PROTOKÓŁ NR 2/05 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR  2/05
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu  17 lutego 2005 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Barbara Łukowska  – Przewodnicząca  Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
- Marek Schmidt – Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z działalności sportowej za rok 2004.
2. Zaopiniowanie planu pracy Rady Gminy na rok 2005.
3. Plan pracy Komisji na rok 2005.
4. Zaopiniowanie załączonych projektów uchwał.
5. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
6. Sprawy różne.
 
ad.1. Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności sportowej w roku 2004.

Komisja po przeanalizowaniu w/w informacji Wójta Gminy oraz ludowych klubów sportowych z terenu Gminy przyjęła je do wiadomości.
 
ad.2. Komisja zapoznała się z projektem planu pracy Rady Gminy na rok 2005, nie wnosząc do niego uwag.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w plan pracy.
 
ad.3. Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt planu pracy Komisji na rok 2005.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do w/w projektu planu pracy Komisji.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy na rok 2005, który stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
ad.4.
  Członkowie Komisji zapoznali się z następującymi projektami uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych    w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska:
Józef Hentrich – członek Komisji zwrócił uwagę, że dobrą praktyką byłoby przygotowywanie podobnych regulaminów jeszcze w starym roku, zanim zostanie opracowany projekt budżetu Gminy na rok następny.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że jej zdaniem dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią wynagrodzenia, która ma za zadanie motywować do pracy. Zdaniem radnej znaczny stopień bezrobocia powinien stanowić motywację, w związku z czym ten dodatek nie spełnia swej roli.
Wójt Gminy przedstawił wyjaśnienia dot. zasadności przyznawania dodatku motywacyjnego.
 
W toku dalszej dyskusji omawiano kwestie zasadności zapisu § 11 w/w projektu uchwały, który określa, że dodatki do wynagrodzeń rosną o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych gminy Dąbrowa Chełmińska określonych przez Radę Gminy  w uchwałach budżetowych.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie postanowiła zaproponować wykreślenie §11 projektu uchwały i usankcjonowanie tego zapisu w porozumieniu wewnętrznym.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
b)
 w sprawie zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Marek Schmidt Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Dąbrowie Chełmińskiej przedstawił obecnym propozycje Związku Zawodowego.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
c)  w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy oraz Prezes Zarządu Oddziału ZNP celem wprowadzenia omówili w/w projekt uchwały.
Wójt Gminy przedstawił  propozycję dopisania ust. 4 do paragrafu 1 projektu regulaminu o następującej treści:
„O zaistniałej zmianie  liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek – organ prowadzący szkołę.           W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały wraz z zaproponowanymi zmianami.
 
d) w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolach i szkołach oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gminie Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały, informując iż dąży do tego, by wszystkie sprzątaczki na terenie Gminy, których warunki pracy są podobne, miały jednakowe wynagrodzenie.
Wójt dodał, że kwoty podwyżek wyniosą średnio około 100 zł.
Wójt zwrócił uwagę, że podwyższenie wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach na terenie gminy w celu zniwelowania wcześniej zamrożonego wynagrodzenia jest krzywdzącym w stosunku do pracowników Urzędu Gminy.
Józef Hentrich – członek Komisji zapytał, czy tegoroczny budżet wytrzymałby podwyżki dla pracowników Urzędu Gminy? Jeżeli nie, to ten temat należy poruszyć w roku przyszłym.
Wójt Gminy na pytanie Przewodniczącej Komisji odpowiedział, że wynagrodzenia pracowników gospodarczych oraz sprzątaczki, pracujących w Urzędzie Gminy podlega przepisom innego rozporządzenia.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił się o przedstawienie szczegółowych informacji dot. form pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi.
Beniamin Brzyski – Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poinformował o większej liczbie wniosków o skierowanie na przymusowe leczenie alkoholików.
Dodał, że problem alkoholowy narasta.
Jan Palmowski – członek Komisji poprosił o uzasadnienie działalności terapeuty oraz psychologa szkolnego.
Beniamin Brzyski – Pełnomocnik poinformował, że punkt konsultacyjno – poradniany działa trzy godziny tygodniowo oraz trzy godziny w  godzinach popołudniowych w każdy ostatni piątek miesiąca. Psycholog pracuje nie tylko na miejscu. Wyjeżdża z policją oraz pracownikami GOPS do środowiska. Psycholog otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie 300 – 400 zł. Stawka wynagrodzenia nie została podwyższona już od kilku lat. Ta sama sytuacja dotyczy pedagoga szkolnego, który odwiedza wszystkie szkoły na terenie Gminy.
Działalność punktu konsultacyjno – poradnianego oraz pedagoga szkolnego jest     w pełni uzasadniona.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy niewielkie środki finansowe przewidziane na organizowanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych nie oznaczają, że tej kontroli jest zbyt mało?
Przewodnicząca postawiła wniosek o zwiększenie liczby kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
f) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
W trakcie dyskusji omawiano kwestie długości kadencji Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie zaproponowała, by kadencja Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej trwała cztery lata.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały uwzględniając propozycję 4-letniej kadencji Rady Społecznej.
 
g) W sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Józef Hentrich – członek Komisji zwrócił uwagę, że Rada Gminy przyjęła 5% wskaźnik wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy. Radny zwrócił uwagę, że Wójt jest również pracownikiem Urzędu. Radny postawił wniosek o zwiększenie wynagrodzenia Wójta Gminy o 5%.
Bartosz Giłka - członek Komisji zwrócił uwagę na panującą biedę, w porównaniu z czym
wynagrodzenie Wójta Gminy jest bardzo wysokie. Radny poinformował
że zamierza wstrzymać się od głosu w tej sprawie.
Sekretarz Gminy dodała, że Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska otrzymuje jedno      z najniższych wynagrodzeń w stosunku do innych wójtów. Dodała, że od 2004 roku wójtom nie przysługują trzynaste pensje oraz nagrody.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę na stres, z jakim związana jest praca Wójta Gminy oraz możliwość utraty stanowiska pracy.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji przy czterech głosach „za” i jednym wstrzymującym postanowiła zaproponować podwyższenie wynagrodzenia Wójta Gminy o 5% w stosunku do kwoty 6.400 zł
 
h) w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju Miejscowości Bolumin na lata 2004 - 2014”:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
i) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
ad.5. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółów z poprzednich posiedzeń  Komisji. Komisje jednogłośnie przyjęły w/w protokóły.
 
ad.6. W punkcie „sprawy różne” głos zabrali:
a) Wójt Gminy przedstawił pismo Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy dot. remontów dróg powiatowych na terenie Gminy, w którym proponuje pokrycie 80% kosztów modernizacji drogi powiatowej Dąbrowa Chełmińska – Bolumin, podczas, gdy Gmina miałaby pokryć 20% tych kosztów. Wójt przedstawił również swe pismo skierowane do Rady Gminy  z propozycją, by całość środków przypadających po stronie Gminy zabezpieczyć w budżecie roku 2006.
Wójt Gminy przedstawił również drugą propozycję, w której zasugeruje, by Starostwo Powiatowe z własnych środków zrealizowało remont drogi Dąbrowa Chełmińska – Bolumin, natomiast ze środków budżetu Gminy zostanie wykona naprawa drogi powiatowej w Wałdowie Król.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała propozycję Wójta Gminy dot. realizacji inwestycji naprawy drogi Dąbrowa Chełmińska – Bolumin ze środków Starostwa Powiatowego, natomiast ze środków budżetu gminy zostałyby pokryte koszty remontu drogi powiatowej w Wałdowie Król.
W przypadku nie wyrażenia zgody na w/w propozycję Komisja postanowiła zaproponować rozwiązanie zawarte w piśmie Wójta Gminy.
 
b) Jan Palmowski – członek Komisji poinformował, iż spotkał się z głosami, że w innych gminach ogłasza się przetargi na zakup betonu na potrzeby rolników budujących płyty gnojowe.  Radny zwrócił się z prośbą o ułatwienie rolnikom z terenu Gminy realizowanie tych inwestycji w postaci kupna i dowozu betonu. Radny zapytał, czy Gmina mogłaby ogłosić taki przetarg?
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Urząd Gminy może służyć pomocą, jednak takiego przetargu ogłosić nie może.
Wójt Gminy dodał, że nie widzi możliwości załatwienia tej sprawy w formie przetargu. Jeżeli rolnicy będą chcieli skorzystać z pomocy urzędników, to mogą na nią liczyć. Dodał, że może prowadzić rozmowy z firmami zajmującymi się produkcją    i dostarczaniem betonu, ale musi wiedzieć, jakie jest zapotrzebowanie oraz jaki to ma być zastosowany beton.
Radny Jan Palmowski zwrócił się z prośbą by pracownik ODR przekazywała powyższe informacje rolnikom.
 
 
 
                 Na tym posiedzenie zakończono.
 
 
 
 
 
Protokółowała:                                        Przewodniczyła:
Dorota Kraska-inspektor                          Barbara Łukowska
                                                            Przewodnicząca Komisji
               

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (17 lutego 2005)
Opublikował: Dorota Kraska (31 maja 2005, 13:31:57)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:06:55)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1235