PROTOKÓŁ NR 28/13 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR 28/13
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 20 marca 2013 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-          członkowie Komisji wg listy obecności,
-          mgr inż. Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-          mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-          mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
-          Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS,
-          Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS,
-          Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS,
-          Małgorzata Kopaczewska – Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
-          Grażyna Walczak – Prezes UKS Dąbrowa Chełmińska,
-          Paweł Śliwiński – Prezes LKS Ostromecko.
   
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na XXV Sesję Rady Gminy.
2.      Zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.      Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XXV Sesją Rady Gminy:
 
a) Sprawozdanie z działalności sportowej w 2012 roku.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że to bardzo dobrze, że wychowankowie zajęli miejsce zawodników, którzy odeszli z LKS Dąbrowa Chełmińska.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS poinformowała, że LKS Dąbrowa Chełmińska zajmuje pomieszczenie na boisku „Orlik”, ale o nie dba o nie. Zgłasza do GOKiS swoje życzenia, ale ze strony LKS nie ma żadnej współpracy.
Mimo prośby siatki nie zostały zdjęte na zimę, a zakup nowych stanowi znaczne koszty. LKS nie dba o swoje pomieszczenie, do którego wcześniej nie miała klucza. Są sytuacje, że dzwonią w niedzielę z informacją, że nastąpiło zalanie pomieszczenia, ale przecież to oni je użytkują.  Brak odzewu na propozycje zorganizowania wspólnej imprezy, czy na propozycje współpracy. Nie ponoszą żadnych kosztów utrzymania obiektów.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy Wójt próbował interweniować w tej sprawie?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że odbyły rozmowy, ale nie może interweniować. Prezes swoją funkcję piastuje od niedawna i może jeszcze się nie wdrożył.
Przewodnicząca Komisji zapytała,  czy nie da się tego rozwiązać poprzez podpisanie jakiegoś porozumienia?
Grażyna Walczak – Prezes UKS w Dąbrowie Chełmińskiej poinformowała, że nie było takiego wspólnego spotkania z prezesami klubów. Jeżeli miałyby zostać podpisane porozumienia, dobrze byłoby się spotkać i pewne rzeczy określić. Wspólna rozmowa będzie pierwszym krokiem do nawiązania współpracy.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS wyjaśniła, iż proponowała takie spotkanie jeszcze z poprzednim Prezesem LKS, ale nie doszło ono do skutku.
Grażyna Walczak – Prezes UKS w Dąbrowie Chełmińskiej zwróciła uwagę, że nowy Prezes LKS Dąbrowa Chełmińska wykazuje wiele chęci do działania. Zaproponowała, by nie pytać, tylko wysłać informację o spotkaniu i może wówczas uda się wypracować porozumienie.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS potwierdziła, że zorganizuje takie spotkanie.
Paweł Śliwiński – Prezes LKS Ostromecko poinformował, że odwiecznym problemem jest to, że zawsze są za małe środki.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy podziękował nauczycielom i działaczom, którzy niejednokrotnie poświęcają swój wolny czas na krzewienie idei kultury fizycznej i sportu wśród społeczności lokalnej. Zwrócił się do Wójta Gminy z propozycją, by w jakiś sposób uhonorować nauczycieli i wychowawców zaangażowanych w w/w działania.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż w ubiegłym roku pani Grażyna Walczak została wyróżniona nagrodą Wójta. Dodał, iż docenia nauczycieli, którzy wychodzą poza ramy.
Grażyna Walczak – Prezes UKS w Dąbrowie Chełmińskiej wyjaśniła, że gdyby nie współpraca pozostałych nauczycieli wychowania fizycznego oraz dyrekcji szkoły, te sukcesy nie byłyby możliwe.
Przewodnicząca Komisji dołączyła się do podziękowań Przewodniczącego Rady Gminy.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdania z działalności sportowej.
 
b) Sprawozdanie z działalności GOKiS za 2012 rok.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS przedstawiła informacje na temat wysokości wpływów za działalność komercyjną oraz wpływów z tytułu wynajmu obiektów GOKiS.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w sprawozdanie.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
c) Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012.
Małgorzata Kopaczewska – Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych omówiła sprawozdanie, dodając, że  profilaktyka działa, ale trudno powiedzieć jak to się przekłada na ilość kupowanego alkoholu. Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są większe, ale dzięki temu można je wykorzystać na profilaktykę wśród młodzieży.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
d) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację na temat działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2012.
 
e) Sprawozdanie z działalności GOPS za 2012 rok
Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS celem wprowadzenia omówiła w/w sprawozdanie.
Przewodnicząca Komisji zapytała,  ile osób korzysta z pomocy?
Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS w odpowiedzi poinformowała, że w roku 2012 pomocą zostało objętych 1081 w stosunku do samej opieki społecznej, ponieważ są jeszcze inne świadczenia, np. rodzinne i ta pomoc jest o wiele szersza, ale nie wchodzi ona do zakresu pomocy społecznej.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że korzystający czasem się dublują, ponieważ są osoby, które korzystają z różnych form pomocy.
Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, iż chodzi faktyczną liczbę osób, by policzyć jeden raz osobę która korzysta z kilku form pomocy.
Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS poinformowała, iż ze względu na konieczność dokonania analizy przygotuje stosowną informację na najbliższą Sesję Rady Gminy.
 
Komisja w wyniku dyskusji  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
f) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Kierownik GOPS jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
 
g) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Kierownik GOPS jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrowa Chełmińska na lata 2013-2015.
 
h) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Kierownik GOPS jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, jak również tryb ich pobierania.
 
i) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Kierownik ZOS jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska za 2012 r.
 
j) Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień w kwestii propozycji zmiany liczby oddziałów w szkołach.
Przewodnicząca Komisji  zwróciła uwagę, czy w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów będzie jakakolwiek podwyżka dla dyrektorów, bo może się okazać, że dodatek motywacyjny będzie taki jak dotychczas.
Wójt Gminy wyjaśnił, że do tej pory wszyscy dyrektorzy otrzymywali prawie maksymalne dodatki funkcyjne.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że według nowych propozycji dyrektor dużej szkoły zyska 500 zł, podczas, gdy dyrektorzy mniejszych szkół po 200 zł. Zdaniem radnej należałoby sprawiedliwie podejść do tych podwyżek albo kwotowo, albo procentowo.
Wójt Gminy podkreślił, iż jest to propozycja zaakceptowana przez związki zawodowe nauczycieli. Dodał, że tylko proponuje i niczego nie narzuca. Omawianą uchwałę można podjąć na kolejnej Sesji.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała przyznanie dyrektorom mniejszych szkół podwyżki na podobnym poziomie, jak w szkole wiodącej.
Wójt Gminy poinformował, że jego propozycja jest niezmienna, uzgodniona ze związkami zawodowymi.
Szymon Dunal – członek Komisji zwrócił uwagę, że w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej uczy się około 600 dzieci.
Wójt Gminy zwrócił uwagę na obniżoną subwencję oświatową.
Skarbnik Gminy zapytała, czy w związku z zaproponowaną do kwoty 100 zł podwyżką za wychowawstwo  oraz  podwyżką dodatku dla opiekuna stażu ktoś przeliczył skutki finansowe dla budżetu?
Wójt Gminy zauważył, że z informacji na temat średnich wynagrodzeń wynika, że nikt z nauczycieli stażystów nie ma źle.
Skarbnik Gminy poinformowała, że wraz z Wójtem wystąpiła do Ministerstwa z pismem o wyjaśnienie na jakiej podstawie obniżono Gminie subwencję.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy jest jakakolwiek szansa na przywrócenie subwencji?
Skarbnik Gminy dodała, że Gminie Pruszcz, która dysponuje mniejszym budżetem  zdjęto 600 000 zł subwencji oświatowej. Gmina Unisław również otrzymała niższą subwencję.
Przewodnicząca Komisji przypomniała, że Ministerstwo obiecało, że gminy otrzymają subwencje na przedszkola.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż byłby za tym, by na najbliższej Sesji Rady Gminy nie podejmować uchwały, a jedynie skupić się na dyskusji. Być może do następnej Sesji Gmina otrzyma odpowiedź z Ministerstwa i wówczas będzie łatwiej wrócić do dyskusji.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w propozycję Przewodniczącego Rady Gminy.
 
Wójt Gminy poinformował, iż na Sesji złoży wniosek o przesunięcie w/w projektu uchwały na jedną z kolejnych Sesji.
 
k) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Kierownik ZOS jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o przystąpienie przez Gminę do realizacji Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.
 
l) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2013 rok.
 
m) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
 
n) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
 
o) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Linje”.
 
p) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Sekretarz Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza.

q) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
 
r) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014 – 2023.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, iż warto, aby w skład Zespołu powołać osoby spoza Urzędu Gminy. Jeśli chodzi o nowych mieszkańców - należy wziąć pod uwagę również ich opinie.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
s) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji nie zajęła stanowiska w sprawie wniosku Sołtysów Czemlewa i Janowa dot. potrzeby ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na urządzeniu drogi we wsi Czemlewo, łączącej się ze wsią Janowo.
 
t) Komisja w wyniku dyskusji negatywnie zaopiniowała wnioski w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu transportowego na rzecz Posterunku Policji w Dąbrowie Chełmińskiej oraz w sprawie rozważenia możliwości partycypacji w kosztach utrzymania obiektu Posterunku Policji w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
W trakcie dyskusji rozważano możliwość przejęcia obiektów posterunku Policji w Dąbrowie Chełmińskiej i w zamian udostępnić funkcjonariuszom policji pomieszczenia zajmowane obecnie przez GOPS.
 
u) Komisja po przeprowadzonej dyskusji oraz po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez Wójta Gminy uznała, że Rada Gminy nie jest władna do podejmowania decyzji w sprawie zmiany przeznaczenia nieruchomości.
 
v) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Czarżu.

ad.2. Komisja działając na podstawie uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr VIII/53/11 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe dokonała analizy wniosków zgłoszonych przez Ludowy Klub Sportowy w Dąbrowie Chełmińskiej oraz Ludowy Klub Sportowy w Ostromecku i postanowiła pozytywnie zaopiniować wnioski o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe następującym osobom:
- Alicja Niedziela (srebrna medalistka Mistrzostw Polski Kadetek w boksie);
- Grażyna Grygiel (brązowa medalistka Mistrzostw Europy w boksie, złota medalistka Mistrzostw Polski w boksie);
- Barbara Niedziela (srebrna medalistka Mistrzostw Europy w boksie, złota medalistka Mistrzostw Polski);
- Paweł Niedziela (srebrny medalista w Mistrzostwach Polski w boksie).
 
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zauważył, czy nie warto byłoby się zastanowić nad aneksem do uchwały, który uzależniałby przyznanie stypendium sportowego również na podstawie ocen z zachowania.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż  należy w tym roku dokonać takiej zmiany.
 
ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.4. W punkcie „sprawy różne” nie podnoszono żadnych kwestii.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych (20 marca 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (8 maja 2013, 11:14:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 624