PROTOKÓŁ NR 29/13 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR 29/13
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 23 kwietnia 2013 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-          członkowie Komisji wg listy obecności,
-          mgr inż. Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-          mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-          mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
-          Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS,
-          Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS,
-          Danuta Wędrowska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej,
-          Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS,
-          Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS,
-          Marcin Smykowski – Dyrektor Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej,
-          Radny Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i       Ochrony Środowiska.
 
Nieobecni:
- radny Szymon Dunal – członek Komisji,
- radny Błażej Stankiewicz – członek Komisji.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na XXVI Sesję Rady Gminy.
2.      Zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.      Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XXVI Sesją Rady Gminy:
 
a) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Dyrektora Gminnej Przychodni SP ZOZ jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy w 2012 roku.
 
b) Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (Gminnej Przychodni SP ZOZ).

c) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Kierownika Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności bibliotek w roku 2012.
 
d) Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
e) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOKiS:
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS celem wprowadzenia omówiła sprawozdanie finansowe w/w jednostki.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na koszty ogrzewania świetlic. Zapytała, czy Dyrektor będzie próbowała w jakiś sposób rozwiązać ten problem, ponieważ przez to pozostaje mniej środków na działalność merytoryczną.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS przyznała, że będzie ograniczać koszty ogrzewania szczególnie tam, gdzie jest elektryczne.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
f) Projekt uchwały w sprawie przekazania nieruchomości w użytkowanie:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Krzysztof Paliński – członek komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska dodał, iż trzeba formalnie przekazać plac zabaw, ponieważ został ładnie wykonany i dzieci chcą z niego korzystać. Zastanawiał się nad możliwością zamykania w/w placu w godzinach nocnych.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS wyjaśniła, że wszystkie place zabaw są otwarte przez cały czas. Co miesiąc pracownik gospodarczy dokonuje przeglądów stanu technicznego w/w obiektów.
Wójt Gminy zauważył, że w przypadku zamykania placów zabaw osoby, które będą chciały z nich korzystać np. po godzinie 20:00 będą przechodzić przez siatkę, podobnie było z boiskiem „Orlik”. Zwrócił się, by jednak to kontrolować i zaglądać na plac zabaw.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS poinformowała, że wszelkie usterki są na bieżąco naprawiane.

g) Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Danuta Tomaszewska - Kierownik GOPS celem wprowadzenia dokonała  szczegółowego omówienia w/w opracowania.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że  część z wniosków końcowych jest możliwa do spełnienia, ale część z nich nie jest możliwa do realizacji.
Danuta Tomaszewska - Kierownik GOPS dodała, że z  prac społecznie użytecznych mogą korzystać tylko osoby korzystające z pomocy. Zwróciła uwagę na ograniczoną liczbę miejsc.
Przewodnicząca Komisji wskazała na problem przedszkoli i żłobków. Zauważyła, że niektóre gminy realizowały te żłobki z różnych projektów.
Wójt Gminy wyjaśnił, że Wójt Gminy Unisław chciał stworzyć tego typu żłobek, pozyskał środki, ale nie było chętnych.
Sekretarz Gminy przedstawiła  informacje o możliwości tworzenia klubów dziecięcych. Dodała, że w chwili obecnej nie ma chętnych do utworzenia tego typu instytucji.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w opracowanie.
 
h) W dyskusji na temat wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, iż podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone podczas spotkania z Dyrektorami Szkół i Przewodniczącymi Komisji oraz zaproponował, by zmiany nastąpiły   od dnia 1 stycznia 2014 r.
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS dodała, iż proponuje się odejście od podziału na liczbę oddziałów, która decydowała o wysokości dodatku dla dyrektorów szkół oraz omówiła kwestie dodatków za wychowawstwo i opiekuna stażu.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, iż byłoby zasadne podwyższenie dodatku za wychowawstwo, ponieważ wychowawca ma bardzo dużo obowiązków, podczas gdy opiekun stażu ma tych obowiązków znacznie mniej i odbywa się to bardziej na zasadzie koleżeństwa i dzielenia się swoją wiedzą.
Wójt Gminy poinformował, że na kolejnej Sesji Rady Gminy, po uzyskaniu akceptacji Związków  Zawodowych będzie można podjąć stosowną uchwałę. Dodał, iż Prezes Związku potwierdził na spotkaniu z Dyrektorami Szkół i Przewodniczącymi Komisji, że ma pełne umocowanie do wydawania opinii jako prezes związku.

i) W dyskusji nad wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia przedstawił i omówił w/w wniosek. Dyrektor zwróciła się z prośbą o podniesienie jej do 6 godzin. Wójt zaproponował, by wszyscy dyrektorzy mieli równą liczbę godzin i zgadza się na podwyższenie do 5 godzin tygodniowego wymiaru godzin zajęć.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że gdyby zaistniała taka konieczność, dyrektor może wykorzystać godziny ponadwymiarowe.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż zdarzało się, że je przekraczała, a ta zwyżka pozwoliłaby na uniknięcie przekroczeń.
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS poinformowała, że w przypadku zgody radnych, byłoby dobrze, by przedmiotowa  uchwała została wywołana na najbliższej Sesji.
Wójt Gminy dodał, że gdyby było takie przyzwolenie, dyrektor mogłaby wprowadzić odpowiednie zmiany do arkusza lub wprowadzić aneks.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący rady Gminy stwierdził, że w związku z tym, że Komisja jest zdekompletowana,  nie chciałby wywoływać w/w  uchwały na najbliższej Sesji rady Gminy.
 
j) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
 
k) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
 
l) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
W trakcie dyskusji omawiano kwestie dotyczące przetargów na odbiór odpadów z nieruchomości.
 
m) Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informacje na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy.

n) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
 
o) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXI.191.2012.
 
p) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
q) Wniosek dotyczący działki nr 241/32 o powierzchni 0,9316 ha położonej w obrębie geodezyjnym Czarże:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę oraz przedstawił informacje na temat położenia w/w nieruchomości. W związku z zakończeniem okresu obowiązywania umowy dzierżawy zwrócił się o wyrażenie zgody na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję przeznaczenia w/w nieruchomości do sprzedaży.
 
r) Wniosek dotyczący działki nr 46/1 o powierzchni 1,0200 ha położonej w obrębie geodezyjnym Dębowiec:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę oraz przedstawił informacje o lokalizacji w/w nieruchomości. W związku z zakończeniem okresu obowiązywania umowy dzierżawy zwrócił się o wyrażenie zgody na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję przeznaczenia w/w nieruchomości do sprzedaży.

s) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję dokonania wymiany części działek nr 60/2 i 65/2 w zamian za działkę nr 444 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska.
 
t) Odwołanie Sołtysów Sołectw Czemlewo i Janowo od decyzji Rady Gminy podjętej na Sesji w dniu 21.03.2013 r. dot. podjęcia uchwały w sprawie potrzeby ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Wójt Gminy celem wprowadzenia przedstawił sprawę informując, iż nie odnaleziono decyzji na mocy której przekazano w/w nieruchomość, jest protokół zdawczo – odbiorczy przekazania gruntów, gdzie ujęta jest również działka, o której mowa w odwołaniu. Dodał, że nie ma na to żadnych dokumentów.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, iż to nie zmienia faktu, że sprawę trzeba rozwiązać, nie może być tak, że mieszkańcy nie mają dojazdu do gospodarstwa.
Wójt Gminy zauważył, że cała Mała Kępa nie ma dostępu do drogi, wszystko również należy do Lasów Państwowych.  Przedstawił odpowiedź Sołtys Czemlewa na swoje pismo. Poinformował, że sprawdzono numery działek.
Przewodnicząca Komisji wskazała, że trudno powiedzieć, co w tej sprawie zrobić. Może należałoby powołać niezależną komisję złożoną z radnych i osób zainteresowanych, która  i zastanowi się nad problemem.
Wójt Gminy wyjaśnił, że właściciele omawianej nieruchomości  mają dostęp do drogi, nie mają go wydzielone przez nich działki.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż wypadałoby po raz kolejny pokazać, że radni mają dobrą wolę, a jeżeli rozmowy nie dojdą do skutku, to trudno.
Józef Hentrich – członek Komisji wskazał, iż należy zorganizować ponowne spotkanie z radnymi z terenu oraz  zainteresowanymi osobami i spróbować znaleźć rozwiązanie.
Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zaproponował zorganizowanie wizji lokalnej.
Wójt Gminy dodał, że to spotkanie mogłoby się odbyć w świetlicy w Janowie.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, by powiadomić wszystkich radnych, żeby zainteresowani wzięli udział w w/w spotkaniu.
Wójt Gminy stwierdził, że podczas najbliższej Sesji rady Gminy zostanie ustalony termin odbycia wizji lokalnej i kolejnego spotkania w w/w sprawie.

Komisja postanowiła zaproponować zorganizowanie kolejnego spotkania i dokonania wizji lokalnej dotyczącej omawianej sprawy.
 
u) W dyskusja nad wnioskiem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia przedstawił sprawę.
Józef Hentrich – członek Komisji poinformował, iż jego stanowisko jest takie, by żadnych pieniędzy nie przekazywać.
Dawid Pałczyński – członek Komisji zaproponował, by przekazać dotację w kwocie 2 – 3 000 zł, ponieważ dzięki temu Gmina może mieć różne korzyści. Poinformował, że w najbliższym czasie Komendant PSP będzie się pozbywał nieużywanych już samochodów gaśniczych i jego wolą jest przekazanie jednego samochodu dla jednostki OSP Czarże. Przeznaczony do przekazania wóz bojowy jest wyposażony w bardzo dobre opony, które będzie można przełożyć do samochodu OSP Czarże, ponieważ istnieje konieczność wymiany.
Józef Hentrich – członek Komisji stwierdził, że jego zdanie będzie trochę inne jeżeli Komendant napisze w piśmie, że przekaże samochód i opony. Zwrócił się do Wójta Gminy o sprawdzenie, czy inne gminy również takie pisma otrzymały.
Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zwrócił uwagę na koszty utylizacji samochodu, który otrzyma OSP.
Dawid Pałczyński – członek Komisji przypomniał, że Rada Gminy w ubiegłym roku nie przekazała dotacji dla PSP.
Wójt Gminy poinformował, że inne gminy również otrzymały takie pisma.
Józef Hentrich – członek Komisji poinformował, iż  skłoniłby się nad przekazaniem dotacji, gdyby było zapewnienie o tym, że OSP Czarże otrzyma samochód.
Wójt Gminy dodał, iż jest skłonny przyznać dotację, ale nie w kwocie 5000 zł.
Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska poinformował, że służby mundurowe mają świadomość tego, że samorządy są obciążane.
 
Komisja w wyniku dyskusji przychyliła się do w/w wniosku, ale nie wypracowała stanowiska w sprawie wysokości dotacji dla PSP.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” nie podnoszono żadnych kwestii.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych (23 kwietnia 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (8 lipca 2013, 10:49:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 587