PROTOKÓŁ NR 10/11 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł  NR 10/11
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 5 września 2011 r.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-          członkowie Komisji wg listy obecności,
-          mgr inż. Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-          mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-          mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
-          mgr Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS,
-          Dyrektorzy Zespołów Szkół na terenie Gminy,
-          Kazimierz Porażyński – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na X Sesję Rady Gminy.
2.      Omówienie spraw związanych z subwencją i finansowaniem oświaty w Gminie.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.      Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z X Sesją Rady Gminy:
a)      Informacja dot. wyników egzaminów kompetencyjnych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum:
Dyrektorzy Zespołów Szkół przedstawili stosowne informacje.
Elżbieta Galant – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej dodała, że działania zostały podjęte, ale na efekty trzeba będzie poczekać.
Marlena Łobocka – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu zwróciła uwagę, iż  warto by mówić o indywidualnych ocenach, ponieważ są również bardzo wysokie wyniki.
Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku poinformował, że kadra nauczycielska jest bardzo zadowolona z wyników szkoły podstawowej, które znacznie przewyższają poziom wojewódzki. Dodał, iż martwi jeden wynik rzędu 10 punktów.
Zwrócił uwagę na środowiska i poziomy społeczne.
Dawid Pałczyński – członek Komisji zapytał, jak ta kwestia wygląda na kolejne lata?
Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku wyjaśnił, że obawy są zawsze. Dodał, iż jest taka zasada, że jeśli wynik jest dobry w klasach szóstych, będzie również dobry w gimnazjum. Zwrócił uwagę, że jest też pewna migracja dzieci.
Szymon Dunal – członek Komisji zwrócił uwagę, iż są dzieci zdolne, ale również takie, które mają problemy z nauką.
Elżbieta Galant – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej podkreśliła, że są dzieci zdolne i pracowite, zdolne i leniwe, mniej zdolne i pracowite oraz mniej zdolne, które nic nie robią. Należy zwrócić na to uwagę. Dodała, że ogólna sytuacja w kraju nie motywuje do nauki.
Marlena Łobocka – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu zauważyła, że sprawdziany i egzaminy nie oceniają wszystkiego, w związku, z czym nie należy tylko na tym się opierać.
Przewodnicząca Komisji dodała, że od kilku lat liczona jest edukacyjna wartość dodana.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w informacje.
 
b)      Informacja na temat przygotowania placówek oświatowo - wychowawczych do nowego roku szkolnego:
Marlena Łobocka – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu zwróciła uwagę, że problem w gimnazjum są liczne klasy. Młodsze roczniki są już mniej liczne. Poinformowała, że będzie wnioskować o dotację na pensje dla nauczycieli klas zerowych, ponieważ powstały dwie zerówki, a środki były przewidziane na jedną pensję. Dodała, iż będzie przesuwała środki w budżecie szkoły. Podsumowała, że największy problem stanowią pensje nauczycieli zerówki oraz kwestie kosztów przygotowania sal lekcyjnych dla zerówek.
Elżbieta Galant – Dyrektor Zespołu  Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej poinformowała, że w zerówkach przybyły dwa oddziały, ale za to zmniejszyła się liczba oddziałów w szkole podstawowej. W gimnazjum są dwie klasy trzecie, a nie jak dotąd trzy. Zostaną przesunięte środki i być może wystarczy na wynagrodzenia. Zwróciła uwagę na coraz większą ilość orzeczeń o nauce indywidualnej, co pociąga dodatkowe koszty. Poinformowała, iż pisała wniosek o możliwość zwiększenia środków finansowych na zakup oleju opałowego.
Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku zwrócił uwagę na dużą liczbę oddziałów. Szkoła posiada czternaście sal, w których odbywają się zajęcia szesnastu oddziałów. Wprowadzono zmianowość. Brakuje pieniędzy na wynagrodzenia w zerówkach w przyszłości oraz pojawił się problem niezbędnych wydatków na zakupy, szczególnie na opał.
Wskazał na jeszcze większe, jak do tej pory zainteresowanie przedszkolem. Rozszerzono dowożenie i rodzice oczekują, by dzieci z zerówki również były dowożone. Pojawiają się różne drobne problemy, ale myśli że szkoła wraz z Zespołem Oświaty Samorządowej znajdzie rozwiązania.
Wójt Gminy poinformował, że w bieżącym roku odbył się konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Czarżu, który wygrała Pani Marlena Łobocka. W Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej Pani Elżbieta Galant po zasięgnięciu wymaganych opinii będzie miała powierzone obowiązki dyrektora na kolejne pięć lat.
Poinformował, iż zostały wykonane wszystkie prace związane z remontem dachu na sali gimnastycznej w Dąbrowie Chełmińskiej. Można już korzystać z boiska sportowego i bieżni. Planuje się wykonanie nawierzchni tartanowej na istniejącym boisku w Ostromecku. Dodał, że Gmina Solec Kujawski przekaże nieodpłatnie autobus dla Gminy Dąbrowa Chełmińska. Zwrócił uwagę na kwestie wykonania budżetu szkół.
Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku wskazał na problem dojścia do budynku szkoły przy ul. Bydgoskiej 7 w Ostromecku. W okresie jesienno - zimowym pojawia się błoto i kałuże. Wskazał na konieczność utwardzenia w/w drogi, bądź wybudowania chodnika.
Wójt Gminy przedstawił informacje o planowanych pracach w tym zakresie oraz informacje na temat możliwości wsparcia szkół przez rady sołeckie.
Szymon Dunal – członek Komisji stwierdził, iż dobrze by było, gdyby dyrektorzy wystąpili z pismami do rad sołeckich.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w informacje.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informacje na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
 
c)      Omówienie spraw związanych z subwencją i finansowaniem oświaty w Gminie:
Przewodnicząca Komisji wręczyła obecnym opracowanie dotyczące sposobu naliczania i informacji na temat  subwencji oświatowej. Wyjaśniła, iż celem tego opracowania jest zburzenie mitów, które do tej pory były prezentowane.  Zwróciła się o zapoznanie się z materiałami i przedyskutowanie na najbliższej Sesji Rady Gminy. Zdaniem Przewodniczącej należałoby wysłać stosowne pismo do Ministerstwa, by dowiedzieć się, czy subwencja jest właściwie naliczana.
Wójt Gminy wyjaśnił, że nigdy nie chodziło o to, że dany nauczyciel „dobija” do średniej, ale chodzi o przekroczenia. Jeżeli chodzi o nauczycieli dyplomowanych było to mówione w kwestii zastępstwa, że o ile jest taka możliwość zastępujemy nauczyciela stażystę nauczycielem stażystą, a nie dyplomowanym. Dodał, że nie może być takiej sytuacji że stażysta ma 1,5 etatu, a nauczyciel dyplomowany musi „walczyć” o cały etat.
 
d)     Informacja z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 r.:
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż przygotowała informację  - rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w kwestii płatności za przedszkola, do których uczęszczają dzieci spoza gminy.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż w tej kwestii odbyła rozmowę z prawnikiem. Sąd może się posiłkować stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego, ale nie jest to prawo wiążące.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż należy spróbować skorzystać z takiej możliwości.
Wójt Gminy poinformował, że w takiej sytuacji musielibyśmy nie płacić Miastu Bydgoszcz za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do bydgoskich przedszkoli i wówczas Miasto wystąpi do sądu. Wskazał, iż tworzy się coraz więcej niepublicznych przedszkoli.
Skarbnik Gminy przytoczyła przepisy prawa.
Wójt Gminy poinformował, iż powoła się w piśmie do Miasta na przedstawione stanowisko.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż czeka, czy Gmina otrzyma takie obciążenie.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż warto się tym zająć.
Wójt Gminy wyjaśnił, że wszystkie gminy powiatu są obciążane przez Miasto.
Przewodnicząca Komisji zapytała, jakie skutki finansowe wiążą się z uchwałą że o nie prowadzeniu punktów przedszkolnych, czy zwiększyła się liczba dzieci?
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS w odpowiedzi poinformowała, że liczba dzieci nieznacznie się zwiększyła. Dodała, że wszystkie pięciolatki poszły do szkoły. Na Sesji Rady Gminy będzie miała listy dzieci.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na kwestie umorzenia podatków.
Wójt Gminy złożył wyjaśnienia. Przedsiębiorca zwrócił pomoc udzieloną w ubiegłym roku, ale z powodu ryzyka utraty płynności finansowej i ryzyka zwolnień umorzono mu podatek. Obecnie spłacana raty i zobowiązał się, że będzie uiszczał dalsze opłaty. Każdy przedsiębiorca wie o możliwościach otrzymania pomocy i z nich korzysta.
Przewodnicząca Komisji wskazała na  kwestie zwrotu subwencji oświatowej i nieścisłości w subwencji na rok bieżący. Zwróciła się o podawanie pełnych informacji i wyjaśnienie sprawy.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w informację.
 
Komisja przy trzech głosach „za” i jednym wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała w/w informację z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku.
 
e)      Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała informację Wójta Gminy dot. podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
f)       Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy – informacja za pierwsze półrocze:
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację Kierownika Posterunku Policji.
 
W dyskusji na temat ochrony przeciwpożarowej głos zabrali:
Dawid Pałczyński – członek Komisji wskazał na kwestie wyjazdów jednostek OSP do owadów. Jest bardzo duża ilość zgłoszeń. Dodał, że prawo ewidentnie mówi, że można jeździć tylko do budynków użyteczności publicznej lub prywatnych, ale tylko, gdy mieszkają tam osoby, które sobie nie poradzą. Nie ma nadzoru nad tą sprawą. Prosi o zwrócenie się do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o opinię w tej sprawie.
Wójt Gminy poinformował, iż porozmawia z Zarządem OSP, jak podchodzić do tej kwestii. Może należy zmienić formę zgłaszania takich przypadków.
Dawid Pałczyński poinformował, że do usuwania owadów wzywa się strażaków syreną. Zdaniem radnego należy zmienić formę alarmowania.
Wójt Gminy odpowiedział,  przekaże te sugestie Komendantowi OSP.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że należałoby pozostać przy tym, by gniazda owadów likwidować, ale zmienić formę alarmowania.
Dawid Pałczyński – członek Komisji poinformował, że OSP nikomu jeszcze nie odmówiła pomocy. Nie we wszystkich jednostkach ten system alarmowania jest jednakowy i należy określić godziny przyjazdu, by  nie odbywało to się w godzinach przed i południowych.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w informację OSP.
 
W dyskusji na temat informacji na temat obrony cywilnej głos zabrali:
Wójt Gminy przedstawił informacje o podjętych działaniach i wykonanych inwestycjach w zakresie naprawy szkód popowodziowych, które powstały w ubiegłym roku.
 
Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała w/w informację.
 
g)      Komisja po zapoznaniu się z informacjami Sekretarz Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników.
 
h)      Komisja po zapoznaniu się z informacjami Sekretarz Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 
i)        Projekt uchwały – akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały. Dodał, iż skłania się do tego, by siedzibą GOKiS była świetlica w Otowicach. Kwestią sporną było jakie obiekty przekazać tej instytucji.
Jeśli będzie dużo uwag, statut GOKiS nie musi być przyjmowany na najbliższej Sesji.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, iż w statucie należy napisać, że dyrektor powoływany jest w drodze konkursu. Przepisy mówią, że lepszym rozwiązaniem dla ośrodka jest konkurs.
Wójt Gminy potwierdził, że dyrektor na pewno zostanie wyłoniony w drodze konkursu. To, że dyrektora może powołać wójt jest zabezpieczeniem w przypadku, gdy nikt się nie zgłosi.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż myśli, że można ująć zapis, że jeśli dyrektor nie zostanie wyłoniony w drodze konkursu, wówczas powołuje go wójt. Chodzi o zabezpieczenie się przed ewentualnością zmiany zdania przez wójta.
Sekretarz Gminy udzieliła stosownych wyjaśnień, dodając, że preferuje się statuty uniwersalne.
Przewodnicząca Komisji dodała, iż proponuje się, by te stanowiska były obsadzane w drodze konkursu.
Wójt Gminy potwierdził, że konieczne jest obsadzenie w/w stanowiska w drodze konkursu.
Sekretarz Gminy dodała, że myśli, iż Wójt powoła do komisji konkursowej przedstawiciela Komisji Oświaty.
Józef Hentrich – członek Komisji poinformował, że uważa, iż proponowany zapis w projekcie uchwały może pozostać, skoro Wójt określa, że będzie konkurs na stanowisko dyrektora.
Sekretarz Gminy zwróciła uwagę, że statuty są tak ważnymi dokumentami, iż nie powinno się co chwila wprowadzać do nich zmian.
Wójt Gminy wskazał na konieczność obligatoryjną powołania instytucji kultury.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, by w § 11 wpisać, że będzie rada programowa, czyli, że powołuje się organy doradcze.
Sekretarz Gminy poinformowała, że na następnej Sesji Rady Gminy zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie przekazania mienia dla GOKiS. Zwróciła uwagę na kwestie wynajmu sal.
Przewodnicząca Komisji zwróciła wagę, że wszystkie obiekty powinny zostać przekazane. Należy podobnie potraktować wszystkie świetlice i sale, ponieważ  wszystkie te obiekty otrzymywały pieniądze gminne.
Wójt Gminy zaznaczył, że GOKiS postawiono bardzo wysoką poprzeczkę. W pierwszym okresie gro pracy zostanie scedowanych na dyrektora, by to wszystko ożywił.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że trzeba przygotować jasne i czytelne zasady i przekazać albo wszystko, albo nic.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, iż należy rozważyć wszystkie aspekty. Lista, którą przedstawi Sekretarz Gminy nie jest listą zamkniętą. Wyjaśnił, dlaczego proponuje się pozostawienie niektórych sal i nie przekazywanie ich dla GOKiS.
Dawid Pałczyński – członek Komisji poinformował, iż nie zgadza się z Przewodniczącą Komisji. Zdaniem radnego każdy przypadek należy rozważyć osobno.
Przewodnicząca Komisji zapytała,  jak Wójt wytłumaczy ludziom, że niektóre sale nie będą przejęte?
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował wyłączenie trzech obiektów, póki GOKiS „raczkuje”, a dopiero po jakimś czasie zastanowić się nad kwestią ich przekazania.
Szymon Dunal – członek Komisji poparł swego przedmówcę.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie propozycję wyłączenia trzech obiektów będących w zarządzie OSP spod zarządzania przez GOKiS.
 
Za przyjęciem w/w propozycji głosowało trzech członków Komisji, przeciw – jeden. Wniosek został przyjęty.
 
j)        Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność gminy Dąbrowa Chełmińska”:
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy na terenie tych placów zabaw nie ma miejsca na ogniska?
Wójt Gminy odpowiedział przecząco dodając, że ogniska są organizowane poza terenem placów zabaw i jest to ustalane z OSP. Ogniska są organizowane na dużym otwartym terenie.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
k)      Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały uchylającej uchwały w sprawie ustalenia wykazu mienia gminnego przekazanego w zarząd Radom Sołeckim.
 
l)        Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Kazimierz Porażyński – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy przedstawił analizę kosztów produkcji wody i zrzutu ścieków.
Sekretarz Gminy dodała, że zwiększono zatrudnienie o jednego pracownika.
Szymon Dunal – członek Komisji stwierdził, że trzeba będzie przyjąć stawkę 2,8zł/1m3 wody. Będzie to bolesna podwyżka, ale chodzi o to, by Gmina nie dopłacała do wody. Postawił wniosek, by podnieść cenę wody do 2,80zł/1m3 od dnia 1 stycznia 2012 r.
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował podniesienie cen wody do kwoty 2,5 zł/1m3 od dnia 1 października 2011 r. i od 1 kwietnia 2012 r. zastosować podwyżkę do 2,80 zł/1m3 wody. Spowoduje to mniejszy skok cenowy.
Szymon Dunal – członek Komisji zwrócił uwagę, że w takiej sytuacji mieszkańcy powiedzą, że co kilka miesięcy podnosi się cenę wody.
Przewodnicząca Komisji zapytała,  jaki jest sposób obliczania amortyzacji, czy jest wliczana cała wartość majątku?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że amortyzacja została naliczona od wartości majątku na dzień 30 czerwca br. Drugi etap jeszcze nie jest przyjęty, bo inwestycja nie jest zakończona.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż jest przeciwna podnoszeniu cen wody i poddała pod głosowanie propozycję przyjęcie pierwszego wariantu – proponowanego przez radnego Hentricha.
 
Komisja odrzuciła w/w propozycję.
Przewodnicząca Komisji w związku z powyższym poddała pod głosowanie wariant drugi.
 
Za przyjęciem w/w wariantu głosowało trzech członków Komisji, przeciw – jeden. Propozycja została przyjęta.
 
m)    Zaopiniowanie propozycji wskaźników do budżetu gminy na rok 2012:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił temat. Zwrócił uwagę na kwestię zasadności ustalania podatku za psa. Zdaniem Wójta należałoby albo uściślić ściągalność, albo zwolnić z w/w podatku wszystkich właścicieli psów. Zaproponował przyjęcie trzy - procentowego wzrostu wynagrodzeń.
Przewodnicząca Komisji zapytała, jaki wzrost da podwyższenie o 3% najniższych zarobków?
Sekretarz Gminy wyjaśniła, iż nie wszyscy otrzymają podwyżki.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że nie odczuje się 3 % wzrostu przy niskiej pensji.
Szymon Dunal – członek Komisji zaproponował, by w tym roku w ogóle odstąpić od podwyżki wynagrodzeń.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż stara się wyrównać wynagrodzenia.
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował podniesienie wynagrodzeń o 5%.
Wójt Gminy poinformował, że w tym roku nie było wzrostu wynagrodzeń na stanowiskach kierowniczych.
Dawid Pałczyński – członek Komisji stwierdził, iż pozostałby przy 3% wzrostu wynagrodzeń.
Szymon Dunal – członek Komisji poparł propozycję radnego Pałczyńskiego, dodając, że po zastosowaniu 3% wzrostu wynagrodzeń powstaną oszczędności w budżecie.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że będą to niewielkie oszczędności.
Szymon Dunal – członek Komisji przychylił się do 5%.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie propozycję wzrostu wynagrodzeń o 5%.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła w/w propozycję oraz jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała pozostałe propozycje wskaźników do budżetu.
 
n)      Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 
o)      Rozpatrzenie wniosku o przejęcie drogi:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę.
Przewodnicząca Komisji zapytała, jak postępowano w innych tego typu sytuacjach?
Wójt Gminy wyjaśnił, że Gmina przejmowała tylko drogi, które były utworzone z planu zagospodarowania przestrzennego.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się o przedstawienie na najbliższej Sesji Rady Gminy, czy były inne przypadki przejmowania przez Gminę dróg rolnych.
Wójt Gminy zauważył, że utrzymanie przejętych dróg jest bardzo dużym obciążeniem dla Gminy. Na Sesji Rady zostaną przedstawione informacje na ten temat.
 
Komisja w związku z powyższym nie zajęła stanowiska w sprawie.
 
p)      Komisja zapoznała się z odpowiedzią Prezydenta Miasta Bydgoszczy na petycję mieszkańców Ostromecka zaniepokojonych informacjami dot. Gospodarowania Zespołem Pałacowo – Parkowym w Ostromecku. Prezydent wyjaśnił, iż nie planuje przekazać w/w Zespołu w dzierżawę. Zespół będzie przeznaczony na cele kulturalne.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że  to w jakiś sposób uspokoi mieszkańców.
Wójt Gminy poinformował, iż temat zostanie również poruszony na zebraniu wiejskim w Ostromecku.
 
q)      Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Sekretarz Gminy przedstawiła informacje o zasadach przyjmowania pracowników w ramach prac społecznie użytecznych. Dodała, że zwraca się do sołtysów w kwestii kandydatów do pracy.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
r)       Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2025
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja przy trzech głosach „za” i jednym przeciwnym pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
s)       Dyskusja na temat powołania przedsiębiorstwa bądź spółki wodno – kanalizacyjnej:
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że stosowne informacje zostaną  przedstawione na Sesji Rady Gminy.
 
t)       Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 252/6 położonej w obrębie geodezyjnym Ostromecko.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie.

Wójt Gminy przypomniał, iż w poprzedniej kadencji Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. W/w Fundusz zwrócił się do Gminy w kwestii opłacenia należnej składki.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż warto by dowiedzieć się ilu przedsiębiorców skorzystało z pomocy oferowanej przez Fundusz?
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (5 września 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (25 października 2011, 13:45:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 735