PROTOKÓŁ NR 20/12 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  20/12
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 18 czerwca 2012 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-          członkowie Komisji wg listy obecności,
-          mgr inż. Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-          mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-          mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
-          Radny Krzysztof Paliński
-          Elżbieta Galant – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej,
-          Marlena Łobocka – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu,
-          Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku,
-          Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS,
-          Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS.
 
Radny nieobecny:
Błażej Stankiewicz.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na XVIII Sesję Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS przedstawiła informacje o problemach z korzystaniem ze świetlicy w Janowie.
Wójt Gminy poinformował, iż odbędzie się zebranie z mieszkańcami Janowa i Komisja zostanie powiadomiona o jego wynikach. Zaproponował, by w pierwszej kolejności odbyć spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia.
Przewodnicząca Komisji potwierdziła, że należy w pierwszej kolejności przeprowadzić rozmowy w sprawie zasad korzystania ze świetlicy.
Wójt Gminy poinformował, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia, które jest właścicielem budynku, w którym znajduje się świetlica.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XVIII Sesją Rady Gminy:
 
a) W dyskusji nad wnioskami dyrektorów szkół w sprawie powołania wicedyrektorów głos zabrali:
Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku przedstawi informacje na temat funkcjonowania Zespołu Szkół, dodając, że  jedna osoba fizycznie nie jest w stanie wykonywać obowiązków dyrektorskich. Stwierdził, że powołanie wicedyrektorów jest niezbędne.
Elżbieta Galant – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej oraz Marlena Łobocka – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu przedstawiły uzasadnienia swych wniosków w sprawie powołania wicedyrektorów oraz przedstawiły informacje na temat funkcjonowania zespołów szkół, którymi zarządzają.
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS przedstawiła szczegółowe wyliczenia kosztów związanych z zatrudnieniem wicedyrektorów w zespołach szkół na terenie gminy.
Szymon Dunal – członek Komisji stwierdził, iż  nad sprawą należy zastanowić się do najbliższej Sesji.
 
b) Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy i socjoterapeuty zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja dyskutowała na temat ustalenia propozycji liczby godzin dydaktycznych dla dyrektorów i wicedyrektorów zespołów szkół.
 
c) Dyskusja nad wnioskiem w sprawie przyznania stypendium dla uzdolnionego muzycznie ucznia Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej:
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy celem wprowadzenia przedstawił wniosek dodając, że jeżeli komisja branżowa uzna, wówczas Rada Gminy będzie w/w wniosek rozpatrywać.
Elżbieta Galant – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej poinformowała, że, gdy mama w/w chłopca przedstawiła informacje o jego osiągnięciach, chciała skierować wniosek o udzielenie mu stypendium  z programu stypendialnego „Cogito”, ale chłopiec nie spełnia warunków. Dodała, że szkoła płaci, jeżeli rodzice występują na jej rzecz.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że stypendium „Cogito” nie obejmuje osiągnięć tego chłopca, nie kwalifikuje się on również do otrzymania stypendium za osiągnięcia sportowe. Można pomyśleć o utworzeniu stypendium artystycznego. Dodała, że w chwili obecnej nie ma możliwości pozytywnego załatwienia sprawy.
Elżbieta Galant – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej poinformowała, że bokserki sprawiają kłopoty w szkole.
Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku poinformował, że klasa druga gimnazjum wygrała konkurs województwa na klasowe projekty gimnazjalne.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że jeśli chodzi o bokserki, musimy je nagrodzić. Można zrobić jakiś aneks do stypendium ze względu na kłopoty z ich zachowaniem. Można wpisać jako jeden z warunków otrzymania stypendium jakąś opinię na temat zachowania itp. Należy dokonać pewnych zmian w przedmiotowym stypendium.
 
d) Komisja wróciła do dyskusji na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy i socjoterapeuty zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska:
Dokonano ponownej analizy problemu.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się do Kierownik ZOS o dokonanie stosownych obliczeń i poddała pod głosowanie propozycję pozytywnego zaopiniowania wniosków dyrektorów szkół w sprawie powołania wicedyrektorów.
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem wniosków dyrektorów szkół głosował jeden członek Komisji, przeciw – 0, wstrzymujących się – 3.
 
Przewodnicząca Komisji zaproponowała przyjąć uniwersalne zapisy do uchwały. Do wicedyrektorów – zmniejszenie o ½ etatu.
 
e)  Projekt uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska III etap)”
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt.

f) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2024.
 
g) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.
 
h) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik i Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2011 rok.
 
i) Komisja w wyniku przeprowadzonej dyskusji oraz dokonaniu analizy otrzymanych dokumentów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2011 rok.
 
j) W dyskusji na temat zażalenia na bezczynność organu głos zabrali:
Teresa Łabaj – inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego przedstawiła informacje o etapach prac związanych z opracowaniem planu zagospodarowania – przedmiotu zażalenia. Przedstawiła procedury, które spowodowały, że opracowanie w/w planu trwa tak długo. Dodała, że wina nie leży po stronie Wójta i Urzędu Gminy.
Krzysztof Paliński – radny Rady Gminy przedstawił informacje o sporze dotyczącym drogi gminnej objętej przedmiotowym planem zagospodarowania przestrzennego, który jest jednym z elementów, który również przedłużył procedurę.
Wójt Gminy przyznał, iż bezsprzecznie przedmiotowa procedura długo trwa.
 
W wyniku dyskusji uznano, że Komisja wyrazi swoje stanowisko na najbliższej Sesji Rady Gminy, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej.
 
k) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała dwa projekty uchwał w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
 
l) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

m) Komisja na podstawie otrzymanych materiałów dokonała analizy problemów związanych z budową kanalizacji i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Wójt Gminy udzielił szczegółowych wyjaśnień oraz w odpowiedzi na pytanie Przewodniczącej Komisji poinformował o planowanych inwestycjach na przepompowniach ścieków.
 
n) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały oraz przedstawiła proponowane przez Dyrektora Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej poprawki.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
o) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Sekretarz Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu GOPS.
 
p) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Ostromecko na lata 2012 – 2022”:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały oraz zwrócił uwagę na oczywistą omyłkę pisarską w § 1, gdzie należy zamienić słowo „uchwala” na „zatwierdza”.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały uwzględniający poprawkę błędu pisarskiego.
 
q) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
r) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie inkasa od osób fizycznych łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
s) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wskazania Delegata do Stowarzyszenia „Salutaris” wskazując Sekretarz Gminy do pełnienia funkcji Delegata.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie:
 
a)  Radny Krzysztof Paliński poinformował, iż brał udział w posiedzeniach Zarządu Dróg Wojewódzkich, których przedmiotem były wnioski wypracowane przez Radę Gminy. W 1/3 zostaliśmy usatysfakcjonowani, ale przepisy niejednokrotnie są ważniejsze niż zdrowie i życie ludzkie.
 
b) Wójt Gminy poinformował, że wpłynął wniosek o sprzedaż działek, na których znajduje się gminne wysypisko śmieci. Wyjaśnił, iż można je sprzedać, ale wszystkie obowiązki w zakresie rekultywacji zostaną scedowane na przyszłego nabywcę. Sprawa zostanie przedstawiona na wrześniowej sesji.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - inspektor (18 czerwca 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (24 września 2012, 10:19:32)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (25 września 2012, 09:06:57)
Zmieniono: korekta numeru protokółu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 723