PROTOKÓŁ NR 6/04 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR  6/04
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu  26 listopada 2004 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczył Ryszard Kaczor  – Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- Wojciech Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Rodziców w Ostromecku,
- Januariusz Stodolny – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej,
- Waldemar Łobocki – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarżu,
- Stanisław Buś – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostromecku.
 
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokółów z poprzednich posiedzeń Komisji.
2. Dyskusja na temat struktury organizacyjnej Gimnazjum.
3. Dyskusja nad wnioskiem pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy w sprawie podwyżek pensji.
4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. Informacja na temat działalności placówek kultury na terenie gminy.
6. Omówienie prac związanych z przygotowaniem projektu herbu Gminy.
7. Zaopiniowanie projektów uchwał.
8. Sprawy różne

ad.1. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółów z poprzednich posiedzeń  Komisji. Komisje jednogłośnie przyjęły w/w protokóły.
 
ad.2. W dyskusji na temat struktury organizacyjnej gimnazjum głos zabrali:
Stanisław Buś – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostromecku poinformował, iż duża część nauczycieli gimnazjum musi dojeżdżać. Stanowi to problem, ponieważ nie są oni związani z daną szkołą. Dyrektor zaproponował utworzenie odrębnego zespołu szkół w Ostromecku, który obejmie przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum, wówczas na miejscu będzie pełnoprawny gospodarz. Obecnie mimo umowy podpisanej pomiędzy dyrektorami sprawy organizacyjne nie funkcjonują dobrze. Dyrektor zwrócił uwagę na zdarzające się problemy organizacyjne i porządkowe z niektórymi nauczycielami. Dodał, że po utworzeniu trzech odrębnych zespołów szkół na terenie gminy koszty związane z funkcjonowaniem gimnazjum nie ulegną zwiększeniu. Doszłoby wówczas do delikatnej rywalizacji pomiędzy poszczególnymi szkołami. Dyrektor stwierdził, że jest zwolennikiem decentralizacji szkół na terenie Gminy.
Waldemar Łobocki – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarżu poinformował, że problem utworzenia w Czarżu oddzielnego gimnazjum pojawił się na zebraniu Sołectwa Czarże. Dyrektor poinformował, że Rada Rodziców Czarża przeprowadziła ankietę, w której zadała pytanie, czy zmiany struktury organizacyjnej gimnazjum są konieczne? W odpowiedzi pięćdziesiąt pięć z pięćdziesięciu siedmiu ankietowanych opowiedziało się za koniecznością zmian. Dyrektor dodał, że niebawem wpłynie do Rady Gminy wniosek rodziców uczniów gimnazjum z Czarża w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę, że podczas spotkania w Ostromecku kierowano bardzo dużo poważnych uwag pod adresem dyrektora Stodolnego, m.in., że mimo zaproszeń nie pojawia się na spotkaniach.
Januariusz Stodolny – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej odpowiedział, że nie przypomina sobie sytuacji, w której nie skorzystałby z zaproszenia na zebranie z rodzicami.
Dodał, że do Czarża dojeżdża Pani Galant, która jest pełnoprawnym dyrektorem oraz poinformował, że z własnej inicjatywy zorganizował spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych na temat struktury organizacyjnej gimnazjum.
Dyrektor poruszył kwestię rozwoju dzieci, wskazując, iż najbardziej istotną rzeczą byłoby opracowanie wspólnego programu rozwoju dzieci.
Zdaniem dyrektora utworzenie oddzielnych gimnazjów może mieć wpływ na oddzielenie od rówieśników. Przyznał rację Dyrektorowi Busiowi, że nie wszystkie sprawy organizacyjne związane z nauczycielami załatwia od razu, ponieważ  nie ma go na miejscu. Dyrektor dodał, że należy zwrócić uwagę na dobro dzieci, którym należy umożliwić wspólne dorastanie. Kwestie nauczycieli należy odsunąć na dalszy plan, ponieważ to są ludzie dorośli, którzy odbierają wynagrodzenie za swą pracę.
Jan Palmowski – członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zaproponował by po kolei przeanalizować argumenty Rady Rodziców w Ostromecku. Dodał, że dzieci z klas „0” oraz 1-3 są dowożone do szkół i w tym przypadku nie ma problemu, natomiast rodzice gimnazjalistów podnoszą sprzeciw, że ich dzieci miałyby być dowożone. Radny zwrócił uwagę, że na terenie Gminy brakuje nauczycieli o pewnych specjalnościach i oni nadal będą zmuszeni dojeżdżać do szkół, ponieważ nie ma takiej możliwości, by każda z nich zatrudniła odrębnego specjalistę.
Andrzej Barczyński – członek Komisji Rewizyjnej stwierdził, że rozumie dyrektorów, iż chcą być pełnoprawnymi gospodarzami szkół, w których pracują, ponieważ pomimo, że ponoszą odpowiedzialność nie są dyrektorami wszystkich dziedzin. Nie ulega wątpliwości, że młodzież jest trudna. Na pewno łatwiejszy do ogarnięcia jest nadzór w małym środowisku.
W przypadku utworzenia trzech oddzielnych gimnazjów konieczna będzie bardzo dobra współpraca pomiędzy dyrektorami, by przede wszystkim nauczyciele nie stracili pracy.
Radny dodał, iż chciałby taką deklarację dyrektorów usłyszeć. Stwierdził, że nie widzi powodów, by sprzeciwiać się woli rodziców. Utworzenie odrębnych szkół spowoduje, że dyrektor zyska na wartości. Radny wyraził  obawę, czy w związku z reorganizacją gimnazjów nauczyciele nie stracą pracy?
Maksymilian Henke - członek Komisji Rewizyjnej zwrócił się o przedstawienie wyliczenia, zysków i strat  w związku z reorganizacją gimnazjum, abstrahując od kwestii pedagogicznych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż jego zdaniem dyrektorzy powinni odbyć wspólne spotkanie celem przeanalizowania poruszonych podczas obecnego posiedzenia spraw.
Wójt Gminy poinformował, że zwrócił się do dyrektorów szkół o przygotowanie  projektów organizacyjnych szkół w taki sposób, jakby istniały trzy oddzielne gimnazja. Z przedstawionych opracowań wynika, że istnieje możliwość dalszego zatrudnienia wszystkich pracujących  nauczycieli. Pod względem dojazdów w dalszym ciągu do szkół będzie musiało dojeżdżać siedmiu spośród dwunastu nauczycieli.
Wójt zwrócił się z prośbą o podejmowanie decyzji w oparciu o prawdziwe argumenty. Kadra ucząca w gimnazjum nie ulegnie zmianie, zmienią się jedynie umowy o pracę z nauczycielami. Nie będzie zatrudniał ich dyrektor Zespołu Szkół, tylko poszczególni dyrektorzy, ale to nie stanowi problemu. Nie można argumentować, że kadra będzie stabilna, ponieważ ona w tej chwili  jest stabilna.
Regina Bukowska - członek Komisji Rewizyjnej zwróciła uwagę, że należy brać pod uwagę stanowisko rodziców.
Bartosz Giłka – członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych przypomniał, że podczas zebrania wiejskiego w Czarżu Wójt Gminy informował, że najlepszym rozwiązaniem dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy będzie utworzenie jednego odrębnego gimnazjum, niezależnie w jakiej miejscowości.
Wójt Gminy potwierdził wypowiedź radnego Giłka, dodając, że jest to wariant nieakceptowany przez różne środowiska Gminy.
Wojciech Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Rodziców w Ostromecku zapytał, czy Wójt był w szkole w Unisławiu, gdzie stworzono jedno gimnazjum? Doszło tam do sytuacji, że szkoła jest monitorowana.
Wójt Gminy w odpowiedzi zwrócił uwagę, że szkoła w Unisławiu obejmuje szkołę podstawową, gimnazjum oraz szkołę średnią, gdzie dzieci wszystkich oddziałów uczą się w jednym obiekcie.
Wojciech Mikołajczyk stwierdził, że nie widzi żadnej ekonomii w sytuacji utworzenia jednego gimnazjum. Jego zdaniem znacznie wzrosną koszty dowożenia uczniów. Rodzice nie chcą tworzenia „molochów”.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, iż prosił, by nie traktować jego wypowiedzi jako propozycję, czy dążenie do tego, by stworzyć jedno gimnazjum. Poinformował, iż nie składał takiego wniosku, poza tym organem władnym do podejmowania decyzji jest Rada Gminy. Dodał, iż wyraził jedynie swój pogląd.
Stanisław Buś zauważył, że na zebraniu rodziców klas szóstych padła koncepcja utworzenia jednego wspólnego gimnazjum, w związku z czym należy przyjąć, że taki pomysł istnieje.
Bartosz Giłka - członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych poinformował, że uczniowie oddziału gimnazjum w Czarżu nie czują się uczniami gimnazjum w Dąbrowie Chełmińskiej, tylko Czarża. Zwrócił uwagę na problemy organizacyjne uczniów oddziałów zamiejscowych związane np. z uzyskaniem świadectw, czy legitymacji szkolnych.
Januariusz Stodolny – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej poprosił o konkretne informacje, ponieważ to świadczy o złej organizacji. Dodał, iż nie przyjmuje oświadczeń, że ktoś komuś coś powiedział. Z tego należy wyciągnąć konsekwencje wobec wychowawcy, który zaniedbał swe obowiązki. Dodał, że problem legitymacji pojawia się w momencie egzaminów, gdy uczniowie są legitymowani, a najczęściej występują o  nie dzień przed egzaminem.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwróciła uwagę, że jeżeli poglądy Wójta Gminy są często wyrażane, tworzy się pewien mętlik świadomości ludzi. Tego poglądu, by na terenie gminy utworzyć jedno odrębne gimnazjum nie kryje również Dyrektor Stodolny. Radna dodała, iż sądzi, że stąd właśnie wzięły się argumenty rodziców.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że gdy pięć lat temu tworzono gimnazjum z oddziałami zamiejscowymi przestał wyrażać swe poglądy. Jednak w przypadku, gdy został sprowokowany do wyrażenia swego zdania, potrafi go bronić. Dodał, że nie sprowokował tematu struktury organizacyjnej gimnazjum, uczestniczył w zebraniu w Ostromecku, ponieważ został na nie zaproszony.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych poinformowała, że chciała wyjaśnić radnemu Palmowskiemu, dlaczego w piśmie rodziców pojawił się taki argument.
Józef Hentrich – członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwrócił uwagę, że skoro zakłada się, iż nie zwiększy się liczba oddziałów oraz nauczycieli, czy zmianie nie ulegną również koszty?
Wójt Gminy odpowiedział, że generalnie koszty nie ulegną podwyższeniu. Może zaistnieć sytuacja, gdzie zmieni się ilość grup, ale to nie jest takie istotne. Nie ulegną zmianie również płace dyrektorów szkół. Ogólnie nie zaistnieją zmiany.
Dyrektorzy szkół w Ostromecku i Czarżu zapewnili, że nie ma potrzeby zatrudniania ich zastępców.
Jan Palmowski – członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwrócił uwagę, że w piśmie rodziców nie ma innych argumentów prócz dowożenie. Dodał, że nie można rozdzielać gimnazjów tylko ze względu na to, że ktoś nie otrzymał legitymacji. W takim przypadku zawiniła osoba, nie system.
Wojciech Mikołajczyk Przewodniczący Rady Rodziców poinformował, że powołano Radę Rodziców, by zarządzała szkołą razem z dyrektorem. Dodał, że żadne etaty nie zostaną utracone. Wolą rodziców jest utworzenie trzech oddzielnych gimnazjów. Przewodniczący poinformował o sytuacji, gdzie klasówkę za gimnazjalistę pisała osoba spoza szkoły. Nauczyciel nie zauważył tego faktu ze względu na to, że nie zna swoich uczniów.
Wójt Gminy stwierdził, że skoro nie ma woli utworzenia jednego odrębnego gimnazjum i nie ma szans by młodzież ucząca się w Zespole Szkól zintegrowała się ze swoją szkołą, to nie ma sensu utrzymywanie sztucznego tworu, jakim jest Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej.
Dodał, że należy opierać się na prawdziwych argumentach. Jeżeli Rada Rodziców wyraża wolę utworzenia oddzielnego gimnazjum w Ostromecku, to jest to poważny argument.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę na znaczną liczbę uczniów w klasach gimnazjum.
Maksymilian Henke – członek Komisji Rewizyjnej poinformował, iż jest zwolennikiem małych szkół. Zwrócił się o przedstawienie pisemnego wyliczenia kwestii ekonomicznych związanych z e strukturą organizacyjną gimnazjum.
Radny Jan Palmowski zwrócił uwagę, że do gimnazjum uczęszczają również dzieci z małych miejscowości. Zdaniem radnego sprawę należy przedstawić i przeanalizować na zebraniach wiejskich.
Wójt Gminy przedstawił informację na temat sposobu postępowania przy tworzeniu trzech odrębnych zespołów szkół na terenie gminy.
 
Na tym dyskusję zakończono.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z wnioskiem pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy w sprawie podwyższenia ich wynagrodzeń.
Wójt Gminy przedstawił kwestie przyznawania podwyżek wynagrodzeń od 2001 roku.
Waldemar Łobocki – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarżu poinformował, że sprzątaczki w szkołach otrzymują wynagrodzenia w wysokości około 800 zł brutto pensji zasadniczej, do tego należy doliczyć dodatek stażowy oraz można dodatek motywacyjny.
Andrzej Barczyński – członek Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę, że brak podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługi jest zaniedbaniem ze strony dyrektorów szkół, którzy będąc pracodawcami nie wypełnili do końca swych obowiązków względem pracowników.
Wójt Gminy przypomniał o kilkakrotnych rozmowach Wójta z dyrektorami na ten temat.
Regina Bukowska – członek Komisji Rewizyjnej zaproponowała podniesienie pensji pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych o 10%, natomiast osoby, które otrzymują wyższe pensje nie podwyższać ich w ogóle.
Wójt Gminy zwrócił uwagę na konieczność opierania się o tabele wynagrodzeń obowiązujące pracowników samorządowych.
Waldemar Łobocki – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarżu  zwrócił uwagę, iż w pierwszej kolejności należy zmienić regulamin wynagrodzeń.
Wójt Gminy zwrócił uwagę na osoby, którym nie można fizycznie podnieść wynagrodzeń, ponieważ wykraczają ponad grupy.
Maksymilian Henke – członek Komisji Rewizyjnej zapytał, czy Wójt może podwyższyć pensje pracowników obsługo o 6%, a pracowników Urzędu Gminy o 4% z uwagi na brak podwyżek przez okres dwóch lat.
Wójt Gminy wyjaśnił, że uchwały Rady Gminy dotyczą corocznie wszystkich pracowników. Dodał, iż w ubiegłym roku podwyżek nie otrzymali również pracownicy Urzędu.
Andrzej Barczyński – członek Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę, że możnaby opracować nowy regulamin i wspólnie uzgodnić % podwyżek.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwróciła uwagę na bardzo niskie wynagrodzenia kierowników świetlic wiejskich.
Wójt Gminy przedstawił realny skutek dwukrotnego zamrożenia wynagrodzeń, dodając, że należałoby przystąpić do opracowania projektu porozumienia ze Związkami Zawodowymi dot. wynagrodzeń. Jeżeli wzrost wynagrodzeń przekroczy 5%, wówczas trzeba będzie wygospodarować w budżecie gminy odpowiednie środki.
Jan Palmowski – członek Komisji Oświaty, Kultury, zdrowia i Spraw Socjalnych postawił wniosek o zobowiązanie Wójta do wejścia w porozumienie ze Związkami Zawodowymi celem wypracowania zmian w regulaminie.
Wójt Gminy wyjaśnił, że w momencie opracowania regulaminu będą znane skutki finansowe dla budżetu. Zaproponował by w chwili obecnej nie rozpatrywać kwestii skutków finansowych.
Jan Palmowski – członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zaproponował zobowiązanie Wójta Gminy do opracowania regulaminu w taki sposób, by podwyżki wynagrodzeń wyniosły około 150 zł na osobę.
 
Komisje jednogłośnie przyjęły propozycję radnego Palmowskiego, by zobowiązać Wójta Gminy do opracowania nowego regulaminu wynagrodzeń oraz podniesienia pensji pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych o około 150,oo zł na osobę.
 
ad.3. Komisje zapoznały się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie wnosząc do niego uwag.
 
(W tym momencie radni Regina Bukowska i Andrzej Barczyński opuścili posiedzenie)
 
ad.4. W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności placówek kultury głos zabrali:
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwróciła uwagę na niskie wynagrodzenia kierowników świetlic wiejskich.
Wójt Gminy wyjaśnił, że kierownicy nie są zatrudnieni w pełnym wymiarze, którego wynagrodzenie kształtuje się w wysokości 1200-1300 zł brutto.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zapytała, czy uwagi , które wypracowała Komisja po wizytacji świetlic znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na przyszły rok?
Wójt Gminy odpowiedział, że wniosek komisji wpłynął po 15 listopada br. w związku z czym nie miał możliwości uwzględnienia go w projekcie budżetu.
Jan Palmowski członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwrócił uwagę na znaczne koszty energii ponoszone przez świetlice oraz na niskie środki wydzielone w budżecie gminy na działalność świetlic wiejskich.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwróciła uwagę, że do tej dyskusji należy powrócić podczas omawiania projektu budżetu gminy na rok 2005.
Maksymilian Henke członek Komisji Rewizyjnej postawił wniosek o podwyższenie etatu kierownika świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Chełm. ponieważ wykazuje wielkie zaangażowanie.
Jan Palmowski członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwrócił uwagę, że przyznawanie takich samych kwot na działalność każdej ze świetlic jest złym rozwiązaniem.
 
Komisje po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały w/w informację.
 
ad.5. Wójt Gminy przedstawił informację dot. opracowania herbu Gminy., wyjaśniając, że wysłano projekt herbu do zaopiniowania przez Komisję Heraldyczną. Czekamy na odpowiedź w tej sprawie.
 
ad.6. Komisja omawiała następujące projekty uchwał:
a) w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały, dodając, że na terenie Gminy jest 25 podatników podatku od środków transportowych.
 
b) w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały, dodając, że oprócz dzierżawy grunty obciążone są podatkiem od nieruchomości.
Jan Palmowski członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zaproponował podniesienie stawek czynszu dzierżawnego o 20% w stosunku do kwot obowiązujących.
 
Za przyjęciem wniosku radnego Palmowskiego głosował 1 członek Komisji, przeciw – 5, wstrzymujących się – 1.
 
c) w sprawie zarządzenia poboru podatku od osób fizycznych od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i ich wynagrodzenia:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Jan Palmowski członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwrócił uwagę, że projekt uchwały nie określa do kogo należy roznoszenie nakazów płatniczych.
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że to wynika z umowy zawartej pomiędzy Urzędem Gminy a inkasentem.
Jan Palmowski członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwrócił uwagę, iż słyszy się narzekania sołtysów, że coraz mniej płatności podatku dokonuje u nich.
Zdaniem radnego sołtysi powinni otrzymywać również wynagrodzenie za rozniesione nakazy.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zaproponowała, by inkasenci otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 2,oo zł od doręczonej decyzji.
Wójt Gminy przypomniał, że w 1996 roku prowizja za inkaso wynosiła 5%, ze względu na to, że coraz więcej osób płaci w banku, następnie z tych samych względów podwyższono tę prowizję do 7%. Wójt zwrócił uwagę, że kwoty podatków inkasowanych przez sołtysów również ulegają podwyższeniu.
Jan Palmowski członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zaproponował, by sołtysi za rozniesione nakazy otrzymywali prowizję w wysokości 3%.
Wójt Gminy przypomniał, że sołtysi otrzymują miesięczny ryczałt. Rozniesienie nakazów płatniczych jest formą kontaktu sołtysa z mieszkańcami.
Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych postawiła wniosek o zdjęcie z sołtysów obowiązku inkasa, dodając, że nikt w tej kwestii nie prowadzi rozmów z samymi sołtysami.
Radna dodała, że jednakowe stawki ryczałtu dla wszystkich sołtysów są niewłaściwym rozwiązaniem.
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały głosowało 4 członków obu Komisji, przeciw – 0, wstrzymujących się – 3.
 
d) w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatki: od  nieruchomości, rolny i leśny:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisje po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały.
 
e) w sprawie zmian w uchwale  nr X/72/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia kryteriów podziału środków dla sołectw wydzielonych w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisje po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały.
 
f) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2005”:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Maksymilian Henke – członek Komisji Rewizyjnej poinformował, że jest przeciwnikiem wszelkich stowarzyszeń i fundacji.
Wójt Gminy wyjaśnił, że gdyby uchwała nie została podjęta, wówczas LZS nie otrzyma dotacji.
Bartosz Giłka członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych stwierdził, że na terenie Gminy takich organizacji jest niewiele. Udzielenie dotacji nie jest przymusowe dla Gminy.
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały głosowało 6 członków obu Komisji, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0.
 
ad.7. W dyskusji na temat wniosku mieszkańców Ostromecka na temat działalności baru „Kufelek” wskazywano na:
 Jan Palmowski członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych przedstawił sprawę, wnioskując o jej odrzucenie.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych poinformowała, że koncesja baru wygasa w 2005 roku i wniosek o wydanie nowego pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym punkcie Rada Sołecka Ostromecka zaopiniuje negatywnie.
Wójt Gminy przedstawił sprawę, dodając, że nie znajduje żadnego powodu do cofnięcia zezwolenia.
 
ad.8. Członkowie Komisji zwrócili uwagę na konieczność remontu budynku ośrodka zdrowia w Ostromecku z zewnątrz.
 
               
                Na tym posiedzenie zakończono.
 
 
 
 
Protokółowała:                                          Przewodniczyli
Dorota Kraska                                           Barbara Łukowska, Ryszard Kaczor
                                                               Przewodniczący Komisji
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (26 listopada 2004)
Opublikował: Dorota Kraska (31 maja 2005, 13:49:21)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:04:17)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2509