PROTOKÓŁ NR 19/12 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  19/12
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 17 kwietnia 2012 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
  • członkowie Komisji wg listy obecności,
  • mgr inż. Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
  • mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
  • mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
  • Danuta Wędrowska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej,
  • Danuta Tomaszewska Kierownik GOPS,
  • Prezesi Uczniowskich Klubów Sportowych w Dąbrowie Chełmińskiej i Ostromecku,
  • Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS,
  • Marcin Smykowski – Dyrektor Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej
Radny nieobecny:
Józef Hentrich – obecny na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej;
Błażej Stankiewicz.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na XVII Sesję Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XVII Sesją Rady Gminy:

a)      Sprawozdanie z działalności bibliotek w roku 2011:
Danuta Wędrowska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej przedstawiła informacje na temat funkcjonowania bibliotek na terenie Gminy dodając, że udało się jej zwiększyć z własnych nakładów etaty bibliotekarzy w Czarżu i Ostromecku do 0,9 etatu.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że to w dalszym ciągu nie jest to wymiar pełnego etatu. Należy podjąć starania, by to zmienić.
Wójt Gminy poinformował, iż będzie rozważał zwiększenie w/w etatów.
Danuta Wędrowska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej przedstawiła informacje na temat organizacji lekcji bibliotecznych.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w sprawozdanie.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie z działalności bibliotek w 2011 roku.
 
b)      Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej jednogłośnie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej).
 
c)      W dyskusji na temat spraw związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu głos zabrali:
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS przedstawiła informacje na temat funkcjonowania w/w jednostki. Poinformowała, że pracownicy zatrudnieni w świetlicach zostali przyjęci do pracy w GOKiS na tych dotychczasowych warunkach. Dodatkowo zostali zatrudnieni główny księgowy oraz pracownik gospodarczy. Dyrektor poinformowała o pomocy uzyskiwanej od sponsorów oraz o zorganizowanych feriach dla dzieci z terenu gminy. Dodała, że w Boluminie odbędzie się gminny dzień dziecka oraz, że przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z pomocą policji i psychologów planuje  zorganizowanie akcji „wakacje z GOKiS”, która jest adresowana do dzieci z rodzin patologicznych z całej gminy. Przedstawiła informacje na temat pozyskiwanych środków z zewnątrz na zorganizowanie przedmiotowego zadania. W przyszłym roku planowane jest zorganizowanie akcji „lato dla mieszkańców całej gminy”, podczas której w różnych miejscach na terenie Gminy będą odbywały się koncerty oraz spektakle teatralne dla dorosłych i dzieci. Planowane jest rozszerzenie działalności o placówki w Otowicach i Dąbrowie Chełmińskiej, ale nastąpi to od nowego roku. Dyrektor podkreśliła, że zadaniem GOKiS jest uprzyjemniać czas mieszkańcom poprzez zapewnienie takich właśnie atrakcji na terenie Gminy, ponieważ mieszkańcy nie zawsze mają czas na wyjazdy do teatru opery itp. Dodatkowo jednostka chce „wyłapać” talenty i promować Gminę.
Przedstawiła problemy, z których największym jest dewastacja boisk sportowych i spożywanie alkoholu w obrębie tych obiektów. Najlepszym rozwiązaniem byłby stały monitoring, na którego zamontowanie być może uda się pozyskać sponsorów.
Wójt Gminy zapytał, czy są już jakieś wpływy z wynajmu sal?
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS w odpowiedzi poinformowała, że do przedstawionej pisemnej informacji załączyła regulaminy. Cennik wynajmu sal został opracowany na podstawie warunków i możliwości. GOKiS będzie chciał organizować wiele własnych imprez w placówkach na terenie Gminy. Wszystkie stowarzyszenia korzystają nieodpłatnie w pierwszej kolejności, jeżeli są to spotkania komercyjne, płacą tylko za media. Zostały już podpisane porozumienia w tej sprawie. Stowarzyszenia i organizacje mają obowiązek dostarczenia harmonogramów swoich cyklicznych imprez i spotkań, a  jeżeli są nieplanowane, wówczas terminy są ustalane telefonicznie. Dyrektor dodała, że planuje opracowanie dużego gminnego harmonogramu imprez. Również władze Pałacu w Ostromecku chcą włączyć się do współpracy.
Katarzyna Sugalska – Dąbrowska – Kierownik Komisariatu Policji w Dąbrowie Chełmińskiej dodała, że dzięki temu policji będzie łatwiej zaplanować służby.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS przedstawiła szczegółowe informacje na temat wpływów do budżetu GOKIS z wynajmu sal na terenie Gminy. Dodała, że jest duże zainteresowane. Stawki były konsultowane. Do tej chwili wpłynęło około 5000 zł bez zaliczek.
Dawid Pałczyński – członek Komisji zwrócił się o wyjaśnienie planowanego zmniejszenia godzin pracy świetlicy w Janowie
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS poinformowała, że od przyszłego roku planuje zwiększenie struktury zatrudnienia oraz organizowanie warsztatów. Świetlica w Janowie nie została przekazana do GOKiS, w związku z tym jednostka ponosi koszty jej wynajmu.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w informację.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację na temat działalności GOKiS.
 
d)     W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności służby zdrowia w roku 2011 głos zabrali:
Marcin Smykowski – Dyrektor Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej przedstawił informacje o funkcjonowaniu gminnej przychodni. Dodał, że w ubiegłym roku nastąpiła zmiana personalna na stanowisku lekarza rodzinnego oraz, że liczba przyjmowanych pacjentów jest od lat mniej więcej na tym samym poziomie.
Dyrektor przedstawił informacje finansowe oraz poinformował o planowanej informatyzacji ośrodków zdrowia. Wskazał na konieczność wykonania docieplenia budynku ośrodka zdrowia w Czarżu.
Wójt Gminy poinformował, że Dyrektor dokona zakupu niezbędnych materiałów, a OSP i Gmina pomogą wykonać prace.

Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności służby zdrowia w roku 2011.
 
e)      Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (Gminnej Przychodni SP ZOZ).
 
f)       W dyskusji nad sprawozdaniami z działalności sportowej za rok 2011 głos zabrali:
Artur Hoffmann - Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego w Ostromecku przestawił informacje na temat działalności sportowej, dodając, że klub był zmuszony zwrócić do budżetu gminy niewykorzystane przez nieuwagę środki w kwocie 90 zł.  Dodał, że UKS działa od niedawna i w/w zadania wykonywał po raz pierwszy.
W ramach otrzymanych środków zorganizowano trzy imprezy sportowe. W roku bieżącym również będą organizowane imprezy sportowe.
Grażyna Walczak - Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego w Dąbrowie Chełmińskiej poinformowała, że klub działa już od jakiegoś czasu, więc imprezy są rozplanowane. Odbywają się mistrzostwa gminne, które są zgodne z kalendarzem imprez powiatu bydgoskiego.
Prezes zwróciła uwagę, że jedyną bolączką jest kwestia opieki medycznej – pielęgniarki  podczas zawodów, ponieważ dotychczas koszty tej opieki ponosili sponsorzy.
Przewodnicząca Komisji zapytała,  jak funkcjonują dojazdy na zawody w kwestii korzystania z autokarów szkolnych?
Grażyna Walczak - Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego w Dąbrowie Chełmińskiej poinformowała, że kluby sportowe starają się nie nadużywać korzystania z autokarów, jednak problemem są zawody indywidualne np. w biegach przełajowych gdzie 2-3 dzieci kwalifikuje się dalej. Przepisy zabraniają dowozu dzieci prywatnymi pojazdami. Prezes wskazała na brak w Gminie małego pojazdu.
Dorota Ratajczak – Dyrektor GOKiS poinformowała, że w przyszłości GOKiS nie uniknie potrzeby zakupu małego busa i wówczas problem będzie rozwiązany. Planuje rozszerzenie działalności.
Artur Hoffmann - Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego w Ostromecku zapytał, czy zostały uwzględnione zaproponowane poprawki w kwestii boiska sportowego w Ostromecku?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że część propozycji zostało uwzględnionych.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w sprawozdania.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z działalności sportowej za rok 2011.
 
g)      W dyskusji nad sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi głos zabrali:
Przewodnicząca Komisji zauważyła, iż  nie wszystkie kluby sportowe przedstawiły sprawozdania merytoryczne, ale wszystkie złożyły sprawozdania finansowo – merytoryczne w wymaganym terminie, tj. do dnia do 30 stycznia. W tym sprawozdaniu zostały ujęte wszystkie informacje dotyczące realizacji środków.
Barbara Gandziarowska – inspektor ds. promocji dodała, że przedmiotowe sprawozdanie jest obligatoryjne.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w sprawozdanie.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
h)      W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności GOPS w roku 2011 głos zabrali:
Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS omówiła działania Ośrodka w roku 2011.
 
Komisja dyskutowała na temat wypłacanych zasiłków.
 
Przewodnicząca Komisji zwróciła się o przedstawienie informacji na temat funkcjonowania pieczy zastępczej.
Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS poinformowała, że obecnie rozeznawane są środowiska i jeżeli pracownik socjalny uzna potrzebę, wówczas GOPS będzie szukać i zatrudniać asystentów. Działania będą polegały na tym, by nie dopuścić do tego, aby dzieci trafiały do placówek, ale by pracą z daną rodziną zajął się asystent.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy taki asystent będzie zajmował się tylko z rodzinami korzystającymi z pomocy?
Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS odpowiedziała, że asystent będzie pracował z rodzinami, które sobie nie radzą, w których występują kłopoty wychowawcze.
 
Komisja omawiała kwestie dożywiania uczniów.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w sprawozdanie.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności GOPS w 2011 roku.
 
i)        Komisja po zapoznaniu się z informacjami Kierownik GOPS oraz po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała opracowanie „Ocena zasobów pomocy społecznej”.
 
j)        Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
k)      W dyskusji na temat stanu bezpieczeństwa  na terenie gminy głos zabrali:

-          W dyskusji nad sprawozdaniem Komendanta Komisariatu Policji głos zabrali:
Przewodnicząca Komisji wskazała na działania dotyczące wydarzenia, które miało miejsce w Ostromecku, czyli strzałów w stronę biblioteki. Otrzymała informacje, że policja spisała tylko protokół. Dodała, iż uważa że troszkę zbagatelizowano tę sprawę. Jeżeli są ślady, powinno nastąpić jakieś działanie.
Wójt Gminy wyjaśnił, że Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, na które zaproszono Kierownik Posterunku Policji, ale tematu nie podjęto, natomiast on nie jest w stanie niczego w tej kwestii powiedzieć.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że  należałoby pomyśleć nad tym, które miejsca są szczególnie niebezpieczne i zainstalowanie tam monitoringu.
Szymon Dunal – członek Komisji zwrócił uwagę, że jest za mało pieszych patroli.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
-          W dyskusji nad informacją w zakresie ochrony przeciwpożarowej głos zabrali:
Dawid Pałczyński – członek Komisji przedstawił informacje o systemach powiadamiania. Dodał, że w Czarżu jest system powiadamiania strażaków przez sms.
Wyjaśnił, że system dowodzenia otrzymuje zgłoszenia i automatycznie włącza syrenę w danej jednostce, która znajduje się w krajowym systemie ratowniczo - gaśniczym.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
-          W dyskusji nad informacją w zakresie obrony cywilnej głos zabrali:
Wójt Gminy przedstawił informacje na temat funkcjonowania obrony cywilnej oraz poinformował o konieczności przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Na terenie Gminy istnieje realne zagrożenie ze strony Kokocka, gdzie wał w jest w bardzo złym stanie.
Przewodnicząca Komisji zapytała,  czy jest szansa na naprawę wałów w Kokocku?
Wójt Gminy odpowiedział, że przez cały czas stan wałów jest monitorowany i straż pożarna z terenu Gminy pomagała przy naprawach w/w wału.
Aleksandra Kirchner – Banach – inspektor ds. ochrony środowiska dodała, że  wykonywane są jedynie bieżące naprawy.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
l)        Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Aleksandra Kirchner – Banach – inspektor ds. ochrony środowiska celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Dodała, że głównym zarzutem lekarza weterynarii jest brak umowy ze schroniskiem. Wysyłane są kolejne pisma z prośbą, by schronisko przyjmowało choć kilka zwierząt rocznie. Program musi być co roku aktualizowany. Inspektor dodała, że przedmiotowa uchwała może zostać podjęta, pomimo mimo negatywnej opinii lekarza weterynarii. W podobnej sytuacji jest gmina Dobrcz, która mimo negatywnej opinii przyjęła w/w program.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy usypianie ślepych miotów jest zgodne z ustawą?
Aleksandra Kirchner – Banach – inspektor ds. ochrony środowiska potwierdziła, dodając, że musi to zrobić uprawniony lekarz weterynarii. Przedstawiła obowiązujące w tym względzie procedury.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
m)    W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 głos zabrali:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, by w ramach jednego z programów można by zakupić tablicę interaktywną na salę obrad,  by nie przesyłać wszystkich materiałów w formie papierowej.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
n)      Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2012.
 
o)      Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2024.
 
p)      Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie:

a)    Wójt Gminy przedstawił informację o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy.
 
b)   Wójt Gminy poinformował o propozycji przyznania lokali zastępczych dla lokatorów budynku byłej mleczarni w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - inspektor (17 kwietnia 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (22 czerwca 2012, 10:57:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 786