PROTOKÓŁ NR 24/12 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR 24/12
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 27 listopada 2012 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-          członkowie Komisji wg listy obecności,
-          mgr inż. Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-          mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-          mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Temat posiedzenia:
Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2013 wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023.
 
W dyskusji nad projektem budżetu Gminy głos zabrali:
Wójt i Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówili w/w projekt budżetu.
Dawid Pałczyński – członek Komisji poinformował, iż odbyło się spotkanie Zarządu Gminnego OSP. Jednostki złożyły wnioski o dofinansowanie na kwotę na 122 000 zł. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 100 000 zł. Jednostki obniżyły swoje wymagania do 110 000 zł. W związku z powyższym radny postawił wniosek o zwiększenie o 10 000 zł środków dla jednostek OSP.  Wyjaśnił, że jednostki chciałyby chociaż coś zakupić, ponieważ w ubiegłym roku małe jednostki nie wykonywały żadnych inwestycji.
Józef Hentrich – członek Komisji stwierdził, że należy się skupić tylko nad kwestią zwiększenia środków, bądź nie, a sposób podziału w/w środków z budżetu pomiędzy poszczególne jednostki pozostawić OSP.
Wójt Gminy poinformował, że wnioskowaną kwotę można zdjąć z zakupów i remontów dróg.
 
Komisja zastanawiała się nad możliwością obniżenia zakupu tłucznia.
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że podczas spotkania Rady Programowej GOKiS omawiano budżet tej jednostki na 2013 rok. Dyrektor obiecała, że będzie się starała, by budżet wystarczył na realizację zamierzonych zadań, ponieważ jest niższy od wnioskowanego. Wskazała na koszty elementów tzw. gospodarczych, co powoduje, że na działalność programową zostaje niewiele środków finansowych.
Wójt Gminy wyjaśnił, że cięcie jest takie duże, ze względu na wstępną zgodę Rady Gminy na przygotowanie uchwały intencyjnej w sprawie połączenia instytucji kultury, ze względu na problemy finansowe.
Przewodnicząca Komisji zwróciła, że Gminna Biblioteka Publiczno – Szkolna ma bardzo dobre opinie. Zastanawiała się, czy nie byłoby dobrze pozostawić wszystko tak, jak jest obecnie, ze względu na to, że GOKiS funkcjonuje dopiero rok.
Zwróciła uwagę, że po połączeniu będzie brakowało pracownika w bibliotece, ponadto połączenie obu instytucji nie spowoduje znacznego zwiększenia budżetu.
Przewodnicząca Komisji postawiła wniosek o zwiększenie o kwotę 10 000 zł budżetu dla GOKiS, co umożliwi zatrudnienie pracownika na działalność kulturalną. Dodała, że Dyrektor poinformowała, że chciałaby zwiększyć zatrudnienie i zwiększyć etaty wszystkim pracownikom.
Wójt Gminy wyjaśnił, że  pozostaje tylko zdjęcie w/w kwoty z dróg.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na kwestie kosztów zakupu paliwa dla szkół, czy na 2013 zostały pozostawione w budżetach szkół?
Wójt Gminy wyjaśnił, że pamiętając budżet na 2012 r. i wszystkie zwiększenia w trakcie roku Dyrektorzy otrzymali w efekcie więcej środków niż zaplanowali. Zwiększenia dotyczyły głównie zakupów.
Szymon Dunal – członek Komisji zwrócił uwagę, że OSP służy pomocą mieszkańcom.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że kultura jest również niezbędna. Na pewno można znaleźć w budżecie kwotę 20 000 zł.
Szymon Dunal – członek Komisji stwierdził, że, gdy GOKiS zostanie połączony z Biblioteką, powstaną oszczędności.
Józef Hentrich – członek Komisji zwrócił uwagę, że jeśli w ciągu roku budżetowego będą środki, wówczas budżet GOKiS zostanie zwiększony.
Dawid Pałczyński – członek Komisji zauważył, że budżet GOKiS został zwiększony o ponad 20 000 zł w stosunku do obecnego.
Szymon Dunal – członek Komisji poinformował, że popiera wniosek zwiększenia środków dla OSP, natomiast jest przeciwny zwiększaniu środków dla GOKiS, ponieważ po połączeniu instytucji kultury automatycznie zwiększą się środki.
Dawid Pałczyński – członek Komisji postawił wniosek formalny o zwiększenie o kwotę 10 000 zł dla OSP.
Józef Hentrich – członek Komisji poparł wniosek przyznania kwoty 10 000 zł dla OSP. Poinformował, że Dyrektorzy Szkół przekazali opinię, że 1,00 zł za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu to za mało.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na warunki lokalowe GOPS.
 
Komisja po zapoznaniu się z projektem budżetu na 2013 rok wypracowała następujące stanowisko:
Planowane dochody wynoszą 22 869 458 zł i są niższe od planowanych dochodów w roku 2012 o 784 568 zł. W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 26 364 458 zł. Deficyt budżetowy wyniesie 3 495 000 zł i zostanie pokryty kredytem w kwocie 1 362 000 zł
i pożyczką z WFOŚ i GW w wysokości 2 133 000 zł. Planowany deficyt wynosi 15,28 % dochodów.
Zaplanowane środki na bieżące utrzymanie szkół, przedszkoli, pomoc społeczną, kulturę fizyczną i instytucje kultury powinny zapewnić realizację zadań gminy w tym zakresie. Planowane wydatki gminy na oświatę i wychowanie w 2013 roku wynoszą 10 915 099 zł, co stanowi 41,40 % wydatków ogółem. W budżecie zaplanowano także kwotę 148 955 zł na edukacyjną opiekę wychowawczą, co stanowi 0,57% wydatków ogółem. Subwencja oświatowa dla gminy na rok 2012 wynosi 7 912 578 zł  i jest wyższa o 530 156 zł niż w roku 2012.
Planowane wydatki w dziale ochrona zdrowia wynoszą 100 000 zł, co stanowi 0,38% wydatków ogółem.
W budżecie gminy zaplanowano środki na pomoc społeczną w wysokości 3 595 520 zł, co stanowi 13,64% wydatków ogółem.
Dotacja Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej nie pokrywa wszystkich wydatków gminy w tym zakresie.
Planowane wydatki gminy na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wynoszą 799 447 zł, co stanowi 3,03% budżetu. Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 430 000 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publiczno -Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej w wysokości 313 662 zł, a także na pozostałą działalność w wysokości 55 785 zł.
W budżecie zaplanowano wydatki na kulturę fizyczną w wysokości 226 700 zł, co stanowi 3,03 % wydatków ogółem. W tym zaplanowano kwotę 75 000 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe- stowarzyszenia kultury fizycznej.
Komisja zauważa, że w dochodach ujęto pozyskanie środków unijnych (PROW), na na kulturę fizyczną i sport  w kwotach 16 529 zł (dochody bieżące) i 25 000 zł (jako dochody majątkowe). Członkowie komisji dostrzegają konieczność uwzględnienia w budżecie uwag dyrektorów szkół, dyrektora ośrodka zdrowia, dyrektora GOKiS-u i pani kierownik biblioteki. Komisja sugeruje także, aby zwiększyć starania o pozyskiwanie środków unijnych na działania w zakresie oświaty, kultury, sportu,  zdrowia i pomocy społecznej.
Komisja proponuje zwiększenie wydatków w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na  Ochotnicze Straże Pożarne o 10 000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem działu Transport i łączność w rozdziale Drogi gminne w zakupach materiałów i remontach kwoty 10 000 zł .
Przewodnicząca Komisji proponuje także zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOKiS-u o kwotę 10 000 zł  przeznaczeniem na działalność programową
Komisja proponuje zwiększenie działań zachęcających nowych mieszkańców  do złożenia deklaracji o zamieszkiwaniu na terenie gminy, co może spowodować zwiększenie dochodów gminy o wpływy z odpisów podatkowych.
   
W związku z powyższym Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych opiniuje przedłożony projekt budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2013 rok pozytywnie.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - inspektor (27 listopada 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (3 stycznia 2013, 15:03:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 631