PROTOKÓŁ NR 8/11 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł  NR 8/11
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 13 czerwca 2011 r.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-          członkowie Komisji wg listy obecności,
-          mgr inż. Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-          mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-          mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
-          mgr Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na VIII Sesję Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z VIII Sesją Rady Gminy:
a)         Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Gminie Dąbrowa Chełmińska:
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS przedstawiła wyjaśnienia i informacje na temat umów, które będą podpisywane z dyrektorami szkół.
Przewodnicząca Komisji zapytała, co w sytuacji, gdy rodzic przyprowadzi dziecko np. o godzinie 10:00, odbierze je o godzinie 15:00 i nie będzie chciał zapłacić za godziny ponadwymiarowe, bo stwierdzi, że dziecko było  pięć godzin zgodnie z podstawą.
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS wyjaśniła, że to będzie unormowane w regulaminie i dyrektorzy ustalą w jakich godzinach będzie realizowana podstawa programowa.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż należy ustalić stawkę mniej więcej podobną do obecnej.
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS przedstawiła stosowne wyjaśnienia, dodają, że na rok 2011 nie podwyższano opłaty za przedszkola, więc nieznaczna podwyżka nie będzie krzywdząca. Ustawodawca idzie w kierunku informowania, żeby rodzic wiedział, za co konkretnie płaci w przedszkolu, np. zajęcia języka, rytmikę itp. Proponowana stawka jest niższa niż w innych gminach. Rodzice będą wnosili różne opłaty ze względu na liczbę zadeklarowanych godzin.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
b)        Dyskusja na temat powierzenia prowadzenia punktów przedszkolnych przez Fundację „Edukacyjna Drogi Polek i Polaków”:
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS celem wprowadzenia poinformowała, że Fundacja na następny okres nie otrzymała dofinansowania. Ma przyrzecznie Marszałka Województwa, że od 2012 r. otrzyma dofinansowanie na okres dwóch lat. Większe szanse będą miały gminy, które choć część punktów będą utrzymywały bez dofinansowania. Poinformowała, że w Wałdowie Królewskim  jest bardzo małe zainteresowanie tą formą. Bardzo prężnie działa punkt przedszkolny w Janowie, bardzo duże zainteresowanie występuje też w Dąbrowie Chełmińskiej, natomiast w Otowicach również występuje niskie zainteresowanie. W związku z powyższym pozostałyby tylko 2 punkty.
Wójt Gminy stwierdził, że na utrzymanie w/w dwóch punktów wystarczyłoby środki, które przekazano w ramach dofinansowania obecnych czterech punktów przedszkolnych.
Józef Hentrich – członek Komisji stwierdził, iż optowałby za propozycją Kierownik ZOS.
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS poinformowała, że jeśli będzie się to odbywać w oparciu o przepisy o pożytku publicznym, wówczas w przypadku zbyt małej liczby dzieci punkt zostanie zamknięty. Przedstawiła zasady konkursu na prowadzenie punktów przedszkolnych.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że jeżeli rodzice dowiedzą się, że pięć godzin przedszkola będzie bezpłatne, czy nie będą zapisywać dzieci do przedszkoli, zamiast do punktów?
Zapytała, czy dzieci, które korzystają z przedszkola publicznego będą mogły korzystać z punktu przedszkolnego, żeby nie płacić za godziny ponadwymiarowe?
Wójt Gminy wyjaśnił, iż w takiej sytuacji rodzice nie łamią prawa.
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS stwierdziła, że trzeba będzie sprecyzować zapisy.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż  powinien być zapis, że można korzystać tylko z jednej formy bezpłatnej opieki przedszkolnej.
Dodała, że punkty przedszkolne będą funkcjonować w szkole, ale gdyby po południu korzystały z pomieszczeń szkoły, wówczas byłoby więcej dzieci.
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS poinformowała, że po 14-stej jest znacznie mniej dzieci. Największa kumulacja dzieci jest pomiędzy godziną 9-14.
Po 14-stej jest już tylko jedna pani.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, że niech będzie druga pani i po południu w dalszym ciągu będzie realizowana podstawa programowa. Tworzenie kolejnego punktu jest droższe niż rozszerzenie przedszkola. Zaproponowała zatrudnienie drugiego nauczyciela i wydłużenie realizacji podstawy programowej.
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował poddanie pod głosowanie propozycji utrzymania dwóch punktów przedszkolnych – w Janowie i Dąbrowie Chełmińskiej.
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS przedstawiła informacje na temat finansowania punktów przedszkolnych. Dodała, iż można zapisać, że w/w punkty będzie prowadziła Fundacja, a finansowanie nastąpi ze strony Gminy.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, by w Dąbrowie Chełmińskiej rozszerzyć oddział przedszkolny o grupę popołudniową.
Skarbnik Gminy poinformowała, że Gmina może samodzielnie prowadzić punkty przedszkolne.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż byłaby za tym, by otworzyć punkt w Janowie, o ile pozwolą finanse, a w Dąbrowie Chełmińskiej, o ile pojawi się taka konieczność.
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS stwierdziła, że można rozważyć utworzenie punktu przez Gminę od stycznia 2012 r.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji postanowiła wrócić do tematu w terminie późniejszym.
 
c)         Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 
d)        Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie
 planowanego deficytu budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2011.
 
e)         Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik i Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2010.
 
f)         Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik i Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy na 2010 rok.
 
g)        Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród dla osób fizycznych  za osiągnięte wyniki sportowe:
Przewodnicząca Komisji celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały i zwróciła uwagę na kwestie finansowe oraz, że stypendium będzie przyznawane w przyszłym roku, następującym po roku uzyskania prawa do stypendium.
Skarbnik Gminy przypomniała, że wszystkie wnioski do budżetu przyjmowane są w terminie do dnia 15.09. Dodała, że wnioski o przyznanie w/w nagród będzie można składać do końca października, ponieważ wójt może przyjąć autopoprawki do projektu budżetu.
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował przewidywanie w budżecie większej sumy, gdy zostaną środki, wówczas będzie można je przenieść.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
h)        Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała informację Wójta Gminy ma temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
i)          Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011 – 2015.

j)          Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego  w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
 
k)        Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Przewodnicząca Komisji celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały informując, że zakończyła działalność Komisja Statutowa, która zaproponowała zmiany, które nie burzą funkcjonowania Gminy, a mają pomóc w działalności. Przedstawiła informacje o proponowanych zmianach.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały i zaproponowała, by zadania komisji budżetowej powierzyć Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 
l)          Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 
m)      Dyskusja nad pismem Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego:
Członkowie Komisji podczas dyskusji poparli wyrażoną w przedmiotowym piśmie intencję.
 
Komisja w wyniku dyskusji uznała, iż jest zwolennikiem przedstawionej idei, ale nie zgodziła się z formą. Przedstawiony projekt uchwały nie jest zgodny z zasadami techniki prawodawczej.

n)        Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1601C Dąbrowa Chełmińska – Kokocko i drogi gminnej Nr 050501C Nowy Dwór – Gzin w Gminie Dąbrowa Chełmińska:
Teresa Łabaj – Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na źle zaprojektowaną drogę. Wskazała na brak miejsca na zawrócenie i parkowanie.
Teresa Łabaj – Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego poinformowała, iż poprosi, by projektant planu uczestniczył w Sesji Rady Gminy.
 
Komisja w wyniku dyskusji nie zajęła stanowiska w sprawie ze względu na konieczność uzyskania wyjaśnień.
 
o)        Dyskusja na temat propozycji powołania straży międzygminnej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił przedmiotowy temat.
Sekretarz Gminy przedstawiła informacje na temat spotkania w tej sprawie.
Józef Hentrich – członek Komisji stwierdził, że idea jest słuszna, ale przez wzgląd na sytuację finansową Gminy należy negatywnie zaopiniować omawianą propozycję.
Szymon Dunal – członek Komisji poinformował, iż byłby za dofinansowaniem policji, ponieważ działalność straży miejskiej wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie negatywnie zaopiniowała propozycję powołania straży międzygminnej.
 
p)        Wójt Gminy przedstawił informacje na temat projektu statutu funduszu solidarnościowego. Przypomniał, że Rada Gminy zgłosiła akces do w/w funduszu. Urząd Marszałkowski przesłał projekt statutu z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia. W najbliższą środę odbędzie się kolejne spotkanie w tej sprawie, w związku, z czym więcej szczegółów przedstawi na najbliższej Sesji Rady Gminy. Poinformował, że składka bieżący rok wynosi 3836, 50 zł.
Zauważył, że podejmowanie ostatecznej decyzji nie znając ostatecznego kształtu statutu jest przedwczesne.
Wójt Gminy zaproponował, by przyjąć statut jeżeli będzie możliwość otrzymania pomocy pomimo otrzymania odszkodowania z ubezpieczenia.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy można wystąpić z w/w stowarzyszenia?
Wójt Gminy zwrócił uwagę na sposób określenia liczby ludności.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że składka nie powinna się zmieniać.
Wójt Gminy stwierdził, że co do formy inicjatywa jest dobra, ale zbyt dużo niejasności.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę kwestię określenia katastrofy. Jej zdaniem przedmiotowy statut trzeba uściślić.
 
Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie i ustaliła, że dyskusja odbędzie się na Sesji.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie.
 
a)         Sekretarz Gminy przypomniała, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do funduszu poręczeń kredytowych.
Przewodnicząca Komisji zapytała, ilu przedsiębiorców z Gminy Dąbrowa Chełmińska korzysta z tej formy pomocy?
Wójt Gminy zaproponował, by zaczekać do momentu otrzymania pisma. Dodał, że Gmina nie posiada danych na temat liczby przedsiębiorców, którzy korzystają z tej formy pomocy.
 
b)        Przewodnicząca Komisji podsumowała wizytację szkół i świetlic na terenie Gminy.
 
c)         Dawid Pałczyński – członek Komisji poinformował, że mieszkańcy miejscowości Gzin Dolny są niezadowoleni ze stanu pobocza drogi do Gzina.
Wójt Gminy poinformował, że prace są zaplanowane, ale w chwili obecnej brakuje środków finansowych. Dodał, że w/w zadanie na pewno zostanie zrealizowane.
 
d)        Wójt Gminy poinformował, że na terenie Gminy nastąpiło pierwsze odcięcie wody, ale jest pozytywny odzew, bo przychodzą dłużnicy i wnioskują o rozłożenie zaległości na raty.
 
e)         Wójt Gminy zwrócił uwagę, że należy podjąć konkretne działania w kwestii powołania gminnego ośrodka kultury. Należy ustalić, czy ośrodek będzie działał w minimalnej formie, czy w szerzej.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że na dzień 29 czerwca br. o godz. 10:00 zaplanowano spotkanie zespołu w sprawie gminnego ośrodka kultury celem ustalenia jego ram i założeń.

f)         Wójt Gminy wskazał na kwestie przeznaczenia budynku po mleczarni w Dąbrowie Chełmińskiej. Jest sporo chętnych na wydzierżawienie pomieszczeń.
Przedstawił propozycje dzierżawy. Poinformował, iż skłaniałby się do wydzierżawienia dwóch lokali, ale bez rozdziału licznika nie będzie to możliwe.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, by zacząć od próby wydzierżawienia całego obiektu jednej osobie.
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował, by pozostawić w przedmiotowym budynku jakieś pomieszczenia dla spółki czy przedsiębiorstwa wodno -kanalizacyjnego, które musi rozpocząć działalność od stycznia przyszłego roku.
Wójt Gminy przedstawił informacje na temat wyceny w/w obiektu oraz obiektu policji przez rzeczoznawcę. Dodał, iż mieszkania nad mleczarnią nie były przeznaczone do sprzedaży.
Zaproponował zbycie budynku gospodarczego razem z mieszkaniami. Dodał, iż lokatorzy są zainteresowani wykupem zajmowanych lokali.
Przewodnicząca Komisji przyznała rację radnemu Hentrichowi.
 
Komisja w wyniku dyskusji nie zajęła stanowiska w sprawie.
 
g)         Wójt Gminy zwrócił się z prośbą, by  na sierpniowej Sesji rozmawiać na temat ceny wody.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy dodał, że  na tej Sesji trzeba będzie ustalić propozycje wskaźników do budżetu i pry okazji można będzie przedyskutować kwestię ceny wody.
Wójt Gminy poinformował, że koszty budowy stacji uzdatniania wody wyniosą około 10 000 000 zł. Alternatywnym rozwiązaniem będzie posiłkowanie się wodą z Miasta Bydgoszczy. Przewiert pod Wisłą wyniesie znacznie mniej.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (13 czerwca 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (13 września 2011, 09:27:45)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:47:05)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1004