PROTOKÓŁ NR 17/12 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR 17/12
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 16 stycznia 2012 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-          członkowie Komisji wg listy obecności,
-          Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-          Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-          Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
-          Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS.
 
Nieobecni członkowie Komisji:
- Radny Dawid Pałczyński;
- Radny Błażej Stankiewicz.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na XV Sesję Rady Gminy.
2.      Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2012.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.      Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XV Sesją Rady Gminy:

a) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin głos zabrali:
Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały oraz przedstawiła informacje na temat przewidzianej realizacji zadania pomocy rodzinie.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, iż  jest to obarczanie gmin kolejnym działaniem, na którego realizację nie przekazuje się pieniędzy, ale jeżeli ta uchwała nie zostanie podjęta, Gmina i tak będzie musiała realizować przedmiotowe zadanie, ponieważ jest obligatoryjne.
Sekretarz Gminy poinformowała, że jedna z gmin zaskarżyła omawiany przepis do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ jego realizacja pociąga za sobą ogromne koszty.
Szymon Dunal – członek Komisji stwierdził, iż  nie ma zdania na ten temat.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja przy dwóch głosach „za” i jednym wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
b) W dyskusji na temat sytuacji lokalowej GOPS głos zabrali:
Danuta Tomaszewska - Kierownik GOPS przedstawiła informacje na temat sytuacji lokalowej Ośrodka oraz  wyraziła życzenie, iż chciałaby, aby Ośrodek funkcjonował w pomieszczeniach murowanych. Wskazała palącą potrzebę utworzenia archiwum zakładowego.
 
Komisja w trakcie dyskusji rozważała możliwości poprawy warunków GOPS.
W wyniku dyskusji zaproponowano rozważenie możliwości adaptacji pomieszczeń dawnej szkoły w Czemlewie na potrzeby GOPS.
 
c)  Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
 
d) Komisja po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały uchylającej uchwałę nr XIV/105/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
 
e) Komisja po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
f) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego we wsi Gzin nr 53 głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy nie należałoby się zastanowić nad poprawą warunków lokalowych innych rodzin i podzielić działkę?
Przedstawiła sytuację rodziny z Janowa, w której jest bardzo chore dziecko. Wówczas, gdy rozpatrywano wniosek w/w rodziny o przydział mieszkania nie wyobrażała sobie, że jest aż tak ciężko.
Wójt Gminy przedstawił sytuację rodzin, które wnioskują o przydział mieszkania.
Józef Hentrich – członek Komisji zwrócił się do Przewodniczącej Komisji, by wystąpiła na Sesji o odroczenie sprzedaży.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła w/w wniosek.
 
g) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 40 w Dąbrowie Chełmińskiej głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, by na razie wstrzymać się ze sprzedażą w/w lokalu mieszkalnego.
Józef Hentrich – członek Komisji poinformował, iż jest zwolennikiem przeznaczenia do sprzedaży przedmiotowego mieszkania.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, że w pierwszej kolejności powinna podjąć jakieś decyzje Komisja Mieszkaniowa.
Wójt Gminy poinformował, że o przydział mieszkania złożono do Gminy 54 wnioski.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie propozycję odłożenia w/w punktu do następnej Sesji Rady Gminy.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w propozycję.
 
h) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej głos zabrali:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
i) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołów z poprzednich posiedzeń. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokoły.
 
ad.3. Komisja opracowała plan pracy na rok 2012, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.4. W punkcie „sprawy różne” omawiano następujące kwestie:
Komisja po przeprowadzonej dyskusji ze względu na brak możliwości finansowych negatywnie zaopiniowała wniosek Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy o dofinansowanie w kwocie 5000 zł zakupu samochodu osobowego na potrzeby PSP.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - inspektor (16 stycznia 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (9 marca 2012, 10:49:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 629