PROTOKÓŁ NR 22/12 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR  22/12
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 23 października 2012 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-          członkowie Komisji wg listy obecności,
-          Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-          Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-          Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
-          Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS
-          Marcin Smykowski – Dyrektor Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełm.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Zaopiniowanie materiałów na XX Sesję Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XIX Sesją Rady Gminy:
 
a)  Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej:
Marcin Smykowski – Dyrektor Gminnej Przychodni SP ZOZ celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały oraz omówił proponowane zmiany do aktu obowiązującego. Dodał, że projekt uchwały został uzgodniony z radcą prawnym oraz Wydziałem Nadzoru i Kontroli Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
b)  Komisja zapoznała się z informacjami na temat wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że wpływy są wyraźnie niższe, ale to ma związek z faktem, iż dzieci zostają krócej w przedszkolach.
Wójt Gminy zaproponował utrzymanie w/w opłaty na dotychczasowym poziomie.
Przewodnicząca Komisji zastanawiała się, dlaczego rodzice nie chcą zostawiać dzieci dłużej w przedszkolach, wcześniej te dzieci zostawały.
Wójt Gminy zwrócił uwagę na kwestie korzystania z autobusów szkolnych. Ograniczenia wynikają z siatki godzin i nie jest w stanie zapewnić, by w tygodniu dwie klasy pojechały np. do kina. W dni wolne od szkoły autobusy obsługują wycieczki i wyjazdy.
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS zwróciła uwagę na dużą liczbę dowożonych uczniów, powstaje kłopot, gdy autobus jedzie na zawody.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy w dzień powszedni nie ma w ogóle możliwości, żeby w godzinach szkolnych dzieci mogły pojechać np. do teatru czy na basen?
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS wyjaśniła, że kursy na miejscu, tj. ze szkoły do szkoły są możliwe, natomiast nie ma możliwości dojazdu np. do Bydgoszczy.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
c)  W dyskusji na temat skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej głos zabrali:
Przewodnicząca Komisji odczytała korespondencję.
Monika Zakórzewska – pracownik socjalny odczytała odpowiedź Kierownika GOPS na w/w skargę.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, taka sprawa nie powinna być rozpatrywana na Sesji Rady Gminy, bo to są kwestie osobiste. Komisje mogą wyrazić swoją opinię. Zgłoszenie do prokuratury jest chyba słuszną sprawą, ponieważ jest to jeden ze sposobów pomocy, a trzeba zrobić wszystko, by podopiecznej nie działa się krzywda.
Danuta Tomaszewska - Kierownik GOPS dodała, że to są działania zapobiegawcze. Prokuratura oceni sytuację i wyda decyzję w kwestii ubezwłasnowolnienia lub nie.
Przewodnicząca Komisji zapytała, z jaką możliwością pomocy wiąże się ubezwłasnowolnienie?
Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS wyjaśniła, że sąd określa zakres pomocy kuratora.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie propozycję uznania w/w skargi za bezzasadną.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję uznania przedmiotowej skargi za niezasadną.

Monika Zakórzewska – pracownik socjalny poinformowała, że o darach podopieczni są informowani imiennie.
 
d)  W dyskusji na temat wykupu wynajmowanych lokali mieszkalnych głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę oraz poinformował, że udało się dotrzeć tylko do notatek, gdzie Zarząd Gminy podjął decyzję o tym, by nie zbywać mieszkań znajdujących się w budynkach komunalnych. Wniosek o wykup mieszkania w budynku przedszkola w Dąbrowie Chełmińskiej wpłynął już po tym posiedzeniu. Nie wiadomo, dlaczego wnioskodawcy nie otrzymali odpowiedzi.
Na Sesji i posiedzeniu Zarządu nie było dyskusji na temat sprzedaży lokali znajdujących się w budynku przedszkola w Czarżu, decyzję podjęto jednogłośnie.
Szymon Dunal – członek Komisji zwrócił uwagę na możliwość wystąpienia konfliktów pomiędzy właścicielami lokali w terminie późniejszym.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że sprawy konfliktowe można rozstrzygnąć powołując wspólnotę mieszkaniową.
Józef Hentrich – członek Komisji wskazał, że Gminna Biblioteka Publiczno – Szkolna, GOKiS i niektóre rady sołeckie negatywnie zaopiniowały w/w propozycje zbycia lokali komunalnych.
Przewodnicząca Komisji  zwróciła uwagę, że zanim powstał GOKiS i zaczęto prowadzić działalność kulturalną, te mieszkania już istniały i nikt nie pytał mieszkańców o możliwości prowadzenia takiej działalności.
Józef Hentrich – członek Komisji  zauważył, iż ci mieszkańcy są lokatorami i jeśli mają zastrzeżenia, mogą się wyprowadzić.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że nie można w taki sposób podchodzić do sprawy.
Szymon Dunal – członek Komisji podkreślił, że po wykupieniu mieszkania nad przedszkolem właściciel będzie miał większe udziały od Gminy.
Przewodnicząca Komisji wskazała, że w Ostromecku nad przychodnią są mieszkania komunalne i nikt nie zgłasza problemów.
Wójt Gminy poinformował, że niestety są problemy.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że skoro ma zmienić się ustawa regulująca prawa i obowiązki lokatorów, tym bardziej należałoby umożliwić lokatorom wykup zajmowanych lokali, by uniknąć sytuacji że po 30 – 40 latach zamieszkiwania zostaną wyrzuceni na bruk. Trzeba wziąć pod uwagę, że ci ludzie nie mają dokąd pójść.
Dawid Pałczyński – członek Komisji zauważył, że Rada Gminy będzie się zastanawiała, jak pomóc tym mieszkańcom, w sytuacji, gdy taka ustawa się pojawi.
Wójt Gminy wyjaśnił, że w chwili obecnej ostateczna decyzja w tej sprawie nie będzie podejmowana, wnioski zostaną rozpatrzone na jednej z najbliższych Sesji.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie propozycję przeznaczenia do sprzedaży lokali komunalnych znajdujących się w budynkach dydaktycznych i użyteczności publicznej.
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem w/w wniosku nie głosował żaden członek Komisji, przeciw – 2. Wniosek został odrzucony.
 
e)  W dyskusji nad wnioskiem w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg publicznych głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę. Dodał, że pełnomocnik Wnioskującego uczestniczył w posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska i poinformował o projekcie wycofania w/w wniosku, ze względu na propozycję zamiany gruntów z Lasami Państwowymi. Zwrócił się z prośbą, by Gmina poparła jego wniosek o zamianę gruntów i utworzenie dojazdu do drogi. Jeden z właścicieli przyległych gruntów poinformował, iż nie widzi problemu, by przekazać część swoich gruntów na zamianę.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję poparcia wniosku o zamianę.
 
f)  W dyskusji nad wnioskiem w sprawie wykupu gruntów po wysypisku śmieci w Boluminie głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę i przedstawił koszty utrzymania przedmiotowego terenu. Dodał, że wpłynęło kilka wniosków osób zainteresowanych bądź kupnem, bądź dzierżawą tej nieruchomości. Przedstawił  koszty rekultywacji w/w wysypiska.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że przy sprzedaży trzeba zwrócić uwagę, by teren nie był wykorzystywany w sposób, który przyniesie szkodę mieszkańcom.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję zbycia w/w terenu.

g)  Projekt uchwały w sprawie  aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Teresa Łabaj – inspektor do spraw zagospodarowania przestrzennego celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały oraz omówiła kolejno zakres niezbędnych prac i konieczność zmiany studium, które w chwili obecnej nie uwzględnia niektórych terenów do zagospodarowania.
Przewodnicząca Komisji zapytała,  czy linie wysokiego napięcia będą miały w przyszłym roku określone miejsce?
Teresa Łabaj – inspektor do spraw zagospodarowania przestrzennego poinformowała, że są przewidziane dwa miejsca Przedstawiła na mapie proponowane lokalizacje.
Wójt Gminy dodał, że dopiero uchwalenie planu województwa pozwoli  na opracowanie  studium Gminy.
Teresa Łabaj – inspektor do spraw zagospodarowania przestrzennego przedstawiłaś procedury i terminy niezbędne do przystąpienia do opracowania studium.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
h)  Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy i po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Dąbrowa Centrum” w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
i)  Komisja po zapoznaniu się z informacjami Sekretarz Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze.
Wójt Gminy wskazał na konieczność uregulowania granic niektórych miejscowości na terenie Gminy.
 
j)  Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
 
k)  Komisja po przeprowadzonej dyskusji postanowiła zaproponować obniżenie ceny skupu żyta do kwoty obowiązującej na rok 2012.

l)  Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy, który zaproponował, by nie podnosić podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz obniżyć do kwoty 20,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
m)  W dyskusji na temat stawek opłat za pobór wody i ścieki głos zabrali:
Przewodnicząca Komisji przypomniała, że na początku roku podejmowano dyskusję na ten temat.
Wójt Gminy wyjaśnił, że stawka wody zawsze była dyskutowana i ustalono, że cena wzrośnie jednorazowo od 1 stycznia. Dodał, że woda powinna kosztować 3,34 zł. Wskazał na dużą różnicę jeżeli chodzi o ścieki.
Zaproponował następujące stawki: 3,10/1m3 wody i 5,50 zł/1m3 ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, iż nie można przyjmować drastycznych wzrostów, proponowane są do przyjęcia. Gdy zostaną zastosowane zbyt wysokie stawki cen ścieków, wówczas mieszkańcy nie będą chcieli się przyłączać.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w propozycję Wójta Gminy.
 
n)  Komisja po przeanalizowaniu dokumentów, przeprowadzonej dyskusji oraz zapoznaniu się z informacjami Wójta i Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 r.
 
o)  Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Cekcyn.
 
p)  Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” głos zabrali:

a)  Wójt Gminy przedstawił informacje na temat spotkania z przedstawicielami przewoźnika Veolia Transport Sp. z o.o. Poinformował, że toruński przewoźnik wypowiedział umowę dowożenia pasażerów z biletami miesięcznymi zakupionymi w PKS Bydgoszcz. Ekonomia nie pozwoliła na to, by wozili za darmo. Okazało się w wyniku rozmów, że PKS Bydgoszcz odmówił przyjazdu na dworzec dodatkowych autobusów firmy Veolia. Podczas spotkania zasugerowano, że prywatni przewoźnicy korzystają z zajezdni autobusowej MZK przy ul. Wyścigowej w Bydgoszczy. Kolejnym problemem jest fakt, że Veolia sprzedaje bilety miesięczne w jedną stronę, PKS nie.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, iż nie zawsze te powroty pasują.
Wójt Gminy dodał, iż zaproponował następujące rozwiązanie, że np. mając bilet miesięczny PKS uczniowie by dopłacali 2 zł za przejazd autobusami firmy Veolia.
Poinformował, że skierował pismo do przewoźników, które skierowano do wiadomości Urzędu Marszałkowskiego.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż należałoby wystąpić z ponownym pismem do Urzędu Marszałkowskiego, by podjął jakieś działania.
Wójt Gminy wyjaśnił, że problem występuje tylko na naszej trasie.
 
b)  Przewodnicząca Komisji wskazała na kwestię powołania Młodzieżowej Rady Gminy. Zaproponowała zorganizowania spotkania w tej sprawie z przedstawicielami szkół, Wójtem i Sekretarz Gminy w dniu 20 listopada 2012 r. o godzinie 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.
Zwróci się do Dyrektorów, by wytypowali nauczycieli, którzy ewentualnie by się tym zajęli i zostaną podjęte ustalenia, jak ta rada miałaby funkcjonować.
Sekretarz Gminy zwróciła uwagę, że trzeba by się zastanowić nad sposobem przeprowadzenia konsultacji społecznych w tej sprawie.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - inspektor (23 października 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (22 listopada 2012, 13:18:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 610