PROTOKÓŁ NR 14/11 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR 14/11
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 12 grudnia 2011 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-          członkowie Komisji wg listy obecności,
-          mgr inż. Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-          mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-          mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na XIII Sesję Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XIII Sesją Rady Gminy:
a)    Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informacje Wójta Gminy w sprawie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
b)   Wójt Gminy poinformował, że na najbliższą Sesję Rady Gminy został zaproszony przedstawiciel Funduszu Poręczeń Kredytowych, który przedstawi szczegółowe informacje na temat funkcjonowania w/w funduszu.
 
c)    Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu komunalnego:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały oraz wyjaśnił, ze zasady sprzedaży przedmiotowego lokalu są identyczne z zasadami przyjętymi w uchwale dot. zasad sprzedaży mieszkań komunalnych.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
d)   Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcia pasa drogowego:
Kamil Rożko – inspektor szczegółowo omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
    
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
e)    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012:
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że spotyka się z opiniami, iż nie są brane pod uwagę sugestie szkół w kwestii wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na profilaktykę.
Beniamin Brzyski – Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjaśnił, że kwoty, o których przyznanie piszą szkoły są zwykle zbyt wysokie. Plan wydatków jest ujęty w projekcie budżetu. Podział środków odbywa się za zgodą szkół i w porozumieniu z nimi. Najwięcej środków przeznaczanych jest na oświatę. Wskazał na koszty organizowanych form wypoczynku dla dzieci oraz koszty zatrudnienia psychologa szkolnego z przedmiotowych funduszy.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że profilaktyka musi być skierowana głównie do dzieci.
Beniamin Brzyski – Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodził się z powyższą wypowiedzią, dodając, że kwestie, w jaki sposób szkoły napiszą projekty i jak wykorzystają przyznane środki, to jest sprawa jednostki.
Poinformował, że przybyło bardzo dużo wniosków o skierowanie na leczenie. Komisja rozmawia z każdą osobą, co generuje dodatkowe koszty. Przedstawił informacje o działaniach niezbędnych w sprawach wniosków dotyczących uzależnień. Przybyło interwencji i wizyt policji.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
f)    Komisja dokonała analizy realizacji inwestycji budowy kanalizacji ściekowej.
Wójt Gminy przedstawił szczegółowe informacje na ten temat.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informacje na temat realizacji budowy kanalizacji ściekowej.
 
g)   Komisja po przeprowadzonej dyskusji opowiedziała się za ustaleniem, że Województwo Kujawsko – Pomorskie jest strefą wolną od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie (GMO).

h)   Komisja po zapoznaniu się z informacjami Przewodniczącego Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
i)     Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się, by poszukać możliwości nieprzekazywania środków za przedszkola niepubliczne.
 
j)     W dyskusji na temat powołania spółki bądź przedsiębiorstwa wodno - kanalizacyjnego głos zabrali:
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż umieścił przedmiotowy punkt w porządku obrad Sesji Rady Gminy po to, by przypominać radnym, o konieczności krystalizowania swych decyzji w tej sprawie. Dodał, że nie oczekuje w tej sprawie dyskusji, ale w pierwszym kwartale 2012 r. trzeba będzie podjąć wiążące decyzję, ponieważ  trzeba wykonać pewne kroki przygotowawcze.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołów z poprzednich posiedzeń. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokoły.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie:
 
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na jej zdaniem źle wykonaną wylewkę asfaltową na ul. Bydgoskiej w Ostromecku. Prosi o wzięcie tego faktu pod uwagę przy dokonywaniu odbioru robót.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (12 grudnia 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (3 stycznia 2012, 10:56:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 635