PROTOKÓŁ NR 25/12 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR 25/12
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 11 grudnia 2012 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  mgr inż. Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-  mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-  mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
-  Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.
 
Nieobecny członek Komisji:
Błażej Stankiewicz.
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na XXII Sesję Rady Gminy.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XXII Sesją Rady Gminy:
 
a) W dyskusji na temat połączenia instytucji kultury głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił temat.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno - Szkolnej w pewnym momencie sama zrezygnuje z prowadzenia biblioteki i wówczas będzie można myśleć o połączeniu jej z GOKiS.
Szymon Dunal – członek Komisji podkreślił, że nikt nie wyrzuca obecnej Pani Kierownik, nabyła prawa emerytalne.
Zwrócił uwagę na postępujące bezrobocie. Młodzi ludzie po studiach nie mają pracy, a na pewno równie dobrze poprowadziliby bibliotekę. Obecna Kierownik nie zostanie bez środków do życia, ponieważ otrzyma emeryturę.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że nie można w taki sposób argumentować. W przypadku likwidacji tego stanowiska, chodzi o zaoszczędzenie środków. Żadna młoda osoba nie zostanie zatrudniona. Dodała, że jeżeli obecna Kierownik sama nie będzie chciała odejść na emeryturę, należy wstrzymać prace zmierzające do połączenia instytucji kultury. Zwróciła uwagę na pewne problemy organizacyjne, ponieważ jest to biblioteka publiczno – szkolna.  W przypadku połączenia biblioteki publicznej z GOKiS, może zaistnieć konieczność powrotu do bibliotek szkolnych, ponieważ po połączeniu funkcja biblioteki szkolnej będzie inaczej traktowana.
Szymon Dunal – członek Komisji zauważył, że w przypadku, gdyby kierownikowi brakował rok do emerytury, to inna kwestia, ale obecnie zdaniem radnego kierownik niczego nie traci.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że w przypadku, gdyby doszło do połączenia instytucji kultury, to poprzeczka postawiona przez kierownik GBP-Sz jest bardzo wysoka.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż należy ustalić, czy Rada Gminy jest za połączeniem instytucji kultury, czy też jest tej inicjatywie przeciwna. Prace związane z łączeniem mogą potrwać nawet do końca przyszłego roku, ponieważ proces jest długotrwały. Wtórną sprawą jest kiedy, może to się stać od 2014 r.
Podczas tworzenia GOKiS mówiono, że należy połączyć go z Gminną Biblioteką. Wtórną kwestią jest kiedy i w jaki sposób.
Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska przypomniał, że   gdy tworzyliśmy nowy podmiot szukaliśmy menadżera, który zna realia i to się udało. Na pewno Kierownik GBP-Sz  jest trudnym człowiekiem do zastąpienia w tym co robi, bo przynosi Gminie chwałę. Zauważył, że jest kapituła, która przyznała bibliotece wysokie miejsce, plus to, co zrobi cały personel. Jakiś pułap dobrej organizacji pracy wypracowały. Kłopotliwy jest wątek współpracy Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej z Kierownikiem GBP-Sz. Zdaniem radnego należy tak to zrobić, żeby sami radni byli na końcu zadowoleni. Proponuje przeprowadzenie rozmów, bo skończy się to wchłonięciem jednej instytucji do drugiej, ale społecznie będzie to lepiej odebrane.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji konieczna jest dyskusja ze szkołami, GOKiS i całą biblioteką i dopiero wówczas będzie można wypracować plan, który pomógłby tę sprawę rozwiązać.
Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zauważył, że radni mają wiele problemów, przez które nie będą pozytywnie odbierani przez społeczeństwo, i będą kolejne głosy, że Rada coś narzuciła, więc w takiej sytuacji mediacje będą pomocne.
Wójt Gminy zapytał, która ze szkół nie chciałaby u siebie biblioteki, ale kiedyś podjęto taką decyzję, że brakowało pomieszczeń na ten cel itp. Dodał, że Dyrektor GOKiS jest przychylna połączeniu obu instytucji.
Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska przypomniał, że gdy tworzono GOKiS, była mowa, że jak tylko pojawi się furtka, będziemy łączyć instytucje kultury.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż chciałby od Rady Gminy usłyszeć, czy można zabierać się do pracy nad łączeniem instytucji kultury, czy też nie, dlatego zwrócił się z prośbą, by poszczególne Komisje wypracowały stanowiska.
Dodał, iż jest zwolennikiem połączenia w/w instytucji, ponieważ jest kontynuatorem tego, co kiedyś ktoś powiedział. W ubiegłym roku nie było prawnych możliwości połączenia GOKiS i GBP-Sz, a teraz się pojawiła i do sprawy wraca.
Szymon Dunal – członek Komisji poinformował, iż jest zwolennikiem łączenia w/w instytucji.
Dawid Pałczyński – członek Komisji wyraził wolę połączenia w/w instytucji.
Przewodnicząca Komisji wstrzymała się od głosu, wyjaśniając, że chce usłyszeć zdania zainteresowanych.
 
b)Wójt Gminy przedstawił informacje na temat budowy napowietrznej linii energetycznej 2x400 kV na terenie Gminy.
Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska poinformował, że Miasto Bydgoszcz nie uzgodniło korytarza przebiegu przedmiotowej linii energetycznej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi.
 
c) W dyskusji na temat realizacji inwestycji budowy kanalizacji ściekowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy w 2012 r. głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił temat.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy polepszyło się ciśnienie wody na Osiedlu „Konty”?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, iż trudno powiedzieć, ponieważ w bieżącym roku nie było problemów związanych z brakiem wody. Dodał, że rozbiór wody na pewno jest związany z podlewaniem ogródków.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w informację.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w informację.
 
d) W dyskusji na temat realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy przypadających na rok 2012 głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił temat.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy po 1 lipca 2012 r. pojemniki na odpady segregowane typu „dzwony”  będą w dalszym ciągu stosowane?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że tych pojemników już nie będzie, ponieważ segregacja będzie odbywała się w gospodarstwach domowych.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że Strategia kończy się w 2013 r., w związku, z czym postawiła wniosek o odpowiednio wcześniejsze powołanie zespołu (w styczniu lub lutym 2013 r.), który zajmie się  opracowaniem nowego dokumentu.
Wójt Gminy wyjaśnił, że w/w zespół zostanie powołany zarządzeniem wójta. Odbędą się również konsultacje z firmami i osobami zainteresowanymi.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w informację.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w informację.
 
e) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.
Wójt Gminy dodał, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypracowała stanowisko, że ogłosi konkurs na przyznanie środków na realizację zadań związanych z profilaktyką, żeby była pełna przejrzystość. W w/w konkursie będą mogły wziąć udział wszystkie instytucje.
 
f) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska głos zabrali:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Wójt Gminy poinformował o pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż ma wątpliwości co do opłaty za odpady komunalne. Firmy startujące w przetargu będą stosowały stawki najwyższe. Poinformowała, że niektóre gminy po przeanalizowaniu kosztów ustalają stawki.
Wójt Gminy wyjaśnił, że stawka musi być ustalona do końca roku.
Sekretarz Gminy podkreśliła, że ta stawka nie ma znaczenia dla przedsiębiorcy, ponieważ obejmuje są pełne koszty gospodarki odpadami. To gmina musi się zmieścić w tej stawce.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że w przypadku, gdy przedsiębiorca poda stawki dużo wyższe od tych, które przyjęła gmina, wówczas zaistnieje konieczność podwyższenia w/w stawki.
Wójt Gminy podkreślił, że Rada Gminy do końca roku musi podjąć uchwałę o wysokości stawek.
Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska poinformował, iż są przypadki, gdzie niektóre gminy odstąpiły od ustalenia stawek i scedowały to na wyrok wojewody, który będzie musiał powołać ludzi, a z ich wyliczeń mogą wyjść zupełnie inne stawki.
Myśli, że pieniądze, które zostaną przez nas ustalone będą mogły być wykorzystane tylko na działalność w zakresie odpadów. Stwierdził, że podstawą jest dobry program i wyjście naprzeciw z informacjami. Naszą rolą jest dotarcie do ludzi, by ich wyedukować czy nakłonić, że to jest dla nich z korzyścią.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
g) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej głos zabrali:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Wójt Gminy poinformował o planowanej akcji informacyjnej. Do właścicieli nieruchomości zostaną dostarczone ulotki bezadresowe, a następnie odbędą się zebrania wiejskie, podczas których pracownicy przeprowadzą instruktaż wypełniania deklaracji. Przy okazji mieszkańcy będą mogli złożyć deklaracje o zamieszkiwaniu na terenie gminy oraz zostanie dokonane sprawdzenie deklaracji podatkowej.
Przewodniczący Komisji w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
h) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Sekretarz Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
i) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi głos zabrali:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż  konsekwentnie uważa, że należy te stawki zmniejszyć, albo nie ustalać ich wcale.
Józef Hentrich – członek Komisji wyjaśnił, iż  uważa, że zaproponowane stawki są wypośrodkowane.
Przewodnicząca Komisji przypomniała o swojej propozycji zmniejszenia stawki za odpady segregowane i podwyższenia stawki za odpady niesegregowane.
Wójt Gminy  poinformował, że na pewno skorzysta z tej propozycji, gdy Gmina będzie musiała przekazywać 70-80% odpadów segregowanych.
 
Komisja w wyniku dyskusji przy trzech głosach „za” i jednym „przeciwnym” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
j) Wójt Gminy poinformował, że w związku z koniecznością dokonania dodatkowej analizy projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. zostanie zdjęty z porządku obrad najbliższej Sesji Rady Gminy.
 
k) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Sekretarz Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

l) Komisja w wyniku dyskusji nad ponowionym wnioskiem o wyrażenie zgody na wykup wynajmowanego mieszkania jednogłośnie podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko.
 
m) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie:
 
a) Przewodnicząca Komisji zwróciła się o przedstawienie informacji na temat  odśnieżania dróg na terenie Gminy.
Wójt Gminy przedstawił szczegółowe wyjaśnienia dotyczące „akcji zima”.
 
b) Przewodnicząca Komisji przypomniała, iż zwracała się do Wójta Gminy z prośbą o przeniesienie jednej z mieszkanek do lokalu socjalnego.
Wójt Gminy wyjaśnił, że w/w pani jest już po rozwodzie, a pani przechodzi do mieszkania socjalnego w Gzinie.
 
c) Krzysztof Paliński – członek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynęło pismo grupy samopomocowej AA Ostromecczanie Dodał, iż wydał opinię na temat w/w grupy, którą złoży na ręce Przewodniczącego Rady gminy. Radny odczytał swoją w/w opinię.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - inspektor (11 grudnia 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (24 stycznia 2013, 10:11:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 568