie sprzedaży lokali komunalnych głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia przedstawił szczegółowe informacje na temat lokali proponowanych do sprzedaży oraz poinformował o złym stanie technicznym budynku, w którym w/w lokale się znajdują. Dodał, że w pierwszej kolejności należy zapowiedz dalszej dewastacji budynku i wykonać niezbędny remont. Zaproponował zastosowanie 90% bonifikaty.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, iż powinno się stosować jednakowe dla wszystkich zasady w kwestii bonifikaty.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie wyraziła zgodę na sprzedaż w/w lokali przy ul. Rzemieślniczej w Dąbrowie Chełmińskiej.

Wójt Gminy omówił wniosek w sprawie cofnięcia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej w Ostromecku. Dodał, że pozostałe dwa mieszkania w w/w budynku pozostaną mieszkaniami komunalnymi, ponieważ ich najemcy nie wyrazili woli wykupu.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż pozostawiłaby uchwałę w niezmienionym kształcie. Dodała iż w takiej sytuacji należałoby uświadomić ewentualnych nabywców, że będą musieli ponosić koszty remontów itp.
Dawid Pałczyński – członek Komisji poinformował, iż nie jest zwolennikiem rozwiązania, które przewiduje zbycie jednego mieszkania i pozostawienie dwóch pozostałych we władaniu Gminy.
Szymon Dunal – członek Komisji poinformował, iż  jest za tym, by pozwolić wykupić mieszkanie.
 
Komisja w wyniku dyskusji nie zajęła stanowiska w sprawie cofnięcia zgody na zbycie lokalu, ale zwróciła uwagę, że jeżeli jedna rodzina będzie chciała wykupić mieszkanie wówczas będzie można utworzyć  wspólnotę mieszkaniową i koszty utrzymania obiektu będą rozliczane proporcjonalnie do wysokości udziałów poszczególnych właścicieli.
 
m) Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym:
Szymon Dunal i Dawid Pałczyński – członkowie Komisji zwrócili się o podanie informacji na temat projektu przejęcia przez Gminę budynku posterunku policji w Dąbrowie Chełmińskiej.
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że Komendant jest za przekazaniem Gminie w/w obiektu. Wniosek w tej sprawie został skierowany do Komendy Głównej w Warszawie.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w informację Wójta Gminy.
 
n) Zmiany w regulaminie utrzymania czystości.
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia poinformowała, że Wojewoda po 8 miesiącach od uchwalenia w/w regulaminu napisała, że opisano go zbyt szeroko, ponieważ zawiera zapisy określone w innych ustawach. To powielanie zostało zakwestionowane. Do merytorycznych spraw uwag nie wniesiono . Zastanawiała się nad pisaniem nowego regulaminu, jednak Wojewoda Kujawsko–Pomorski pismem nr WNK.IV.101.53.2013 z dnia 5 września 2013 r. zwróciła się o przedstawienie propozycji zmian do ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami). W związku z planowanymi zmianami przedmiotowej ustawy wstrzymano prace nad zmianą Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
Sekretarz przedstawiła zaproponowane zmiany do przedmiotowej ustawy:
1)    w celu zmniejszenia zakresu obsługi mieszkańców przez gminę, windykację za odpady należy zlecić urzędom skarbowym;
2)    zróżnicowanie kar z tytułu nie osiągnięcia poziomów recyklingu na obszary miejskie i wiejskie ze względu na niższe dochody gmin;
3)    w ustawie należy zapisać wprost możliwość zastosowania ulg, np. „ze względu na wielodzietność”;
4)    umożliwienie składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi najemcy, dzierżawcy, użytkownikowi, każdemu współwłaścicielowi prowadzącemu oddzielne gospodarstwo domowe (za wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych), co ułatwi ściągalność należności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
5)    wprowadzenie zapisu, by w przypadku zmiany stawki opłaty za odpady nie było konieczności składania ponownych deklaracji;
6)    wprowadzenie zapisu, że w przypadku zmiany sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi deklarację należy złożyć na co najmniej 7 dni przed miesiącem, w którym ma nastąpić zmiana i w takiej sytuacji opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana;
7)    w przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - organ wystawia decyzję naliczającą stosując stawkę jak za odpady niesegregowane;
8)    wprowadzić zapis umożliwiający dokonanie przypisu należności na cały rok budżetowy.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawioną propozycję.
 
o)  Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt Strategii Rozwoju Gminy.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.

ad.3. W punkcie „sprawy różne” podnoszono następujące kwestie:
 
a) Sekretarz Gminy przypomniała, że w 2009 r. Województwo Kujawsko - Pomorskie przystępowało do projektu pod nazwą „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” Odpisano, że Gmina może do takiego projektu przystąpić pod warunkiem, że będzie on nieodpłatny. Po jakimś czasie przysłano informację o kosztach, które były zbyt wysokie, w związku z czym Gmina odstąpiła od w/w projektu, który zakładał wyposażenie w sprzęt komputerowy piętnastu rodzin. Dodała, że wkład finansowy, jaki miała ponieść Gmina przewyższał koszty zakupu takiego sprzętu.
Przedstawiła informacje o nowym projekcie, który znów zakłada 15 kompletów komputerowych. Otrzymała informację, że szacunkowe koszty po stronie Gminy to około 50 000 zł, ale nie ma szczegółowych informacji na temat ubezpieczenia sprzętu  itp. Zaproponowała przeprowadzenie akcji zebrania niepotrzebnego, ale działającego sprzętu i oddania go potrzebującym.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że są już możliwości darmowego korzystania z Internetu.  Zwróciła uwagę, że zwykle, gdy ktoś otrzyma darmowy sprzęt, to nie będzie go szanować. Zdaniem Przewodniczącej dużo lepiej byłoby przeznaczyć te 50 000 zł na wyposażenie elektroniczne dla szkół.
 
b)Wójt Gminy poinformował, że w godzinach rannych odbyło się spotkanie Przewodniczącego Rady Gminy z jednym mieszkańców Gminy, który zaproponował ustawienie dwóch telebimów na terenie Gminy, co jego zdaniem ułatwi mieszkańcom dostęp do informacji.
Dodał, iż rozważa pomysł umożliwienia darmowego korzystania z Internetu w Urzędzie Gminy, gdzie będzie wstawiony komputer, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy.
 
Komisja w wyniku dyskusji negatywnie zaopiniowała propozycję zamontowania na terenie Gminy telebimów.
 
c) Wójt Gminy przedstawił informację o planowanej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych.
Szymon Dunal – członek Komisji wskazał, iż otrzymuje głosy mieszkańców, którzy proponują, żeby punkt przyjmowania odpadów wysegregowanych był uruchamiany w godzinach wcześniejszych.
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, iż nie ma możliwości zmiany harmonogramu, dodając, że w następnym okresie spróbuje wydłużyć godziny otwarcia w/w punktu oraz utworzenie dodatkowych w Ostromecku i Czarżu.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych (17 września 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (31 października 2013, 12:31:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 635