PROTOKÓŁ NR 15/11 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR 15/11
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 29 grudnia 2011 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-          członkowie Komisji wg listy obecności,
-          mgr inż. Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-          mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-          mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na XIV Sesję Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XIV Sesją Rady Gminy:

a)     Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację Wójta Gminy na temat realizacji Strategii rozwoju Gminy w roku 2011.
 
b)      Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z prac Rady Gminy w roku 2011.
 
c)      Komisja opracowała sprawozdanie ze swych prac w roku 2011 oraz pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z prac pozostałych Komisji rady Gminy za rok 2011.
 
d)     W dyskusji nad projektem planu prac Rady Gminy na rok 2012 głos zabrali:
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż jest to tylko zarys ramowy, bo życie przynosi różne tematy.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż chciałaby w przyszłym roku rozpocząć prace zmierzające w kierunku powołania gminnej rady młodzieżowej.
Dawid Pałczyński oraz Błażej Stankiewicz – członkowie Komisji poparli w/w propozycję.
Józef Hentrich – członek Komisji poinformował, iż  nie ma zdania na ten temat.
Przewodnicząca Komisji dodała, iż chciałaby, aby w porozumieniu z Dyrektorem GOKiS w dalszym ciągu kontynuowano organizowanie forów kultury.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w plan pracy Rady Gminy na rok 2012.
 
e)      Komisja zapoznała się ze skargą na działania Wójta Gminy i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska zbadania skargi Pani Sylwii Barwińskiej na działalność Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
f)       W dyskusji na temat Funduszu Poręczeń Kredytowych głos zabrali:
Wójt Gminy przekazał pisemne informacje Prezesa Zarządu Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o. o. na temat udzielonych poręczeń dla przedsiębiorców z terenu gminy.
Radna Danuta Węgierska przypomniała, że Rada Gminy na poprzedniej Sesji negatywnie zaopiniowała propozycję udzielenia dotacji dla w/w Funduszu.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że uchwała o przystąpieniu do przedmiotowego funduszu nadal obowiązuje.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że 5000 zł nie jest wielką kwotą, a przedstawiciel Funduszu na ostatniej Sesji Rady Gminy mówił, że nawet najniższa suma będzie go cieszyła.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy zaproponował podjąć dyskusję na najbliższej (dzisiejszej) Sesji i podjąć stosowną uchwałę na kolejnej Sesji Rady Gminy.
 
g)      W dyskusji nad projektem budżetu gminy na rok 2012 oraz autopoprawkami do projektu budżetu głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił projekt budżetu oraz przedstawił autopoprawki.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zwrócił uwagę, że zawodniczy powinni otrzymać od Gminy logo Gminy. Dodał, iż  warto by promować Gminę na różnych zawodach.
Sekretarz Gminy w odpowiedzi poinformowała, iż nikt nie występował o takie logo.
Wójt Gminy wyjaśnił, że  nie ma zapisu mówiącego o tym, że Gmina zapewnia zawodnikom logo.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że najlepiej, by plakietki z  logo Gminy były przyszywane, czy przypinane.
Wójt Gminy poinformował, iż zobowiąże Inspektor do spraw promocji, by zajęła się sprawą. Dodał, iż postara się, żeby to było dostępne.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że w kwestii dofinansowania OSP dobrym pomysłem było sformułowanie, które już padło na Sesji, że jeżeli będzie taka konieczność, wówczas środki zostaną zwiększone, tym bardziej, że swą działalność rozpoczyna GOKiS i nie wiadomo do końca jakie będą potrzebne środki na wydatki w/w instytucji. Dodała, że należy zachować rezerwę budżetową i w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie swą propozycję, by zwiększyć dofinansowanie dla OSP w trakcie roku budżetowego, gdy będzie taka potrzeba.
 
Za przyjęciem w/w propozycji głosowało dwóch członków Komisji, przeciw – trzech.
W związku z powyższym wniosek został odrzucony.
 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedstawione przez Wójta Gminy propozycje autopoprawek do projektu budżetu.
 
Za przyjęciem w/w autopoprawek głosowało trzech członków Komisji, przeciw – jeden, wstrzymujących się – jeden.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” nie poruszano żadnych kwestii.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - inspektor (29 grudnia 2011)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (31 stycznia 2012, 13:11:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 587