PROTOKÓŁ NR 3/05 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR  3/05
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu  29 marca 2005 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Barbara Łukowska  – Przewodnicząca  Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
- Marek Schmidt – Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie załączonych projektów uchwał.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne.
 
ad.1. Członkowie Komisji zapoznali się z następującymi projektami uchwał:
a) w sprawie powołania Gimnazjum w Czarżu i nadania statutu;
b) w sprawie powołania Gimnazjum w Ostromecku i nadania statutu;
c) w sprawie powołania Zespołu Szkół w Czarżu i nadania statutu;
d) w sprawie powołania Zespołu Szkół w Ostromecku i nadania statutu;
e) w sprawie zmian W Uchwale nr V/26/99 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Chełmińskiej
f) w sprawie zmian w Uchwale  nr V/28/99 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Dąbrowie Chełmińskiej.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekty uchwał.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się o wyjaśnienie zapisu zawartego w statucie gimnazjum w Czarżu, który mówi, iż uczeń, który ukończył piątą klasę i jest w wieku czternastu lat, który nie rokuje postępów w nauce może kontynuować naukę w hufcu. Zdaniem radnej ten zapis powinien znaleźć się w statucie Zespołu Szkół, nie Gimnazjum.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę na zapis § 4 pkt c, w którym zdaniem radnego słowo „może” powinno zostać zastąpione określeniem „powinien”. Radny wyjaśnił, iż chodzi tu o trudną sytuację uczniów i zwrot, że nauczyciel może podjąć pewne działania w tej kwestii jest równoznaczny z określeniem „jak będzie mu się chciało”.
Radny postawił wniosek o zastąpienie słowa „może” zwrotem „powinien”
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w wniosek.

Za przyjęciem wniosku radnego Palmowskiego głosował jeden członek Komisji, przeciw – 4, wniosek upadł.
 
Bartosz Giłka – członek Komisji zapytał, czy zapis § 3 lit. f oznacza, ze szkoła w Czarżu rezygnuje z zatrudniania psychologa i pedagoga szkolnego? Radny zapytał, czy psycholog i pedagog zatrudniony w Dąbrowie Chełm. Będzie miał obowiązek dojeżdżać do pozostałych szkół?
Wójt Gminy odpowiedział twierdząco, dodając, że jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to zostaną zatrudnione osoby na te dwie szkoły.
Bartosz Giłka – członek Komisji zwrócił uwagę, iż logopeda szkolny informowała, że nie ma szans objęcia opieką dzieci ze szkół w Czarżu i Ostromecku. Ze względu na ograniczenia czasowe uczniowie tych szkół nie korzystają z porad logopedy.
Radny Jan Palmowski zapytał, jak rozumieć zapis, ż szkoła zapewnia uczniom warunki dobrego wypoczynku i ciepły napój w miarę możliwości i warunków? Przecież warunki do udzielania tego typu pomocy zawsze istnieją.
Wójt Gminy wyjaśnił, że chyba generalnie wszystkie szkoły to robią.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę na jego zdaniem małą liczbę dożywianych uczniów. Dodał, że trzeba stworzyć warunki dla dożywiania większej ilości dzieci. Może należy realizować dożywianie na sali gimnastycznej?
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał.
 
g) Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/projekt uchwały. Poinformował, że stypendium naukowe będą przyznawane na podstawie opracowanych przez szkoły regulaminów. Będą przyznawane uczniom, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce. Przyjęto, że pełne stypendium wyniesie 100 zł. To stypendium będą mogli otrzymać uczniowie klas IV-VI. Ustalono, że można przyznać jedno stypendium na piętnastu uczniów. W toku dalszej wypowiedzi Wójt omówił zasady przyznawania stypendium socjalnego, informując, że projekt omawianego regulaminu był przygotowywany jeszcze zanim przekazano nieoficjalne dane dot. Wysokości dotacji na realizację tego celu. Gmina otrzyma dotację w wysokości około 75 000 zł, a na pełne zrealizowanie w/w regulaminu potrzebna jest kwota 200 000 zł. Wójt zaproponował zmianę regulaminu, polegająca na graniczeniu tych kosztów, by z budżetu Gminy dołożyć około 46 000 zł.
Józef Hentrich – członek Komisji zapytał, czy istnieje możliwość nie otrzymania w roku przyszłym dotacji na ten cel, którego koszty trzeba będzie pokryć z budżetu?
Wójt Gminy odpowiedział twierdząco, ponieważ wypłata tego typu zasiłków stanowi zadanie własne gminy.
Wójt zaproponował nadanie nowego brzmienia § 4 projektu statutu, który będzie określał, że okres, na jaki może zostać przyznane stypendium socjalne uzależniony jest od wysokości środków w budżecie gminy.
Wójt przedstawił propozycję nowych progów dochodowych uprawniających do otrzymania stypendium:
1) stypendium w kwocie 60 zł przy dochodach do 100 zł,
2) stypendium w kwocie 50 zł przy dochodach od 101 zł do 316 zł.
Oraz wykreślenie § 5, ponieważ zawarty w nim zapis zostanie określony w indywidualnych decyzjach administracyjnych.
Wójt zaproponował wykreślenie zapisu § 12, ponieważ przewiduj on możliwość przyznawania zasiłków dla uczniów w trudnej sytuacji, co określa ustawa. Gdyby przyjąć, że na w/w zasiłki przeznacza się np. 3%, to w sytuacji, gdyby nie wypłacono żadnego zasiłku, te pieniądze przepadną, ponieważ nie można ich już przeznaczyć na stypendia.
Wójt zaproponował, że pewna kwota pieniędzy na ten cel  pozostanie w rezerwie, a w przypadku, nie wykorzystania przekazana na stypendia socjalne.
Józef Hentrich – członek Komisji przypomniał, że podczas posiedzenia Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wójt informował, że kryteria przyznawania stypendiów socjalnych są zbliżone do kryteriów przyjętych w innych gminach powiatu bydgoskiego.
 Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, że osoby, które nie mają dochodów otrzymają stypendium w kwocie 60 zł, a osoby, które osiągają dochody w wysokości 316 zł otrzymają stypendium w kwocie 50 zł. Jest to pewna niesprawiedliwość, ale niestety nie ma w tym przypadku pola manewru.
Wójt Gminy poinformował, że planuje przyznawanie stypendiów socjalnych w formie pomocy rzeczowej. Osoby rozliczałyby się przedstawiając rachunki.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt  uchwały wraz z wniesionymi poprawkami.
 
h) Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków PS - 2:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

i)
 Projekt uchwały w sprawie zbycia działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
j) Projekt uchwały w sprawie zmiany w Uchwale nr  XVI/118/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku:      
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały dodając, że proponuje się rozszerzenie zapisu zawartego w punkcie trzecim paragrafu drugiego o zapis „lub ze  środków Sekcji Europejskiego Funduszu” ze względu na osoby, które przekazały swe gospodarstwa w ramach tzw. Renty strukturalnej.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, że należałoby zastanowić się nad tym, co oznacza określenie „renta strukturalna”, ponieważ rolnicy mogą wydzierżawić swe gospodarstwa na okres dziesięciu lat w celu otrzymania renty, po upływie tego czasu stają się znowu właścicielami gospodarstw, co wówczas ze zwolnieniami z podatku od nieruchomości?
Wójt Gminy w odpowiedzi udzielił wyjaśnień oraz omówił zapisy ustawy regulującej zasady otrzymywania rent strukturalnych.
Sekretarz Gminy zwróciła uwagę, że obiektywnie rzecz biorąc wszyscy emeryci i renciści posiadają jakieś nieruchomości i garaże, za które muszą uiszczać opłaty, natomiast rolnicy, z którymi często mieszkają osoby młode i dobrze sytuowane nie ponoszą żadnych opłat za nieruchomości i garaże z których korzystają
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, że pełna emerytura rolnicza wynosi około 500 zł. Po opłaceniu podatków od wszystkich obiektów, jakie posiadają, takim osobom niewiele zostanie.
Wójt Gminy zgodził się z wypowiedzią Sekretarz Gminy informując, że trzeba będzie zastanowić się nad tą kwestią i zwalniać z podatku np.  nieruchomości, których powierzchnie przekracza np. 15 czy 20m2.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.   
 
k) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały. Wójt Gminy przedstawił wniosek Instytutu Archeologii o dofinansowanie prac wykopaliskowych w miejscowości Pień.
 
Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem zaproponowała przyznanie dotacji na w/w cel w kwocie 3000 zł.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji przyjęła do wiadomości zaproponowane zmiany do  budżetu.
 
l) Wójt Gminy przedstawił odpowiedź Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy dot. remontów dróg powiatowych na terenie Gminy, które zaproponowało, by Gmina z własnych środków sfinansowała remont drogi w Wałdowie Król. Starosta zaproponował, by nie budowano nowego odcinka tej drogi, a zajęto się położeniem nakładki asfaltowej na odcinek już istniejący. Wójt poinformował o stanowiskach pozostałych Komisji Rady Gminy, które zaproponowały budowę nowego odcinka drogi, a istniejący naprawić poprzez remonty cząstkowe. Starostwo Powiatowe zwróciło uwagę n bardzo zły stan drogi w kierunku Czarża i  zaproponowało by Gmina w przyszłym roku wykonała jej remont.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie przyjęła propozycję ujęcia do przyszłorocznych zadań inwestycyjnych remontu drogi powiatowej w kierunku Czarża oraz wykonanie nowego odcinka drogi w Wałdowie Król., oraz wyremontowanie cząstkowe odcinka już istniejącego.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia  Komisji odbytego w dniu 17 lutego 2005 roku. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie sprawy różne omawiano następujące kwestie:
a) Wójt gminy przedstawił informacje i plany rozbudowy budynku Urzędu Gminy.
 
Komisja po zapoznaniu się z materiałami oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie wyraziła zgodę na wykonanie remontu w/w obiektu, zgodnie z przedstawionym projektem w bieżącym roku oraz na zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych na realizację tej inwestycji w przyszłorocznym budżecie gminy.
 
b)
 Jan Palmowski – członek Komisji przypomniał, że Komisja miała zająć się kwestią zwiększenia środków finansowych na wydatki świetlic wiejskich, dodając, że wskazano źródło finansowania – ze środków rezerwy budżetowej.
Wójt Gminy zaproponował, by przeznaczyć z rezerwy budżetowej środki finansowe i ustalić, że są przeznaczone na realizację jakichś programów,  nie zostałyby one podzielone na poszczególne świetlice, ale stanowiłyby dotację celową.
Przewodnicząca Komisji zgadzając się z propozycją Wójta Gminy zaproponowała ustalenie pewnej kwoty na realizację tego zadania i powiadomienie kierowników świetlic wiejskich, by do dnia 31 maja br. Przekazali odpowiednie projekty, które zostaną zaopiniowane przez Komisję.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała przeznaczenie kwoty 3000 zł na realizację ciekawych pomysłów kierowników świetlic wiejskich na terenie Gminy.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w propozycję Przewodniczącej Komisji.
 
W toku dalszej dyskusji omawiano sprawy związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy.
 
            Na tym posiedzenie zakończono.
 
 
 
 
Protokółowała:                                             Przewodniczyła
                                                                 Barbara Łukowska
Dorota Kraska-inspektor                               Przewodnicząca Komisji

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (29 marca 2005)
Opublikował: Dorota Kraska (31 maja 2005, 13:36:13)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:06:36)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1400