PROTOKÓŁ NR 4/05 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR  4/05
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu  18 kwietnia 2005 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Barbara Łukowska  – Przewodnicząca  Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
- Irena Werner Kryszewska – Dyrektor Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Cheł-mińskiej.

Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełm. oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia bilansu Gminnej Przychodni.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2004.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy różne.


ad.1. Irena Werner Kryszewska – Dyrektor Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Cheł-mińskiej przedstawiła sprawozdanie z działalności służby zdrowia na terenie gminy  w 2004 roku.
Przewodnicząca Komisji poprosiła o informacje na temat opieki pielęgniarskiej w dni wolne od pracy.
Dyrektor Gminnej Przychodni poinformowała, że opieka pielęgniarska w dni wolne jest realizowana, pielęgniarka dyżurna posiada telefon komórkowy. Stosowne informacje są wywieszone. Odpowiednie zgłoszenie przekazano do Pogotowia Ratunkowego w Byd-goszczy.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała bilans Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej za rok 2004.

Przewodnicząca Komisji zauważyła, że wykonano nowe ogrodzenie obiektu przychodni w Ostromecku.
Dyrektor Gminnej Przychodni wyjaśniła, że ogrodzenie zostanie wykonane prawidło-wo, ponieważ dotychczas przeszkodą były złe warunki pogodowe, dodała, że planuje się wykonanie nowych schodów do budynku przychodni.
Józef Hentrich – członek Komisji poinformował, że do Rady Gminy wpłynął wniosek o
dofinansowanie zakupu unitu stomatologicznego dla gabinetu Palmowski Dąbrowie Chełmińskiej.
Jan Palmowski – członek Komisji zapytał, czy istnieje możliwość dofinansowania zakupu tego sprzętu ze środków pozabudżetowych, np. dotacji unijnych? Radny dodał, że dobro pacjenta jest najważniejsze i należy jak najszybciej dokonać zakupu unitu. Radny zastanawiał się, czy przedmiotowy sprzęt ma służyć do realizacji prywatnej praktyki stomatologicznej
Irena Werner Kryszewska poinformowała, że zakup mógłby odbyć się na takiej samej zasadzie, jak zakup aparatu usg dla Gminnej Przychodni – w ramach dotacji z funduszu europejskiego. Dyrektor poinformowała, że stomatolog, Pani Nurczyńska przedstawiła swoje dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności w gabinecie w Dąbrowie Cheł-mińskiej.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na potrzebę zakupu nowego unitu stomatolo-gicznego.
Wójt Gminy poinformował, że istnieje możliwość skorzystania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Zwrócił uwagę na konieczność zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych w wysokości około 30 000 zł na ten cel. Nie ma możliwości, by Gminna Przychodnia partycypowała w kosztach. W takim przypadku właścicie-lem sprzętu będzie Gmina, która przekaże go w używanie Gminnej Przychodni.
Jan Palmowski członek Komisji zapytał, czy istnieje możliwość zrealizowania tego zakupu w bieżącym roku?
Wójt Gminy poinformował, że jeżeli Rada Gminy podejmie decyzję o konieczności zakupu unitu w bieżącym roku, wówczas przedstawi propozycję pokrycia kosztów i za-proponuje rozwiązanie.
Dyrektor Gminnej Przychodni zapytała, jaka kwota dzierżawy za nowy sprzęt satysfak-cjonowałaby Radę Gminy? Dodała, że stomatolog poinformowała, że byłoby ją stać na płacenie czynszu podwyższonego do kwoty 700 zł miesięcznie.
Jan Palmowski – członek Komisji stwierdził, że Rada Gminy jest po to, by służyć spo-łeczeństwu.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że wniosek nie został wcześniej przesłany radnym, stąd nie mieli czasu na przeanalizowanie sprawy. Przewodnicząca zaproponowała, by stomatolog płaciła do Gminy dzierżawę w kwocie np. 200 zł miesięcznie za użytkowanie sprzętu, natomiast do Gminnej Przychodni wpłacałaby dzierżawę za użytkowanie gabinetu Palmowski dotychczasowej wysokości.
Jan Palmowski – członek Komisji stwierdził, że Wójt Gminy powinien wynegocjować wysokość dzierżawy sprzętu.
Sekretarz Gminy zaproponowała ogłoszenie przetargu na przedmiotowy gabinet.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie kwestię potrzeby zakupu nowego unitu stomatologicznego do gabinetu w Dąbrowie Chełmińskiej.

Za zasadnością zakupu nowego unitu stomatologicznego do gabinetu w Dąbrowie Chełmińskiej opowiedzieli się wszyscy członkowie Komisji.

Jan Palmowski – członek Komisji zapytał co będzie, gdy Wójt nie otrzyma dotacji?
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował, że w przypadku braku odpowiednich środków w budżecie gminy, należy w/w inwestycję przyjąć do budżetu na rok przyszły.
Zaproponował kupno przedmiotowego sprzętu ze środków budżetu Gminy przy współ-udziale dotacji z funduszu europejskiego.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w wniosek radnego Hentrich.

Komisja jednogłośnie przyjęła w/w propozycję.

Wójt Gminy poinformował, że Gmina nie będzie przyjmowała pieniędzy za dzierżawę sprzętu stomatologicznego. Zaproponował ogłoszenie  przetargu na wynajem gabinetu stomatologicznego od dnia 01.01.2006 roku. Wówczas wyposażymy ZOZ, a nie prywatny gabinet. Wójt zwrócił uwagę na poważne wątpliwości związane z zakupem sprzętu, który będzie wykorzystywany dla realizacji prywatnej działalności.
Sekretarz Gminy zaproponowała ogłoszenie przetargu w czerwcu br. by zoriętować się, czy jest zainteresowanie tematem.
Wójt Gminy dodał, że problem by nie istniał, gdyby gabinet stomatologiczny był wła-snością Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Jan Palmowski - członek Komisji zwrócił uwagę, iż powstaną głosy  mieszkańców, że Gmina zakupiła aparat, który będzie służył do realizowania prywatnej praktyki.
Dyrektor Gminnej Przychodni zwróciła uwagę na małą liczbę lekarzy stomatologów w stosunku do potrzeb rynku.

ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły.

ad.3. W punkcie „sprawy różne” omawiano następujące kwestie:
a) Wójt Gminy przedstawił apel Związku Gmin Wiejskich RP w sprawie przystąpienia Gminy do Związku do spraw Finansowania Gmin Wiejskich RP.

Komisja po przeanalizowaniu sprawy pozytywnie zaopiniowała w/w apel i wyraziła zgodę na wstępne przystąpienie do w/w Związku.


  Na tym posiedzenia zakończono.

 

Protokółowała:                                 Przewodniczyła:
Dorota Ktaska                                  Barbara Łukowska
                                                      Przewodnicząca Komisji

 

 

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (18 kwietnia 2005)
Opublikował: Dorota Kraska (16 sierpnia 2005, 10:55:55)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:06:17)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1958