PROTOKÓŁ NR 21/12 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR  21/12
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 11 września 2012 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-          członkowie Komisji wg listy obecności,
-          mgr inż. Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-          mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-          mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
-          zaproszeni goście wg listy obecności.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Dyskusja nad wnioskiem o wykup zajmowanego lokalu mieszkalnego.
  2. Dyskusja na temat propozycji organizacji Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej.
  3. Zaopiniowanie materiałów na XIX Sesję Rady Gminy.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  5. Sprawy różne.
 
ad.1. W dyskusji nad wnioskiem o wyrażenie zgody na wykup wynajmowanego mieszkania głos zabrali:
Wnioskująca przedstawiła wniosek i jego uzasadnienie oraz informacje o poniesionych kosztach remontów i adaptacji pomieszczeń w zajmowanym lokalu. Dodała, że gdyby wiedziała, na pewno złożyłaby wniosek o wykup przedmiotowego mieszkania w momencie, gdy pojawiła się taka możliwość, ale nie została powiadomiona o takiej możliwości. Poinformowała, że wraz z mężem na bieżąco regulują wszystkie należności, dbają o obejście i nie robią żadnych trudności pozostałym użytkownikom. Dodała, iż nie stać ich na nowe mieszkanie czy budowę domu.
Przewodnicząca Komisji zapytała, jaki jest metraż zajmowanego lokalu?
Wnioskujący poinformował, że mieszkanie ma około 90 m2 po rozbudowie, ale w części pomieszczeń są tzw. skosy.
Wnioskująca podkreśliła, że w remont i adaptację zajmowanego mieszkania włożyli z mężem wszystkie swoje oszczędności.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy media są rozdzielone?
Wnioskujący poinformował, że tylko przyłącze wody jest wspólne i za wodę płacą pół na pół z przedszkolem, ale jest możliwość rozdzielenia.
Szymon Dunal – członek Komisji zauważył, że przedmiotowe mieszkanie znajduje się w budynku przedszkola. Zapytał, co w sytuacji, gdy zajdzie konieczność remontu elewacji na budynku i będzie wymagana partycypacja w kosztach? Stwierdził, że sprzedaż mieszkań komunalnych w budynku przedszkola w Czarżu była błędem.
Wnioskodawca poinformował, że liczy się z tą sytuacją.
Wnioskująca zastanawiała się, czy  nie warto byłoby utworzyć jakiegoś funduszu remontowego. Dodała, iż nie ma kłopotu, by w umowie mieli wpisany remont jakiejś części budynku. Wyjaśniła, że o uchwale zezwalającej na sprzedaż mieszkań znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej dowiedzieli się dopiero teraz. Przypomniała, że wniosek o wykup zajmowanego mieszkania został złożony w 1999 r., ale ówczesny Wójt nie udzielił żadnej pisemnej odpowiedzi, kazał czekać.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji stwierdził, że szukanie w przeszłości nie ma sensu, a o własne dba się najlepiej. Obecna sytuacja jest bardzo dobra dla przedszkola, bo przynajmniej sufit jest ocieplony.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że nie można zawrzeć żadnej klauzuli, bo wnioskodawcy nie będą partnerem dla Gminy.
Wnioskujący poinformował, że oboje z żoną nie widzą problemu.
Wójt Gminy wyjaśnił, że brak odpowiedzi na wniosek mógł wynikać z faktu, że w 1998 r została wywołana pierwsza uchwała o sprzedaży mieszkań za 50% ceny ich wartości i później uznano przedmiotowy wniosek za skonsumowany.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że konieczne jest uzupełnienie dokumentów.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zastanawiał się, czy nie powinna być udzielona jakaś odpowiedź na wniosek z 1999 roku?
Wójt Gminy poinformował, że trzeba będzie zajrzeć do archiwum i w miarę możliwości odnaleźć wszystkie dokumenty. Jeżeli uchwała mówiła o możliwości wykupu, to wniosek mógł zostać uznany za nie wykupiony i w związku z tym pozostał bez odpowiedzi.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Komisja wróci do tematu po uzupełnieniu dokumentów.
 
ad.2. W dyskusji na temat propozycji zmiany organizacji Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej głos zabrali:
Autor propozycji – mieszkaniec Gminy przedstawił propozycję dotyczącą organizacji Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, polegającej na oddaniu go we władanie stowarzyszenia. Dodał, że stan infrastruktury szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej jest bardzo słaby w porównaniu ze stanem pozostałych szkół w Gminie.
Zarządzana przez stowarzyszenie szkoła będzie prowadzona z równym skutkiem jeśli chodzi o poziom nauczania, ale będą lepsze możliwości nadzoru nauczycieli i pozyskiwania środków. Poinformował, iż zdaje sobie sprawę, że w związku z tym, że przestanie obowiązywać Karta Nauczyciela mogą być problemy.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy pomysłodawca reprezentuje stowarzyszenie?
Autor propozycji powołania stowarzyszenia odpowiedział, że nie reprezentuje stowarzyszenia, ale jest grono osób, które chcą tutaj mieszkać i na pewno znaleźliby się chętni, którzy podjęliby się działania w takim stowarzyszeniu. Osobiście też ma czas i możliwości, by w nim działać.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy pomysłodawca zdaje sobie sprawę, że jest to najnowsza szkoła w Gminie?
Autor propozycji powołania stowarzyszenia stwierdził, że w porównaniu z pozostałymi szkołami, Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej wygląda ubogo. Poinformował, że sam nie ma nic wspólnego ze szkolnictwem, jest obywatelem, którego trójka, a obecnie dwójka dzieci uczy się w w/w szkole. Chciałby, aby rodzice mieli większy wpływ na to, co się dzieje w szkole i by dzieci miały lepsze warunki.
Elżbieta Galant – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej poinformowała, iż  jest zszokowana tym, co usłyszała, bo dokłada wszelkich starań, by w szkole było ładnie i w porównaniu niektórymi szkołami w Bydgoszczy, nasza wygląda znacznie lepiej i posiada lepsze warunki. Prace remontowe ze względu na ogromne koszty wykonywane są etapami. Dodała, iż ma nadzieję, że do końca kadencji zmieni elewację. Stwierdziła, że jej zdaniem szkoła jest ładna.
Autor propozycji powołania stowarzyszenia wyjaśnił, że nie zarzuca zaniedbań itp., tylko stwierdza fakt, że „z pustego i Salomon nie naleje”. Dyrekcja przy ograniczonych środkach nie jest w stanie zrobić więcej, a będzie ich jeszcze mniej. Zwrócił się z prośbą, by nie traktować jego wypowiedzi jako zarzut.
Elżbieta Galant – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej poinformowała, iż oglądała telewizyjny program o szkole, którą przejęło stowarzyszenie i wcale nie jest tam tak dobrze, ponieważ brakuje pieniędzy nawet na kredę.
Autor propozycji powołania stowarzyszenia przyznał, że nie jest pedagogiem, jest laikiem, ale czyta prasę. Jego zdaniem problem stanowi Karta nauczycielska, która obciąża budżety.
Elżbieta Galant – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej wskazała, że Karta Nauczyciela prędzej czy później zostanie zlikwidowana, a tego typu przepisy są tworzone na szczeblach znacznie wyższych niż samorząd.
Autor propozycji powołania stowarzyszenia podkreślił, iż nie zagląda nikomu w kieszenie, ale chodzi o to, by szkoła mogła „rozwinąć skrzydła”. Wskazał, że w Unisławiu bardzo ciekawie rozwija się kółko historyczne, czego nie widać w Dąbrowie Chełmińskiej. Jako mieszkaniec Dąbrowy Chełmińskiej chciałby wiedzieć jak ta miejscowość wyglądała 100 lat temu. Dobrze by było sporządzić taki stary album Gminy.
Elżbieta Galant Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej wyjaśniła, że aby powstało kółko historyczne, musi zebrać się grupa chętnych uczniów, podobnie, jak w przypadku innych kół zainteresowań. Żaden nauczyciel nie odmówi utworzenia takiego koła. Dodała, że  w szkole działa wiele kół zainteresowań.
Jolanta Romanowska Wicedyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej zapytała, czy Pomysłodawca był w Sali nr 107? Poinformowała, iż uważa, że bezpodstawnie mówi, że w szkole nic się nie dzieje. Są tworzone projekty edukacyjne itp. być może problem leży po stronie promocji.
Dodała, że nauczycielka historii ma z góry narzucone zadanie utworzenia kółka historycznego i kółka szachowego. Szkoły są w jakiś sposób standaryzowane jeśli chodzi o zainteresowania. Oferta szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej jest bardzo szeroka. Zwróciła uwagę, że na zebrania przychodzi zaledwie kilkoro rodziców.
Autor propozycji powołania stowarzyszenia poinformował, iż został wybrany do rady rodziców. Pani, która prowadziła zebranie zapytała o wyniki pracy rady rodziców za rok poprzedni i ustalono, że zostaną one przedstawione na następnym spotkaniu, o którym nikt nie został powiadomiony.
Jolanta Romanowska – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej wyjaśniła, że trudno jej mówić na temat podejścia rodziców do tego organu.
Autor propozycji powołania stowarzyszenia poinformował, że rodzice chcą działać, ale nie są powiadamiani o spotkaniach itp.
Jolanta Romanowska – Wicedyrektor zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej przedstawiła zasady wyboru trójek klasowych i rady rodziców.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS zapytała, czy Pomysłodawca uczestniczy w imprezach gminnych?
Autor propozycji powołania stowarzyszenia odpowiedział, że jeśli ma taką możliwość, uczestniczy.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS przypomniała, że niedawno odbyły się Dożynki Gminne, podczas których Pan Jerzy Świetlik przedstawił historię Gminy. Przedstawiła informacje o wydawnictwach zawierających informacje na temat historii Gminy oraz organizowanych porankach edukacyjnych. Jest bardzo wiele informacji o Gminie.
Autor propozycji powołania stowarzyszenia poinformował, że zna publikacje Jerzego Świetlika i Zdzisława Raszei.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS zwróciła uwagę, że w książce „Ostromecko i okolice” Dąbrowa Chełmińska została wspaniale opisana. Zapytała, czego Wnioskujący oczekuje?
Autor propozycji powołania stowarzyszenia wyjaśnił, że, kto chce, znajdzie informacje, ale młodzież trzeba zarażać chęcią poznawania historii. Dodał, że, osobiście motywuje swoje dzieci.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zapytał, z czym się wiąże to stowarzyszenie?
Autor propozycji powołania stowarzyszenia poinformował, że jest laikiem i nie weryfikował znalezionych informacji. Stowarzyszenie jest organizacją, która zarządza majątkiem i otrzymuje środki.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zapytał, czy Pomysłodawca posiada listę stowarzyszeń które osiągają efekty? Przedstawiony projekt musi być poparty przykładami. Potrzebne są twarde dowody.
Autor propozycji powołania stowarzyszenia zastanawiał, się, czy może Wójt ma możliwości kontaktu z takimi stowarzyszeniami.
Wójt Gminy wyjaśnił, że intencją Pomysłodawcy było przedstawienie problemu. Można znaleźć przykłady, gdzie prowadzenie szkół przez stowarzyszenia źle funkcjonuje, ale również przykłady choćby szkoły w Grzybnie, gdzie jest bardzo dobrze.
W przypadku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej większość środków otrzymywanych jest z subwencji oświatowej. Zwrócił uwagę, że Gmina też ma pewne obawy, gdy stowarzyszenie wpadnie w długi, wówczas zadłużona szkoła wróci do Gminy, która zostanie zmuszona do borykania się z problemami finansowymi.
Jolanta Romanowska – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej poinformowała, iż szkoła liczy około 600 uczniów i około 70 osób zatrudnionych, które stracą wiele przywilejów. Obecnie nie są one wielkie, ale praca nauczyciela to nie tylko 18 godzin przy tablicy. Dodała, że budzi to w niej niepokój, ponieważ Pomysłodawca przedłożył kwestie finansowe jako główny argument. Ustalono, że dobrowolna wpłata na rzecz szkoły wynosi 10 zł, a zebrane pieniądze wracają do dzieci.
Zaprosiła pomysłodawcę na spotkanie, podczas którego przedstawi swoje propozycje.
Autor propozycji powołania stowarzyszenia poinformował, że denerwuje go, jako rodzica, sytuacja płacenia 10 zł na papier i konieczność kupowania co roku nowych książek dla trójki dzieci, podczas, gdy większość ćwiczeń było prawie niewypełnionych. Dodał, że ma nadzieję, iż stowarzyszenie, będzie miało możliwość uregulowania tej kwestii.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że gdyby stowarzyszenie przejęło szkołę otrzymałoby znacznie mniejszą subwencję niż szkoła samorządowa.
Autor propozycji powołania stowarzyszenia wskazał, że, jeśli Gmina nie przekazałaby zaoszczędzonych środków do szkoły, powoływanie stowarzyszenia będzie pozbawione sensu.
Przewodnicząca Komisji dodała, że co roku Gmina przekazuje szkołom dodatkowe środki na remonty.
Autor propozycji powołania stowarzyszenia poinformował, że irytuje go sytuacja, gdy jego dzieci uczą się w szkole, gdzie homoseksualizm jest normą. Jego osobiście to oburza.
Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że wszyscy chcą, aby dzieci miały jak najlepsze warunki i jak najlepiej się uczyły. Można dojść do tego, by system satysfakcjonował wszystkich. Zwróciła uwagę, że Rada Gminy nie może w żaden sposób niczego narzucić rodzicom. Nie można również zagwarantować, że Rada Gminy zezwoli stowarzyszeniu na przejęcie szkoły.
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS zwróciła uwagę na konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych, gdzie wypowiadają się wszyscy rodzice.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji stwierdził, że wnioskodawca musi w pierwszej kolejności założyć stowarzyszenie, przedstawić program i przekonać rodziców dzieci uczęszczających do tej szkoły, że proponowane rozwiązanie będzie lepsze od obecnego.
Autor propozycji powołania stowarzyszenia wyjaśnił, że jego intencją nie jest tworzenie fermentu.
Przewodnicząca Komisji zakończyła dyskusję informując, że najważniejszy cel został określony, natomiast drogi dojścia powinny satysfakcjonować wszystkich. To nie jest łatwa decyzja dla każdej gminy, a Rada Gminy niczego nie może narzucić.
Sekretarz Gminy dodała, że sprawa dotyczy całej gminy. Jeśli chodzi o wyniki egzaminów, nasza gmina wypadła bardzo dobrze na tle województwa, uzyskując trzecie miejsce w powiecie.
 
ad.3. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XIX Sesją Rady Gminy:

a) Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie przyjęła informację na temat przygotowania placówek oświatowo - wychowawczych do nowego roku szkolnego.
 
b) W dyskusji na temat wyników egzaminów kompetencyjnych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum głos zabrali
Przewodnicząca Komisji celem wprowadzenia dokonała analizy otrzymanych materiałów.
Małgorzata Sadurska- Kierownik ZOS poinformowała, iż od przyszłego roku zmieni się nieco informacja na temat realizacji zadań oświatowych.
Marlena Łobocka – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu dodała, iż  przede wszystkim należałoby przeprowadzić badania losu absolwentów.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w informacje.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informacje na temat wyników egzaminów kompetencyjnych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum.
 
c) W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności GOKiS za pierwsze półrocze 2012 r. głos zabrali:
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS poinformowała, że jednostka chce rozwijać działalność, ale głównym problemem są zbyt niskie środki finansowe. Wskazała na znaczną ilość nieoczekiwanych wydatków związanych z utrzymaniem boisk, kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ma plany i chciałaby je realizować.
Przewodnicząca Komisji zapytała, jak wygląda kwestia odpłatności za wynajem obiektów?
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS w odpowiedzi poinformowała, iż nie są to wielkie kwoty. Stara się je przeznaczać na działalność programową. Około 10 000 zł już zaplanowano na cały rok. Najczęściej wynajmowane są sale w Boluminie i w Otowicach, jest duże zainteresowanie na kilkugodzinne spotkania. Niebawem rozpoczną się lekcje nauki tańca i języka angielskiego. W siedzibie GOKiS od dnia 18.09 br. czynne będzie biuro radców prawnych. Niektóre rady sołeckie pomagają i współpracują z GOKiS, ma nadzieję, że przyłączą się kolejne.
Przewodnicząca Komisji zapytała, jak została rozwiązana sprawa użytkowania świetlicy w Janowie?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że ostatecznie do spotkania nie doszło, stowarzyszenie nie przejęło obiektu, ale świetlica działa. Dodał, że spotkanie dotyczące uregulowania kwestii korzystania ze świetlicy w Janowie odbędzie się po zakończeniu rejestracji stowarzyszenia.
Przewodnicząca Komisji zapytała o kwestie współpracy z klubami sportowymi, które użytkują boiska.
Wójt Gminy wyjaśnił, że w kwestii utrzymania boisk i obiektów sportowych, na poprzedniej Komisji padło stwierdzenie, że jest lepiej, jak było
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS poinformowała, że odbyła spotkanie z Prezesem LKS Dąbrowa Chełmińska. Współpraca z klubami układa się dobrze. Podziękowała Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej za udostępnianie kosiarki samojezdnej.
Szymon Dunal – członek Komisji wskazał, że GOKiS odciążył Radę Sołecką, współpraca jest bardzo dobra i liczy, że będzie jeszcze lepiej.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS dodała, że ośrodek organizował wakacje dla dzieci, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, iż jedynym mankamentem jest struktura zatrudnienia, która prowadzi do sytuacji, gdzie niekiedy w siedzibie GOKiS nie można zastać żadnego pracownika.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS wyjaśniła, że uściśliła ten problem i ustaliła dwa dni, gdzie zobowiązała się że będzie zawsze na miejscu. Są to wtorki i czwartki.
 
ad.1. Komisja powróciła do dyskusji nad wnioskiem w sprawie sprzedaży zajmowanego lokalu mieszkalnego.
Szymon Dunal – członek Komisji poinformował, iż jest przeciwny zbyciu w/w lokalu.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji poinformował, iż jest za pozytywnym rozpatrzeniem przedmiotowego wniosku.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że w przypadku wykupu mieszkania powinna zostać założona wspólnota mieszkaniowa
Elżbieta Galant – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej dodała, iż w umowie musiałaby zostać zawarta klauzula, że np. właściciele będą po połowie ponosić koszty naprawy dachu.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że jest jeszcze wiele lokali, które znajdują się w zasobach Gminy.
Dawid Pałczyński – członek Komisji stwierdził, że nie ma informacji na temat stanu omawianego mieszkania. Dodał, że po przeczytaniu przedmiotowego wniosku byłby skłonny sprzedać to mieszkanie, choć nie jest za tym, żeby sprzedawać lokale gminne, ale w tym przypadku najemcy zbyt dużo zainwestowali.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że Gmina zainwestowała ponad 60 000 zł w remonty przedmiotowego obiektu. Zwrócił się z prośbą o zaczekanie z decyzją w tej sprawie do następnej Sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że wnioskujący zwracając się o wykup zajmowanego lokalu wzięli pod uwagę sytuację, w której ktoś musiał wyprowadzić się z mieszkania komunalnego. Dodała, że dochody wszystkich nauczycieli przekraczają możliwości zamieszkania w lokalach komunalnych.
 
d)  Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska – „Przy Lesie Mariańskim”.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały oraz przedstawił stanowisko poprzedniej Komisji Rady Gminy.
 
Komisja omawiała kwestie projektowanej drogi oraz linii wysokiego napięcia.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja w wyniku dyskusji nie podjęła wiążącej decyzji w sprawie, ponieważ wszyscy członkowie wstrzymali się od głosu.
 
e) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 
f) Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały oraz uzasadnił propozycję przyjęcia metody ustalania w/w opłaty na podstawie liczby osób.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, iż może zaistnieć sytuacja, gdzie mieszkańcy danej nieruchomości będą się ukrywali. Zastanawiała się nad wyborem kilku metod.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż nie ma takiej możliwości, można wybrać tylko jedną metodę, jednak większość mieszkańców będzie płaciła mniej niż obecnie. Dodał, że nie ma możliwości stosowania zwolnień, w związku, z czym rodziny wielodzietne zapłacą najwięcej.
Przewodnicząca Komisji zapytała, jakie rozwiązania przyjęły inne gminy?
Sekretarz Gminy wyjaśniła, iż większość gmin przyjęła metodę ustalania w/w opłaty wg. Liczby osób.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji stwierdził, że takie działanie uderzy w najbiedniejszych.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż myślała, że lepszą metodą będzie metraż, bo na ogół większe dochody mają ci, którzy dysponują większymi nieruchomościami, choć również nie jest to do końca sprawiedliwe. Dodała, że ludzie będą ukrywać liczbę mieszkańców.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że podane informacje będą weryfikowane w  porozumieniu z ewidencją ludności.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem, w/w projektu uchwały głosowało trzech członków Komisji, przeciw – jeden.
 
g) Komisja zapoznała się z wzorem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
 
h) W dyskusji na temat projektu podziału Gminy na okręgi wyborcze głos zabrali:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówiła propozycje podziału Gminy na okręgi wyborcze.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że Janowo zostało w jakiś sposób poszkodowane. Zaproponowała podzielić Borki w taki sposób, żeby pasowało do pozostałych i pozwoliło na utworzenie odrębnego okręgu w Janowie.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że w Sołectwie Czemlewo 98 osób zamieszkuje miejscowość Czarże. Dodał, że Zebranie Wiejskie w Czemlewie przyjęło w/w propozycję. Zebranie w Janowie dopiero się odbędzie. Dotychczasowe zebrania wiejskie poparły zaproponowany podział.  
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż chciałaby aby mieszkańcy Janowa wypowiedzieli się na ten temat.
 
i) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia intencyjnego dotyczącego budowy ścieżek rowerowych.
 
j) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe.
 
k) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji, przy dwóch głosach „za” i jednym wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Bydgoszcz dotyczącego powierzenia zadania własnego Gminy Dąbrowa Chełmińska z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
l) W dyskusji nad wnioskiem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego głos zabrali:
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że sprawa została już ustalona i załatwiona.
 
m) W dyskusji na temat apelu o wsparcie finansowe dla mieszkańców wsi Zdroje poszkodowanych w wyniku wystąpienia trąby powietrznej. Głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił problem. Przypomniał, że też Gmina również została doświadczona powodzią i jedna z gmin udzieliła pomocy. Zaproponował przyznanie pomocy w kwocie 10 000 zł.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła w/w propozycję.
 
n) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji, przy dwóch głosach „za” i jednym wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
 
o) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji, przy dwóch głosach „za” i jednym wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2024.
 
p) Wójt Gminy poinformował, iż nie przewiduje wzrostu podatków i opłat lokalnych na rok 2013 z wyjątkiem podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, który proponuje obniżyć. Dodał, że do rozważenia pozostanie kwestia opłat za wodę i ścieki.
 
ad.4. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.5. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie:
 
a) Błażej Stankiewicz – członek Komisji poinformował, że mieszkańcy Osiedla Zabasta zwrócili się o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ulic Cisowej i Bukowej, ponieważ jest tam bardzo ograniczona widoczność.
Wójt Gminy poinformował, że sprawę należy przedstawić to jako wniosek zebrania wiejskiego.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - inspektor (11 września 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (31 października 2012, 15:07:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 589