PROTOKÓŁ NR 11/11 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR 11/11
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 10 października 2011 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-          członkowie Komisji wg listy obecności,
-          mgr inż. Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-          mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-          mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na XI Sesję Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XI Sesją Rady:
 
a)      Projekty uchwał: akt utworzenia GOKiS oraz regulamin GOKiS:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały oraz przedstawiła informacje o korektach wprowadzonych do poprzedniego projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji przypomniała sugestie Komisji dotyczące zapisu regulującego powołuje się dyrektora w drodze konkursu, a pozostawia się zapis mówiący o możliwości powołania dyrektora w drodze konkursu.
Wójt Gminy wyjaśnił, że w/w zapis nie został zmieniony, ponieważ dwie pozostałe Komisje Rady Gminy nie wniosły uwag i przyjęły propozycję Wójta.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy Wójt porozumiewał się z Kołami Gospodyń Wiejskich?
Wójt Gminy odpowiedział, iż jeszcze się nie porozumiewał, ponieważ uchwała w sprawie przekazania mienia do GOKiS będzie na kolejnej Sesji.
Szymon Dunal – członek Komisji stwierdził, że KGW będą współpracowały z GOKiS i na pewno nie będzie żadnych problemów.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, iż chodzi o to, żeby wszystkie jednostki były traktowane jednakowo.
Józef Hentrich – członek Komisji poinformował, że żadne z Kół Gospodyń nie kwestionowało tego, że pozostaną sale przy OSP, a pozostałe zostaną przekazane. Jeżeli chodzi o kwestię zarządzania salą w Gzinie, można wypracować jakieś stanowisko. Uważano że działalność OSP Gzin nie jest na tyle szeroka, by pozostawić im salę. Wnioskowałby, aby sala w Gzinie była przy GOKiS.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że ustawodawca umożliwił łączenie instytucji kultury. Jest możliwość połączenia GOKiS i Gminnej Biblioteki.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż Gmina nie da rady tego spowodować połączenia w/w instytucji z początkiem przyszłego roku.
Przewodnicząca Komisji wskazała na problemy związane ze stanowiskami itp. Jeżeli od początku funkcjonowania GOKiS obie jednostki nie zostaną połączone, wówczas powstanie bałagan.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż od stycznia nie jest w stanie połączyć w/w instytucji.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że gdyby samo powołanie nastąpiło w bieżącym roku, a przekazanie majątku w przyszłym roku nie spowodowałoby to bałaganu.
Józef Hentrich – członek Komisji stwierdził, że gdyby Komisje wypowiedziały się, że są za połączeniem obu instytucji, wówczas możnaby podać nieformalną informację, że GOKiS obejmie również biblioteki, by kandydaci na dyrektora o tym wiedzieli, wówczas  można będzie połączyć obie instytucje w trakcie roku.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że takie połączenie przyniesie znacznie mniejsze koszty administracyjne. Dodał, iż będzie starał się jak najszybciej to wdrożyć.
Wójt Gminy poinformował, że można powierzyć komuś obowiązki dyrektora i po połączeniu obu instytucji rozpisać konkurs.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż należy przyjąć statut i powołać GOKiS na ostatniej Sesji tego roku i rozpisać konkurs na dyrektora w roku przyszłym.
Dodała, że w małych gminach łączenie instytucji jest dobrym rozwiązaniem, bo obniża to koszty. Zdaniem radnej wartoby zaprosić Kierownika Biblioteki na najbliższą Sesję.
Józef Hentrich – członek Komisji zwrócił uwagę, że obecny Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej nie spełnia wymogu związanego z wykształceniem, w związku z czym nie będzie mogła startować w konkursie na dyrektora GOKiS, poza tym jest już w wieku emerytalnym.
Wójt Gminy poinformował, że nie rozmawiał z Kierownik Biblioteki, ponieważ nie zna stanowiska Rady Gminy.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała zdjęcie tematu z porządku obrad Sesji i zaczekanie z decyzją.
Wójt Gminy wskazał na kwestie budżetu.
Skarbnik Gminy poinformowała, że do 15.11 musi przekazać budżet do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Trzeba będzie pod jedną pozycją wyliczyć wydatki GOKiS i bibliotek.
Wójt Gminy dodał, że środki muszą znaleźć się w budżecie.
Przewodnicząca Komisji zapytała, jaką nazwę miałaby mieć ta połączona instytucja? W statucie GOKiS musiałyby zostać ujęte biblioteki.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję zdjęcia z porządku obrad najbliższej Sesji Rady Gminy następujących uchwał:
 
Komisja oznajmiła, iż jest zgodna co do połączenia GOKiS i Gminnej Biblioteki Publiczno - Szkolnej.
 
b)      Komisja po przeprowadzonej dyskusji postanowiła zaproponować zdjęcie z porządku obrad najbliższej Sesji Rady Gminy projektu uchwały w sprawie przekazania mienia dla GOKiS w związku z tym, że jest spójny z projektami uchwał dotyczącymi GOKiS.
 
c)      Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy tutaj nie trzeba przygotować jakiegoś regulaminu?
Sekretarz Gminy wyjaśniła, iż nie ma takiej potrzeby. Ustawodawca wyraźnie mówi, co powinien zawierać rejestr oraz co powinien zawierać wniosek.
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował przyjęcie kwoty 100 zł. za wpis do w/w rejestru.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że im większe wprowadzi się ułatwienia, tym większa będzie popularność. Dzięki niewielkiej kwocie łatwiej będzie zapanować nad tą kwestią i więcej osób skorzysta z tej możliwości. Zaproponowała przyjęcie kwoty 1,oo zł. za wpis do w/w rejestru.
Dawid Pałczyński – członek Komisji poinformował, iż analizował temat i zaproponował przyjęcie opłaty za wpis do rejestru w kwocie 50 zł.
Przewodnicząca Komisji wycofała propozycję kwoty 1,00 zł i zaproponowała przyjęcia kwoty 10 zł za wpis, by pokryć koszty papieru i drukarki.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie poszczególnych kwot:
 
Za przyjęciem kwoty 10,00 zł za wpis do rejestru głosowało 2 członków Komisji.
Za przyjęciem kwoty 50,00 zł za wpis do rejestru głosowało 2 członków Komisji.
Za przyjęciem kwoty 100,00 zł za wpis do rejestru głosował 1 członek Komisji.
 
Komisja nie wypracowała stanowiska w sprawie
 
d)     Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały, dodając, że  jeśli do Sesji nie będzie rozporządzenia w sprawie wysokości stawek podatków i opłat, niektóre projekty uchwał będą musiały zostać zdjęte z porządku obrad ze względu na brak podstawy prawnej.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
e)      Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.
 
f)       Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości:
Sekretarz Gminy celem  wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały dodając, że
w § 2 ust. 1 pkt 1 zostanie dopisany podpunkt e  dotyczący zwolnienia z podatku obiektów ośrodków zdrowia.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w propozycję.
 
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że część działek ma kwalifikację rolną i ich właściciele płacą znacznie mniejszy podatek niż inni właściciele działek.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż nie można tego zmienić, ponieważ jest to w gestii Starostwa Powiatowego, dodając, że wysłano do Starostwa pakiet o wyłączenie gruntów. Przedstawił dodatkowe wyjaśnienia.
Przewodnicząca Komisji zastanawiała się, że  może to jest wynikiem nieświadomości.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że już były dość szerokie dyskusje na ten temat.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
g)      Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na kwestie garaży „blaszaków” i drewnianych szopek.
Szymon Dunal – członek Komisji przypomniał, że garaże blaszane były zwolnione z podatku od nieruchomości.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że ludzie stawiają szopki i jest bałagan architektoniczny na ulicach.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż tym zajmuje się Starostwo Powiatowe. Dodał, że garaż wymaga zgłoszenia. Jeżeli garaż nie jest na trwale związany z gruntem, nie podlega opodatkowaniu, ale samowoli budowlanych jest sporo.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż chciałaby, aby te wszystkie szopki i garaże były zgłoszone i opodatkowane.
Wójt Gminy poinformował, iż będą przeprowadzane kontrole w budynkach mieszkalnych.
Przewodnicząca Komisji zastanawiała się, że może wartoby te formularze jakoś uprościć.
Bożena Murach – inspektor Urzędu Gminy przedstawiła wyjaśnienia dot. możliwości opodatkowania szopek i garaży blaszanych.
Można je opodatkować tylko, jeżeli są związane z działalnością gospodarczą, w innych przypadkach nie podlegają opodatkowaniu.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż czytała, że wiata jeśli będzie na wylewce, wówczas podlega opodatkowaniu, natomiast jeżeli jest postawiona na kostce, nie podlega opodatkowaniu.
Wójt Gminy stwierdził, że jeżeli Rada Gminy się zgodzi, że blaszaki na wylewce uznamy za trwale związane z gruntem, wówczas tak będzie to stosowane.
Szymon Dunal – członek Komisji zaproponował, by nie zajmować się kwestiami garaży blaszanych.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt
uchwały.
 
h)      Komisja po przeprowadzonej dyskusji przy czterech głosach „za” i jednym przeciwnym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
 
i)        Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do stacji zlewczej w Nowym Dworze.
 
j)        Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Strażacka i Toruńska w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
k)      Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego.
 
l)        Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.
 
m)    Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały, dodając, że nie będzie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że lampy oświetlenia drogowego włączają się gdy jest jeszcze jasno.
Wójt Gminy wyjaśnił, że steruje nimi czujnik zmierzchowy i będzie starał się to uregulować. Dodał, że na rok 2013 przewiduje zamontowanie systemu radiowego. W trakcie opracowania jest audyt energetyczny i dzięki niebu będzie można wyciągnąć  wnioski.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
n)      Wnioski instytutu archeologii w Toruniu.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę, dodając, że to będzie dotacja do
przyszłorocznego budżetu.
Józef Hentrich – członek Komisji przypomniał, że Instytut  co roku występował o dotacje na realizację wykopalisk w miejscowości Pień. Zaproponował przyznać dotację w kwocie 3 000,oo zł.
Skarbnik Gminy zaproponowała, by Instytut wydał publikację, a Gmina w ramach dofinansowania kupi kilka egzemplarzy. Dodała, iż należy sprawdzić możliwości dofinansowania.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję udzielenia dotacji dla Instytutu Archeologii w Toruniu w kwocie 3 000,oo zł z przeznaczeniem, o ile jest taka możliwość na wydanie publikacji lub w przeciwnym razie na dofinansowanie badań.
 
o)      Sprzeciw do planu zagospodarowania przestrzennego:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę.
Przewodnicząca Komisji zapytała o  inne uwagi do omawianego planu.
Wójt Gminy wyjaśnił, że pozostałe osoby zgłosiły uwagi do wójta, ale może je przedstawić. Uwagi Komitetu Obrony Lasu Mariańskiego dotyczyły głównie ceny nabycia.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się o przedstawienie na najbliższej Sesji Rady Gminy pozostałych uwag zgłoszonych do omawianego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
p)      Plan ochrony rezerwatu „Las Mariański”:
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że należy zrezygnować z planu zagospodarowania na terenach przyległych do w/w rezerwatu, bo budzi to wiele kontrowersji. Zwróciła uwagę, że odralnia się działki, a potem gdy ludzie stawiają na nich domy, powstają problemy.
Wójt Gminy wyjaśnił, że wniosek o odrolnienie tyczy się gruntów klasy I, II i III,
Przewodnicząca Komisji wskazała, że jeżeli Minister nie wyraził zgody na odrolnienie gruntów i są sprzeciwy społeczne, nie należy uchwalać tego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż zastał taki stan prawny i od Rady Gminy będzie zależało, co z tym dalej będzie się działo.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że jest to wyjątkowy teren i należy znaleźć inne miejsca pod plany zagospodarowania.
Józef Hentrich – członek Komisji wskazał, iż  tam, gdzie można i prawo pozwala należy wykonać plan, tym bardziej, że są wnioski kilku mieszkańców, natomiast tam, gdzie nie można wyłączyć pozostaną grunty rolne.
 
q)      Dyskusja na temat powołania przedsiębiorstwa bądź spółki wodno – kanalizacyjnej:
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż chciałby, aby ten punkt był omawiany na początku Sesji, ponieważ będą przedstawiciele spółki MWiK, którzy wyjaśnią wszelkie wątpliwości. Dodał, iż chciałby żeby jakiś konsensus przyjąć i ustalić czy Rada Gminy jest za za posiłkowaniem się wodą z Bydgoszczy, czy też nie.
Szymon Dunal – członek Komisji dodał, że woda byłaby pobierana tylko w sytuacji braków.
Wójt Gminy udzielił stosownych wyjaśnień.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że jeśli teraz wydamy pieniądze na przyłączenie do Miasta, to remont stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze odsunie się w czasie. Dodała, że jeżeli Miasto chce Gminie sprzedawać wodę, niech samo wybuduje infrastrukturę.
Wójt Gminy wyjaśnił, że w takiej sytuacji Miasto będzie chciało dzierżawę.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, iż we wcześniejszych opracowaniach spółka MWiK proponowała zupełnie inne kwoty za wodę niż te, które podają obecnie.
Wójt Gminy wskazał na ogromne różnice po przetargowe.
Przewodnicząca Komisji wskazała, że zostaną wydane  znaczne środki finansowe na tylko awaryjne zasilanie, więc lepiej przekazać je na realizację gminnej stacji, dzięki czemu Gmina będzie miała własną wodę i wpływ na jej ceny. Zdaniem radnej lepiej zaczekać dwa lata, niż wydać pieniądze na tymczasowe rozwiązanie.
Józef Hentrich – członek Komisji wskazał, że dla użytkowników, którzy nie mają wody będzie ważniejsza ta woda.
Wójt Gminy wyjaśnił, że Gmina chce wykonać tylko pierwszy etap, a nie całą inwestycję za kwotę 4  000 000 zł, to jest tylko do rozważenia.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż  myśli, że ludzie to w jakiś sposób zrozumieją.
Wójt Gminy wskazał, że opinia Rady Gminy jest bardzo ważna.
Przewodnicząca Komisji zapytała,  czy jest możliwość odcięcia wody dostarczanej Gminie Zławieś Wielka?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że obecnie nie ma takiej możliwości, bo pozbawimy wody mieszkańców górnego Skłudzewa.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała ustalenie gminie Zławieś Wielka maksymalnego terminu odłączenia się od sieci wodociągowej Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie propozycję rezygnacji z awaryjnego zaopatrywania Gminy w wodę z Miasta Bydgoszczy.
 
Za przyjęciem w/w propozycji głosowało dwóch członków Komisji, przeciw – dwóch, wstrzymujących się – jeden.
 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie propozycję awaryjnego zaopatrzenia Gminy w wodę z Bydgoszczy.
 
Za przyjęciem w/w propozycji głosowało dwóch członków Komisji, przeciw – dwóch, wstrzymujących się – jeden.
 
Komisja w związku z powyższym nie zajęła stanowiska w sprawie.
 
r)       Dyskusja na temat powołania przedsiębiorstwa bądź spółki wodno – kanalizacyjnej:
Józef Hentrich – członek Komisji poinformował, iż jest zwolennikiem utworzenia spółki, ale wyłącznie gminnej.
Dawid Pałczyński – członek Komisji poinformował, iż również jest zwolennikiem utworzenia spółki.
Szymon Dunal – członek Komisji poinformował, iż jest zwolennikiem powołania przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjnego.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż  powinno być powołane przedsiębiorstwo, ponieważ już raz były problemy ze spółką.
Wójt Gminy wyjaśnił, że powołanie spółki daje możliwość wzięcia dodatkowego kredytu, natomiast jest przeciwny powoływaniu zakładu, ponieważ będzie bo to tylko powołanie kierownika i zatrudnienia ludzi, a to już w Gminie funkcjonuje. Dodał, że sąsiednie gminy zmierzają w kierunku powoływania spółek.
Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że radnym zależy na tym, aby ceny były jak najniższe i poddała pod głosowanie propozycję powołania spółki wodno – kanalizacyjnej.
 
Za przyjęciem w/w propozycji głosowało dwóch członków Komisji, przeciw – dwóch, wstrzymujących się – jeden.

Przewodnicząca Komisji w związku z powyższym poddała pod głosowanie propozycję powołania przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjnego.
 
Za przyjęciem w/w propozycji głosowało dwóch członków Komisji, przeciw – dwóch, wstrzymujących się – jeden.
 
Komisja w związku z powyższym nie zajęła stanowiska w sprawie.
 
s)       Komisja pozytywnie zaopiniowała informację Wójta Gminy dot. Podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie.
 
a)      Sekretarz Gminy poinformowała, że od trzech lat Gmina prowadzi rejestrację pojazdów, mimo, że jest to zadanie Starostwa Powiatowego. Na 2012 rok jest przewidziane dofinansowanie w kwocie 9000 zł. Inspektor jest zatrudniony w wymiarze 0,6 etatu. Należy zdecydować, czy w dalszym ciągu kontynuować prowadzenie komunikacji w Urzędzie Gminy.
Józef Hentrich – członek Komisji poinformował, iż jest zwolennikiem utrzymywania wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy, ponieważ jest to znaczne udogodnienie dla mieszkańców.
Sekretarz Gminy zwróciła uwagę, że brakuje nam miejsca na zadania realizowane przez Urząd Gminy. W następnym roku powstanie konieczność zatrudnienia co najmniej dwóch osób. Wskazała na ogrom zadań i urzędnicy nie dają rady wykonywać wszystkiego prawidłowo.
Poinformowała, iż nie wyobraża sobie jak dalej funkcjonować, jeśli nie będzie planów rozbudowy.
Dawid Pałczyński – członek Komisji zauważył, że do wydziału komunikacji zawsze jest bardzo wielu interesantów.
Sekretarz Gminy dodała, iż chciałaby, aby zmieniło się nastawienie do pracowników.

b)      Szymon Dunal – członek Komisji zwrócił uwagę na konieczność złagodzenia zjazdu na parking przy ośrodku zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej.
Wójt Gminy poinformował, iż odbędzie w tej sprawie rozmowę z Dyrektorem Gminnej Przychodni SP ZOZ. Będzie zwolnienie z podatku obiektów ośrodków zdrowia, z związku, z czym może Dyrektor znajdzie pieniądze na przebudowanie parkingu.
 
c)    Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na kwestię wysokich krawężników przy ul. Bydgoskiej i Leśnej w Ostromecku. Trzeba będzie przebudować ulicę, a to są dodatkowe koszty.
Wójt Gminy poinformował, że przygotuje informacje na temat przebiegu remontu w/w ulic. Dodał, że ulica będzie wyprofilowana, by wody opadowe spływały do kanalizacji deszczowej.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że przedmiotowa droga jest z obu stron zwężona, co powoduje, że  jest bardzo niebezpieczna.
Wójt Gminy poinformował, że zgłasza i sygnalizuje problemy. Dodał, że odpowiedzialny za stan przedmiotowej drogi jest Zarząd Wojewódzki. Gmina może tylko sygnalizować.
 
d)     Przewodnicząca Komisji wskazała na zasadność wyprofilowania zakrętu ul. Bydgoskiej w Ostromecku przy „schetynówce”, gdzie droga jest zwężona.
Wójt Gminy poinformował, że sprawdzi, czy nie będzie tam wykonane rozszerzenie z kostki granitowej.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (10 października 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (23 listopada 2011, 12:49:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 727