PROTOKÓŁ NR 7/04 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR  7/04
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu  10 grudnia 2004 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Barbara Łukowska  – Przewodnicząca  Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- Elżbieta Piotrowska – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2005.
3. Sprawy różne.
 
ad.1. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia  Komisji odbytego w dniu 26 listopada 2004 roku. Komisja jednogłośnie przyjęły w/w protokół.
 
ad.2. W dyskusji na temat projektu budżetu gminy na rok 2005 głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt budżetu.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na konieczność remontu i zagospodarowania zewnętrznego obiektu ośrodka zdrowia w Ostromecku.
Wójt Gminy wyjaśnił, że o to musi wystąpić dyrektor Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
Komisja omawiała kwestie związane z koniecznością remontu w/w obiektu.
 
W toku dalszej dyskusji omawiano kwestie podwyższenia ryczałtów dla sołtysów.
Wójt Gminy poinformował, że rozważy możliwość podwyższenia ryczałtów dla sołtysów i stosowne propozycje przedstawi na Sesji Rady Gminy.
 
W dyskusji nad planem zadań inwestycyjnych  głos zabrali:
Bartosz Giłka – członek Komisji zapytał, czy Wójt może kwotowo określić proponowaną wartość inwestycji?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że przyjął pewne założenia, ale nauczony ubiegłorocznym doświadczeniem nie poda wartości, Wójt podał wartości szacunkowe inwestycji drogowych:
Budowa dróg:
1. Boluminek – 60 000 zł;
2. Ostromecko – Zabasta – 70 000 zł;
3. Wałdowo Królewskie – 80 000 zł;
4. Strzyżawa – Mała Kępa – 70 000 zł;
5. Otowice – 80 000 zł;
6. Czarże – Gzin – 50 000 zł.
 
Budowa chodników:
1. Czarże – 45 000 zł;
2. Ostromecko – 45 000 zł.
 
Budowa zatok autobusowych:
1. Strzyżawa i Nowy Dwór – 60 000 zł.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w propozycje.
 
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, na jego zdaniem zbyt małe środki na działalność świetlic wiejskich. Zaproponował zwiększenie środków dla świetlic, które ponoszą znaczne koszty utrzymania. Radny zaproponował, by uszczuplić rezerwę budżetową o kwotę 5-8 tys. zł z przeznaczeniem dla świetlic.
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował, by ewentualne dodatkowe środki finansowe podzielić po równo dla każdej ze świetlic.
Jan Palmowski – członek Komisji stwierdził, że jest przeciwnikiem jednakowego podziału środków. Tam gdzie dzieje się więcej powinny być wyższe środki.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę że tego, iż działalności świetlic nie widać na zewnątrz nie można uznawać, że nie działają. Przewodnicząca dodała, że świetlica, która funkcjonuje przy jakiejś innej organizacji np. KGW ma większe możliwości zdobycia dodatkowych środków. Przy zróżnicowanym podziale środków dla świetlic trzebaby się bardzo poważnie zastanowić nad zasadnością takiego rozwiązania.
Jan Palmowski – członek Komisji zaproponował zwiększenie środków na działalność świetlic wiejskich o kwotę 8.000 zł, tj. po 1.000 zł dla każdej ze świetlic.
Józef Hentrich – członek Komisji  zaproponował, by w bieżącym roku przyznać jednakowe środki dla świetlic wiejskich z zapowiedzią, że jeżeli w przyszłym roku któreś się wyróżnią, otrzymają większe środki, natomiast świetlice, które „się opuszczą” w działaniach będą miały pomniejszone środki.
Wójt Gminy ostrzegł, że w takiej sytuacji konieczne będzie przeprowadzanie ocen działalności świetlic oraz ustalenie kryteriów tych ocen.
Józef Hentrich – członek Komisji wycofał się z drugiej części swej wypowiedzi.
Jan Palmowski – członek Komisji zaproponował wydzielenie w budżecie gminy kwoty 8.000 zł na działalność świetlic wiejskich i pozostawienie ich w gestii Wójta Gminy.
Wójt Gminy zaproponował, by Komisja Oświaty decydowała o przyznawaniu środków finansowych dla poszczególnych świetlic i odpowiednie propozycje przedstawiała Wójtowi Gminy.
Jan Palmowski – członek Komisji zaproponował odłożenie tematu do maja przyszłego roku, by nie rozdysponować całej rezerwy budżetowej jeszcze zanim zostanie uchwalony budżet gminy.
 
Komisja zdecydowała, że powróci do sprawy przy omawianiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004.
 
Józef Hentrich – członek Komisji odczytał opinię składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. projektu budżetu gminy na rok 2005.
 
W toku dalszej dyskusji omawiano  kwestie zadłużenia.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na rok 2005.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” omawiano następujące kwestie:
a) Komisja opracowała sprawozdanie ze swej działalności w roku 2004, które stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
b) Komisja dyskutowała nad wnioskiem Wójta Gminy w sprawie odwołania Elżbiety Piotrowskiej z funkcji Skarbnika Gminy.
 
              
            Na tym posiedzenie zakończono.
 
 
Protokółowała:                                                Przewodniczyła:
Dorota Kraska-inspektor                                   Barbara Łukowska 
                                                                     Przewodnicząca Komisji

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (10 grudnia 2004)
Opublikował: Dorota Kraska (31 maja 2005, 13:54:33)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:07:35)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1161