PROTOKÓŁ NR 18/12 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  18/12
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 6 marca 2012 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-          członkowie Komisji wg listy obecności,
-          mgr inż. Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-          mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-          mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
-          Danuta Ciesińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
-          Beniamin Brzyski – Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Radny nieobecny:
Błażej Stankiewicz.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na XVI Sesję Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XVI Sesją Rady Gminy:

a)        Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 
b)        Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy i po przeprowadzonej dyskusji  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na koszty zakupu oleju opałowego i kwestie ogrzewania szkół.
 
c)     Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2024.
 
d)   Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2024.
 
e)     W dyskusji na temat sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2011 głos zabrali:
Danuta Ciesińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła informacje na temat działalności Komisji oraz na temat liczby osób skierowanych na leczenie odwykowe. Przedstawiła również informacje na temat działalności psychologa zarówno w punkcie konsultacyjnym, jak i w szkołach. Przewodnicząca przedstawiła informacje o stosowanych formach dofinansowania działalności profilaktycznej. Wskazała na problemy lokalowe. Na pytanie Przewodniczącej Komisji wyjaśniła, że żaden z dyrektorów szkół nie zgłosił zapotrzebowania na etat psychologa. Dodała, że w szkołach na terenie Gminy nie słyszy się o zagrożeniach narkomanii, ale ta profilaktyka musi się rozwijać.
Szymon Dunal – członek Komisji zapytał, czy są jakieś skutki leczenia alkoholowego?
Danuta Ciesińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poinformowała, że uzależnieni chętnie korzystają z pomocy psychologa, więc te skutki może małe, ale są. Komisja wspiera również grupę samopomocową AA, która działa w Ostromecku.
Wójt Gminy wskazał na kwestie udziału dzieci w koloniach letnich. Zwrócił uwagę, że występuje ogromna dysproporcja w kwestii liczby uczestników w poszczególnych szkołach.
Danuta Ciesińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poinformowała, że szkoły składają wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych. Szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej i Czarżu organizują półkolonie częściowo stacjonarnie, natomiast szkoła w Ostromecku realizuje to w sposób wyjazdowy - organizując pojedyncze wycieczki.
Wójt Gminy zapytał, czy w tych wycieczkach dzieci uczestniczą po kilka razy?
Danuta Ciesińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poinformowała, że w przedmiotowych wycieczkach uczestniczą całe klasy, ale nie wszyscy uczniowie wyrażają chęć wyjazdów.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że sama wycieczka nie ma charakteru warsztatowego, ale ma ona znaczny wpływ kulturalny na jej uczestników.
Danuta Ciesińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjaśniła, że są wymogi by zajęcia profilaktyczne organizować w formie warsztatowej.
Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że chodzi o to, by objąć tą profilaktyką jak największą liczbę dzieci. Gdy te formy zostaną ograniczone tylko do dzieci z rodzin patologicznych, wówczas wprowadzi się podziały. Zwróciła uwagę, że dzieci z rodzin zagrożonych muszą mieć inne wzorce.
Danuta Ciesińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazała na wymogi, które profilują, by dzieci z rodzin zagrożonych wysłać na typowe kolonie profilaktyczne. Komisja próbowała to organizować, ale wiąże się to z ogromnymi kosztami, a zdarzały się sytuacje, gdzie uczestnicy w ostatniej chwili rezygnowali, a zapłacić trzeba było. Wskazała na dylemat, czy wysłać za kwotę 6000 zł dziesięcioro dzieci, czy przeznaczyć te pieniądze na organizację zajęć profilaktycznych dla znacznie większej grupy.
Sekretarz Gminy zastanawiała się, że byłoby to dobrym rozwiązaniem, gdyby grupka dzieci z rodzin dysfunkcyjnych pojechała na kolonie.
Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że te kolonie są organizowane wyłącznie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i w związku z tym korzystający nie zmienią środowiska.
Danuta Ciesińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła informacje na temat przyznanych środków na organizację warsztatów zimowych i letnich w roku bieżącym.
Wójt Gminy poinformował, iż nie zgadza się z przedstawioną formą finansowania. Jest błędem organizowanie wycieczek klasowych. To powinno odbywać się za dopłatą.
Danuta Ciesińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjaśniła, że organizowane wycieczki mają również wkład własny. Wskazała na ogromne zaangażowanie nauczycieli organizujących omawiane formy wypoczynku.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
f)    W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu oraz sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska głos zabrali:
Aleksandra Kirchner – Banach – inspektor ds. ochrony środowiska celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały oraz udzieliła wyjaśnień dotyczących poszczególnych zapisów przedmiotowego projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/projekt uchwały.
 
g)    W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011-2032” głos zabrali:
Aleksandra Kirchner – Banach – inspektor ds. ochrony środowiska celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały oraz przedstawiła szczegółowe informacje na temat zasadności wykonania w/w opracowania oraz na temat otrzymanych opinii. Zwróciła uwagę, że przyjęcie w/w programu jest niezbędne do uruchomienia dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, by sprawdzić wszystkie wymienione w opracowaniu nieruchomości przed podjęciem uchwały.
Wójt Gminy wyjaśnił, że  jeżeli ktoś nie miał nigdy azbestu, nie będzie go to dotyczyło. Dodał, że projekt można uzupełnić.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. Z uwagą, by ponownie przeanalizować wykaz nieruchomości w których znajdują się wyroby zawierające azbest.
 
h)    W dyskusji nad wnioskiem w sprawie zmiany planu miejscowego na obszarze działek nr 64/4, 64/6, 64/8, 64/9, 64/10, 64/11, 64/12, 64/13 i 64/14 w Dąbrowie Chełmińskiej głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę oraz przedstawił informacje na temat wyników dyskusji z zainteresowanymi mieszkańcami. Dodał, że ogólny odgłos zainteresowanych mieszkańców jest negatywny. Nie kwestionują samej rozbudowy zakładu, ale nie widzą możliwości zmian w planie.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że właścicielka przedmiotowych działek przy ich nabywaniu posiadała wiedzę co do ich przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego i w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie propozycję, by nie opracowywać nowego planu dla w/w działek.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła w/w propozycję Przewodniczącej Komisji.
 
i)     W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wystąpienia z Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały oraz przypomniał decyzje, które zapadły na poprzednich Sesjach Rady Gminy.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
j)     Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2013 roku.
 
k)   W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia samorządowego „Salutaris” głos zabrali:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały informując, że w każdej chwili można wystąpić z w/w stowarzyszenia, przy zachowaniu odpowiednich terminów.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
l)     W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zgody na dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały, dodając, że członkowie Komisji jednogłośnie zaproponowali zbycie w/w nieruchomości.
Teresa Łabaj – inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego przedstawiła szczegółowe wyjaśnienia w sprawie.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem propozycji wydzierżawienia w/w nieruchomości głosowało dwóch radnych.

Przewodnicząca Komisji w związku z powyższym poddała pod głosowanie propozycję zbycia w/w nieruchomości.
 
Za przyjęciem w/w wniosku głosowało dwóch radnych.
 
m)   W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Teresa Łabaj – inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego przedstawiła szczegółowe wyjaśnienia w sprawie.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
n)    W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Teresa Łabaj – inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego przedstawiła szczegółowe wyjaśnienia w sprawie.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
o)   W dyskusji nad projektami uchwał (pięć projektów uchwał) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Teresa Łabaj – inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego przedstawiła szczegółowe wyjaśnienia w sprawie.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w pięć projektów uchwał.

p)   Komisja po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta Gminy oraz Teresy Łabaj oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała dwa projekty uchwał w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
 
q)   W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wałdowo Królewskie 1” gm. Dąbrowa Chełmińska głos zabrali:
Teresa Łabaj – inspektor do spraw zagospodarowania przestrzennego celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały oraz przedstawiła szczegółowe wyjaśnienia w sprawie.
 
Komisja przy trzech głosach „za” i jednym wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
r)     Komisja po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu usługowego (sklepu) na działce nr 172/14 obręb Bolumin.
 
s)    W dyskusji nad wnioskiem mieszkańców Sołectwa Nowy Dwór dotyczącego poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze wojewódzkiej nr 551 głos zabrali:
Wójt Gminy wyjaśnił, że zgodnie z właściwością sprawę powinien rozpatrywać Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Przewodnicząca Komisji wskazała, że rola Rady Gminy jest ograniczona do przekazania wniosku zgodnie z właściwością.
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku mieszkańców – jednogłośnie.
 
t)     W dyskusji na temat powołania spółki bądź przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego omawiano kwestie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż chciałaby, aby uregulować sprawę dostarczania wody sąsiednim gminom. Zaproponowała, by ewentualnie w ramach rekompensaty za otrzymywaną wodę w cenach takich jak dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska, mogłyby przekazać np. jakiś sprzęt niezbędny do realizacji gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej.

 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołów z poprzednich posiedzeń. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokoły.
 
ad.4. W punkcie „sprawy różne” omawiano następujące kwestie:
 
a)      Przewodnicząca Komisji przypomniała, że Komisja w planie pracy przyjęła między innymi temat: „Przygotowanie planu powołania młodzieżowej rady gminy”. Zaproponowała powołanie zespołu, który zajmie się tymi działaniami.

b)      Dawid Pałczyński – członek Komisji postawił wniosek, by posiedzenia Komisji rozpoczynały się o godzinie 14:00.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji postanowiła, że posiedzenia Komisji będą się rozpoczynały o godzinie 13:30.
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - inspektor (6 marca 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (20 kwietnia 2012, 10:28:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 633