PROTOKÓŁ NR 5/05 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR  5/05
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu  13 czerwca 2005 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Barbara Łukowska  – Przewodnicząca  Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
- Beniamin Brzyski – Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-lowych.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie informacji na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Zaopiniowanie załączonych projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
5. Sprawy różne.


ad.1. Członkowie Komisji zapoznali się z informacjami na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na różnicę w ilości wyjazdów jednostki OSP Czarże w stosunku do OSP Dąbrowa Chełmińska.
Bartosz Giłka – członek Komisji wyjaśnił, iż mniejsza liczba wyjazdów OSP Czarże wyniknęła z faktu, że jednostka w ubiegłym roku nie należała jeszcze do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
Wójt Gminy dodał, że dopiero pod koniec ubiegłego roku  zamontowano w jednostce OSP w Czarżu system szybkiego powiadamiania. Dotychczas w wszelkich zagrożeniach i pożarach powiadamiana była wyłącznie jednostka z Dąbrowy Chełm.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, że na terenach przyległych do Czarża zdarzeń było znacznie mniej.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informacje na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy z zakresu obrony cywilnej, ochro-ny przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

ad.2. W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-blemów Alkoholowych wskazywano na:
Beniamin Brzyski  - Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawił informację na temat zadań Komisji w kwestiach opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wyjaśnił przepisy prawne regulujące działalność w/w Komisji.
Wójt Gminy przedstawił informację na temat postępowania administracyjnego prowa-dzonego w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w barze „Kufelek” w Ostromecku.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.

Ad.3. Komisja omawiała następujące projekty uchwał:
a) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju miejscowości Ostromecko na lata 2004 – 2014”.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

b) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju miejscowości Czarże na lata 2004-2014”.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

c) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju miejscowości Gzin na lata 2004-2014”.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

d) Projekt uchwały w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycji na lata 2003-2013.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

e) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-gospodarowania przestrzennego w Dąbrowie Chełmińskiej, dla obszaru ograniczonego ul. Toruńską, ul. Chełmińską, ul. Przemysłową i przyległymi do niej działka-mi, ul. Bazową, drogą dojazdową – działki nr 192/2 i nr 441/2 wraz z kołnierzem terenu niezbędnym do regulacji jej przebiegu.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

f) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-gospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: od zachodu ul. Strażacką, od północy ul. Chełmińską, od północnego-wschodu ul. Toruńską oraz od południa granicą wsi Dąbrowa Chełmińska w Dąbrowie Chełmińskiej.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

g) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

ad.4. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia  Komisji odbytego w dniu 18 kwietnia 2005 roku. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w pro-tokół.

ad.5. W punkcie „sprawy różne” omawiano następujące kwestie:
a) Wójt Gminy przedstawił informacje na temat zaawansowania wykonania inwestycji budowy kanalizacji ściekowej w Ostromecku.
Bartosz Giłka – członek Komisji zapytał, czy istnieje jakaś koncepcja wybudowania sieci kanalizacyjnej w Czarżu?
Wójt Gminy wyjaśnił, że Czarże zostało objęte koncepcją budowy kanalizacji ściekowej z planem budowy oczyszczalni ścieków lub bezpośrednim skierowaniem nieczystości do oczyszczalni w Bydgoszczy. Dodając, że są to rozwiązania per-spektywiczne.


  Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokółowała:                                        Przewodniczyła
Dorota Kraska                                         Barbara Łukowska
                                                             Przewodnicząca Komisji

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (13 czerwca 2005)
Opublikował: Dorota Kraska (16 sierpnia 2005, 11:08:12)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:06:03)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1350