PROTOKÓŁ NR 23/12 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  23/12
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 20 listopada 2012 roku.
 
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-          członkowie Komisji wg listy obecności,
-          Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-          Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-          Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
-          Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS
-          Przedstawiciele Zespołów Szkół.
 
 
Porządek posiedzenia:
1.      Spotkanie zespołu do spraw powołania Młodzieżowej Rady Gminy.
2.      Zaopiniowanie materiałów na XXI Sesję Rady Gminy.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.      Sprawy różne.
 
 
ad.1. W dyskusji na temat powołania młodzieżowej rady gminy głos zabrali:
 
Przewodnicząca Komisji celem wprowadzenia omówiła ideę powołania młodzieżowej rady gminy.
Jolanta Romanowska – przedstawiciel Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej stwierdziła, że idea powołania takiej rady jest jak najbardziej słuszna. Pozwoli na uczenie młodzieży samorządności, ponieważ zajęcia wiedzy o społeczeństwie przekazują wiedzę teoretyczną.
Mirosława Otlewska -przedstawiciel Zespołu Szkół w Ostromecku  poparła swoją przedmówczynię.
Krystyna Taflińska - przedstawiciel Zespołu Szkół w Czarżu poinformowała, że władze szkoły również są zainteresowane powołaniem takiej rady.
Jolanta Romanowska – przedstawiciel Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej zaproponowała, by okręgi wyborcze podzielić według miejscowości, ponieważ dzieci z poszczególnych wiosek będą widziały inne problemy.
 
Przedstawicielki Zespołów Szkół poinformowały, że propozycja szkół, jest taka, by w radzie młodzieżowej zasiadali uczniowie gimnazjum.
 
Jolanta Romanowska – przedstawiciel Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej zaproponowała ustalenie rocznych kadencji.
Sekretarz Gminy zwróciła uwagę, że rada gminy nie będzie w stanie zrealizować propozycji młodzieżowej rady w tak krótkiej kadencji.
Mirosława Otlewska -przedstawiciel Zespołu Szkół w Ostromecku zauważyła, że ta rada będzie organem doradczym.
Jolanta Romanowska – przedstawiciel Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej dodała, iż chodzi o to, że gdy te młode osoby kiedyś zasiądą w radzie gminy, czy miasta, będą już wiedziały, co robić.
Dawid Pałczyński – członek Komisji zwrócił uwagę, iż roczna kadencja rady jest zbyt krótka, ponieważ na początku radni muszą się sporo nauczyć.
Jolanta Romanowska – przedstawiciel Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej zauważyła, że kadencja czteroletnia będzie zbyt długa. Dwuletnia kadencja będzie poważnym przedsięwzięciem.
Józef Hentrich – członek Komisji zapytał, czy prowadzono w tej sprawie rozmowy z młodzieżą, ponieważ od tego trzeba zacząć, a dopiero wówczas zastanowić się, jaki ta organizacja ma przybrać kształt. Zwrócił uwagę, iż nie ma możliwości utworzenia podobnych okręgów, jak przy wyborach do rady gminy, ponieważ muszą być zachowane pewne predyspozycje.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w programach gimnazjum jest bardzo dużo tematów związanych z samorządnością, więc to zainteresowanie na pewno będzie.
 
W wyniku dyskusji ustalono dwuletnią kadencję młodzieżowej rady gminy.
 
Dawid Pałczyński – członek Komisji zastanawiał się, czy decyzje młodzieżowej rady będą miały jakiś wpływ na działania Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
Obecni uznali, że okręgi skłaniają się do obwodów szkolnych i proporcjonalnie do liczby uczniów w gimnazjum.
Ustalono 15 mandatów.
 
Dawid Pałczyński – członek Komisji zauważył, iż uczniowie mogą sami ustalić liczebność mandatów.
Jolanta Romanowska – przedstawiciel Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej zwróciła uwagę, że w sytuacji,  gdy uczeń stanie się uczniem szkoły ponadgimnazjalnej może mieć kłopoty z połączeniem funkcji radnego i realizacją obowiązków szkolnych.
Dawid Pałczyński – członek Komisji stwierdził, że w przypadku rezygnacji do rady będzie mogła wejść następna osoba z listy.
Przewodnicząca Komisji podsumowała, iż zespół widzi możliwość, by uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogli uczestniczyć w pracach rady.
Dodała, że wybory na pewno muszą odbyć się w szkole.
Jolanta Romanowska – przedstawiciel Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej wskazała na kwestię godzin spotkań rady, ponieważ w przypadku, gdy zasiądą w niej osoby ze szkół ponadgimnazjalnych, trzeba będzie czekać z posiedzeniami do późnych godzin popołudniowych, co spowoduje dezorganizację.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że te kwestie można uzgodnić z uczniami.
Sekretarz Gminy przedstawiła propozycje zakresu działań młodzieżowej rady gminy.
 
Obecni dostrzegli zasadność powołania młodzieżowej rady gminy.
 
Przewodnicząca Komisji zwróciła się do obecnych z prośbą o zastanowienie się nad przedstawieniem przykładów unormowania w/w rady oraz o przeprowadzenie konsultacji w szkołach, jak młodzież widzi kwestie powołania rady młodzieżowej.
 
ad.2. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XXI Sesją Rady Gminy:
 
a) Komisja po zapoznaniu si e z wyjaśnieniami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację na temat realizacji sprzedaży lokali komunalnych i działek budowlanych w 2012 r., o zasobie mieszkaniowym oraz komunalizacji mienia Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
b) W dyskusji na temat projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami głos zabrali:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.

Komisja w trakcie dyskusji rozważała kwestie wielkości pojemników na śmieci, w tym dla przedsiębiorców.
 
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował, by przyjąć przedstawione propozycje, a życie to zweryfikuje.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, by zwrócić się do przedsiębiorców z zapytaniem, jakie obecnie posiadają pojemniki i czy one im wystarczają.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że przedsiębiorcy będą musieli zastosować się do wielkości pojemnika, a będą podpisywali indywidualne umowy na odbiór bezpośrednio z odbiorcą.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na zapis mówiący, że na terenie gminy zabrania się indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości. Zaproponowała, by zmienić ten zapis na bardziej zrozumiały, np., że zabrania się opróżniania w/w zbiorników przez osoby nieposiadające koncesji.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
- Komisja po zapoznaniu się z informacjami Sekretarz Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
 
- Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały oraz udzielił wyjaśnień, skąd wzięły się proponowane kwoty. Wyjaśnił, że przedmiotowa  opłata powinna w sobie skupiać nie tylko koszty odbioru odpadów, ale i pozostałe koszty związane z realizacją zadań gospodarki odpadami, koszty zatrudnienia pracownika, materiałów biurowych, itp. Dodał, że Gmina nie może na tym zarabiać.
Józef Hentrich – członek Komisji stwierdził, iż lepiej zawyżyć stawkę i później ją obniżyć.
Przewodnicząca Komisji nie zgodziła się ze swym przedmówcą zwracając uwagę na rodziny wielodzietne z niskimi dochodami.
Józef Hentrich – członek Komisji przyznał rację Przewodniczącej Komisji.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż warto by zastanowić się nad obniżeniem stawki, by każdy mógł za te śmieci zapłacić.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że nawet przy niskiej stawce znajdą się osoby, które nie zapłacą.
Szymon Dunal – członek Komisji zauważył, że za pół roku będzie można to zweryfikować.
 
Komisja w wyniku dyskusji przy trzech głosach „za” i jednym „przeciwnym” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż  osobiście zwiększyłaby opłatę za odpady mieszane i zmniejszyła za segregowane.
 
- Komisja po zapoznaniu się z informacjami Sekretarz Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
c) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
 
d) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do stacji zlewczej w Nowym Dworze.
 
Wójt Gminy poinformował, iż stało się tak, że przedsiębiorcy zastosowali maksymalne stawki opłat za odprowadzanie ścieków ze zbiorników bezodpływowych.
 
e) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 
f) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie za-opiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
 
g) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie za-opiniowała projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych.
 
h) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na sklepik szkolny w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy dyrekcja szkoły nie ma innego pomysłu na zagospodarowanie tego miejsca? Dodała, iż warto by wystąpić z zapytaniem w tej sprawie.
Wójt Gminy wyjaśnił, że szkoła nie zgłaszała żadnych propozycji.
 
Komisja w wyniku dyskusji nie zajęła stanowiska w sprawie ze względu na konieczność uzyskania opinii Dyrekcji Zespołu Szkół w przedmiotowej sprawie.
 
i) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
j) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji zapytała, ilu uczniów otrzymuje stypendia socjalne?
Skarbnik Gminy poinformowała, iż w chwili obecnej nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dodała, że obecnie stypendia przyznane są na 2 miesiące.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.4. W punkcie „sprawy różne” głos zabrali:
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na znaczną kwotę wydatków  na delegacje i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w stosunku do całego budżety.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w przedmiotowym paragrafie zawarte są również wynagrodzenia – diety komisji.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - inspektor (20 listopada 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (3 stycznia 2013, 14:54:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 679