PROTOKÓŁ NR 5/04 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR  5/04
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu  29 października 2004 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Barbara Łukowska  – Przewodnicząca  Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Wizytacja wybranych świetlic wiejskich na terenie gminy (w Dąbrowie Chełmińskiej         i Czemlewie)
4. Sprawy różne.
 
ad.1. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu nr 4/04 z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 03.09.2004 roku, nie wnosząc do niego uwag. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z następującymi projektami uchwał:
a) w sprawie określenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w 2005 roku:
Bartosz Giłka – członek Komisji zapytał, dlaczego zaistniała konieczność określenia górnej granicy liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką?
Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy w odpowiedzi poinformowała, że jest to wymóg ustawowy. Jeżeli nie zostanie określona liczba licencji, wówczas osoba, która chciałaby świadczyć usługi taksówką osobową na terenie naszej gminy nie będzie miała takiej możliwości. W gminie, w której taka uchwała nie zostanie podjęta liczba licencji będzie równa zeru.
 
b) w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej:
Sekretarz Gminy przypomniała, że na rok 2003 nie podnoszono stawek podatków     i opłat lokalnych. Sekretarz omówiła w/w projekt uchwały informując, że wprowadzono stawki opłaty targowej od metra zajmowanej powierzchni ze względu na to, że niektórzy handlujący zajmując ogromne powierzchnie targowiska wnosili takie same opłaty, jak osoby zajmujące np. 1 m2.
Bartosz Giłka – członek Komisji  stwierdził, że pomysł jest bardzo dobry.
Jan Palmowski – członek Komisji stwierdził, że jest przeciwny takiemu rozwiązaniu, uważa za przesadę mierzenie powierzchni stoisk na targowisku. Radny dodał, że na innych targowiskach nie stosuje się takich rozwiązań.
Przewodnicząca Komisji nadmieniła, że jej zdaniem to jest bardzo mądre rozwiązanie, dodając, że na innych targowiskach są wyznaczone miejsca i handlujący wnoszą opłatę za zajęte miejsce.
 
c) w sprawie odpłatności za korzystanie z pobytu dziecka w przedszkolu:
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż słyszała opinie, że na terenie Gminy Dąbrowa Chełm. ceny za korzystanie z pobytu dziecka w przedszkolu są bardzo niskie.
 
d) w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych:
Sekretarz Gminy omówiła w/w projekt uchwały.
 
e) w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów stałych na wysypisku śmieci w Boluminiek.
Sekretarz Gminy omówiła w/w projekt uchwały.
 
f)  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
Bartosz Giłka – członek Komisji wskazując na zapis projektu uchwały, zapytał, jakim majątkiem przeznaczonym na sprzedaż dysponuje Gmina?
Radosław Ciechacki – podinspektor ds. inwestycji w odpowiedzi poinformował, że chodzi tu o środki finansowe uzyskane ze sprzedaży działek. Dodał, że na osiedlu Dąbrowa – Południe znajduje się około sześćdziesięciu działek gminnych przeznaczonych do zbycia.
 
Członkowie Komisji po dokonaniu analizy w/w projektów uchwał przyjęli je do wiadomości.
 
ad.3. Komisja dokonała wizytacji świetlic wiejskich w Dąbrowie Chełmińskiej i Czemlewie pod kątem prowadzonej działalności, zasad działania oraz stanu obiektów świetlic i ich
wyposażenia.

ŚWIETLICA WIEJSKA W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ:
-  Zwrócono uwagę na zły stan klatki schodowej, która wymaga remontu
-  Wskazano na brak toalet wewnątrz pomieszczenia.
Według członków Komisji w pomieszczeniach świetlicy istnieje możliwość wydzielenia miejsca na zorganizowanie toalety.
Wskazano również na konieczność odnowienia pomieszczeń świetlicy.
 
ŚWIETLICA WIEJSKA W CZEMLEWIE:
- zwrócono uwagę na skromne wyposażenie świetlicy,
- duże pomieszczenia, co stwarza problem ogrzania. Zdaniem Komisji jedno z pomieszczeń powinno zostać odizolowane w okresie zimowym.
- Utrudnienia spowodowane odbywaniem się zajęć w sali wiejskiej. Świetlica  nie posiada odrębnego pomieszczenia i w przypadku wynajmowania sali na różnego rodzaju imprezy (przyjęcia, wesela itp.) wyposażenie świetlicy musi być chowane lub przenoszone, co powoduje dezorganizację pracy świetlicy. Komisja zwróciła uwagę na niewykorzystane pomieszczenia na piętrze budynku po szkole w Czemlewie. Zdaniem Komisji jedno z nich można by zaadaptować na potrzeby świetlicy.
         
Komisja podsumowując stwierdziła, że obie świetlice utrzymane są w należytym
porządku. Prowadzone  zajęcia pozwalają na rozwój kontaktów z kulturą oraz uczą pracy w grupie. Nie wniesiono uwag do prowadzonej działalności świetlic w Dąbrowie Chełmińskiej i Czemlewie.
 
ad.4. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie:
a) Komisja omawiała sprawy zatrudnienia nauczycieli gimnazjum na terenie Gminy.
Zwrócono uwagę na fakt pracy w wymiarze dwóch etatów przez jednego nauczyciela.
 
                    Na tym posiedzenie zakończono.
 
Protokółowała:                                                 Przewodniczyła:
Dorota Kraska - inspektor                                  Barbara Łukowska
                                                                      Przewodnicząca Komisji

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (29 października 2004)
Opublikował: Dorota Kraska (31 maja 2005, 14:18:49)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:07:49)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1229