PROTOKÓŁ NR 30/13 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR 30/13
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 25 czerwca 2013 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr inż. Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
- Radny Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.
  
Nieobecny:
- radny Błażej Stankiewicz – członek Komisji.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na XXIX Sesję Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XXIX Sesją Rady Gminy:
 
a)  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok:
Wójt i Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówili w/w sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz przedstawili opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, iż były obawy, że dochody będą zbyt niskie ale okazało się, że są wyższe od przewidywanych.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w bieżącym roku sytuacja jest podobna. Musi być jakaś rezerwa, dlatego na etapie projektu przyjmuje się wielkości niższe.
Wójt Gminy dodał, że w/w dochody są po korektach.
Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zwrócił uwagę na obniżenie o 765 000 zł dochodów z  podatku od osób prawnych. Zapytał, czy do w/w kwoty wliczono zwolnienie z podatku obiektów Gminnej Przychodni SP ZOZ?
Wójt Gminy wyjaśnił, że w tej obniżce znajdują się wszystkie zwolnienia, zarówno obiektów Gminnej Przychodni, obiektów OSP i innych jednostek.
Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że każda niższa, od ustalonej przez Ministerstwo, stawka podatku powoduje znaczne straty w budżecie.
Józef Hentrich – członek Komisji stwierdził, że nie można ustalać maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych. Trzeba brać pod uwagę sytuację mieszkańców i kwestie późniejszej ściągalności tych wysokich danin.
Skarbnik Gminy poinformowała, że urzędnicy starają się na bieżąco dokonywać windykacji, ale niektóre sprawy są niezależne od Urzędu Gminy.
Wójt Gminy przedstawił  informacje o umorzeniach i rozłożeniach na raty w podatku od nieruchomości od osób prawnych.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
b) Komisja po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy, wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2012 rok jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.
 
c) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
 
d) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2023.

e) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
 
f) W dyskusji nad sprawozdaniem Wójta Gminy z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym głos zabrali:
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zadane pytania dotyczące spotkania w sprawie przebiegu przez teren Gminy linii energetycznej wysokiego napięcia, spotkania w sprawie wniosku dotyczacego urządzenia drogi we wsi Czemlewo, łączącej się ze wsią Janowo oraz w sprawie połączenia instytucji  kultury.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w dniu dzisiejszym ze szkoły w Ostromecku wyjeżdżała wycieczka do Berlina. Z odpowiednim wyprzedzeniem  wystosowano do policji prośbę o sprawdzenie autokaru, ale dopiero wczoraj późnym popołudniem Dyrektor otrzymał informację telefoniczną, że autokar nie zostanie sprawdzony. Takie traktowanie jest trochę niepoważne.  Gdyby istniał posterunek, nasi funkcjonariusze na pewno by przyjechali, a policjanci z Bydgoszczy poinformowali, że wcześniej autobus powinien podjechać do Bydgoszczy, do specjalistycznego punktu kontroli stanu technicznego autokarów, który znajduje się przy ul. Toruńskiej.
 
Komisja po wyczerpaniu dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie Wójta Gminy.
 
g) Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informacje na temat problemów związanych z budową kanalizacji i zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
h) Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska:
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na kwestie zaokrąglania godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. Jej zdaniem jest to nie do końca sprawiedliwe, ponieważ przedmiotowy wymiar powinien być wyliczany z dokładnością. Wskazała sytuacje, w których na skutek zastosowanego zaokrąglenia nauczyciele mają obniżone wynagrodzenie. Takie sytuacje zdarzają się nauczycielom pracującym w przedszkolach. Zapytała, czy istnieje techniczna możliwość naliczania faktycznego czasu, bez stosowania zaokrągleń?
Wójt Gminy poinformował, iż w chwili obecnej nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale zwróci się do Kierownika ZOS o wyjaśnienie sprawy.
Sekretarz Gminy dodała, iż niegdyś obowiązywały uregulowania ustawowe, ale na dzień dzisiejszy nie jest w stanie odpowiedzieć, czy można odejść od w/w systemu zaokrąglania. Dodała, iż zwróci się o sprawdzenie tej kwestii.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, iż w przypadku opracowania nowych zmian, projekt uchwały musi zostać ponownie uzgodniony z przedstawicielami związków zawodowych. W takiej sytuacji uchwała będzie mogła zostać podjęta na wrześniowej Sesji.
Józef Hentrich – członek Komisji stwierdził, że gdyby była techniczna możliwość dokładnego przeliczania przedmiotowych godzin, byłby za tym, by taką zmianę wprowadzić, uzgodnić i podjąć stosowną uchwałę na wrześniowej Sesji.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na propozycję tylko niewielkiej podwyżki dla wicedyrektora.
Szymon Dunal – członek Komisji zauważył, iż nie można powiedzieć, że w/w kwota nie jest podwyższona.
Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zwrócił uwagę, że klucz przyznawania nagród dla dyrektorów szkół daje dużą dysproporcję. Zapytał, czy musi być aż tak duża rozpiętość finansowa?
Wójt Gminy wyjaśnił, że choćby minimalnie, ale musi przyznać w/w dodatek.
Józef Hentrich – członek Komisji przypomniał, że na poprzednich Sesjach była dyskusja regulująca kwestie przedmiotowego dodatku, który był uzależniony od ilości oddziałów, ale radni nie wyrazili na to zgody.
Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska wyjaśnił, że chodziło o to, że w Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej zatrudniony jest wicedyrektor. Dodał, iż przychylałby się do kwot od 800,00 zł do 1500,00 zł. W skrajnym przypadku może się okazać, ze wicedyrektor dostanie więcej dodatku niż dyrektor.
Wójt Gminy zwrócił się, by nie posądzać go o to, że dodatki będą niższe niż dotychczas.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się o przedstawienie informacji na temat konsultacji z Prezesem Związków Zawodowych, który wcześniej sugerował podwyższenie dodatku za wychowawstwo i obniżenie dodatku dla opiekuna stażu.
Wójt Gminy wyjaśnił, że Prezes przystał na propozycję wypracowaną przez Radę Gminy.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz z uwagą dotyczącą poruszanych wyżej kwestii zaokrąglania godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały wraz z uwagą zgłoszoną przez Przewodniczącą Komisji.
 
i)  Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy i socjoterapeuty zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez gminę Dąbrowa Chełmińska
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na kwestie zaokrąglania godzin.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały wraz z uwagą zgłoszoną przez Przewodniczącą Komisji.
 
j)  Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej.
 
k) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod działalność usługową.
 
l) W dyskusji na temat skargi na działalność Wójta Gminy głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę dodając, że Sekretarz Gminy zaproponowała ugody. Komisja Rewizyjna w najbliższy wtorek spotka się z zainteresowanymi mieszkańcami. Podczas spotkania Komisja zaproponuje oddalenie skargi i spotkanie celem zawarcia ugody. Dodał, że Komisja Rewizyjna na najbliższej Sesji przedstawi informację na temat podjętych działań i zajętego stanowiska w sprawie.
 
m) W dyskusji nad prośbą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Ostromecku głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił wniosek, uzupełnienie w/w wniosku dokonane przez dyrektora Zespołu Szkół w Ostromecka oraz przedstawił orientacyjne koszty urządzeń wyposażenia placu zabaw.
Wójt Gminy zaproponował przyznanie dotacji w kwocie 15 000 zł. oraz zaproponował, by skupić się na zestawach dla dzieci młodszych.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Rada Rodziców podjęła ważne kroki celem pozyskania dodatkowych środków finansowych. Podczas Koncertu Noworocznego dokonano zbiórki pieniędzy oraz podpisano umowę w sprawie przekazania 1% podatku. W chwili obecnej nie wiadomo dokładnie ile zebrano. Ta dotacja jest ważna dla dzieci, a dla rodziców będzie to znak, że ich starania zostały potraktowane poważnie.
Józef Hentrich – członek Komisji zwrócił uwagę, że  na bieżący rok budżet nie przewiduje takiego zadania. W związku z powyższym zaproponował, by przyjąć przedmiotową inwestycję do przyszłorocznego budżetu i zrealizować to zadanie w roku 2014. Będzie wówczas wiadomo, jakimi środkami dysponuje Rada Rodziców i jaką kwotę trzeba dołożyć z budżetu Gminy.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że inwestycja może się przesunąć w czasie o kolejny rok i okres oczekiwania na plac zabaw znacznie się wydłuży.
Wójt Gminy przedstawił informacje na temat opracowania dokumentacji i kosztów jej wykonania.
Przewodnicząca Komisji ponowiła prośbę o przychylenie się do propozycji Wójta i w bieżącym roku wykonać część inwestycji, a w przyszłym roku ewentualnie przyznać kolejną dotację lub skorzystać z innych możliwości pozyskania dofinansowania.
Wójt Gminy wyjaśnił, że stosowna uchwała zatwierdzająca dotację zostanie podjęta na wrześniowej Sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie propozycję przyznania dotacji w kwocie 15 000 zł, która zostanie zatwierdzona na wrześniowej Sesji.
 
Za przyjęciem w/w propozycji głosowało trzech członków Komisji, wstrzymujących się – jeden. Wniosek został przyjęty.

n) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy, który poinformował, że  Gmina uzbroiła przedmiotową nieruchomość w sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz po przeprowadzonej dyskusji, przy trzech głosach „za” i jednym „przeciwnym” negatywnie zaopiniowała wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy w sprawie przekazania na rzecz Gminy działki nr 271/55 o powierzchni 0,0669 ha położonej w obrębie Ostromecko, która jest przeznaczona pod drogę.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że gminy, które się rozwijają przygotowują infrastrukturę, by pozyskać mieszkańców. Na przykład w Osielsku buduje się drogi. Jeśli w naszej Gminie stale się odmawia przejmowania dróg, to inwestorzy się zniechęcą.
Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska stwierdził, że Gminy na dzień dzisiejszy nie stać, by ponosić tego typu inwestycje.
 
o)  Komisja po zapoznaniu się z informacjami Sekretarz Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie najmu powierzchni części dachu pod budowę masztu dla instalacji systemu antenowego oraz urządzeń towarzyszących oraz powierzchnię pod instalację szafki telekomunikacyjnej przeznaczonej pod działalność usługową.
 
p) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miejscowości i przeprowadzenia konsultacji.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” podnoszono następujące kwestie:
 
a) Wójt Gminy przekazał informacje na temat akcji zbiórki niesprawnego sprzętu elektronicznego i elektrycznego organizowanej przez Caritas. Dodał, że akcja nie jest związana z gminnym systemem, ale jest warta poparcia.
 
b)  Wójt Gminy poinformował, że przedstawiciel PKP zaproponował, by Gmina przejęła budynki dworców kolejowych. Warunek jest taki, że dopóki istnieje linia kolejowa nie można sprzedać mieszkań, które znajdują się w obiektach stacji. Można zaadaptować na mieszkania poczekalnie i kasy, ale jeżeli będzie potrzeba ich przywrócenia kas, wówczas trzeba będzie to zrobić. Dopóki linia jest czynna nie ma możliwości wykupienia mieszkania. Dodał, iż chodzi wyłącznie o budynki, w których znajdowały się dworce kolejowe. Inne budynki nie zostaną przekazane.
Józef Hentrich – członek Komisji stwierdził, iż wydaje mu się, że na dzień dzisiejszy nie skorzystałby z w/w propozycji, ze względu na to, że nie można zaadoptować na mieszkania całych obiektów, a ich stan techniczny nie jest najlepszy.
Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska dodał, że omawiana linia kolejowa jest strategiczna dla ruchu kolejowego, w związku z powyższym bardzo długo nie będzie likwidowana.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że obiekt stacji kolejowej w Dąbrowie Chełmińskiej nie ma przewodów kominowych.
 
c)  Wójt Gminy poinformował o braku możliwości zagospodarowania jednej z działek gminnych położonych w miejscowości Czarże. W związku z powyższym zaproponował zamianę na inne gruntu lub opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na omawianym terenie.
 
Komisja w wyniku dyskusji uznała, iż lepszym rozwiązaniem będzie opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla omawianego terenu.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych (25 czerwca 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (31 października 2013, 12:19:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 640