PROTOKÓŁ NR 13/11 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


 
P R O T O K Ó Ł   NR 13/11
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 24 listopada 2011 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-          członkowie Komisji wg listy obecności,
-          mgr inż. Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-          mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-          mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Temat posiedzenia:
Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2012 wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024.
 
W dyskusji nad projektem budżetu na rok 2012 głos zabrali:
Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że w budżecie na 2012 rok w dochodach ze sprzedaży mienia planuje się sprzedaż dużej ilości działek, ale jeżeli będzie taka sama sytuacja jak w tym roku, że sprzedano tylko 2 działki na 8 planowanych, wówczas trzeba będzie albo radykalnie podnosić dochody albo obcinać wydatki. Wszystkie wnioski szkół  do przyszłorocznego budżetu o dotacje na remonty, wymianę okien, elewacje, docieplenia itp. zostały rozpatrzone negatywnie. Prosimy żeby w pierwszej kolejności zabezpieczać wszystkie opłaty stałe. Żeby zabezpieczać środki na olej i energię. Nie podejrzewa się tutaj o niegospodarność, zakupy dokonane w pierwszej połowie roku były niezbędne.
Wójt Gminy dodał, że w 2012 roku będzie w piśmie wyraźnie określona kwota na zakup oleju opałowego. Nie będzie również sytuacji, że w jednej szkole zostają pieniądze na płacach a w innej brakuje i pisze się do budżetu, środki będą przenoszone między szkołami. Poinformował, że w lutym spotyka się z dyrektorami i oni zadecydują, które inwestycje są niezbędne i które będą wykonane.
Awaryjne zasilanie, czy remont stacji uzdatniania wody, nie jest to przesądzone, ale raczej będziemy się skłaniać w kierunku modernizacji. Wójt dodał, że nic jeszcze nie jest przesądzone. Zwrócił uwagę, że już musimy znaleźć 30 000 z powodu obniżenia proponowanej stawki żyta i środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni.
 
Komisja dyskutowała na temat środków dla GOKiS.
 
Komisja w wyniku dyskusji wypracowała następujące stanowisko:
planowane dochody wynoszą 23 654 026 zł. W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 26 654 026 zł. Deficyt budżetowy wyniesie 3 000 000 zł i zostanie pokryty kredytem w kwocie 1 781 000 zł i pożyczką z WFOŚ i GW w wysokości 1 219 000 zł. Planowany deficyt wynosi 12,68 % dochodów.
Zaplanowane środki na bieżące utrzymanie szkół, przedszkoli, pomoc społeczną, kulturę fizyczną i instytucje kultury powinny zapewnić realizację zadań gminy w tym zakresie.
W budżecie zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w roku 2011.
Planowane wydatki gminy na oświatę i wychowanie w 2012 roku wynoszą 10 042 858 zł, co stanowi 37,68 % wydatków ogółem. W budżecie zaplanowano także kwotę 117 878 zł na edukacyjną opiekę wychowawczą, co stanowi 0,44% wydatków ogółem. Subwencja oświatowa dla gminy na rok 2012 wynosi 6 999 419 zł i jest wyższa o 446 112 zł niż w roku 2011.
Planowane wydatki w dziale ochrona zdrowia wynoszą 92 200 zł, co stanowi 0,35% wydatków ogółem.
W budżecie gminy zaplanowano środki na pomoc społeczną w wysokości 3 709 723 zł, co stanowi 13,92% wydatków ogółem. Zaplanowano także wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2 522 zł (0,1%wydatków) na dotację dla Gminy Solec Kujawski na realizację projektu "Przedszkolaki z naszej paki".
Dotacja Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej nie pokrywa wszystkich wydatków gminy w tym zakresie.
Planowane wydatki gminy na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wynoszą 768784 zł, co stanowi 2,88% budżetu. Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 385 383 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publiczno -Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej w wysokości 287 644 zł, a także na pozostałą działalność w wysokości 95 757 zł.
W budżecie zaplanowano wydatki na kulturę fizyczną w wysokości 417 320 zł, co stanowi 1,56% wydatków ogółem.
Komisja zauważa, że w dochodach ujęto pozyskanie środków unijnych (PROW), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotę 24 450 zł oraz na kulturę fizyczną i sport 174 267 zł.
Członkowie komisji wizytowali w 2011 roku szkoły, przedszkola, świetlice wiejskie, biblioteki i ośrodki zdrowia funkcjonujące na terenie gminy. Dostrzegają konieczność uwzględnienia w budżecie uwag dyrektorów szkół, opiekunów świetlic, dyrektora ośrodka zdrowia i pani kierownik biblioteki. Dyrektorzy szkół zwracali uwagę na trudności w zaplanowaniu bieżących wydatków na 2012 rok zwiększonych 0 2%, gdyż na 2012 rok planowane są większe podwyżki cen paliwa służącego do ogrzewania budynków oraz wyższe ceny prądu. Ponadto komisja dostrzega konieczność zaplanowania większych środków na remonty bieżące we wszystkich szkołach i niektórych świetlicach. Komisja zwraca także uwagę na fatalne warunki w pomieszczeniach zajętych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i uważa, że należy je jak najszybciej poprawić.
Komisja sugeruje także, aby zwiększyć starania o pozyskiwanie środków unijnych na działania w zakresie oświaty, kultury, sportu,  zdrowia i pomocy społecznej.
Komisja proponuje, aby w razie pojawienia się dodatkowych środków finansowych przeznaczyć je na następujące cele:
- edukacji (remonty budynków i wydatki bieżące),
- pomocy społecznej (poprawy warunków lokalowych GOPS-u),
- kultury (remonty świetlic),
-sportu (przebudowa boiska).
W związku z powyższym Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych opiniuje przedłożony projekt budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2012 rok pozytywnie pod warunkiem realizacji w/w uwag.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (24 listopada 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (15 grudnia 2011, 16:19:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1429