PROTOKÓŁ NR 12/11 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


 
P R O T O K Ó Ł   NR 12/11
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 21 listopada 2011 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-          członkowie Komisji wg listy obecności,
-          mgr inż. Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-          mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-          mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na XII Sesję Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XII Sesją Rady:
 
a)    Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1601C Dąbrowa Chełmińska – Kokocko i drogi gminnej nr 050501C Nowy Dwór – Gzin w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
 
b)   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Mariański”:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż jest przeciwna pozytywnemu zaopiniowaniu w/w planu ochrony ze względu na zbyt wąski pas ochronny rezerwatu.
Teresa Łabaj – inspektor udzieliła szczegółowych wyjaśnień  w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie propozycję pozytywnego zaopiniowania dotyczącej planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Mariański”.
 
Za przyjęciem w/w propozycji głosowało trzech członków Komisji, przeciw – jeden.
Za negatywnym zaopiniowaniem w/w planu ochrony rezerwatu głosował jeden członek Komisji.
Komisja w związku z powyższym pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
c)    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wielka Kępa”
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż strefa ochronna jest tutaj rozszerzona i wygląda to zupełnie inaczej. Dodała, że omawiane tereny zostały różnie potraktowane.
Wójt Gminy wyjaśnił, że teren rezerwaty Wielka Kępa to teren zalewowy.
Przewodnicząca Komisji dodała, że jest to nie tylko zalewowy ale i lęgowy. Dodała, że w przypadku, gdy teren jest mniej atrakcyjny stosuje się szerszą strefę ochronną.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
d)   W dyskusji nad temat wniosku w sprawie zmiany  przeznaczenia nieruchomości głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę. Wyjaśnił, że wnioskująca zakupiła swoje nieruchomości już po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego, więc znała stan faktyczny.
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował, by przeprowadzić rozmowy z mieszkańcami przyległych posesji, a dopiero po przeprowadzeniu w/w rozmów zająć stanowisko.
Dawid Pałczyński – członek Komisji zaproponował, by sołtys przy okazji porozmawiał z mieszkańcami.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, by na chwilę obecną negatywnie zaopiniować w/w wniosek, ale jeśli będzie w przyszłości pozytywna opinia mieszkańców, wówczas opinia Komisji będzie pozytywna.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła w/w propozycję.

e)    W dyskusji nad wnioskiem w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej dz. Nr 67 w miejscowości Janowo do kategorii dróg publicznych gminnych głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia przedstawił informacje na temat stanu faktycznego oraz o odbytych mediacjach w tej sprawie. Poinformował o kolejnej planowanej mediacji w sprawie poprowadzenia innej drogi do projektowanych działek.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że na tę chwilę Komisja musi negatywnie zaopiniować w/w wniosek, ponieważ nie ma tutaj możliwości rozwiązania. W dalszej części  Komisja będzie czekała na zakończenie rozmów.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła w/w propozycję.
 
f)    W dyskusji na temat przejęcia obiektów Policji głos zabrali:
Wójt Gminy przedstawił wprowadzenie i informacje. Poinformował, że do rozważenia są dwie możliwości: albo uznanie, że Gminy nie interesuje Posterunek, bo zapewnienie bezpieczeństwa leży w obowiązku Państwa lub przejąć obiekty Posterunku i wyznaczyć jedno biuro dla dzielnicowego, które będzie czynne w godzinach od 7:30 do 15:30.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie drugą propozycję Wójta Gminy.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję przejęcia przez Gminę obiektów Posterunku Policji w Dąbrowie Chełmińskiej i wyznaczenie jednego biura dla dzielnicowego.
 
g)   Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
h)   Komisja po przeprowadzonej dyskusji oraz podsumowaniu wizytacji świetlic pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich za pierwsze półrocze 2011 r.
 
i)    Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
j)     Projekt uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały. Wyjaśnił, że wraca się do tematu przydomowych oczyszczali, by zachęcić tych mieszkańców, których nie obejmie kanalizacja do budowy tych przydomowych oczyszczalni. Wyjaśnił, że można składać wnioski za oczyszczalnie wybudowane w 2010 i 2011 r.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że jeżeli ktoś decyduje się na budowę takiej oczyszczalni, to z pewnych względów, żeby nie wywozić  nieczystości. Dodała, że koszt takiej oczyszczalni nie jest aż tak duży, podczas, gdy nie dofinansowuje się mieszkańców, którzy muszą się podłączyć do kanalizacji. Zwróciła uwagę na wiele innych wydatków Gminy dodając, że to dofinansowanie nie będzie miało miejsca we wszystkich miejscowościach, więc dojdzie do podziału.
Wójt Gminy wyjaśnił, że wywołał ten temat dlatego, że gminy stosują tego typu dotacje, niektóre dofinansowują nawet budowę tzw. solarów.  Zwrócił uwagę na koszty utrzymania przydomowych oczyszczalni ścieków. Bakterie są kosztowne i trzeba uważać, jakie środki stosować, bo niektóre zabijają te bakterie.
Przewodnicząca Komisji po zakończeniu dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja przy trzech głosach „za” i jednym przeciwnym pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
k)   Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego:
Dawid Pałczyński – członek Komisji poinformował, iż po zapoznaniu się z opiniami rolników proponuje obniżenie stawki do 45 zł/1q.
Szymon Dunal i Józef Hentrich – członkowie Komisji zaproponowali obniżenie ceny żyta do kwoty 50,oo zł/1q.
Przewodnicząca Komisji poparła w/w propozycję i poddała ją pod głosowanie.
 
Za obniżeniem ceny skupu żyta do kwoty 50,oo zł/1q głosowało trzech członków Komisji, przeciw – jeden.
 
l)     Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.
 
m) Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
Sekretarz Gminy przedstawiła informacje na temat określenia w przepisach prawa działalności leczniczej.
 
n)   Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
Wójt Gminy dodał, że w niektórych przypadkach wzrost w/w stawek podatku jest niższy niż 5%, bo zostałyby przekroczone stawki maksymalne.
 
o)   Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały uchylającej uchwały w sprawie ustalenia wykazu mienia gminnego przekazanego w zarząd Radom Sołeckim.
 
p)   Projekt uchwały w sprawie przekazania mienia GOKiS:
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy udało się rozwiązać wcześniejsze wątpliwości?
Wójt Gminy wyjaśnił, iż nie udało się i nie ma z kim rozmawiać. Sekretarz Gminy prowadziła mediacje, ponieważ na wniosek Przewodniczącego Rady Sołeckiej została przeprowadzona inwentaryzacja.
Sekretarz Gminy poinformowała, że była wczoraj na zebraniu wiejskim w Gzinie, które zobowiązało radnego Kuśmierka, by wystąpił o pozostawienie Sali w Gzinie w zarządzie OSP Gzin.
Wójt Gminy stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przejęcie przez GOKiS całego mienia, ponieważ rozmowy skupiają się tylko na kosztach wynajmu. Dodał, że przejęcie sal w Dąbrowie Chełmińskiej i Czarżu wiąże się z tym że jedna osoba nie będzie w stanie obsłużyć tych dwóch obiektów.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że wszystkie świetlice powinny zostać potraktowane w ten sam sposób. Wszędzie wszystko odbywa się tak, jak należy. Nie można przyjmować, że jednym się wierzy a innym nie i zabiera się ich obiekty do GOKiS. Dlaczego się twierdzi, że są jakieś błędy w niektórych świetlicach?
Wójt Gminy wyjaśnił, że niektóre świetlice nie są w ramach stowarzyszenia.  Dodał, że w Gminie Unisław funkcjonują świetlice, ale one utrzymują się wyłącznie same.
Przewodnicząca Komisji po wyczerpaniu dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały głosowało trzech członków Komisji, przeciw – jeden.
 
q)   Projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod działalność usługową:
Wójt Gminy celem wprowadzenia, że niektóre dzierżawy będą przeprowadzone w trybie bezprzetargowym, a niektóre w przetargowym.  Bez przetargu będą dzierżawione nieruchomości w przypadkach, gdy budynki są prywatne, ale znajdują się na gruntach Gminy. Przedstawił informacje o dotychczasowych stawkach i stawkach wynikających z wyceny rzeczoznawcy.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
r)     Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dzierżawy lokalu usługowego (sklepu) na działce nr 252/3 obręb Dąbrowa Chełmińska.
 
s)     Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dzierżawy lokalu usługowego (sklepu) na działce nr 138/4 obręb Gzin Górny.
 
t)     Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
 
u)   Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy przy trzech głosach „za” i jednym wstrzymującym negatywnie zaopiniowała wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla PSP w Bydgoszczy z uwagi na brak środków budżetowych.
 
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” nie poruszano żadnych kwestii.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (21 listopada 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (15 grudnia 2011, 16:14:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1307