PROTOKÓŁ NR 26/12 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

Protokół nr 26/12
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy
odbytego w dniu 29 grudnia 2012 r.
 
Posiedzeniu przewodniczyła radna Danuta Węgierska – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-        radni – członkowie Komisji Rady Gminy wg list obecności,
-        Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-        Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-        Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Nieobecni na posiedzeniu:
-Radny Błażej Stankiewicz,
-Radny Jerzy Szczęsny.
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na XXIII Sesję Rady Gminy.
2. Sprawy różne.
 
a) Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały informację Wójta Gminy dot. podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
b) Komisje po zapoznaniu się z informacjami Sekretarz Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
c) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 głos zabrali:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Radna Danuta Węgierska zapytała, dlaczego Zespół Szkół w Ostromecku nie otrzymał dodatkowych środków?
Wójt Gminy wyjaśnił, że szkoła w Ostromecku otrzymała dofinansowanie na realizację projektu cyfrowa szkoła. W związku z faktem, że pozostałe szkoły mimo złożonych wniosków nie otrzymały dotacji na realizację w/w projektu, otrzymały dodatkowe środki z budżetu. Zwrócił uwagę, że wszystkie szkoły muszą być traktowane jednakowo.
Radna Danuta Węgierska zwróciła uwagę, że Zespół Szkół w Ostromecku oprócz realizacji projektu ma też inne potrzeby.
 
Komisje w wyniku dyskusji przy dwunastu głosach „za” i jednym „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały.
 
d) Komisje Rady Gminy po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2024.
 
e) W dyskusji nad projektem budżetu gminy na rok 2013 głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały oraz przedstawił propozycję autopoprawek do projektu budżetu.
Skarbnik Gminy poinformowała o pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili pozytywne opinie Komisji dla w/w projektu budżetu Gminy.
 
Komisje Rady Gminy w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2013.
 
f) Komisje Rady Gminy po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2023.
 
g) Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały sprawozdania z prac Rady Gminy i Komisji Rady Gminy za rok 2012.

h) Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt planu prac Rady Gminy na rok 2013.
 
ad.2. W punkcie „sprawy różne” nie podnoszono żadnych kwestii.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - inspektor (29 grudnia 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (24 stycznia 2013, 10:22:43)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (20 października 2014, 09:48:51)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 661