PROTOKÓŁ NR 4/04 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR  4/04
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu  3 września 2004 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Barbara Łukowska  – Przewodnicząca  Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Sprawozdanie z działalności bibliotek na terenie Gminy.
3. Informacja dot. wyników egzaminów kompetencyjnych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum.
4. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
5. Ocena obecnej struktury organizacyjnej gimnazjum.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2004 roku.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla Gminy Dąbrowa Chełmińska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011.
8. Zaopiniowanie projektów uchwał.
9. Sprawy różne.
 
ad.1. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu nr 3/04 z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 04.06.2004 roku oraz protokółu nr 1/04 ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy odbytego w dniu 30.062004 roku, nie wnosząc do nich uwag. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokóły.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności bibliotek na terenie Gminy.
Bartosz Giłka – członek Komisji zwrócił uwagę na zbyt małą liczbę komputerów w bibliotekach na terenie Gminy.
Wójt Gminy wyjaśnił, że biblioteki otrzymują środki finansowe, które mogą przeznaczyć na zakup komputerów celem stworzenia baz danych w filiach.
Sekretarz Gminy poinformowała, że trzeci komputer otrzymany w ramach programu „ikonka” został przekazany do Świetlicy Wiejskiej w Janowie.
Bartosz Giłka – członek Komisji zapytał, czy szkoły korzystają z programu Telekomunikacji Polskiej oferującego dostęp do internetu za 1,oo zł miesięcznie przez pierwszy rok korzystania?
Wójt Gminy odpowiedział twierdząco.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
ad.3. Komisja dokonała analizy wyników egzaminów kompetencyjnych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie Gminy porównując je do wyników egzaminów  na szczeblu powiatu i województwa.
Zwrócono uwagę na gorsze wyniki w porównaniu z rokiem ubiegłym szczególnie części humanistycznej.
Bartosz Giłka - członek Komisji zwrócił uwagę na gorsze wyniki egzaminów w gimnazjum, w porównaniu z wynikami szkół podstawowych na terenie Gminy, pytając, czy jest to prawidłowość?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że wyniki uzyskane przez uczniów gimnazjum w roku ubiegłym były rewelacyjne. Wójt dodał, że ogólne wyniki egzaminów kompetencyjnych w skali kraju są znacznie niższe w porównaniu do roku ubiegłego. Może na to mieć wpływ również trudność testu. Zwrócił uwagę na znacznie niższą liczbę uczniów kończących edukację, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem w stosunku do roku ubiegłego.
 
ad.4. Członkowie Komisji zapoznali się z informacją na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. W trakcie dyskusji wskazywano na:
Bartosz Giłka – członek Komisji zastanawiał się, dlaczego nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej w Czarżu nie starają się o uzyskanie statusu nauczycieli dyplomowanych.
Wójt Gminy wyjaśnił zasady ubiegania się o status nauczyciela dyplomowanego.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w informację.
 
ad.5.
W dyskusji na temat oceny obecnej struktury organizacyjnej gimnazjum wskazywano na:
Bartosz Giłka – członek Komisji zastanawiał się, dlaczego stosunkowo często wraca się do tego tematu?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że według niego obecna struktura organizacyjna gimnazjum jest dobra.
Bartosz Giłka – członek Komisji zwrócił uwagę, że jeżeli coś funkcjonuje bez zarzutu, to nie ma  sensu omawianie takiego tematu.
Jan Palmowski – członek Komisji nadmienił, że jest to informacja, z którą warto się zapoznać.
Przewodnicząca Komisji przypomniała o wcześniejszych propozycjach utworzenia trzech oddzielnych gimnazjów na terenie Gminy, co według ówczesnych przepisów nie było  możliwe.
Wójt Gminy dodał, że według ówczesnych założeń na terenie Gminy miało powstać jedno gimnazjum, jednak na wniosek dyrektorów szkół, po negocjacjach z Kuratorem Oświaty udało się stworzyć gimnazjum z oddziałami zamiejscowymi
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy była możliwość utworzenia jednego gimnazjum na terenie Gminy?
Wójt Gminy odpowiedział twierdząco, dodając, że w takim przypadku powstałyby problemy organizacyjne.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę na wcześniejsze dyskusje na forum Rady Gminy, która zadecydowała o utworzeniu gimnazjum z oddziałami zamiejscowymi. W przypadku utworzenia jednego gimnazjum na terenie Gminy powstałaby konieczność zorganizowania dowożenia.
Wójt Gminy dodał, że decyzja o utworzeniu gimnazjum z oddziałami zamiejscowymi podyktowana była również względami ekonomicznymi.       
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w miesiącu czerwcu br. Rada Rodziców w Ostromecku zorganizowała zebranie, podczas którego powstała inicjatywa utworzenia samodzielnego gimnazjum. Przewodnicząca dodała, że po zapoznaniu się z porozumieniem zawartym pomiędzy dyrektorami szkół z terenu Gminy zgadza się ze zdaniem rodziców.
Józef Hentrich – członek Komisji odczytał pismo rodziców uczniów gimnazjum w Ostromecku w sprawie utworzenia tam samodzielnego gimnazjum, pytając, skąd więc propozycja utworzenia jednego gimnazjum?
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że rodzice znają możliwości lokalowe szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej, dodając, że w ostatnim dniu roku szkolnego były zorganizowane zebrania z rodzicami dzieci trzecich klas gimnazjum, aby od pierwszego września te dzieci uczęszczały do szkoły w Dąbrowie Chełm. Takie zebrania odbyły się w Ostromecku i Czarżu i zostały zorganizowane przez dyrektora Zespołu Szkół.
Wójt Gminy odpowiedział, że dyrektor ma prawo organizować takie zebrania, ale decyzje podejmuje Rada Gminy.
Jan Palmowski – członek Komisji zapytał, na jakiej podstawie dyrektor bez porozumienia z samorządem zorganizował takie spotkanie? W tej kwestii wcześniej powinna odbyć się rozmowa dyrektora z Wójtem.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że dzieci z oddziałów zamiejscowych są w pewnym sensie niczyje, ponieważ nauczyciele są w szkole bardzo krótko – tylko podczas lekcji, ponieważ muszą dojechać do innych oddziałów.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, że dąży się dołączenia instytucji, tworzy się fuzje, banki się łączą, a u nas dąży się w przeciwnym kierunku i proponuje rozdzielenie gimnazjów.
Wójt Gminy wyjaśnił, że nie planuje się tworzenia jednego oddzielnego gimnazjum na terenie Gminy. Wójt dodał, że za kwestie dyscypliny w  danym oddziale gimnazjum odpowiada dyrektor szkoły podstawowej. Może należy zacząć od tego, aby dyrektorzy szkół podstawowych zaczęli realizować porozumienie. Wójt poinformował o możliwości utworzenia trzech oddzielnych gimnazjów, ponieważ pod względem finansowym, jak również pod względem sytuacji uczniów nic się nie zmieni. Wójt ostrzegł, że może zaistnieć sytuacja, w której dziecko przez cały okres nauki, zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum będzie uczone danego przedmiotu przez jednego nauczyciela. Wójt dodał, że nie ma nic przeciwko utworzeniu trzech gimnazjów, zwrócił się z prośbą o zagwarantowanie , że dyrektorzy szkół w Czarżu i Ostromecku  nie podejmą żadnej decyzji o zatrudnieniu bez zgody Wójta Gminy, ponieważ chce zabezpieczyć zatrudnienie nauczycielom, którzy obecnie pracują.
Bartosz Giłka – członek Komisji wskazał na możliwość prowadzenia szkół przez stowarzyszenia, dodając, że jeżeli  
determinacja rodziców uczniów z Ostromecka jest na tyle silna, powinni zawiązać stowarzyszenie, które będzie zarządzało szkołą.
Wójt Gminy poinformował, że nie widzi potrzeby powoływania stowarzyszenia w celu utworzenia oddzielnego gimnazjum w Ostromecku, dla uczniów nic się nie zmieni, jednak prosi o możliwość podejmowania decyzji w kwestiach zatrudnienia.
Wójt dodał, że tworzenie jednego gimnazjum na terenie Gminy jest bezcelowe.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że podczas oficjalnych spotkań dzieci z ośrodków zamiejscowych czują się obco w szkole w Dąbrowie Chełm.
Przewodnicząca dodała, że słowo ocena użyte w określeniu tematu nie jest właściwym, ponieważ wymusza zajęcie stanowiska, a ona uważa temat za otwarty.
Wójt Gminy poinformował, że nie będzie inicjatorem uchwały w sprawie powołania trzech samodzielnych gimnazjów na terenie Gminy, dodając, że jeżeli Rada Gminy podejmie taką uchwałę, to oczywiście ją wykona.
 
ad.6. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2004 roku i po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie je zaopiniowała.
 
ad.7. Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała poprawki do projektu oraz  projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla Gminy Dąbrowa Chełmińska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011.
 
ad.8. Komisja omawiała następujące projekty uchwał:
a) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wskazywano na:
Sekretarz Gminy celem wyjaśnienia poinformowała, że zmiana Statutu nastąpiła w wyniku zmiany ustawy o pomocy społecznej, dodając, że zapisy w/w Statutu poszerzono o katalog zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.
Wójt Gminy dodał, że  G.O.P.S. działa w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, gdzie kwestią wyjściową jest kryterium dochodu, stąd należy przyjąć, że zapisy projektu uchwały dotyczą wszystkich, którzy kwalifikują się do pomocy społecznej.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
b) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wykonania rekultywacji drogi transportu rolniczego wskazywano na:
Jan Palmowski – członek Komisji  zwrócił uwagę na niewielką liczbę inwestycji wykonanych w sołectwie Borki, w związku z czym zaproponował przeznaczenie do rekultywacji drogi w miejscowości Borki, zwracając uwagę, że rekultywacja powinna być wykonana w kierunku miejscowości Błoto.
Bartosz Giłka – członek Komisji poparł wniosek swego przedmówcy.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie postanowiła zaproponować rekultywację drogi w miejscowości Borki oraz zobowiązała Wójta Gminy do przeprowadzenia rozmów z Radą Sołecką, by wykonać remont drogi w kierunku wsi Błoto.
         
c) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie sposobu wykonania zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej wskazywano na:
Wójt Gminy celem wprowadzenia wyjaśnił, że zasadność podjęcia w/w uchwały wynika z konieczności dostosowania do n owej ustawy o pomocy społecznej.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie terminu „dochód gwarantowany”
Danuta Tomaszewska – Kierownik G.O.P.S. wyjaśniła, że jest  to dochód określony w ustawie. W związku z tym, że często ulega zmianie nie został on ujęty kwotowo w projekcie uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
d) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za sporządzenie wypisów i wyrysów  z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy wskazywano na:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia poinformowała, że do tej pory takiej opłaty nie pobierano, ale w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która wprowadziła taki obowiązek ustalenie opłaty administracyjnej jest obligatoryjne. Sekretarz poinformowała o kwotach w/w opłaty ustalonych przez gminy ościenne.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
e) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XIV/99/04 z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i stosowania  innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa wskazywano na:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia wyjaśniła, że wydział nadzoru Urzędu Wojewódzkiego zakwestionował brak określenia „jednostek organizacyjnych” w tytule uchwały. Sekretarz dodała, że skreśla się  § 6 uchwały, ponieważ w momencie tworzenia projektu uchwały przepis obowiązywał, natomiast w momencie jej uchwalania ustawa straciła moc.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
ad.8. W punkcie „sprawy różne” omawiano następujące kwestie:
a) W dyskusji nad wnioskiem dot. powołania zarządu, który będzie zarządzał nowowybudowaną salą w Dąbrowie Chełmińskiej wskazywano na:
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że w spotkaniu, o którym mowa we wniosku nie wzięli udziału przedstawiciele OSP, a w dalszej treści mówi się o tym, że w Zarządzie nad salą znalazł się przedstawiciel OSP. Wójt zwrócił uwagę, że dobrą praktyką jest zarządzanie salami przez jednostki OSP przedstawiając zasady funkcjonowania takich obiektów.
Józef Hentrich – członek Komisji poinformował o stanowiskach Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej, które są zdania, że salą powinna zarządzać jednostka OSP.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie przyjęła stanowisko, że salą w Dąbrowie Chełmińskiej powinna zarządzać jednostka OSP.
 
b) Komisja zapoznała się z projektami przebudowy budynku Urzędu Gminy.
Po przeprowadzonej dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt kompleksowej renowacji budynku Urzędu Gminy, obejmującego przebudowę klatki schodowej.
 
c) Wójt Gminy przedstawił propozycje zmian do budżetu gminy na rok 2004.
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowała projekt zmian w budżecie gminy na rok 2004.
 
d) Jan Palmowski wyraził ubolewanie , że w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej nie można zwiększyć o choćby dziesięć osób liczby dożywianych uczniów.
Radny Bartosz Giłka zwrócił uwagę, że mówiono o braku środków na dożywianie, a w chwili obecnej  okazuje się, że tych środków jest zbyt dużo.
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że dożywianie jest zadaniem własnym gminy. Urząd Gminy otrzymał dotację, a ponadto uległy obniżeniu koszty posiłków, co spowodowało nadmiar środków.

e) Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę na konieczność wykonania zatoki autobusowej przy przystanku autobusowym w Dąbrowie Chełmińskiej. Obecne usytuowanie przystanku stanowi zagrożenie ruchu.

f) Przewodnicząca Komisji zapytała, czy nie można by przesunąć do dnia 15 października  terminu składania wniosków sołectw do budżetu?

g) Wójt Gminy wyjaśnił, że do 15 listopada każdego roku Wójt Gminy musi przedłożyć Radzie projekt budżetu gminy na kolejny rok, w związku z czym będzie zbyt mało czasu na opracowanie projektu budżetu. Wójt dodał, że nie ma możliwości przesunięcia tego terminu.

h) Kamila Juchcińska – członek Komisji zwróciła się z prośbą o odbywanie posiedzeń Komisji w piątki o godzinie 12.oo.

Członkowie Komisji zaakceptowali w/w propozycję.
 
 
                 Na tym posiedzenie zakończono.
 
 
Protokółowała:                                                Przewodniczyła:
Dorota Kraska                                                Barbara Łukowska
                                                                    Przewodnicząca Komisji
 
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (4 września 2004)
Opublikował: Dorota Kraska (31 maja 2005, 13:39:49)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:09:49)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1183