PROTOKÓŁ NR 27/13 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR 27/13
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 22 stycznia 2013 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-          członkowie Komisji wg listy obecności,
-          mgr inż. Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-          mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-          mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
-          Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS,
-          Danuta Wędrowska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej,
-          Marlena Łobocka – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu,
-          Elżbieta Galant – Dyrektor Zespołu szkół w Dąbrowie Chełmińskiej,
-          Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku,
-          Ryszard Kaczor  – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
-          Tadeusz Jochim – geodeta.
 
Nieobecny członek Komisji:
Błażej Stankiewicz.
 
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na XXIV Sesję Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XXIV Sesją Rady Gminy:
 
a) W dyskusji nad wnioskiem Sołtysów Czemlewa i Janowa w sprawie potrzeby ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na urządzeniu drogi we wsi Czemlewo, łączącej się ze wsią Janowo głos zabrali:
Tadeusz Jochim – geodeta, pełnomocnik wnioskującego przedstawił informacje wstępne i propozycje rozwiązania problemu. Gdyby ówczesny Naczelnik Gminy nie przekazał przedmiotowego gruntu Lasom Państwowym, nie byłoby dzisiaj problemu.
Przedstawił informacje na temat stanu faktycznego obecnie ukształtowanej drogi. Jeżeli temat zostanie ujęty jako inwestycja celu publicznego będzie to jedyny instrument odzyskania w/w drogi.
Przewodnicząca Komisji zapytała,  jak Wójt widzi możliwości rozwiązania omawianego problemu, ponieważ nie może być takiej sytuacji, że nie ma dojazdu do gospodarstwa.
Wójt Gminy wyjaśnił, że wnioskujący ma dostęp do drogi przez działkę nr 67. Dodał, że jego gospodarstwo zostało podzielone na szesnaście działek, do których nie ma dojazdu. Stoi na stanowisku że żadna decyzja nie rozwiąże problemu. Sprawę może rozwiązać jedynie plan miejscowy.  Jeżeli problem ma zostać uregulowany, to nie tylko dla działek jednej osoby, ale również dla pozostałych zainteresowanych sąsiadów.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że wnioskujący posiada dostęp do drogi wewnętrznej i z niej do drogi publicznej.
Wójt Gminy potwierdził, dodając, iż nie ma dojazdu do podzielonych działek.
Tadeusz Jochim – geodeta, pełnomocnik wnioskodawcy poinformował, że istniejąca droga jest wąska.
Wójt Gminy wskazał na istniejący konflikt interesów. Trzeba będzie komuś zabrać część gruntów, by rozwiązać problem drogi.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż sprawę należałoby w jakiś sposób rozwiązać. Czy to w sposób proponowany przez sołtysów, czy w sposób o którym wspomniał Wójt Gminy. Zapytała, czy przyjęcie wniosku Sołtysów stworzy konflikt przy ustalaniu planu?
Wójt Gminy wyjaśnił, że sprawa dotyczy gruntów prywatnych, dlatego mogą pojawić się odwołania, ale do planu nie to będzie przeszkadzało. Obecnie wnioskujący korzysta z przejazdu, który przebiega w części przez grunty prywatne.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy wnioskujący rozmawiał z właścicielami przyległych gruntów?
Tadeusz Jochim – geodeta, przedstawiciel wnioskującego poinformował, iż obecna droga przebiega przez grunty leśne oraz przez grunty osoby prywatnej, ale przy inwestycji celu publicznego można będzie wytyczyć drogę. Dodał, że jeden z właścicieli wyraził zgodę na przejęcie gruntów pod proponowaną drogę. Przedstawił mapę.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w wniosek.
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku Sołtysów Sołectw Czemlewo i Janowo głosował jeden członek Komisji, wstrzymujących się – trzech.
W związku z powyższym Komisja negatywnie zaopiniowała w/w wniosek.

Dawid Pałczyński – członek Komisji zapytał, na kiedy przewiduje się opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w terenu?
Wójt  Gminy odpowiedział, że nie przewiduje się opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w terenu.
 
b) Projekt uchwały w sprawie poinformowania o zamiarze połączenia instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały, dodając, iż jest to konsekwencja dyskusji pojętej na Sesji w dniu 13 grudnia 2012 r. Taką uchwałę należy przedstawić do publicznej wiadomości na długo przed planowanym połączeniem. Myśli że najbliższym możliwym terminem połączenia instytucji kultury będzie październik 2013 r.
Szymon Dunal – członek Komisji wskazał, że połączenie w/w jednostek jest najlepszym rozwiązaniem.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że połączenie instytucji kultury obwarowane jest różnymi zastrzeżeniami. Jednym z nich jest zapewnienie dostępu do księgozbiorów i pracy biblioteki w dotychczasowym stanie.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż forma obsługi i czas pracy nie ulegną zmianie. Planuje się rozbudowę czytelni.
Przewodnicząca Komisji zapytała, jak będzie wyglądała kwestia bibliotek w szkołach?
Wójt Gminy wyjaśnił, iż ma świadomość takiej konieczności. Przypomniał, iż kiedyś podjęto decyzję o utworzeniu biblioteki publiczno - szkolnej. W przypadku powrotu do tematu rozbudowy szkół, będzie on rozpatrywany również pod kątem utworzenia bibliotek.
Danuta Wędrowska –  Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej poinformowała, iż będzie można przekazać książki do szkół na podstawie księgi inwentarzowej, ale jest to księgozbiór beznadziejny.
Wójt Gminy stwierdził, że po tylu latach nie jest możliwe, by biblioteka oddała szkołom przejęte niegdyś księgozbiory.
Przewodnicząca Komisji wskazała, że przy takim połączeniu watro wziąć pod uwagę opinie osób, których sprawa bezpośrednio dotyczy oraz opinie tych, którzy bezpośrednio z tymi instytucjami współpracują, czyli dyrektorów szkół.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS omówiła kwestie współpracy GOKiS ze szkołami. Dodała, iż po połączeniu obu instytucji ta współpraca pewnie będzie ułatwiona, ponieważ obecnie trudno jej dotrzeć do szkół, z wyjątkiem szkoły w Ostromecku. Dodała, iż chciałaby promować szkoły, ponieważ GOKiS również może pomagać i być współorganizatorem wielu szkolnych imprez.
Marlena Łobocka – Dyrekrtor Zespołu Szkół w Czarżu zwróciła uwagę, iż nie może być takiej sytuacji, że GOKiS wkroczy w sferę szkoły. Pewne rzeczy trzeba będzie dopracować i ta współpraca na przyszłość będzie się układać jak należy. Dodała, że współpraca szkoły z biblioteką jest bardzo dobra.
Elżbieta Galant – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej zwróciła uwagę, iż zanim zostaną odbudowane biblioteki w gimnazjach minie trochę czasu, a każda klasa powinna odbyć lekcje biblioteczne. Zapytała, czy po połączeniu instytucji kultury w dalszym ciągu będzie możliwe prowadzenie takich lekcji?
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS poinformowała, iż nie widzi żadnych przeszkód w realizowaniu tego typu zajęć. Dodała, że w Statucie GOKiS znajduje się zapis mówiący o współpracy ze szkołami.
Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku poinformował, że współpraca szkoły z biblioteką jest wspaniała. Ten stan obecny jest nienajgorszy. Dodał, iż dyrektorzy chcieliby mieć biblioteki szkolne, ale przy obecnym stanie lokalowym nie ma na to szans przynajmniej w Ostromecku. Wskazał, iż współpraca z biblioteką jest bardzo dobra, podobnie, jak współpraca z GOKiS. Bałby się zmian tym bardziej, że biblioteka ma znaczne osiągnięcia. Nie chciałby, żeby patrzeć osobowo, ale to, co zostało stworzone w jakiś sposób się sprawdziło.
Danuta Wędrowska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej stwierdziła, iż  po tym, czego się nasłuchała pod swoim adresem i na temat swojej pracy nie chce zabierać głosu w dyskusji. Dodała, że czuje się niepotrzebna.  Nawet dzisiaj pani Dyrektor wystawiła jej opinię, że źle układa się współpraca ze szkołami.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS zwróciła uwagę, iż niczego takiego nie powiedziała.
Wójt Gminy przypomniał, że sprawa złej współpracy była poruszana na jednej z Sesji Rady Gminy przez Przewodniczącą Komisji.
Danuta Wędrowska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej poinformowała, iż jest przygotowana na to, że już dostała podziękowanie.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS wyjaśniła, iż nie powiedziała, że współpraca pomiędzy Dyrektorami i GOKiS się nie układa, mówiła o współpracy ze szkołami, które mają swoją specyfikę. Chodzi o pomaganie szkołom i współpracę, ale nie ingerencję. Chodzi o to, by tę współpracę jeszcze poprawić.
Danuta Wędrowska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej stwierdziła, że jeśli chodzi o GOKiS, to współpraca pomiędzy pracownikami biblioteki i GOKiS układa się bardzo dobrze, ale gdy słyszy od swojego pracownika, że Dyrektor GOKiS wymaga napisania zgłoszenia i określenia kiedy i co się odbędzie, podczas, gdy czasami jest tak, że szkoła przychodzi bez zapowiedzi, wówczas nie uważa tego za dobrą współpracę.
Wójt Gminy wyjaśnił, że po połączeniu instytucji kultury nie będzie takich problemów.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS zwróciła się, by nie mylić odbywania lekcji w świetlicy ze współorganizowaniem imprezy. Wyjaśniła, że aby GOKiS mógł być współorganizatorem imprezy i ponieść koszty, musi mieć stosowne pismo od organizatora.
Dawid Pałczyński – członek Komisji zauważył, iż padały pytania, czy zasady współpracy ze szkołami będą takie same, co Dyrektor potwierdziła, zatem wnioskuje, że zmiany spowodują zmniejszenie kosztów.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy faktycznie powstaną oszczędności?
Wójt Gminy przytoczył wypowiedź Przewodniczącej Komisji na łamach prasy.  Poinformował, iż nie zna ostatecznej kwoty oszczędności. Zostanie zdjęte pół etatu księgowej, obecnie funkcjonują dwa stanowiska kierownicze, które generują około 140 000 zł rocznie.
Józef Hentrich – członek Komisji stwierdził, iż źle się stało, że zlikwidowano biblioteki szkolne. To miało sens, kiedy znajdowały się w budynkach szkolnych. Wówczas przyświecała oszczędność, ale teraz należy wziąć pod uwagę koszty zakupu księgozbiorów, utworzenia etatów itp., dlatego uważa sprawę za zamkniętą.
Dodał, iż dla niego głównym celem jest oszczędność, ale przede wszystkim fakt, że nie zmieni się dostępność mieszkańców do biblioteki. Najistotniejszą rzeczą jest to, że biblioteki pozostaną tam, gdzie są obecnie.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS zwróciła uwagę, iż jednostka posiada swoje placówki – świetlice, gdzie również można organizować lekcje biblioteczne i tym podobne zajęcia.
Podkreśliła, że Pani Wędrowska bardzo dużo zrobiła w bibliotekach i nikt jej nie skreśla, ma ogromne doświadczenie. Dodała, iż nie należy mylić łączenia instytucji i szukania oszczędności z tym, że ktoś jest niepotrzebny.
Wójt Gminy przypomniał, że przy tworzeniu GOKiS przyświecał cel połączenia instytucji kultury, gdy tylko pojawi się taka możliwość.
Danuta Wędrowska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej poinformowała, że opracowano projekt ustawy, który spowoduje komplikacje. Przedstawiła zapisy w/w projektu, który nakłada na samorządy konieczność utworzenia przynajmniej jednej biblioteki publicznej, która ma być odrębną instytucją kultury.
Marlena Łobocka – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu stwierdziła, że to miałoby sens, gdyby w Dąbrowie Chełmińskiej istniała jedna placówka, a w Ostromecku i Czarżu biblioteki wróciły do szkół.
Danuta Wędrowska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej wyjaśniła, że w/w projekt zakłada, że biblioteki szkolne będą musiały znajdować się w budynkach szkół. Dodała, iż nie wie, kiedy on wejdzie w życie.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja przy trzech głosach „za” i jednym „przeciwnym” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
c) W dyskusji na temat powołania wicedyrektorów głos zabrali:
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, iż w ubiegłym roku Rada Gminy podjęła dyskusję, z której wynikała chęć powołania wicedyrektorów.
Józef Hentrich – członek Komisji przypomniał, że decyzja w tej sprawie nie zapadła, nie było głosowania.
Marlena Łobocka – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu poinformowała, iż jej stanowisko nieco się zmieniło i na dzień dzisiejszy większą koniecznością jest zwiększenie etatu sekretarza szkolnego niż powołanie wicedyrektora.  Zwróciła uwagę na coraz większą ilość korespondencji i konieczność wydłużenia czasu pracy sekretariatu. Dodała, że jeżeli otrzyma pół etatu sekretarza szkolnego, zrezygnuje z powołania wicedyrektora, ponieważ wówczas sama poradzi sobie z obowiązkami.
Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku poinformował, iż jego stanowisko nie uległo zmianie, ale jeśli chodzi o sekretarza, faktycznie przydałoby się zwiększenie etatu. Stwierdził, że wicedyrektor może pełnić rolę sekretarki. Jako Dyrektor również odbiera telefony, korespondencję itp. Zwrócił uwagę, że w godzinach popołudniowych i wieczornych w szkole powinna być osoba sprawująca nadzór, ponieważ są sytuacje, gdzie niezwłocznie trzeba podjąć decyzje itp. i tego nadzoru brakuje.
Wójt Gminy zapytał Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, czy w w/w szkole w godzinach od 7:00 do 17:00 dyżuruje Dyrektor bądź Wicedyrektor?
Elżbieta Galant – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej poinformowała, że dyrekcja szkoły nie pracuje do godziny 17:00. Od połowy grudnia 2012 r. sekretarka szkolna przebywa na zwolnieniu lekarskim, więc jej obowiązki realizuje na przemian Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły. Dodała, że lubi swoją pracę i szkołę. Nie ukrywa, że jest mnóstwo problemów do rozwiązania, budynki szkoły znajdują się w różnych miejscowościach, a papierów jest coraz więcej.
Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku zwrócił uwagę, że podczas nieobecności dyrektora ktoś automatycznie musi przejmować jego obowiązki, to musi być osoba, która odpowiada i faktycznie pełni rolę wicedyrektora.
Dawid Pałczyński – członek Komisji zapytał, czy obecnie ktoś jest wyznaczony do pełnienia w/w funkcji?
Wójt Gminy potwierdził, że w Zespołach Szkół w Ostromecku i Czarżu są wyznaczone osoby pełniące funkcję wicedyrektora, które otrzymują za to dodatek motywacyjny.
Marlena Łobocka – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu zwróciła uwagę, że wicedyrektor nie zajmie się niektórymi sprawami, a nie wszyscy rodzice są w stanie dotrzeć do szkoły w godzinach pracy sekretariatu, dlatego wyższą potrzebą jest zwiększenie etatu sekretarza szkolnego.
Dawid Pałczyński – członek Komisji poinformował, iż doszły go głosy mieszkańców, że sekretarka szkolna pracuje po godzinach.
Galant Elżbieta Galant – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej poinformowała, że sekretarka Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej jeśli jest potrzeba również zostaje po godzinach.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, by wywołać uchwałę, która określi, że dyrektorzy będą mogli w ramach środków, którymi dysponują wprowadzać niezbędne zmiany.
Zapytała, czy istnieje możliwość, by dyrektorzy samodzielnie zmieniali organizację pracy?
Wójt Gminy odpowiedział, że nie ma takich możliwości.
Przewodnicząca Komisji zastanawiała się nad możliwością podjęcia uchwały w takiej formie, która umożliwi powołanie wicedyrektora.
Wójt Gminy zapytał, gdzie będą  urzędowali wicedyrektorzy?
Marlena Łobocka – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu poinformowała, że szkoła w Czarżu nie dysponuje pomieszczeniem, w którym można by stworzyć gabinet wicedyrektora.
Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu szkół w Ostromecku poinformował, że w szkole byłby problem ze znalezieniem pomieszczenia dla wicedyrektora.
Przewodnicząca Komisji wskazała, iż  należałoby znaleźć jakieś rozwiązanie. Zaproponowała, by dyrektorzy sami decydowali o tych kwestiach. Dodała, iż należałoby podjąć uchwałę, która da dyrektorom możliwość samodzielnego rozwiązywania spraw organizacyjnych.
Dawid Pałczyński – członek Komisji zaproponował zwiększenie etatów sekretarzy szkolnych.
Szymon Dunal – członek Komisji zapytał, czy powstaną z tego tytułu jakieś oszczędności?
Wójt Gminy odpowiedział, iż trudno to określić.
Szymon Dunal – członek Komisji poinformował, iż jest zwolennikiem zwiększenia etatu sekretarza szkolnego.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie propozycję powołania wicedyrektorów.
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem propozycji powołania wicedyrektorów głosował jeden członek komisji, przeciw – trzech.
W związku z powyższym Komisja negatywnie zaopiniowała w/w propozycję.
 
d) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013.
 
e) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
f) Komisja nie podjęła dyskusji na temat OSP.
 
g) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Sekretarz Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Chełmińska na obwody głosowania.

h) Komisja po zapoznaniu się z przedmiotem sprawy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia anonimowego pisma grupy nauczycieli byłych i obecnych dotyczącego działalności Dyrektora Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej,  uznając zarzuty zawarte w w/w piśmie za bezzasadne.
 
i) Komisja po zapoznaniu się z przedmiotem sprawy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia anonimowego pisma grupy radnych dotyczącego działań Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, uznając zarzuty zawarte w w/w piśmie za bezzasadne.
 
j) Komisja po zapoznaniu się z przedmiotem sprawy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uznając zarzuty zawarte w w/w skardze za bezzasadne.
 
k) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Sekretarz Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 
l) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej.
 
m) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na realizację I etapu projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz”.
 
n) W dyskusji nad wnioskiem o wykupienie przez Gminę prawa własności do nieruchomości głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił przedmiot sprawy. Wyjaśnił, że w planie zagospodarowania przestrzennego jest to droga wewnętrzna. Dodał, że nie widzi potrzeby jej wykupowania, ponieważ jest to ekonomicznie nieuzasadnione.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się o przedstawienie mapy na Sesji.
Wójt Gminy poinformował, że na Sesji zostanie przedstawiona mapa, a Inspektor do spraw zagospodarowania przestrzennego przedstawi szczegółowe informacje.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie zaproponowała negatywne rozpatrzenie sprawy.
 
o) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Sekretarz Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję przystąpienia do Stowarzyszenia „Europa Pomorza i Kujaw”.
 
p) Komisja opracowała plan pracy na rok 2013, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołów z poprzednich posiedzeń odbytych w dniach 11.12.2012 r. i 29.12.2012 r.. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokoły.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie:
 
a)  Wójt Gminy przedstawił informacje dotyczące uchwał około odpadowych. Wyjaśnił, iż uważa, że ulga na piątą osobę zastosowana przez Gminę Sicienko jest niezgodna z prawem. Poinformował o zaproponowanej poprawce senackiej. Stawki ustalone przez Radę Gminy w efekcie i tak są niższe niż te, które zawierają zwolnienia. Stwierdził, że trzeba będzie zastosować również czynnik dochodowy. Gdy tylko pojawi się przepis nastąpi powrót do rozmów.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż zastanowiłaby się nad taką propozycją, ponieważ to jest taka ulga prorodzinna.
Wójt Gminy potwierdził, iż może to być ulga typowo prorodzinna, ponieważ lepiej zastosować zwolnienie na dziecko niż na osobę dorosłą.
 
b)Przewodnicząca Komisji zwróciła się o przedstawienie informacji na temat prowadzonych działań w zakresie budowy linii energetycznej 2 x 400 kV.
Wójt Gminy poinformował, że czeka na wyznaczenie przez przedstawicieli Polskich Sieci Elektroenergetycznych terminu lutowego spotkania, ponieważ zaplanowane wcześniej nie doszło do skutku. Dodał, że zawiązało się Stowarzyszenie Ruch Społeczny Eko-życie.
Otrzymał odpowiedź od Marszałka Województwa, który poinformował, że w chwili obecnej przedmiotowa linia jest zagwarantowana po tzw. starym biegu.
Przewodnicząca Komisji zastanawiała się nad możliwością uchylenia Studium, by uniemożliwić zaprojektowanie linii napowietrznej.
Wójt Gminy poinformował, że robi wszystko, by spotkanie z przedstawicielami Polskich sieci Elektroenergetycznych odbyło się w lutym w godzinach popołudniowych.
Dodał, że będzie wnosił uwagi do projektu planu zagospodarowania sporządzanego przez urząd Marszałkowski. Na stronie internetowej Gminy znajduje się zakładka, która zawiera wszelkie informacje na temat budowy przedmiotowej linii.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że jako Rada i Wójt Gminy musimy wystosować pisma do Urzędu Marszałkowskiego, żeby w planie uwzględniono nasze postulaty.
Wójt Gminy poinformował, iż jako Gmina będziemy forsować tylko okablowanie.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - inspektor (22 stycznia 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (28 marca 2013, 09:05:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 638